((آگهی تجدید مناقصه عمومی))
     دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در نظر دارد وفق آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمانهای جنگل آموزشی و پژوهشی سری یک دارابکلا  را از طریق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط واگذار نماید.
دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
موضوع مناقصه: تامين بخشي از انجام امور خدماتی دانشگاه و انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمانهای جنگل آموزشی و پژوهشی سری یک دارابکلا دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری واقع در شهرستان میاندرود از تاریخ (97/1/1 لغایت 97/12/29).
زمان شروع دريافت اسناد مناقصه:پس از انتشار آگهي مناقصه.
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهاد: واحد كارپردازي دانشگاه به آدرس: ساري كيلومتر 9 جاده دريا، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري (33688082-011).
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: پايان وقت اداري روز سه شنبه 96/12/22
تاريخ بازگشايي: ساعت 15 روز چهارشنبه 96/12/23
تضمين شرکت در مناقصه:
شرکت کنندگان در مناقصه می­بایست مبلغ 492،724،727 ریال(چهارصد و نود و دو میلیون و هفتصد و بیست و چهار هزار و هفتصد و بیست و هفت ریال ) را به عنوان تضمين شرکت در مناقصه به يکي از صورت­هاي مشروحه ذيل تهيه و به شرح و ضمیمه اسناد مناقصه به دانشگاه تسليم نمايند:
الف- چک تضمين شده بانکي به نفع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری.
ب- ضمانت نامه بانکي به مدت اعتباري حداقل سه ماه و قابل تمديد.
ج- واريز نقدي به حساب سپرده 83120 بانک تجارت شعبه بلوار خزر کد9680 به­نام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری.
بديهي است وفق آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه­ها، هزينه نشر و آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و صرف شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف براي دانشگاه نمي­نمايد و دانشگاه در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادها مجاز و مختار مي­باشد.
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
   1396/12/13 09:47

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )