فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
نام و نام خانوادگی : 
کریم سلیمانی 
نام پدر : 
علی اکبر 
محل تولد : 
نور 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
دکترای تخصصی ماهواره در علوم محیطی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه گلاسگو انگلستان 
مرتبه علمی : 
استاد 
گروه آموزشی : 
آبخیزداری 
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822715 
نمابر : 
01513822715 
آدرس : 
ساری کیلومتر 9 جاده دریا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
k.solaimani@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
solaimani2001@yahoo.co.uk 
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 

پابان نامه های تحت راهنمایی کارشناسی ارشد

8/4/79،دانشگاه مازندران،محمد محمدي پيروز

31/6/79،دانشگاه مازندران،عليرضا ذبيحي اسرمي

15/4/80،دانشگاه مازندران،قادير قلي کوچک نژاد

15/4/80،دانشگاه مازندران،بهزاد بخشنده

26/11/80،دانشگاه مازندران،هدي قاسميه

6/84،دانشگاه مازندران،فريدون معصوم پور

6/84،دانشگاه مازندران،سونا خرمالي،بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر میزان...

25/10/84،شیوا شجاعی زرقانی،مازندران،کریم سلیمانی- سید عطاا.. حسینی،سیدرمضان موسوی

24/10/84 بررسی پتانسیل تولید سیل در حوضه های....،محمد بشیر گنبد،مازندران،کریم سلیمانی-سیدرمضان موسوی،شهرام خلیقی

13/10/84  بررسی نقش سازندهای زمین شناسی ... ، زهره خرسندی کوهانستانی ، مازندران ، کریم سلیمانی- سیدرمضان موسوی

31/3/85 بررسی کا اریی روشهای تجربی MPStac و EPM… ، عبدالقادر مام سلیمی، مازندران، کريم سليماني- محمود حبيب نژاد

31/3/85 بررسی حرکتهای توده ای(زمین لغزش) به منظور ارائه....، پرویز گرایی، مازندران ، کریم سلیمانی- سیدرمضان موسوی

19/6/85 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی... ، سمیه کاظمی کیا، مازندران، کريم سليماني- محمود حبيب نژاد

19/6/85 بررسی اشکال فرسایش حوزه آبخیز نوررود هرازبا استفاده از تکنیک سنجش از دور سامانه اطلاعات جغرافیایی ، محمد علی هادیانمازندران ،مازندران،کریم سلیمانی- محسن محسنی ساروی

20/6/86 مطالعه سیستم های استفاده بهینه از هرزآبها ...، علیرضا معماری، مازندران، کريم سليماني- محمود حبيب نژاد

24/6/86 بررسی تغییرات کاربری اراضی بر میزان فرسایش و رسوب با تکنیک های GISوRS زیر حوزه غریب محله نکارود ، اکرم خدیور، مازندران، کريم سليماني- محمود حبيب نژاد

25/6/85 ارائه روش در ارزیابی عملیات اجرایی آبخیزداری در حوزه های... ، میثم عمرانی، مازندران، کريم سليماني- محمود حبيب نژاد

29/6/85 تعیین مناطق مناسبجهت تغذیه مصنوعی آب زیر زمینیبا استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و داده های سنجش از  دور،شیوا ابراهیمی، مازندران، محمود حبیب نژاد- محمد مهدوی ، مشاور : کريم سليماني

3/10/85 تجزیه و تحلیل رابطه بار معلق و دبی جریان ...، سمیه لهراسبی ، مازندران، کريم سليماني، میرخالق ضیارتبار احمدی

6/85 تعیین شایستگی مراتع با استفاده از تکنیک GIS ، آرش کاکولاریمی ، مازندران، کريم سليماني

15/12/85 اولويت‌بندي ‌مكاني مناطق ‌سيل‌خيز در‌‌‌‌‌ حوضه‌‌ آبخيز رودك در استان تهران با استفاده‌‌‌ از مدل ‌‌شبيه‌سازي بارش-رواناب HEC-HMS  ، طاهره بشارتي، مازندران ، کریم سلیمانی ، محمدرضا قنبرپور

17/10/85 بررسی وضعیت آبهای  زیرزمینی پیرامون کویر میقان ، ساويز صادقي ، مازندران، کريم سليماني ، محمد مهدوي

2/4/86 پهنه بندی خطر حرکت توده ای... ، عطا ا.. شیرزدای ، مازندران، کريم سليماني- محمود حبيب نژاد

2/4/86 اثرات برداشت مواد بستر بر رفتار هیدرولیکی...، آرمان حمیدی ، مازندران، کريم سليماني- محمود حبيب نژاد

6/9/86 تجزیه و تحلیل فراوانی جریان های کمینه با ...، محسن رئیسی ، مازندران، کريم سليماني ، محمدرضا قنبرپور

27/9/86 شبیه سازی جریان رودخانه با استفا ده از شبکه ...، سیده زهرا درواری، مازندران، کريم سليماني- محمود حبيب نژاد

17/10/86 آمایش سرزمین به منظور تعیین کاربری های مناسب..،. ادریس تقوای سلیمی، مازندران، کريم سليماني- محمود حبيب نژاد

18/10/86 بررسی عوامل بر وقوع زمین لغزش ها...، شهباز آرمین پیلی، مازندران، کريم سليماني- محمود حبيب نژاد

18/10/86 بررسی اثرات عملیات اصلاحی رودخانه ...، شکوفه سلیمی، مازندران، کريم سليماني ، محمدرضا قنبرپور

14/11/86 بررسی اثرات اقتصادی – اجتماعی...، تهمینه بقراط، مازندران، صدیقه لطفی، مشاور : حمید امیرنژاد- کريم سليماني

16/11/86 بررسی الگوی  روند زمانی توزیع و مکانی..، محمود عضدی ، مازندران، کريم سليماني- محمود حبيب نژاد

4/2/86 بر آورد فرسایش رسوب با استفاده ازمدل های MPSIACوEPMدر محیط GIS، سعید مدلل دوست، مازندران، کريم سليماني، رمضان موسوی

12/3/87 اثرات تغییر کاربری اراضی بر پاسخها... ، اسماعیل نیکزاد طهرانی، مازندران، کريم سليماني ، مهدوی

30/6/87 بررسی عوامل موثر در حرکتهای توده ای با تاکید..، رضا علی رحیمی، مازندران، کريم سليماني- محمود حبيب نژاد

30/6/87 بررسی منحنی D.A.D در استان تهران ، الهه نظری ، مازندران، کريم سليماني- محسنی

24/6/87 بررسی ضریب شاخه خشکیدگی...، کاوه جراره، مازندران، کريم سليماني، مهدوی

24/6/87 بررسی اثرات سدهای اصلاحی بر روی خصوصیات ... ، مازندران، کريم سليماني

26/6/87 تجزیه و تحلیل آماری شدت – مدت بارش ...، سنبل مومنی، مازندران، کريم سليماني، محمود حبيب نژاد

22/10/87 پهنه بندی خطر لغزش در حوزه های جنگلی با استفاده از GIS مطالعه موردی حوزه های پهنه کلا- تجن، سمیه مشاری عشق آباد، مازندران، کريم سليماني

30/6/87 بررسی تغییرات کاربری اراضی بر میزان فرسایش رسوب با استفاده از تکنیک RSوGIS مطالعه موردی حوزه زارم رود ، مونا دوانلو، مازندران، کريم سليماني، محمود حبيب نژاد

26/6/87 بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر میزان فرسایش و رسوب حوزه سعید آباد ساری ، سید محمد رضا گرامیان، مازندران، کريم سليماني، محمود حبيب نژاد

15/4/87 بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر سطح منابع طبیعی با استفاده از تکنیک سنجش از دور مطالعه موردی 30 سال اخیر میان رود ، محمد رشید رستمی، مازندران، کريم سليماني، محمود حبيب نژاد

15/4/87 تاثیر کاربری اراضی بر وضعیت منابع آب زیر زمینی با استفاده از تکنیک های GISوRSمطالعه موردی دشت بهشهر ، حسین علی زبر دست رستمی، مازندران، کريم سليماني، محمود حبيب نژاد

30/6/87 بررسی پیامدهای برداشت بی رویه ..،. سید مصطفی مرتضوی مهدی آباد، مازندران، کريم سليماني، سید عطاا.. حسینی

27/7/87 تعیین میزان تولید رسوب آبکندها ...، طاهر فتح الهی، مازندران، کريم سليماني، عطاا..کلارستاقی

30/7/87 بررسی اثر تغییر اقلیم بر بارش ، عبدا.. پیرنیا، مازندران، کريم سليماني، محمود حبيب نژاد

30/7/87 مطالعه اثر تغییرات زمانی و مکانی بارش بر میزان...، یحیی فتح الهی دامغانی، مازندران،عطاا..کلارستاقی-محمود حبيب نژاد ، مشاور : کریم سلیمانی

24/10/87 مدلسازی و پهنه بندی وقوع زمین لغزش با استفاده ....، سیده زهره موسوی خطیر، مازندران، کريم سليماني، عطاا..کلارستاقی

19/12/87 نقش مدیریت منابع آب در حوزه آبریز هراز ، غلامحسین نجفی، مازندران، سید رمضان موسوی

7/2/88 مقايسه روشهاي مختلف شبيه سازي...، سمانه نصيري، مازندران، کريم سليماني، محمود حبيب نژاد

19/3/88 شبيه سازي جريان رودخانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي...، مهدي جلالي، مازندران، کريم سليماني، محمود حبيب نژاد

 25/11/88 آناليز منطقه اي جريانهاي كمينه... ، مسلم اكبري ، مازندران، کريم سليماني، محمد مهدوی

7/2/89 بررسی رواناب و فرسايش خاك ...، علي آزموده، مازندران، کريم سليماني، عطاا..کلارستاقی

11/3/89 بررسي شاخصهاي كمي آببندانهاي مازندران...، آرش بختياري، مازندران، کريم سليماني

2/4/89 تعيين عوامل موثر در گسترش آبكندها...، شامحمد يوسفوند، مازندران، محمود حبيب نژاد، مشاور : کریم سلیمانی

4/8/89 بررسي روند تغييرات كيفي آبهاي...، الماس رحماني، مازندران، کريم سليماني- محمدرضا قنبرپور

16/8/89 ارزيابي تغيير كاربري اراضي... ، ناصح رحماني، مازندران، کريم سليماني- كاكا شاهدي

28/9/89 بررسي مناطق نستعد استحصال آب....، علي گهرنژاد، مازندران، کريم سليماني

1389 كارايي داده هاي ماهواره اي در تعيين شاخص...، فاطمه شكريان، مازندران، کريم سليماني، رضا تمرتاش

 

 
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 

گزارشهاي علمي طرحهاي پژوهشی و فناوری

1 ) عنوان گزارش  : پهنه بندي خطر سيل در استان مازندران با استفاده از تكنيك دورسنجي و

محل انجام    : سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران-دانشگاه مازندران-1385 

 2 ) عنوان گزارش  : تهيه نقشه فرسايش با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (موردي؛ حوضه هراز)

محل انجام   :  سازمان آب منطقه اي مازندران-1387

3 ) عنوان گزارش  :  بررسي علل رانش زمين در منطقه زارم رود ساري (موردي؛ سقنديكلا

محل انجام   : استانداري مازندران-1387 

4 ) عنوان گزارش  : بررسی ویژگی های جغرافیایی وتلندهای مازندران

محل انجام   : دانشگاه مازندران-1386

5 ) عنوان گزارش  : بررسی تغییرات اقلیم مازندران با استفاده از GIS

محل انجام   : وزارت علوم –دبيرخانه بند د) و سازمان هواشناسی -1387 

6 ) عنوان گزارش  : مطالعه پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری

محل انجام   : سازمان محیط زیست مازندران-1387  

7 ) عنوان گزارش  : تهیه بانک اطلاعات داده های نقشه ای و ماهواره ای مازندران

محل انجام   : دانشگاه مازندران-1387 

8 ) عنوان گزارش  : پهنه بندي خطر زیستگاهی منطقه چهاردانگه ساری

محل انجام   : سازمان محیط زیست مازندران-1387  

9 ) عنوان گزارش  : پيش بيني عملكرد محصولات كشاورزي با استفاده از پارامترهاي اقليمي...

محل انجام   : وزارت علوم –دبيرخانه بند د) و سازمان هواشناسی -1389 

10 ) عنوان گزارش  : سیلاب شهری بالسر

محل انجام   : بابلسر 1389

11 ) عنوان گزارش  : طرح آمایش مازندران

محل انجام   : استانداري مازندران 1386 الی 1387

 

 

 
مقالات چاپ شده در مجامع علمی داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 

مقاله در نشريه‎هاي معتبر داخلي

1       عنوان مقاله     :   نقش عوامل هيدرواقليم در وقوع سيل حوضه نکارود

نوع مقاله  :   علمي پژوهشي

نام نشريه   :     مجله منابع طبيعي ايران- دانشگاه تهران

تاريخ انتشار :  بهار 1381

نوع نشريه :   علمي پژوهشي (چاپ شده)

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  كريم سليماني ـ حبيب نژاد م.

2      عنوان مقاله     :   نقش عوامل فيزيوگرافيك بر روي دبي هاي حداكثر لحظه اي در زير حوضه هاي گرگانرود بمنظور ارائه مدل منطقه اي سيلاب

نوع مقاله  :   علمي پژوهشي

نام نشريه   :     مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي- دانشگاه گرگان

تاريخ انتشار :  زمستان 1382

نوع نشريه :   علمي پژوهشي ( چاپ شده)

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  كريم سليماني- ع. يوسفي و ق. كوچك نژاد

3      عنوان مقاله     :   بكارگيري داده هاي سنجش از دور در پيش بيني عرضه رسوب به مخزن سد لار

نوع مقاله  :   علمي پژوهشي

نام نشريه   :     پژوهشنامه خزر

تاريخ انتشار :  بهار 1383

نوع نشريه :   علمي پژوهشي ( چاپ شده)

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  كريم سليماني- بيات، ف.

4      عنوان مقاله     :   بررسي عوامل موثر در مسيريابي جاده هاي جنگلي با استفاىه از سامانه اطلاعات جغرافيايي (موردي جنگل خيروى كنار نوشهر).

نوع مقاله  :   علمي پژوهشي

نام نشريه   :     مجله منابع طبيعي ايران- دانشگاه تهران

تاريخ انتشار :  1383

نوع نشريه :   علمي پژوهشي ( چاپ شده)

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  حسيني، س.ع.، ساريخاني، ن.، سليماني، ک.، جلالي، س.غ. و حسيني، س.م.

5      عنوان مقاله     :   بررسي فرسايش و رسوب با استفاده از داده هاي ماهواره اي (موردي، حوضه سفيد آب هراز)

نوع مقاله  :   علمي پژوهشي

نام نشريه   :     قصلنامه تحقيقات جغرافيايي-مشهد

تاريخ انتشار :  زمستان 1384

نوع نشريه :   علمي پژوهشي ( چاپ شده)

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  سليماني، ک.، و بيات، ف.

6     عنوان مقاله     :   بررسي روند خشکسالي ها و تر سالي ها در حوضه هاي آبخيز  مازندران

نوع مقاله  :   علمي پژوهشي

نام نشريه   :     پژوهشنامه خزر

تاريخ انتشار :  بهار 1384

نوع نشريه :   علمي ترويجي ( چاپ شده)

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  سليماني، ک.، رمضاني، ن.، احمدي، م. و بيات، ف.

7      عنوان مقاله     :   بهينه سازي رابطه دبي هاي آب و رسوب در حوضه معرف امامه

نوع مقاله  :   علمي پژوهشي

نام نشريه   :     پژوهشنامه خزر

تاريخ انتشار :  1385

نوع نشريه :   علمي ترويجي ( چاپ شده)

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  پيري، ع.، حبيب نژاد، م.، احمدي، م.، سليماني، ک.، و مساعدي، ا.

8      عنوان مقاله     :   مروري بر پيشرفتهاي سنجش از دور

نوع مقاله  :   علمي ترويجي

نام نشريه   :     سنجش از دور ايران

تاريخ انتشار :  تابستان 1377

نوع نشريه :   علمي ترويجي ( چاپ شده)

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  سليماني، ک.

9      عنوان مقاله     :  پیش بینی تاثیر اصلاح و برداشت موانع بستر رودخانه در کاهش خطر فرسایش کناری ..

زبان : فارسی

نام نشريه   :     مجله پژوهش در علوم کشاورزي

صفحه : 87-77

نمايه علمي(2) معتبر : علمی-پژوهشی

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1385

نوع نشريه :   علمي پژوهشي ( چاپ شده)

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  غلامي، و. (دانشجو)-سليماني، ک.-موسوي، ر. و احمدي، م.

10      عنوان مقاله     :  بررسي تغييرات مورفولوژيک کناري آبراهه با استفاده از GIS  -موردي بابلرود

زبان : فارسی

نام نشريه   :     پژوهشهاي جغرافيايي دانشگاه تهران

صفحه : 72-61

نمايه علمي(2) معتبر :  ISC

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1385

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  غلامي، و. (دانشجو)-سليماني، ک.-موسوي، ر. و احمدي، م.

11      عنوان مقاله     :  پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارات سیل با استفاده از HEC-GeoRAS (مطالعه موردی بابلرود)

زبان : فارسی

نام نشريه   :     مجله منابع طبيعي ايران- دانشگاه تهران

صفحه : 51-43

نمايه علمي(2) معتبر :  ISC

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1386

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  غلامي، و. (دانشجو)-سليماني، ک.-موسوي، ر. و احمدي، م.

12     عنوان مقاله     :  بررسی پتانسیل تولید سیل در حوضه های آبخیز با استفاده از HEC-HMS در محیط....کسیلیان

زبان : فارسی

نام نشريه   :     پژوهشهاي جغرافيايي دانشگاه تهران

صفحه : 60-51

نمايه علمي(2) معتبر :  ISC

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1387

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  سليماني، ک.، بشیر گنبد، م.، موسوی،ر.، خلیقی، ش.

13      عنوان مقاله     :  پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوضه باراندوزچای

زبان : فارسی

نام نشريه   :     مجله منابع طبيعي خزر- دانشگاه مازندران

صفحه : 94-69

نمايه علمي(2) معتبر :  -

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1386

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  کاظمی کیا، س.، (دانشجو)- سلیمانی، ک.، حبیبنژاد، م.، عبقری، ه.

14      عنوان مقاله     :  برآورد تولید پوشش گیاهی مرتع با استفاده از داده های سنجش از دور (موردی حوضه سفید آب لار)

زبان : فارسی

نام نشريه   :     مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان

صفحه : 411-24

نمايه علمي(2) معتبر :  ISC

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1386

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  سليماني، ک.-تمرتاش، ر.-علوي، ف. و لطفي، ص.

15     عنوان مقاله     :  تعین شایستگی مراتع لاسم هراز برای چرای گوسفند

زبان : فارسی

نام نشريه   :  مجله انجمن مرتعداری ایران

نمايه علمي(2) معتبر :  ISC

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1386

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  کاکولاریمی،آ. (دانشجو)- تمرتاش، ر. سلیمانی، ک.، ، امینی ،س

16     عنوان مقاله     :  مدل سازی منطقه ای خطز زمین لغزش....

زبان : فارسی

نام نشريه   :  مجله انجمن مرتعداری ایران

نمايه علمي(2) معتبر :  ISI+IF , ISC

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1386

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  کاکولاریمی،آ. (دانشجو)- تمرتاش، ر. سلیمانی، ک.، ، امینی ،س

44    عنوان مقاله     :   بررسی عوامل بیابانزایی و تخریب پوشش گیاهی مراتع...

زبان : فارسی

نام نشريه   :     مرتع (انجمن علمی)

صفحه :   403-392

نمايه علمي(2) معتبر :  ISC IF= 0.061

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1389

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :   ذبیحی ع. (دانشجو)، سلیمانی ک.

45    عنوان مقاله     :   تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود...

زبان : فارسی

نام نشريه   :     علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

صفحه :   111-99

نمايه علمي(2) معتبر : ISC IF= 0.171 M=0.061

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1389

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :   موسوی، س.ز. (دانشجو)، کاویان، ع. سلیمانی ک.(راهنمای مشترک)

46    عنوان مقاله     :   مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاکهای..

زبان : فارسی

نام نشريه   :  آب و خاک   

صفحه :  490-500

نمايه علمي(2) معتبر : ISC  IF= 0.055

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1389

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :   آزموده، ع. (دانشجو)، کاویان، ع. سلیمانی ک.(راهنمای مشترک)، وهابزاده، ق.

47    عنوان مقاله     :   پایش اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب.. 

زبان : فارسی

نام نشريه   :  مجله پژوهش آب ایران

نمايه علمي(2) معتبر : ISC SID, Magiran

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1389

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :   اکبری، م. (دانشجو)، سلیمانی ک.(راهنما)، مهدوی،م.، حبیب نژاد،م.

48    عنوان مقاله     :   تاثیر ویژگی های خاک بر رواناب..

زبان : فارسی

نام نشريه   :  نشریه مرتع و آبخیز دانشگاه تهران

صفحه : 104-89

نمايه علمي(2) معتبر : ISC IF= 0.098

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1389

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :   آزموده، ع. (دانشجو)، کاویان، ع. سلیمانی ک.(راهنمای مشترک) وهابزاده، ق.

55    عنوان مقاله     :   بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در مناطق تحت كاربري اراضي

زبان : فارسی

نام نشريه   :  مجله پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دانشگاه تهران

نمايه علمي(2) معتبر : ISC IF= 0.092

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1389

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  سلیمانی ک. و  آزموده، ع

56    عنوان مقاله     :   مقايسه مدلهاي رگرسيون لجستيك و نسبت فراواني در مدلسازي منطقه اي خطر ريزش سنگ

زبان : فارسی

نام نشريه   :  مجله منابع طبيعي دانشگاه تهران

صفحه : 489-502

نمايه علمي(2) معتبر : ISC IF= 0.092

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1389

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :   شيرزادي، ع. (دانشجو) ، سليماني، ك. حبيب نژاد م. موسوي ر.

57    عنوان مقاله     :   بررسی روند تغییرات انبوهی پوشش گیاهی در قسمتی از حوضه سد لار

زبان : فارسی

نام نشريه   : فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان

صفحه :186-200  

نمايه علمي(2) معتبر : ISC  IF=0.216   

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1385

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :   موسوی ع. (دانشجو), فرحپور م. شکری م/ سلیمانی ک.(راهنما) گودرزی م.

58    عنوان مقاله     :   بررسي جوامع گياهي با استفاده از روش هاي سنجش از دور

زبان : فارسی

نام نشريه   : مرتع

صفحه : 59-348

کشور : ایران

تاريخ انتشار :  1389

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :   امير احمدپور (ذانشجو)  مريم شكري  كريم سليماني(راهنما)   و جمشيد قرباني

 
مقالات چاپ شده در مجامع علمی خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

مقاله در نشریات معتبر خارجی

17      عنوان مقاله     :    An Investigation of Sediment Yield in Different Types of Land Use (case study; Babolroud Watershed

زبان : English

نام نشريه   :     Inter. Journal of Natural Resources

صفحه : 136-130

نمايه علمي(2) معتبر :  علمي پژوهشي بين المللي

کشور : Baku Sate University

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  K. Solaimani, Sh.Shojaey, A.Hosini, S.Musavi

18      عنوان مقاله     :  Optimization of the relationship between water and sediment… Ammameh

زبان : English

نام نشريه   :     Journal  of  Biological Science

صفحه : 62-356

نمايه علمي(2) معتبر :  ISI

DOI: 10.3923/pjbs.2007.356.362

کشور : Paki.

تاريخ انتشار :  2007

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  M. Habibnejad, K.Solaimani, A. Piri, M. Ahamadi

19     عنوان مقاله     :  Applying Digital Elevation Model toInterpolate Precipitation

زبان :English

نام نشريه   :     Journal  of  Applied Sciences

صفحه : 8-1471

نمايه علمي(2) معتبر :  ISI

DOI: 10.3923/jas.2008.1471.1478

کشور : Paki.

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  S.Modallaldoust, F.Bayat,B.Soltani,

K. Solaimani

20    عنوان مقاله     :  The effect of land suitability to reduce erosion risks, using GIS (case study; Bushehr province, Iran)

زبان :English

نام نشريه   :     Journal  of  Applied Sciences

صفحه :    1495-1502

نمايه علمي(2) معتبر :  DOI: 10.3923/jas.2008.1495.1502 ISI

کشور : Paki.

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :K. Solaimani, S. Modalladoust 

21     عنوان مقاله     :  Production of Optimized DEM Using IDW Interpolation Method (case study; Jam and Riz Basin)

زبان :English

نام نشريه   :     Journal  of  Applied Sciences

صفحه :    104-111

نمايه علمي(2) معتبر :  ISI

DOI: 10.3923/jas.2008.104.111

کشور : Paki.

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :K. Solaimani, S. Modalladoust 

22    عنوان مقاله     :   Investigation of the Land Subsidence and its Consequences of Large Groundwater Withdrawal in Rafsanjan, Iran

زبان :English

نام نشريه   :     Journal  of  Biological Science

صفحه :    265-269

نمايه علمي(2) معتبر :  ISI

DOI: 10.3923/pjbs.2008.265.269

کشور : Paki.

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)  :  K. Solaimani, M. Mortazavi

23    عنوان مقاله     :  Flood Mapping Using Hydraulic Simulation Model in GIS

زبان :English

نام نشريه   :     Journal  of  Applied Sciences

صفحه :  660-65

نمايه علمي(2) معتبر :  ISI

DOI: 10.3923/jas.2008.660.665

کشور : Paki.

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : Sh. Salimi, M.R. Ghanbarpour, K. Solaimani

24     عنوان مقاله     :  Comparative Analysis of Training Methods and Different Data

زبان :English

Research Journal of Envi. Sci نام نشريه   :     .

صفحه :    353-365

نمايه علمي(2) معتبر :  ISI

DOI:10.3923/rjes.2008.353.365

کشور : USA

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : K. Solaimani,        Z. Darvari

25    عنوان مقاله     :  Suitability of Artificial Neural Network in daily flow forecasting

زبان :English

نام نشريه   :     Journal  of  Applied Sciences

صفحه :   2949-2987

نمايه علمي(2) معتبر :  ISI

DOI: 10.3923/jas.2008.2949.2957

کشور : Paki.

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : K. Solaimani,   Z. Darvari

26    عنوان مقاله     :   Investigation of Check dam's Effects On Channel Morphology

زبان :English

نام نشريه   :     Journal  of  Biological Science

صفحه :   2083-91

نمايه علمي(2) معتبر : ISI

DOI: 10.3923/pjbs.2008.2083.2091

کشور : Asian Network

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : K. Solaimani,    E. Omidvar,  A. Kelarestaghi

  27 عنوان مقاله     :   Application of IRS-1D Data in Water Erosion Features Detection

زبان :English

نام نشريه   :     Journal  of  Biological Science

صفحه :   1893-1900

نمايه علمي(2) معتبر :   ISI

DOI: 10.3923/pjbs.2008.1893.1900

کشور : Asian Network

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : K. Solaimani,   M. Hadian

28    عنوان مقاله     :   Landuse Planning for Land Management Using GIS in Lourmir catchment….

زبان :English

نام نشريه   :     Caspian Journal of Env. Science

صفحه :   141-9

نمايه علمي(2) معتبر :   ISI

کشور : Giulan University

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : E.Taghva salami(student), K.soleimani, M.Habibnejad,

K.Sabetraftar

29    عنوان مقاله     :   Flood Occurrence Hazard Forecasting Based on Geographical Information System.

زبان :English

نام نشريه   :     International Journal of Envi. Sciences and Technology

نمايه علمي(2) معتبر : ISI

کشور : Iran

تاريخ انتشار :  2005

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : K. Solaimani, H. Mohamadi, M.Ahmadi-2005

30    عنوان مقاله     :   Analysis of Depth-Area-Duration Curves of Rainfall in Semi-arid Regions Using Geostatistical Methods.

زبان :English

نام نشريه   :     Journal  of  Biological Science

نمايه علمي(2) معتبر : ISI

کشور : ANSI

تاريخ انتشار : 2007

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : K. Solaimani, A. Abkar, M. Habibnejad, M.Ahmadi-

31    عنوان مقاله     :   An Investigation of Effective Factors in Forest Road Selection..

زبان :English

نام نشريه   :     Journal  of  Biological Science

نمايه علمي(2) معتبر : ISI

کشور : ANSI

تاريخ انتشار :  2006

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : A. Hosaini (PhD student), K. Solaimani-2006

32    عنوان مقاله     :   Using Remote Sensing and GIS Techniques in South East Caspian Coastal Changes Detection ISSN 1992-1098

زبان :English

نام نشريه   :     Journal of the South of Russia: Ecology Development

نمايه علمي(2) معتبر : Research J.

کشور : Russia

تاريخ انتشار :  2007

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : S.R.Mousavi, K. Solaimani-2007

33    عنوان مقاله     :   Determination of Treelile Using Satellite Data (case study; Western Nojmeh)

زبان :English

نام نشريه   :     Research Journal of Environmental Sciences

صفحه :   491-7

نمايه علمي(2) معتبر : ISI

DOI: 10.3923/rjes.2008.491.497

کشور : USA

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : K. Solaimani,   S. Lotfi

34    عنوان مقاله     :   Using Remote Sensing and GIS Techniques in South East Caspian Coastal Changes Detection ISSN 1992-1098

زبان :English

نام نشريه   :     Journal of the South of Russia: Ecology Develop.

صفحه :   32-43

نمايه علمي(2) معتبر : Scientific and Research J.

کشور : Russia

تاريخ انتشار :  2008

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : S.R.Mousavi, K. Solaimani

35    عنوان مقاله     :   Evaluation and Slope Instability Hazard Zonation in Part of Tajan Basin, Sari, Iran, by Anbalagan Method

زبان :English

نام نشريه   :     Research Journal of Environmental Sciences

صفحه :   321-31

نمايه علمي(2) معتبر : ISI

DOI: 10.3923/rjes.2009.321.331

کشور : USA

تاريخ انتشار :  2009

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : K. Solaimani, M. Mashari, S.R.Mousavi

36    عنوان مقاله     :   Detection of Ground Water Changes Using Geographic Information System (A Case Study: Arak Plain, Iran)

زبان :English

نام نشريه   :     Journal of Applied Sciences

صفحه :   1338-44

نمايه علمي(2) معتبر : ISI

DOI: 10.3923/jas.2009.1338.1343

کشور : Asian Network

تاريخ انتشار :  2009

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : K. Solaimani, S.Sadeghi

37    عنوان مقاله     :                          An Investigation of Efficiency of Outlet Runoff Assesmnet….

زبان :English

نام نشريه   :     Journal of Applied Sciences

صفحه :   105-112

نمايه علمي(2) معتبر : ISI

DOI: 10.3923/jas.2009.105.112

کشور : Asian Network

تاريخ انتشار :  2009

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : H. Mojadadi, M. Habibnejad, K.Solaimani (corresponding author), M.Z.Ahmadi, M.Hadian

38    عنوان مقاله     :   The Effect of Environmental Factors on Vegetation Changes Using GIS…

زبان :English

نام نشريه   :     Wo A S J

صفحه :   95-100

نمايه علمي(2) معتبر : ISI

کشور : USA

تاريخ انتشار :  2009

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : K. Solaimani,   T. Kordsavadkooh, S.R.Mousavi

39    عنوان مقاله     :   Soil Erosion Prediction Based on Land Use Changes

زبان :English

نام نشريه   :     Int. Journal of Sciences.&Technology

صفحه :   415-424

نمايه علمي(2) معتبر : ISI, JCR, EBSCO, Sirus, Escopus, ISC,……

کشور : Iran

تاريخ انتشار :  2009

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : K. Solaimani, S. Modallaldust, S. Lotfi

40    عنوان مقاله     :   An Assessment of Urban Quality of Life by Using Analytic Hierarchy Process Aproach

زبان :English

نام نشريه   :     Journal of Social Sciences

صفحه :   123-33

نمايه علمي(2) معتبر : ISI

ISI, Ulrich, DOAJ, Cabel, WAD, ASA, IEE, EBSCO, Genamics

کشور : USA

تاريخ انتشار :  2009

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : S.Lotfi, K. Solaimani

41    عنوان مقاله     :   Investigation of the Lar lake fluctuations using remote..

زبان :English

نام نشريه   :     Research Journal of Environmental Sciences

صفحه :   574-580

نمايه علمي(2) معتبر : ISI

DOI: 10.3923/rjes.2009.574.580

کشور : USA

تاريخ انتشار :  2009

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :   K. Solaimani, M. Miryaqobzadeh, S.Lotfi

42    عنوان مقاله     :   Rainfall Forecasting Based on ANN

زبان :English

نام نشريه   :     Amer-Asian J. Agric. & Envi. Sci.

صفحه :   856-65

نمايه علمي(2) معتبر : ISI,

 CABI, DOAJ, EBSCO, Agri.Res., In.Copernicus, PubMed., E-j.Database

کشور : Egypt

تاريخ انتشار :  2009

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :   K. Solaimani

43    عنوان مقاله     :   Vegetation Changes Detection….

زبان :English

نام نشريه   :     Int.J.of Ecology..

نمايه علمي(2) معتبر : ISI

CAB, Agric. EBSCO….

کشور : India

تاريخ انتشار :  2009

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :   K. Solaimani, A. Ahmadpor, M.Shokri and J. Ghorbani

49    عنوان مقاله     :   Flood Forecasting Based on GIS…

زبان : English

نام نشريه   :  JADR

صفحه : 125-131

نمايه علمي(2) معتبر : DOAJ, Chemical Abstract, Harvard Univ.,

کشور : India

تاريخ انتشار :  2010

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  K. Solaimani

50    عنوان مقاله     :   Evaluation of the Effect of Watershed…

زبان : English

نام نشريه   :  JADR

صفحه : 1373-1379

نمايه علمي(2) معتبر : ISI  IF=0.08

کشور : Nigeria

تاريخ انتشار :  2010

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  Habibnejad, M., Fatahi, R., Jalilvand, K.Solaimani 

51    عنوان مقاله     :   Investigation of Dominant…

زبان : English

نام نشريه   :  J. of Envi- Hydrology

نمايه علمي(2) معتبر : Cambridge, Georef. Elsevier..

کشور : USA

تاريخ انتشار :  2010

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  Habibnejad, M., Solaimani, K., M. Zarei, Azmoodeh,A.

52    عنوان مقاله     :   Land use/cover change detection..

زبان : English

نام نشريه   :  ABJNA

صفحه : 1148-1157

نمايه علمي(2) معتبر : Scientific & Res. J.

کشور : Canada

تاريخ انتشار :  2010

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  K. Solaimani, M. Arekhi, R. Tamartash, M. Miryaghobzadeh

53    عنوان مقاله     :   Change Detection of the Ground Water…

زبان : English

نام نشريه   :  Int. J. Natural Resources

صفحه : 39-47

نمايه علمي(2) معتبر : Scientific & Res. J.

کشور : Azerbayjan

تاريخ انتشار :  2010

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  K. Solaimani, S. Sadeghi

54    عنوان مقاله     :   Landsat ETM+ BasedAssessment of Vegetation Indices in Highland Environment

زبان : English

نام نشريه   :  Journal of ADR

صفحه : 13-5

نمايه علمي(2) معتبر :  Scirus, Ulrich, DOAJ, EJL, Chem.Abs.   Hrvard Uni., IPN,

کشور : India

تاريخ انتشار :  2010

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  Solaimani,K., Shokrian, F., Tamartash, R., Banihashemi, M.

59    عنوان مقاله     :   The effects of removing bed materials on flow velocity (Case study: Zaremrood River, Iran)

زبان : English

نام نشريه   :  AJGS

صفحه : 13-5

نمايه علمي(2) معتبر : Indexed: Chemical Abstracts Service (CAS), CSA, Current Contents/Physical, Chemical and Earth Sciences, Geobase, GeoRef, Google Scholar, Journal Citation Reports/Science Edition, OCLC, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions

کشور : Springer

تاريخ انتشار :  2010

** اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :,M. Habibnejad, A. Hamidi, K. Solaimani

 

 

 

 

 

 
سمینارها و همایش های داخلی : 

1- عنوان همایش علمي معتبر  :  نخستين همايش آب

عنوان مقاله : بررسي نقش سازندهاي زمين شناسي در فرسايش و توليد رسوب در حوزه سد لار مازندران

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : خورسندي،ز. سليمان،ك. موسوي،س.ر.

2- عنوان همایش علمي معتبر  :  همايش ملي دانشجويي مرتع، آبخيز و بيابان دانشگاه تهران

عنوان مقاله :  بررسي ميزان كارايي مدل هاي ماسكينگام و آت كين اصلاح شده در روند يابي سيل رودخانه بابلرود

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : قاسميه،ه. مهدوي،م. حبيب نژاد،م. خليقي،س. سليماني،ك.

3- عنوان همایش علمي معتبر  : سمينار بين المللي مهندسي رودخانه

عنوان مقاله :  مطالعه و بررسي اثرات زيست محيطي سد تبارك بر روي رودخانه در استان خراسان رضوي

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : معماري ، ع. سليماني،ك.

4- عنوان همایش علمي معتبر  : همایش محیط زیست و توسعه پایدار شهری

عنوان مقاله : بررسی ویژگی های اقلیمی حوزه های شهری مازندران مرکزی

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : کریم سلیمانی

5- عنوان همایش علمي معتبر  : همایش محیط زیست و توسعه پایدار شهری

عنوان مقاله :  بررسی اثرات زیست محیطی دفن زباله های شهری..

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : س.ر. موسوی، ع.یداللهی و کریم سلیمانی

6- عنوان همایش علمي معتبر  : همایش محیط زیست و توسعه پایدار شهری

عنوان مقاله : پهنه بندی خطر سیل به منظور جلوگیری از خسارات...

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  م.بنی هاشمی، کریم سلیمانی و س. موسوی

7- عنوان همایش علمي معتبر  : چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

عنوان مقاله :  رزیابی قابلیت اراضی در حوضه آبخیز سد سلیمان تنگه..

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) :  م. هادیان، ک. سلیمانی، م. حبیب نژاد

8- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : برآورد ميزان فرسايش كناري رودخانه درونگر درگز در محيط Arc View و طراحي ديواره ساحلي آن با استفاده از نرم افزار HEC-RAS

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : معماري، ع (دانشجو). سليماني، ك. حبيب ن‍ژاد، م. عبادي لطف آبادي، ش.

9- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله :  مفهوم شناسي و آناليز رشته اي مهندسي آبخيزداري

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : هاديان امري، م. ع (دانشجو). سليماني، ك.

10- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : بررسي توزيع جغرافيايي وتلندهاي استان مازندران با استفاده از GIS

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : سليماني، ك. هاديان امري، م. ع. محبي، ر.

11- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : تعيين حساسيت فرسايش و شايستگي مرتع با استفاده از تكنيك GIS (مطالعه موردي: مراتع لاسم هراز)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : تمرتاش، ر. كاكولاريمي، آ. سليماني، ك.

12- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : تهيه نقشه لندمورف با استفاده از روش درون يابي I.D.W  (مطالعه موردي: پارك چيتگر- تهران)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : مدلل دوست، س (دانشجو). سليماني، ك.

13- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : تعيين حساسيت فرسايش و شايستگي مرتع با استفاده از تكنيك GIS (مطالعه موردي: مراتع لاسم هراز)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : تمرتاش، ر. كاكولاريمي، آ. سليماني، ك.

14- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : تهيه نقشه لندمورف با استفاده از روش درون يابي I.D.W  (مطالعه موردي: پارك چيتگر- تهران)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : مدلل دوست، س (دانشجو). سليماني، ك.

15- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : بررسي روند شور شدن آبهاي زيرزميني دشت اراك

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : صادقي، س (دانشجو). سليماني، ك. مهدوي، م. قديمي، ف

16- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : پهنه بندي خطر ريزش سنگ با استفاده از روش آماري رگرسيون لجستيك (مطالعه موردي: گردنه صلوات آباد كردستان)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : شيرزادي، ع (دانشجو). سليماني، ك. حبيب نژاد روشن، م. موسوي، س. ر

17- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از الگوريتم هاي LM و GDX شبكه عصبي مصنوعي

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : كاظمي كيا، س (دانشجو)، سليماني، ك. عبقري، ه. ديبايي؛ م.

18- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله :  بررسي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از تكنيك هاي GIS و RS (مطالعه موردي: محدوده دلتاي رودخانه تلار- قائمشهر)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : دوانلو، م (دانشجو). سليماني، ك. مدلل دوست، س.

19- عنوان همایش علمي معتبر  :  سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله :  تعيين شماره منحني (CN) حوزه آبخيز كليجانرستاق مازندران براي يرآورد ارتفاع رواناب و دبي اوج سيلاب با استفاده از GIS

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : هاديان امري، م. ع. حبيب نژاد، م سليماني، ك.

20- عنوان همایش علمي معتبر  :  سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : پهنه بندي خطر وقوع سيل با استفاده از مدل هيدروليكي HEC-RAS در محيط GIS (مطالعه موردي: رودخانه بابلرود)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : فرحمندكناري، س. ش. راييني، م. سليماني، ك. نوروزي، ف.

21- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : شبيه سازي هيدروليكي جريان به منظور مديريت دشت سيلابي با استفاده از مدل HEC-RAS و GIS

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : سليمي، ش (دانشجو). سليماني، ك. قنبرپور، م. ر.

22- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله :  شبيه سازي آبدهي رودخانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: حوضه جراحي)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : درواري، س. ز (دانشجو). سليماني، ك. ذوالفقاري، س.

23- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : شبيه سازي بارش- رواناب با استفاده از شبكه عصبي (مطالعه موردي: حوضه معرف كسيليان)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : درواري، س. ز (دانشجو). سليماني، ك.

24- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : اولويت بندي مكاني مناطق سيل خيز در حوزه آبخيز رودك با استفاده از مدل شبيه سازي بارش- رواناب HEC-HMS

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : بشارتي، ط (دانشجو). سليماني، ك. قنبرپور، م. ر. خسروشاهي، م

25- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : تجزيه و تحليل رابطه بار معلق و دبي جريان حوزه آبخيز هراز

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : لهراسبي، س (دانشجو). سليماني، ك. ضياء تبار احمدي، م. خ. مطلوبي، ع. ا.

26- عنوان همایش علمي معتبر  : سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

عنوان مقاله : برآورد شدت فرسايش و ميزان رسوب با استفاده از مدل EPM (مطالع موردي: حوزه آبخيز لاسم مازندران)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : هاديان امري، م. ع. سليماني، ك. حبيب نژاد روشن، م

27- عنوان همایش علمي معتبر  : زمین شناسی  مهندسی و محیط زیست ایران

عنوان مقاله : طبقه بندی حساسیت ژنتیکی واحده ای سنگی....

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : م .هادیان، ک.سلیمانی،  م.حبیب نژاد

28- عنوان همایش علمي معتبر  : زمین شناسی  مهندسی و محیط زیست ایران

عنوان مقاله : پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از ....

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : ک.سلیمانی، ا.شیخی  م.حبیب نژاد ، ق. وهاب زاده

29- عنوان همایش علمي معتبر  : چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری

عنوان مقاله : برآورد بار معلق رسوب ایستگاه هیدرومتری آبلو – نکارود...

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : م. جلالی، ک.سلیمانی، ح . مجددی، ا.امیدوار، م . حبیب نژاد

30- عنوان همایش علمي معتبر  : نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر

عنوان مقاله : نقش سدهای لاستیکی در تامین آب مورد نیاز کشاورزی....

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : مدلل دوست، س (دانشجو). سليماني، ك. ز. درواری

31- عنوان همایش علمي معتبر  : نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر

عنوان مقاله : آنالیز منطقه ای جریانهای کمینه در استان فارس

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : م.رئیسی ، ک.سلیمانی، م. قنبرپور، م.سمیعی

32- عنوان همایش علمي معتبر  : نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر

عنوان مقاله : شبيه سازي جریان رودخانه با استفاده از شبكه عصبي (مطالعه موردي: حوضه معرف كسيليان)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : درواري، س. ز (دانشجو). سليماني، ك.

33- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : بررسی روند تغییرات هیدرولوژیکی حوزه آبخیز تجن، استان مازندران

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : ابراهیم امیدوار، کریم سلیمانی و کاوه جراره

34- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : آنالیز روند تغییرات جریانهای هیدرولوژیکی در حوضه هاي قسمت جنوبی دریای خزر

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : اسماعيل نيكزاد طهراني و كريم سليماني ومحمود حبیب نژاد و محمد مهدوي

35- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : احداث آزادراه تهران شمال و اثرات آن بر روی اکولوژی منطقه(مطالعه موردی: حوزه آبخیز چالوس)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : محمدعلی اسحاق تیموری، سید مهدی نیرومند،  محمد جواد مرمریان، کریم سلیمانی

36- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی جهت تخمین دبی رسوب رودخانه ها

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : سیده زهرا درواری، کریم سلیمانی و فاطمه بیات

37- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : تحلیل خشکسالی هواشناسی سال 1387 در استان مازندران (با تأکید بر محصول برنج)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : سید باقر سلطانی ، یداله افشارمقدم، کریم سلیمانی، کیان خدیور، نوربخش داداشی و هوشنگ بهزادی

38- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : توانايي شبكه عصبي مصنوعي در تخمين خصوصيات شيميايي

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : سیده زهرا درواری، کریم سلیمانی، فاطمه بیات

39- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین میزان بار رسوب

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : سیده زهرا درواری، کریم سلیمانی و فاطمه بیات

40- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : تهیه نقشه فرسایش حوضه آبخیز هراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : دکتر  کریم سلیمانی

41- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : نقش دماي كمينه و  دبي در برآورد آبدهي رودخانه با استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : سیده زهرا در واری، کریم سلیمانی، حسن فرازجو

42- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : بررسی تاثیر افزایش جمعیت بر کاربری اراضی (مطالعه موردی حوزه آبخیز واز نور)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : رضاعلی رحیمی تالار پشتی ، دکتر کریم سلیمانی، دکتر محمود حبیب نژاد، مهندس سید رمضان موسوی

43- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : آمایش سرزمین حوضه آبخیز تیل‌آباد گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : رجبعلی محبی، کريم سليمانی، موسي‌الرضا شادمهر و نيره سعادتمند

44- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : بررسی پراکنش مکانی زمین لغزشها در ارتباط با عوامل توپوگرافیک

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : سیده زهره موسوی ، کریم سلیمانی،  سید رمضان موسوی

45- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : برآورد آب مورد نیاز اراضی شالیزاری در دشت بهشهر با استفاده از تکنیکهای GIS و RS

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : حسینعلی زبردست رستمی، کریم سلیمانی و محمود حبیب نژاد

46- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : پهنه بندي خطر زمين لغزش با روش آن بالاگان در محيط GIS (مطالعه موردي: حوزه پهنه كلا- تجن، ساري)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : سميه مشاری،کریم سلیمانی و سید رمضان موسوی

47- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : پهنه بندي خطر زمين لغزش به روش نيلسون در محيط GIS(مطالعه موردي؛ حوزه آبخيز نکاء رود)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : سعيد مدلل دوست و کريم سليماني

48- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : کاربرد دستگاه اختراعي ارشك (ARASHK) در پيش بيني و بررسي زمين لغزش ها(شناسايي لايه هاي حاوي آب، عمق خاك و سطح لغزش)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : سيد علي حميدي سنگدهي، کریم سلیمانی و محمدعلی هادیان امری

49- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : بررسي تغییر اقلیم در استان مازندران

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : عبداله پيرنيا، محمود حبيب نژاد روشن و  کريم سليماني

50- عنوان همایش علمي معتبر  : اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري

عنوان مقاله : بررسي تاثير خشكسالي بر ميزان توليد علوفه مراتع استان مازندران( مطالعه موردي: مرتع كبود چشمه پل سفيد)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي) : سید زکریا علوی، محمد علی هادیان امری و کریم سلیمانی

 

 

 

 

 
سمینارها و همایش های خارجی : 

بزودی تکمیل می گردد

 
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 

 برپايي نمايشگاهها و طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه، داوری،....

  1        عنوان فعاليت  : کارگاه آموزشی ساج و نوسانات خزر

نوع فعاليت : کارگاه (دانشگاه مازندران)

تاریخ برگزاری : 6/87

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي) :  كريم سليماني

2       عنوان فعاليت  : کارگاه آموزشی گاهشناسی درختی

نوع فعاليت : کارگاه (دانشگاه ساري)

تاریخ برگزاری : 24و25 اردیبهشت 87

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي) :  كريم سليماني

 3        عنوان فعاليت  : سنجش از راه دور

نوع فعاليت : آزمايشگاه (دانشکده منابع طبیعی ساری)

تاریخ برگزاری : 1386

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي) :  كريم سليماني

  4     عنوان فعاليت  : ژئومورفولوژی و فرسایش-رسوب 

نوع فعاليت : آزمايشگاه (دانشکده منابع طبیعی ساری)

تاریخ برگزاری : 1387

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي) :  كريم سليماني

 
کتابهای چاپ شده : 

ترجمه و تاليف کتاب

1 ) عنوان كتاب :

River Basin Management

pp. 305-310

Remote sensing of fluvial landforms in the Lar Basin, Iran.

ترجمه يا تاليف : تالیف

تاریخ انتشار :  2001

ناشر : WIT Press

اسامي همكاران به ترتيب اولويت : K. Solaimani

2 ) عنوان كتاب :  رودخانه ها (اشکال و فرآيند آبراهه هاي آبرفتي)

ترجمه يا تاليف : ترجمه

تاریخ انتشار :  1384

ناشر : دانشگاه مازندران

اسامي همكاران به ترتيب اولويت : سلیمانی، ک. و ضياتبار احمدي، م.

3 ) عنوان كتاب : مقدمه ای بر شناخت زمین در فضا

ترجمه يا تاليف : تالیف

تاریخ انتشار :  1387

ناشر : دانشگاه مازندران

اسامي همكاران به ترتيب اولويت : سلیمانی، ک.

 
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
سوابق اجرائی : 

سوابق اجرائی

1- نوع فعاليت :  عضو هيات تحريريه پژوهشنامه کشاورزي و منابع طبيعي

محل : دانشگاه مازندران

مشخصات ابلاغ : 2065/14 ، 17/7/78

تاريخ انجام فعاليت : 23/4/78 تا ادامه دارد

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : 11 سال

2- رئيس گروه همکاري علمي و روابط بين الملل

دانشگاه مازندران

14960/25 ، 30/9/1384

30/9/1384 تا 20/6/87

2 سال و 9 ماه

3- نوع فعاليت :  عضو هيات تحريريه مجله علمی-پژوهشی Caspian..

محل : دانشگاه دولتی باکو –کشور آذربایجان

مشخصات ابلاغ : 2008

تاريخ انجام فعاليت : ادامه دارد

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

4- نوع فعاليت :  عضو كميته تحصيلات تكميلي گروه آبخيزداري

محل : دانشكده منابع طبيعي

مشخصات ابلاغ : 1376

تاريخ انجام فعاليت : 25/12/76 تا ادامه دارد

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

5- نوع فعاليت :  عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

محل : دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي 

مشخصات ابلاغ : 1376

تاريخ انجام فعاليت : 25/12/76 تا 1386

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

6- نوع فعاليت :  عضو کمیته تخصصی ارتقای استادان

محل : دانشگاه مازندران

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : 1385 تا ادامه دارد

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : 7 سال

7- نوع فعاليت :  عضو شوراي دانشگاه

محل : دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي 

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : 1387 تا ادامه دارد

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : 5 سال

8- نوع فعاليت :  عضو شوراي پژوهشي محيط زيست استان مازندران

محل : سازمان محيط زيست

مشخصات ابلاغ : 31023 مورخ 27/4/83

تاريخ انجام فعاليت : تا تاریخ 27/4/83

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : 1 سال

9- نوع فعاليت :  دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم

محل : دانشگاه مازندران-ساری

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : تا تاریخ اردیبهشت 1387

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

10- نوع فعاليت :  دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

محل : دانشگاه مازندران-بابلسر

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : تا تاریخ شهریور 1387

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

11- نوع فعاليت :  عضو كميته جذب دانشگاه

محل : دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساری

مشخصات ابلاغ : 3478 ،  1/10/87

تاريخ انجام فعاليت : حکم تا ادامه دارد

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : 2 سال و 1 ماه

12- نوع فعاليت :  دبیر عضو کمیته تخصصی كشاورزي هيات مميزه دانشگاه مازندران 

محل : دانشگاه مازندران-بابلسر

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : -

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

13- نوع فعاليت :  عضو هيات مميزه دانشگاه مازندران

محل : دانشگاه مازندران-بابلسر

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : -

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

14- نوع فعاليت :  عضو هيات تحريريه مجله علمی-پژوهشی…JARD..

محل : INDIA

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : 2010

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

15- نوع فعاليت :  عضو هيات تحريريه مجله علمی-پژوهشی پژوهشهاي مناطق خشگ

محل : دانشگاه سبزوار

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : 1389

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

 

16- نوع فعاليت :  عضو هيات تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

محل : انجمن مهندسي آب

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : 1389

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

17- نوع فعاليت :  عضو هيات تحريريه مجله علمی-پژوهشي سنجش از دور و GIS ايران

محل : انجمن RS & GIS ايران

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : 1386 تا ادامه دارد

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

18- نوع فعاليت :  تدوین مجموعه مقالات

محل : كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي خزر

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : 1387

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

19- نوع فعاليت :  راه‌اندازی کارگاه  گاهشناسی درختی

محل : دانشگاه ساري

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : 1387

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

20- نوع فعاليت :  عضو و نايب رئيس هيات مديره انجمن علمي مهندسي آبياري و آب ايران

محل : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

مشخصات ابلاغ : 19780/3  ، 31/6/89

تاريخ انجام فعاليت : 31/6/89 تا ادامه دارد

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

21- نوع فعاليت :  رباست دانشگاه

محل : دانشگاه علوم کشاورزی  و منابع طبیعی ساری

مشخصات ابلاغ : -

تاريخ انجام فعاليت : 1390 تا ادامه دارد

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي : -

 

 

 

 

 
توضیحات : 

کسب مقام های علمی کشوری و استانی

پژوهشگر ممتاز کشوری در سال 1387 با دریافت جایزه و لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور (دکتر احمدی نژاد)

پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1386 با دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران (مهندس شفقت)

پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1383 با دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران (مهندس پنجه فولادگران)

پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1380 با دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران (دکتر انصاری)

 

 
خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
7.1/10 (تعداد آرا 202 نفر )