مدیر بودجه و تشکیلات

مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه

زهرا رضایی آهنگرکلائی

مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه مازندران

تاریخ شروع‌ بکار: ۲۵/۱/۱۳۷۶

ایمیل: zahra_rezaei_a@yahoo.com

تلفن مستقیم : ۳۳۶۸۷۲۳۵

فکس:  ۳۳۶۸۷۲۳۵

داخلی:  ۲۰۲۱