مدیر و کارشناسان

مدیر نظارت، ارزیابی و کنترل کیفیت:

سید حسن زالی

دکترای گیاهشناسی

عضو هیات علمی

 

 

 

 

کارشناس:

سید یوسف موسوی طغانی

دکترای زراعت – برنج