اعضای هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه

aa1

مرتبه علمی

استاد
aa5

مرتبه علمی

حوزوی
aa3

مرتبه علمی

استاد
aa4

مرتبه علمی

دانشیار
specialist-user

دکتر سید جعفر هاشمی

مرتبه علمی: دانشیار
specialist-user

دکتر جمشید قربانی

مرتبه علمی: دانشیار

اعضای دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه

arab-woman-with-hijab

مهندس زهرا نوروزی

کارشناس ارشد - مسئول دبیرخانه هیات علمی دانشگاه
arab-woman-with-hijab

مهندس فاطمه آذر

کارشناس - کارشناس دبیرخانه هیات علمی دانشگاه