برگزاری کارگاه ” الزامات استقرار نظام های ایمنی زیستی” در پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

image_pdfimage_print