حراست

  • مدیر حراست دانشگاه : اصغر علی بیکی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-گرایش تشکیلات و روشها
  • تلفن مستقیم : ۳۳۶۸۷۶۵۲
  • داخلی : ۲۰۵۸