بازدید معاون دانشجویی و مدیر دفتر فنی دانشگاه از خوابگاه خواهران( گزارش تصویری)

صفحه نخست » Uncategorized » بازدید معاون دانشجویی و مدیر دفتر فنی دانشگاه از خوابگاه خواهران( گزارش تصویری)

بازدید معاون دانشجویی و مدیر دفتر فنی دانشگاه از خوابگاه خواهران( گزارش تصویری)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر تمرتاش معاون دانشجویی و دکتر غلامی مدیر دفتر فنی دانشگاه از خوابگاه خواهران بازدید بعمل آوردند.