مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم کشاورزی ساری

مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم کشاورزی ساری