اعضاء شورای دانشگاه

نام و نام خانوادگیمسئولیت
اسداله تیموری یانسریرئیس دانشگاه
حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر یزدانیرئیس محترم دفتر نمایندگی نهاد
محمد علی تاجیک قنبریمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
غلامعلی رنجبرمعاون پژوهشی و فناوری
قدرت اله حیدریمعاون دانشجوی
ولی ا... بابائی زادمعان فرهنگی و اجتماعی
سید مجتبی مجاوریانمعاون اداری و مالی
مهدی قاجار سپانلوسرپرست دانشکده علوم زراعی
حسین اورجیرئیس دانشکده علوم دامی و شیلات
سید مجید ذبیح زادهرئیس دانشکده منابع طبیعی
سید جعفر هاشمیرئیس دانشکده مهندسی زراعی
قربانعلی نعمت زاده قراخیلرئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری
محمدعلی تاجیک قنبریسرپرست پردیس دانشگاه
سید محمد حسینی نصررئیس پژوهشکده اکوسیستم خزری
اصغر علی بیکیرئیس اداره حراست
قربان وهاب زادهرئیس مرکز رشد و عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی
حسین صادقیعضو هیات علمی علوم زراعی
اسداله تیموریعضو هیات علمی دانشکده دامی و شیلات
مریم قربانیعضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی
زینب رفتنی امیریعضو هیات علمی دانشکده مهندسی زراعی
محمد مهدی مردانشاهیمدیر حوزه ریاست دانشگاه