اطلاعیه شماره سه دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری در خصوص جدول زمانی مرحله ارزیابی تخصصی (مصاحبه ) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷

 اطلاعیه شماره سه دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری در خصوص جدول زمانی مرحله ارزیابی تخصصی (مصاحبه ) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷

ضمن آرزوی موفقیت برای متقاضیان مصاحبه دکتری به این وسیله جزئیات دقیق برگزاری مصاحبه مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری این دانشگاه را مطابق ابلاغیه شماره ۱۰۱۸۷ مورخ ۳۰/۲/۹۷ سازمان سنجش و آموزش کشور به شرح جدول ذیل به اطلاع داوطلبان می رساند. لذا از متقاضیان تقاضا میشود با دردست داشتن مدارک ذکرشده در اطلاعیه شماره ۲ از ساعت۳۰ :۸ الی  ۱۴ دردانشکده های مربوطه حضوربهم رسانند. جهت اطلاع داوطلبانی که موفق به نام نویسی نشده اند نیز می توانند با در دست داشتن مستندات مصاحبه مطابق برنامه مراجعه نمایند .

 

ردیفعنوان رشته مصاحبه دکتری ۹۷

(پردیس و روزانه)

تاریخ مصاحبه تیرماه ۹۷

مراجعه بر اساس حرف اول نام خانوادگی

مکان مصاحبه
۱فناوری مواد غذایی۱۱ الی ۱۳دانشگاه­ علوم کشاورزی : دانشکده مهندسی زراعی- گروه مربوطه
۲

 

۳

اقتصادکشاورزی گرایش – منابع طبیعی ومحیط زیست

اقتصادکشاورزی گرایش- اقتصاد تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی

۱۱ الی  ۱۳دانشگاه­ علوم کشاورزی : دانشکده مهندسی زراعی- گروه مربوطه
۴تغذیه طیورتغذیه دام۱۱ الی ۱۳دانشگاه­ علوم کشاورزی : دانشکده علوم دامی وشیلات- گروه مربوطه
۵ژنتیک واصلاح نژاد دام۱۲  الی  ۱۳دانشگاه­ علوم کشاورزی : دانشکده علوم دامی وشیلات- گروه مربوطه
۶آبیاری وزهکشی۱۱ الی ۱۲دانشگاه­ علوم کشاورزی : دانشکده مهندسی زراعی- گروه مربوطه 
۷سازه های آبی۱۱   الی   ۱۲دانشگاه­ علوم کشاورزی : دانشکده مهندسی زراعی- گروه مربوطه 
۸ژنتیک وبه نژادی گیاهی۱۱  الی ۱۳دانشگاه­ علوم کشاورزی : دانشکده علوم زراعی- گروه مربوطه
۹فیزیولوژی گیاهان زراعی۱۱ الی ۱۳دانشگاه­ علوم کشاورزی : دانشکده علوم زراعی- گروه مربوطه
۱۰اکولوژی  گیاهان زراعی۱۱ الی ۱۳دانشگاه­ علوم کشاورزی : دانشکده علوم زراعی- گروه مربوطه 
۱۱بیماری شناسی  گیاهی۱۲ الی ۱۳دانشگاه­ علوم کشاورزی : دانشکده علوم زراعی- گروه مربوطه
۱۲شیمی ،حاصلخیزی وزیست فناوری خاک۱۲ الی ۱۳دانشگاه­ علوم کشاورزی : دانشکده علوم زراعی -گروه مربوطه
۱۳علوم زیستی جنگل۱۱ الی ۱۲دانشکده منابع طبیعی- گروه  مربوطه
۱۴علوم مرتع۱۱ الی ۱۳دانشکده منابع طبیعی- گروه  مربوطه
۱۵مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی۱۱ الی ۱۲دانشکده منابع طبیعی- گروه  مربوطه
۱۶تکثیر وپرورش آبزیان۱۰  الی ۱۲دانشگاه­ علوم کشاورزی – دانشکده علوم دامی وشیلات – گروه مربوطه
۱۷آبخیزداری گرایش حفاظت آب وخاک و مدیریت حوزه های آبخیز۱۱ الی ۱۳دانشکده منابع طبیعی- گروه  مربوطه

 

 

نکات مهم :

۱-در رشته  هایی که  بعلت تعداد زیاد نام نویسی کنندگان، مصاحبه در سه روز متوالی انجام می شود  ،  متقاضیان بایستی درروزهای تعیین شده به ترتیب حروف الفبای اول نام خانوادگی  در ر وز اول  – حروف الف تا ذ    روز دوم ، حروف ر تا  غ  و  روز سوم حروف ف الی آخر مراجعه نمایند . ضروری است مصاحبه شوندگان جهت برقراری نظم و جلوگیری از اتلاف وقت در روزهای غیر از روز تعیین شده مراجعه نفرمایند. 

۲- در خصوص کلیه رشته هایی که  مصاحبه آن رشته  دردو روز متوالی انجام میشود روز اول از اسامی نام خانوادگی الف تا س ودر روز دوم ش تا ی  مصاحبه بعمل خواهد آمد  . ضروری است مصاحبه شوندگان جهت برقراری نظم و جلوگیری از اتلاف وقت در روزهای غیر از روز تعیین شده مراجعه نفرمایند. 

۳- اولویت مصاحبه با متقاضیان نام نویسی شده است. شرکت متقاضیان فاقد نام نویسی دارای شرایط مصاحبه این دانشگاه  در مصاحبه بلامانع ولی پس از افراد دارای ثبت نام درانتهای لیست از آنها مصاحبه بعمل خواهد امد.

۴- پاسخ گویی به سوالات احتمالی متقاضیان بطور مستقیم توسط مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه از طریق ایمیل mosahebehsari@gmail.com تا دو روزقبل از شروع مصاحبه ها امکان پذیر است.

۵- ثبت نوبت نام نویسی شدگان  درروز مصاحبه درگروههای آموزشی بر اساس تقدم زمانی مراجعه به کارشناس گروه مربوطه خواهد بود.

**در خصوص تداخل زمانی مصاحبه برخی افراد متقاضی با سایر دانشگاهها پس از بررسی وارایه مستندات کافی در خصوص تداخل وبا ارائه  اسکن یا تصویردرخواست کتبی متقاضی به ایمیل mosahebehsari@gmail.com  به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تصمیم گیری بعمل خواهد آمد.

***آدرس محل های برگزاری مصاحبه :
دانشگاه علوم کشاورزی : ساری کیلومتر
۹ جاده دریا
دانشکده منابع طبیعی : ساری
جاده ساری- نکا روبروی هتل بادله

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

image_pdfimage_print