اعضای هیات رئیسه دانشگاه

نام ونام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

دکتر اسداله تیموری یانسری

سرپرست دانشگاه

دانشیار

دکتر سید مجتبی مجاوریان

معاون اداری ومالی

دانشیار

دکتر محمدعلی تاجیک

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشیار

دکتر قدرت اله حیدری

معاون دانشجوئی

دانشیار

دکتر ولی ا... بابائی زادمعاون فرهنگی و اجتماعی 

دانشیار

دکترغلامعلی رنجبر

معاون پژوهشی و فناوری

دانشیار

اصغر علی بیگیمدیر حراست  
حجه الاسلام یزدانیمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری   
دکتر محمد مهدی مردانشاهیمدیر حوزه ریاست