اطلاعیه شماره دو پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری جهت سال تحصیلی ۹۸-۹۷

به اطلاع آندسته از داوطلبانی که جهت پذیرش مقطع دکتری با سهمیه استعدادهای درخشان( بدون آزمون) سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به  این دانشگاه مدارک ارسال نموده اندمی رساند، فقط ازواجدین شرایط مطابق جدول ذیل و طبق جدول زمانی اطلاعیه شماره ۳ آزمون مصاحبه دکتری با آزمون  در درگروه مربوطه مصاحبه بعمل می آید.  ضمنا پذیرش بعد از مصاحبه اولیه وکسب حد نصاب لازم ، منوط به پذیرش در شورای استعدادهای درخشان دانشگاه وسپس بررسی صلاحیت های فردی توسط سازمان سنجش وآموزش کشور می باشد.

جدول اسامی  داوطلبانی که درپذیرش بدون آزمون دکتری(استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۸-۹۷) واجد شرایط شرکت در مصاحبه تشخیص داده شده اند :

وضعیترشتهنام ونام خانوادگیردیف
شرایط شرکت در مصاحبه را داردعلوم وصنایع غذاییبهاره   دهقان۱
شرایط شرکت در مصاحبه را داردعلوم وصنایع غذاییفروغ   گیلانی۲
شرایط شرکت در مصاحبه را داردمهندسی آبخیزداریراضیه    ایزانلو۳

جهت اطلاع سایر شرکت کنندگان در فرآیند بدون آزمون دکتری بدلایل نداشتن شرایط آیین نامه مربوطه واجد شرایط شرکت در مصاحبه این دانشگاه شناخته نشدند. این گروه از شرکت کنندگان میتوانند در صورت داشتن هر نوع سوال بطور مستقیم با مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه با ایمیل mosahebehsari@gmail.com تماس بگیرند.

image_pdfimage_print