آگهی مزایده عمومی - اراضی شالیزاری دانشگاه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در نظر دارد اراضی شالیزاری سال 97-96 خود را جهت اجاره از طریق مزایده عمومي به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
  • دستگاه مزایده گذار: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
  • موضوع مزایده: اجاره اراضی شالیزاری به مساحت 56 هکتار از تاریخ (96/12/1 لغایت 97/11/30).
  • زمان شروع دريافت اسناد مزایده: پس از انتشار آگهي مزایده.
  • محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهاد: واحد كارپردازي دانشگاه به آدرس: ساري كيلومتر 9 جاده دريا، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري (33688082-011).
  • آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 96/09/27.
  • تاريخ بازگشايي: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 96/09/28.
  • تضمين شرکت در مزایده:
شرکت کنندگان در مزایده می­بایست مبلغ 280 میلیون ریال (دویست و هشتاد میلیون ريال ) را به عنوان تضمين شرکت در مزایده به يکي از صورت­هاي مشروحه ذيل تهيه و به شرح و ضمیمه اسناد مزایده به دانشگاه تسليم نمايند:
الف- چک تضمين شده بانکي به نفع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری.
ب- ضمانت نامه بانکي به مدت اعتباري حداقل سه ماه و قابل تمديد.
ج- واريز نقدي به حساب سپرده 83120 بانک تجارت شعبه بلوار خزر کد9680 به­نام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری.
  • مبلغ پایه اجاره جهت شرکت در مزایده به ازای هر هکتار 100 میلیون ريال ( یکصد میلیون ریال) می­باشد و متقاضی    نمی­تواند کمتر از مبلغ مذکور را به عنوان پیشنهاد اعلام نماید. در صورت اعلام پیشنهاد قیمت کمتر از مبلغ فوق چه عمداً و چه سهواً به پیشنهاد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • بديهي است وفق آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه­ها، هزينه نشر و آگهي بر عهده برنده مزایده بوده و صرف شركت در مزایده و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف براي دانشگاه نمي­نمايد و دانشگاه در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادها مجاز و مختار مي­باشد.
ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده قید شده است.
 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
 
   1396/9/11 07:48

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
2.7/10 (تعداد آرا 3 نفر )