هیات ممیزه دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیرشته تحصیلی
1دکتر محمدعلی بهمنیاراستادخاکشناسی
2دکتر قدرت ا... رحیمیاستادعلوم دامی
3دکتر غلامعلی رنجبردانشیارزراعت
4دکتر میرخالق ضیاء تبار احمدیاستادمهندسی آبیاری
5دکتر حسین رسالتیاستادمنابع طبیعی - جنگل
6دکتر محمود حبیب نژاد روشناستادآبخیزداری
7دکتر منصور رضائیاستادعلوم دامی-تغذیه طیور
8دکتر جهانبخش رئوفاستادشیمی - تجزیه
9دکتر قربانعلی نعمت زاده قراخیلیاستادژنتیک
10دکتر حشمت ا... رحیمیاناستادبیماری شناسی گیاهی
11دکتر مهدی قاجار سپانلودانشیارخاکشناسی
12دکتر جمشید قربانیدانشیارمرتعداری – اکولوژی
13دکتر محمدعلی اسماعیلی آزاد گلهدانشیارکشاورزی
14دکتر سید مجتبی مجاوریاندانشیاراقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات
15دکتر حمید جلیل ونددانشیارجنگلداری
16 دکتر سیدخلاق میرنیا هریکنده ئیدانشیارخاکشناسی
17دکتر حسین اورجیدانشیارشیلات