اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه

ابوالقاسم نامدار جویباری

رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

تلفن: ۰۱۱۳۳۶۸۷۷۴۹

فکس: ۰۱۱۳۳۶۸۷۷۱۵   تلفن داخلی : ۲۰۳۲