آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشگاه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در نظر دارد امور خدماتی مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس خود را از طریق مناقصه عمومي به شركتهاي ذیصلاح واگذار نماید.

دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
موضوع مناقصه: تهیه، طبخ و توزیع غدای دانشجویان، کارکنان و مهمانان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 
زمان شروع دريافت اسناد مناقصه: پس از انتشار آگهي مناقصه.
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهاد: واحد كارپردازي دانشگاه به آدرس: ساري كيلومتر 9 جاده دريا، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري (33688082-011).
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 22/05/96.
تاريخ بازگشايي: ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 23/05/96.
تضمين شرکت در مناقصه:
شرکت کنندگان در مناقصه می بايست مبلغ 1/000/000/000 ریال(یک میلیارد ریال) را به عنوان تضمين شرکت در مناقصه به يکي از صورت­هاي مشروحه ذيل تهيه و به همراه اسناد مناقصه در پاکت تضمين (پاکت الف) قرار داده و به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد.
1- ضمانت نامه بانکي به مدت اعتباري حداقل سه ماه و قابل تمديد در يکي از بانک هاي مورد تایید بانک مرکزی.
2- واريز نقدي به حساب سپرده 83120 بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری کد9680 به ­نام حساب سپرده مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
3- چک تضمین شده بانکی به مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به نفع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری.
 
        بديهي است وفق آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه­ها، هزينه نشر و آگهي بر عهده برنده مناقصه مي­باشد ضمناً سایر شرایط در اسناد مناقصه قید شده است.
 
 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
   1396/5/7 10:31

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )