دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

۱۷ آذر ۱۳۹۷

 

از ایده های برتر برای تبدیل به کسب و کار حمایت ویژه خواهد شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم