تلفن های دانشگاه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تلفن خانه : ۶-۳۳۶۸۷۵۷۴-  و ۵-۳۳۶۸۷۹۰۱ – ۰۱۱
آدرس دانشگاه : ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – کدپستی ۴۸۱۸۱۶۸۹۸۴  – صندوق پستی ۵۷۸
آدرس اینترنت www.sanru.ac.ir
پایگاه خبری روابط عمومی :http://sanru.ac.ir/?part=news 
پست الکترونیکی ریاست دانشگاه
پست الکترونیکی مدیر روابط عمومی : sanrum543@gmail.com
پست الکترونیکی کارشناس روابط عمومی : prsanru@gmail.com

ردیفنام     نام خانوادگیسمتتلفن مستقیمدورنگارداخلیآدرس
۱دکتر محمدعلی بهمنیاررئیس دانشگاه۳۳۶۸۷۷۱۵۳۳۶۸۷۷۱۵۲۵۰۱ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲دکتر محمد مهدی مردانشاهیمدیر حوزه ریاست دانشگاه۳۳۶۸۷۷۱۵۳۳۶۸۷۷۱۵۲۵۰۱ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳دکتر قدرت اله حیدریمعاون دانشجویی ۳۳۶۸۷۷۱۲-۳۳۶۸۷۷۱۳۳۳۶۸۷۷۱۶۲۵۱۵ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۴دکتر ولی ا… بابائی زادمعاون فرهنگی و اجتماعی ۳۳۶۸۷۷۱۲-۳۳۶۸۷۷۱۳۳۳۶۸۷۷۱۶۲۵۱۵ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ۵۵۵
۵دکتر سید مجتبی مجاوریانمعاون اداری و مالی۳۳۶۸۷۵۷۱۳۳۶۸۷۷۱۵۲۵۰۷ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۶دکتر قدرت اله رحیمیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی۳۳۶۸۷۷۱۴۳۳۶۸۷۷۱۴۲۵۱۶ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۷تلفن برای پاسخگویی به سوالات دانشجویاناداره آموزش۳۳۶۸۷۵۷۸۳۳۶۸۷۵۷۸ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۸دکتر غلامعلی رنجبرمعاون پژوهشی و فنآوری۳۳۶۸۷۴۴۲۳۳۶۸۷۷۱۵۲۵۰۲ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۹دکتر مجید ذبیح زادهرییس دانشکده منابع طبیعی۳۳۸۸۲۹۸۳۳۳۸۸۲۹۸۲ساری – کیلومتر ۱۰جاده نکا – روبروی هتل بادله – ص پ ۷۳۷
۱۰دکترحسین  اورجیرئیس دانشکده علوم دامی و شیلات۳۳۶۸۷۵۶۵۳۳۶۸۷۵۶۵۲۱۰۳ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۱دکتر مهدی قاجار سپانلورئیس دانشکده علوم زراعی۳۳۶۸۷۶۵۸۳۳۶۸۷۶۵۸۸۱۸-۸۲۲ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۲دکتر سید جعفر هاشمیرئیس دانشکده مهندسی زراعی۳۳۶۸۷۵۶۶۳۳۶۸۷۵۶۶۲۸۴۵و۲۱۲۱ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ۱۳
۱۳دکتر قربانعلی نعمت زاده قراخیلیرئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی۳۳۶۸۷۷۴۷۳۳۶۸۷۵۷۷۲۶۰۴ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۴دکتر محمد حسینی نصررئیس پژوهشکده اکوسیستم های خزری۳۳۶۸۷۵۸۴۳۳۶۸۷۵۸۴ساری – کیلومتر ۱۰ جاده نکا – روبروی هتل بادله – ص پ ۷۳۷
۱۵دکتر جعفر اولادیمدیر مرکز رشد واحدهای فناورطبرستان۳۳۳۷۹۲۵۰
۳۳۳۷۹۳۵۰
۳۳۳۵۷۳۰۴ساری- بلوار امیرمازندرانی – روبروی بیمارستان امام خمینی(ره) – مرکز رشد واحدهای فناورطبرستان ص پ ۵۷۸
۱۶مهندس علیرضا ذبیحی اسرمیمدیر اداری و پشتیبانی۳۳۶۸۷۵۷۱۳۳۶۸۷۷۱۵۲۵۰۵ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۷مهندس علیرضا مومنی لاریمیمدیر  روابط عمومی۳۳۶۸۷۴۹۳۳۳۶۸۷۴۹۳۲۵۴۳ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۸زهراء رضائیمدیر بودجه و تشکیلات و تحولات اداری۳۳۶۸۷۲۳۵۳۳۶۸۷۲۳۵۲۵۲۰ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ۱۹
مهندس سید حسن زالیمدیرنظارت و ارزیابی۳۳۶۸۷۹۰۹۳۳۶۸۷۲۰۹۲۲۱۴ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۸ابوالقاسم نامدار جویباریمدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگران۳۳۶۸۷۷۴۹۳۳۶۸۷۷۴۹۲۵۱۱ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۰دکتر سید علی جعفرپورمدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی ۳۳۶۸۷۵۴۸۲۴۲۲ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۰اصغر علی بیگیمدیر حراست۳۳۶۸۷۶۵۲۳۳۶۸۷۵۶۲۲۵۰۴ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۱دبیرجذب اعضای هیات علمی۳۳۶۸۷۵۷۰۳۳۶۸۷۵۷۰۲۲۲۵ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۳دکتر  علیرضا عمادیمدیر امور آموزشی۳۳۶۸۷۷۱۴۳۳۶۸۷۷۱۶۲۵۲۴ساری – کیلومتر ۹  جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۳دکتر محمدعلی تاجیکمدیرتحصیلات تکمیلی۳۳۶۸۷۷۱۴۳۳۶۸۷۷۱۶۲۵۲۴ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۴دکتر زربخت انصاریمدیر امور پژوهشی۳۳۶۸۷۴۳۷۳۳۶۸۷۴۳۷۲۳۲۱-۲۵۳۱ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۵دکتر محمدعلی  اسماعیلیرئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی۳۳۶۸۷۵۶۳۳۳۶۸۷۵۶۳۲۵۱۲ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۶دکتر محمد مهدی  مردانشاهیمدیر گروه کارآفرینی۳۳۶۸۷۴۳۷۳۳۶۸۷۴۳۷۲۷۱۴ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۷نبی اله طالبی اتوییمدیر امور دانشجوی۳۳۶۸۷۷۱۲۳۳۶۸۷۷۱۶۲۵۲۳ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۸دکتر قاسم اسدپور اتوئیمدیر امور فرهنگی و فوق برنامه۳۳۶۸۷۴۸۰۳۳۶۸۷۴۸۰۲۵۲۷ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۹عبدالرحیم باقریانمدیر مالی۳۳۶۸۷۰۵۴۳۳۶۸۷۷۰۵۴۲۵۲۵ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۰ دکتر محمدعلی علامی سفیدکوهیمدیر گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی۳۳۶۸۷۵۶۱۳۳۶۸۷۷۵۶۱۲۵۳۰-۲۵۳۵ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۱سیدمحمد مختاریمدیر مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی۳۳۶۸۷۹۱۰۳۳۶۸۷۲۹۱۰۲۸۰۳-۲۸۰۹ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۲پردیس بین الملل۳۳۶۸۷۷۱۴ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۳دکتر محمدرضا طاطیانرئیس تربیت بدنی۳۳۶۸۷۲۷۱۶۲۶۰۱-۲۸۴۹ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۴رئیس امور اجتماعی۳۳۶۸۷۷۱۶۲۵۲۱ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۵اداره رفاه کارکنان دانشگاه۳۳۶۸۷۵۱۳۲۵۰۶ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
 ۳۶اداره رفاه دانشجویی۳۳۶۸۸۰۲۷ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۷مهندس سید احمد هاشمی مسئول گروه فناوری اطلاعات۳۳۶۸۷۷۴۸۲۵۵۱ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸