فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/b4b1afb34e1f3f1beefa830367cff710.jpg
نام و نام خانوادگی : 
همت ا... پیردشتی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
آمل 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی 
محل و سال اخذ مدرک : 
تربیت مدرس 1383 
مرتبه علمی : 
دانشیار 
گروه آموزشی : 
زراعت 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
323288 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
h.pirdashti@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
1) تنش‌های محیطی در گیاهان و محصولات زراعی
 
2) تولید محصولات زراعتی تحت تأثیر عوامل به‌زراعی و به‎نژادی
 
3) مباحث نوین در زراعت و فیزیولوژی غلات
 
4- کشاورزی پایدار 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
1)زراعت عمومی (سال 1380و 1381، 1382، 1383)
 
2) زراعت نباتات علوفه ای ( سال 1381،1382)
 
3)زراعت حبوبات و گیاهان منطقه‌ای (1381)
 
4) اکولوژی عمومی (1383)
 
5) اکولوژی گیاهان زراعی (1383-1389)
 
6) تنش های محیطی در گیاهان زراعی (1384)
 
7) مباحث نوین در زراعت (1384- 1389)
 
8) فیزیولوژی گیاهی (1384)
 
9)روش تحقیق (1384-1393)
 
10) مبانی کشاورزی پایدار (1383 تا 1393)
 
11)اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف های هرز
 
12)زراعت ارگانیک 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
بررسی انتقال مجددماده خشک و شاخص های رشد ارقام برنج در تاریخ های مختلف نشاءکاری .
 
بررسی اثر سیستم های مختلف خاک ورزی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا – (همکار طرح )
 
تعیین جنبه های مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی صفات مرتبط با عملکرد وتحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‎های مختلف برنج 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1-  پیردشتی، ه.، ز. طهماسبی سروستانی و م. نصیری. 1379. اثر تاریخ نشاءکاری روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج، خلاصه مقالات ششمین کنگره علوم  زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه مازندران، بابلسر. صفحه 147-146
 
2- پیردشتی، ه.، ز، طهماسبی سروستانی و م. نصیری. 1379. فنولوژی و شاخص رشد ارقام برنج در تاریخهای مختلف نشاءکاری، خلاصه مقالات ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه مازندران، بابلسر. صفحه612
 
3- پیردشتی، ه.، ز، طهماسبی سروستانی.، و. فلاح و م. نصیری. 1379. بررسی انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن ارقام برنج در تاریخهای مختلف نشاءکاری ، خلاصه مقالات ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه مازندران، بابلسر.صفحه613.
 
4- پیردشتی، ه.، ز. طهماسبی سروستانی.، م. نصیری و ف. توسلی لاریجانی. 1381. بررسی خصوصیات کیفی ارقام برنج در تاریخ های مختلف نشاءکاری. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، .صفحه 85.
 
5- برزعلی، م.، ز. طهماسبی سروستانی.، ه، پیردشتی.، ع. قلی پور و ر. موسوی. 1379. ارزیابی و تعیین ضرایب همبستگی برخی صفات زراعی ارقام گندم دوروم با عملکرد دانه تحت شرایط خشکی. ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه مازندران، بابلسر.صفحه 46.
 
6-طهماسبی سروستانی،ز ، ب. یزدی صمدی.، غ. عرب و ه. پیردشتی . 1381. بررسی اثر سیستم های مختلف خاک ورزی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، .صفحه221.
 
7- ناییج نژاد، ت.، ن. خدابنده.، م. نصیری.، و، فلاح  و  ه. پیردشتی. 1381. بررسی تاثیر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژنی بر شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک رشد راتون برنج طارم . هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج. صفحه 302-303.
 
8- نصیری، م.، ت. ناییج نژاد.، و. فلاح و ه. پیردشتی. 1381. بررسی تاثیر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و ارتفاع برداشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد راتون برنج طارم. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، .صفحه 314.
 
9- برزعلی، م.، ه. بیات.، م. چائی‎چی و ه. پیردشتی. 1379. ارزیابی تأثیر کشت بدون خاک ورزی در کاربرد بهینهکوده ای شیمیایی و جمعیت حشرات شکارچی. دومین همایش ملی استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی.
 
10- نیک نژاد، ی.، ر. ضرغامی، م. نصیری و ه. پیردشتی. 1383. مطالعه شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های مختلف برنج. هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه گیلان، رشت،صفحه 115.
 
11- پیردشتی، ه، ز. طهماسبی سروستانی.، ق. نعمت زاده و ع. اسماعیل. 1383. مطالعة انتقال مجدد مادة خشک و نیتروژن ارقام برنج تحت شرایط تنش خشکی.. هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه گیلان، رشت،صفحه 148.
 
12-پیردشتی، ه.، ز. طهماسبی سروستانی.،  ق. نعمت زاده و ع. اسماعیل. 1383. بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل رشد ارقام مختلف برنج. هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه گیلان، رشت،صفحه 227.
 
13- مهدوی، ف.، م. ع. اسماعیلی.، ا. فلاح  و ه. پیردشتی. 1383. تعیین شاخص های فیزیولوژیکی رشد در ارقام برنج در منطقة آمل. هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه گیلان، رشت،صفحه 185.
 
14- یعقوبی، س.، م. آقاعلیخانی و ه. پیردشتی. 1384. تأثیر زمان وجین بر ترکیب گونه ای، تراکم و وزن خشک علف های هرز در کلزای پائیزه. اولین همایش علوم علف های هرز ایران، صفحه 57 – 60.
 
15-  کاظمی پشت مساری، ح و ه. پیردشتی. 1384. نقش برنج در امنیت غذایی. دومین سمینار امنیت غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه. صفحه­ 8.
 
- نصیری، م.، ه. پیردشتی و ی. نیک نژاد. 1385. بررسی جایگاه کلزا در تناوب با زراعت برنج. چکیده مقالات جشنواره ملی کلزا، ماشین های کشاورزی، کود، سم و بذر استان فارس. شیراز. صفحه 9.
 
- پیردشتی. ه.، م. نصیری و م. ز. نوری. 1385. بررسی جایگاه کلزا در تناوب با زراعت برنج. چکیده مقالات جشنواره ملی کلزا، ماشین های کشاورزی، کود، سم و بذر استان فارس. شیراز. صفحه 10.
 
- نصیری، م.، ع. ن. فرهمند.، ه. پیردشتی و س. ص. حسینی ایمنی. 1385. بررسی جایگاه کلزا در تناوب با زراعت برنج. چکیده مقالات جشنواره ملی کلزا، ماشین های کشاورزی، کود، سم و بذر استان فارس. شیراز. صفحه 11.
 
- نصیری، م.، ه. پیردشتی و م. ز. نوری. 1385. بررسی جایگاه کلزا در تناوب با زراعت برنج. چکیده مقالات جشنواره ملی کلزا، ماشین های کشاورزی، کود، سم و بذر استان فارس. شیراز. صفحه 12.
 
- پیردشتی، ه.، س.ر. یعقوبی و م. نصیری. 1385. بررسی جایگاه کلزا در تناوب با زراعت برنج. چکیده مقالات جشنواره ملی کلزا، ماشین های کشاورزی، کود، سم و بذر استان فارس. شیراز. صفحه 62.
 
- نصیری، م.، ه. پیردشتی و م. ز. نوری. 1385. تنگاناهای زراعت برنج و راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش تولید و کاهش هزینه. دوازدهمین همایش ملی برنج کشور. بابلسر. جلد سوم. صفحه 1 – 8.
 
- کاظمی پشت مساری، ح.، ه. پیردشتی و ا. افشاری. 1385. بررسی ارزش تغذیه ای گیاه باقلا (Vicia faba L.). سومین سمینار امنیت غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه. صفحه 32.
 
- کاظمی پشت مساری، ح.، پیردشتی.، ه.، نصیری، م. و بهمنیار، م.ع. 1385. تأثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام مختلف برنج. مجموعه چکیده مقاله های همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. صفحه 115.
 
- حیدرزاده، ا.، پیردشتی، ه.، اسماعیلی، م. ع. و کریمی، م. 1387. تأثیر غلظت­های مختلف آللوکمیکال­ها روی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه علف هرز سوروف (Echinachloa crus-gali L.). هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. همدان.
 
- یزدانی، م.، پیردشتی، ه. و اسماعیلی، م. ع. 1387.  بررسی تنوع، تراکم و گونه­های غالب علف هرز مزارع گندم و جو در منطقه جامخانه ساری. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. همدان.
 
- مظفری، س.، پیردشتی، ه.، اسماعیلی، م. ع. و رامئه، و. 1386. مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در تاریخ های مختلف کاشت. ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی. کرج.
 
- مرجانه حبیبی سوادکوهی، همت اله پیردشتی، ایرج امینی، ارسطو عباسیان و سارا کرامتی. 1386. تاثیر دوره های مختلف تداخل و کنترل بر روند تجمع ماده خشک ذرت علف های هرز. ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی.  کرج.
 
- آلاله متقیان، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و 4- ارسطو عباسیان. 1386.  کاربرد نوع و مقدار کود های آلی و شمیایی بر تجمع برخی عناصر کم مصرف در بذر ارقام مختلف سویا. ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی. کرج
 
- مرجانه حبیبی سوادکوهی، همت اله پیردشتی، ایرج امینی، ارسطو عباسیان و سارا کرامتی. 1386. تعیین دوره بحرانی کنترل علف هرز علف هرز در ذرت در منطقه ساری  . ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی. کرج.
 
- مرجانه حبیبی سوادکوهی، همت اله پیردشتی، ایرج امینی، ارسطو عباسیان و سارا کرامتی.1386. تأثیر رقابت علف های هرز بر ارتفاع، شاخص برگ و عملکرد ذرت. ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی. کرج.
 
- سارا قربانی، ایرج امینی، محمد رضا اردکانی، همت اله پیردشتی، بهنام ناصریان و رضا صیادی. 1386. تأثیر عناصر ریز مغذی روی و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد لاینهای موتانت گنم طبسی در شرایط آبی. نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی . ورامین.
 
-رسایی موخر، س.، امینی، ا.، اردکانی، م. ر.، پیردشتی، ه. ناصریان، ب و صیادی. ر. 1386. بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های موتانت گندم. نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی . ورامین.
 
-متقیان، آ.، پیردشتی، ه.، بهمنیار، م. ع.، عباسیان، ا. 1386. مطالعه تجمع برخی از عناصر غذایی پر مصرف در برگ ارقام مختلف سویا در واکنش به مقادیر مختلف کودهای آلی غنی شده. دومین همایش ملی حبوبات ایران. تهران.
 
-راهب، س.، پیردشتی، ه.، مبلغی، م.، آقاجانزاده، س. 1386.  سیروس. استفاده از حبوبات مختلف بعنوان گیاهان پوششی برای کاهش علف های هرز باغات مرکبات. دومین همایش ملی حبوبات ایران. تهران.
 
-مرادی، م، پیردشتی، ه.، بهمنیار، م. ع. 1386. بررسی اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی (آهن، مس، روی و منگنز) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arieinum L.) تحت شرایط دیم. دومین همایش ملی حبوبات ایران. تهران.
 
-کاظمی پشت مساری، ح، پیردشتی، ه.ا، افشاری، ا.، بهمنیار، م. ع و عزیز زاد فیروزی، ف، ا. 1386. بررسی مقادیر و فرمهای کاربرد سولفات روی بر صفات مرتبط با غلات در لوبیا (  Phaseolus vulgaris. دومین همایش ملی حبوبات ایران. تهران.
 
- مصطفویان، سید رویا، پیردشتی، همت اله، رمضانپور، محمد رضا و اندر خور عباسعلی. 1386. مطالعه شاخص های رشدی دو رقم سویا ( Glycine max) در واکنش به کودهای بیولوژیک میکروریز و تیوباسیلوس.  . دومین همایش ملی حبوبات ایران. تهران.
 
-  مصطفویان، سید رویا، پیردشتی، همت اله، رمضانپور، محمد رضا و اندر خور عباسعلی. 1386. بررسی گره بندی و عملکرد دو رقم سویا (Glycine max ) تحت تلقیح کودهای بیولوژیک میکروریزا و تیوباسیلوس. دومین همایش ملی حبوبات ایران. تهران.
 
- حسین کاظمی پشت مساری، الهام افشاری، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار. 1386. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد باقلا به کاربرد کود سوپر فسفات و باکتری حل کننده فسفات. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران، شیراز.
 
- سارا کرامتی، همت اله پیردشتی، محمد علی اسماعیلی، ارسطو عباسیان و مرجانه حبیبی. 1386. بررسی روند تجمع ماده خشک سویا و علف هرز در دوره های مختلف کنترل  کنترل  و تداخل.
 
- سارا کرامتی، همت اله پیردشتی، محمد علی اسماعیلی، ارسطو عباسیان و مرجانه حبیبی. 1386. تاثیر طول دوره های تداخل و کنترل علف هرز بر عملکرد دانه و شاخص سطح برگ سویا در منطقه ساری. دومین همایش ملی حبوبات ایران. تهران.
 
- محمد یزدانی و همت الله پیردشتی. 1386.  نقش کود های بیولوژیک در زراعت پایدار برنج. اولین همایش منطقه ای برنج و توسعه پایدار. لاهیجان.
 
- سارا کرامتی، همت اله پیردشتی، محمدعلی اسماعیلی، ارسطو عباسیان و مرجانه حبیبی. 1386. تعیین تاثیر زمان وجین علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات زراعی سویا لاین امید بخش 033 دومین سمینار علمی کاربردی دانه های روغنی و روغنهای نباتی سویا. تهران.
 
- مرضیه تیموریان، محمد گلوی، همت اله پیردشتی و مرتضی نصیری. 1386.  تاثیر مقادیر  مختلف کود نیتروژنه و محدودیت های منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد  ارقام مختلف برنج. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج.
 
- سمانه راهب، همت اله پیردشتی، مرتضی مبلغی، سیروس آقاجانزاده،و بیژن مرادی. 1386. بررسی نقش گیاهان پوششی مختلف در بهبود حاصلخیزی خاک باغات مرکبات. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج.
 
- آلاله متقیان، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان. 1386. مطالعه تأثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا
] Glycine max (L.) Merr..[. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج.
 
- سیده رویا مصطفویان، همت اله پیردشتی، محمود رضا رمضانپور و عباسعلی اندرخور. 1386. بررسی اثر کود های بیولوژیک میکروریزا و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سویا Glycine max (L.) Merr.] [ .دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج.
 
- مرضیه تیموریان، محمد گلوی، همت اله پیردشتی  و مرتضی نصیری. 1386. بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر میزان کلروفیل برگ و زیست توده ارقام مختلف برنج. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج.
 
- همت اله پیردشتی، حسین کاظمی پشت مساری، علی اصغر قنبری و محمد علی بهمنیار. 1386.  تاثیر سطوح کود نیتروژن و کود دامی بر تجمع عناصر غذایی در کاهو. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج.
 
- سیده رویا مصطفویان، همت اله پیردشتی، محمود رضا رمضانپور و عباسعلی اندرخور. 1386. مطالعه روند جذب عناصر غذایی دانه دو رقم سویا در پاسخ به کودهای بیولوژیک تیوباسیلوس و میکوریزا. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج.
 
- کاظمی پشت­مساری، ح.، بهمنیار، م. ع.، پیردشتی، ه. و بحرالعلومی، س. ج. 1386.  بررسی سطوح و کاربرد مختلف کود سولفات روی بر رشد رویشی و عملکرد دانه لوبیا در شرایط گلخانه. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج.
 
- متقیان، آ.، پیردشتی، ه.، بهمنیار، م. ع. و عباسیان، ا. 1386. مطالعه تاثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شمیایی بر میزان کلروفیل برگ، نیتروژن Glycine max (L.) Mer.]  [برگ و دانه سویا. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج.
 
-تقوی مرمتی، ه.، بهمنیار، م. ع.، پیردشتی، ه. و سالک­گیلانی، س. 1386. تأثیر مقادیر و انواع مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج. دهمین کنگره علوم خاک ایران. کرج.
 
- متقیان، آ.، پیردشتی، ه.، بهمنیار، م. ع. و عباسیان، ا.  1386.  ارسطو. بررسی تاثیر کودهای آلی غنی شده بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف سویا. دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. گرگان.
 
- متقیان، آ.، پیردشتی، ه.، بهمنیار، م. ع. و عباسیان، ا. 1386. مطالعه تاثیر کمپوست، ورمی­کمپوست، لجن فاضلاب و کود شمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد پروتئین  دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. گرگان.
 
- شعبان­زاده، س. و پیردشتی، ه. 1386.  بررسی اثرات آلیلوپاتیک عصاره آبی تاج خروس و گاوپنبه بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت. دومین همایش علوم علف های هرز  ایران. مشهد.
 
-مردای، م.، اندیشه، ح.، کامرانفر، ر. و پیردشتی، ه. 1386. بررسی برخی فاکتورهای موثر بر شکستن خواب بذور سس. دومین همایش علوم علف های هرز  ایران. مشهد.
 
-عباسپور، م.، معینی­راد، ا. و پیردشتی، ه. 1386. مطالعه برخی عوامل موثر در شکستن خواب بذور خردل وحشی  و فالاریس. دومین همایش علوم علف های هرز  ایران. مشهد.
 
- حبیبی سوادکوهی، م. پیردشتی، ه.، امینی، ا.، عباسیان، ا. و کرامتی، س. 1386. تأثیر زمان وجین علف هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص سطح برگ ذرت. دومین همایش علوم علف­های هرز ایران. مشهد.
 
- رسایی موخر، س.، امینی، ا.، اردکانی، م. و پیردشتی، ه. 1386. بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی  موثر بر خوابیدگی لاین های موتانت گندم. انرژی هسته ای و کاربرد هسته ای و کاربردهای آن. ساری.
 
- قربانی، س.، امینی، ا.، اردکانی، م. و پیردشتی، ه. 1386. تأثیر عناصر ریز­مغذی روی و آهن بر صفات مورفولوژیکی لاین­های موتانت گندم طبسی در شرایط آبی. انرژی هسته­ای و کاربرد هسته­ای و کاربردهای آن. ساری.
 
- راهب، س.، پیردشتی، ه.، مبلغی، م.، آقاجانزاده، س. و مرادی، ب. 1386. مقایسه گیاهان پوششی مختلف در بازگشت میزان ازت و فسفر به خاک باغات مرکبات. دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. گرگان.
 
- مصطفویان، س. ر.، پیردشتی، ه.، رمضانپور، م. ر. و اندرخور، ع. 1386. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی مرتبط با عملکرد سویا (Glycine max) در واکنش به تیمارهای کودهای بیولوژیک تیوباسیلوس و میکروریزا. دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. گرگان.
 
- راهب، س.، پیردشتی، ه.، مبلغی، م.، آقاجانزاده، س. و ناظریان، ع. 1386. مقایسه گیاهان پوششی مختلف در بازگشت میزان ازت و فسفر به خاک باغات مرکبات. دومین همایش ملی کشاورزی بوم­شناختی ایران. گرگان. 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
- Nasiri, M., Bahrami, M., Pirdashti, H. and Barari Tari, D. 2008. Study of ratooning ability in improved and promising lines of rice. In: 5th International Crop Sciences & Exhibition. Jeju. Korea.
 
- Mozaffari, S., Pirdashti, H., Esmaili, M. A. and Rameh, V. 2008. Investigation the effect of source-sink dynamics on yield and yield components of rape cultivars sowing on different dates. In: 43rd Croatian and 3rd International Symposium on A
 
- Pirdashti, H., Tahmasebi Sarvestani, Z. Nasiri, M and Fallah, V.(2001). Phenology and growth indices of rice genotypes under different transplanting dates. The second International Iran and Russia Conference. Timiriazev Agricultural Academy. Moscow. Page 142- 146.
 
- Tahmasebi Sarvestani, Z and Pirdashty , H.(2001). Dry matter and nitrogen remobilization of rice genotypes under different transplanting dates.10th Australian Agronomy Confrence, Hobart, Australia.
 
- Pirdashti,H., Tahmasebi Sarvestani, Z., nematzadeh, GH.,  and Esmail, A. (2004). Study of water stress effects in different growth stages on yield and yield components of different rice (Oryza sativa L.) cultivars. 4th Internationl of Crop Science Conferences. Brisbane, Australia.
 
- Pirdashti, H., Tahmasebi Sarvestani, Z., nematzadeh, GH.,  and Esmail, A. (2004). The study of dry matter and nitrogen remobilization in different rice cultivars under water stress conditions. The 4th International Iran and Russia Conference. Shahrekord University, Iran.
 
- Niknejad, Y, Zarghami, R, Nassiri, M and Pirdashti, H.  (2004).The effect of Source- Sink limitation on dry matter remobilization in different rice (Oryza sativa L.) cultivars. The 4th International Iran and Russia Conference. Shahrekord University, Iran.
 
- Nassiri, M, Pirdashti, H and Naij Nejad, T. (2004). Effect of level and time of nitrogen fertilizer application and cutting height on yield and yield component of rice
 
ratooning. The 4th International Iran and Russia Conference. Shahrekord University, Iran.
 
- Mahdavi, F, Esmaili, M, Pirdashti, H and Fallah, A. (2004).  Study on the physiological and morphological indices among the modern and old rice (Oryza sativa L.) genotypes. 4th Internationl of Crop Science Conferences. Brisbane, Australia.
 
- Mahdavi, F, Esmaili, M, Pirdashti, H and Fallah, A. (2004).  Study on growth indices, yield and yield components among the modern and old rice (Oryza sativa L.) genotypes. 4- 7 November, Tesukuba, Japan.
 
griculture. Zagreb. Croatia. 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
سخنرانی علمی تحت عنوان “ بررسی انتقال مجدد ماده خشک، نیتروژن و تعیین شاخص های رشد ارقام برنج در تاریخ های مختلف نشاءکاری،  تاریخ: 10/5/1379. مؤسسة تحقیقات برنج کشور – معاونت مازندران (آمل)
 
سخنرانی علمی تحت عنوان “ بررسی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی تحمل به تنش خشکی در برنج” . تاریخ: 30/9/1383. مجموعه سمینارهای پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی ساری. دانشگاه مازندران.