فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/f9e161de98887bf6235e0cb8512da6a2.jpg
نام و نام خانوادگی : 
سید مجتبی مجاوریان 
نام پدر : 
سید عباس 
محل تولد : 
تهران 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
اقتصاد کشاورزی 
محل و سال اخذ مدرک : 
1379 ایران 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
گروه اقتصاد کشاورزی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822570 
نمابر : 
01513822908 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
m.mojaverian@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
mmojaverian@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
1-بازاریابی داخلی و بین المللی محصولات کشاورزی 2-بازار بورس کالاهای کشاورزی 3-ارزیابی سیاست های حمایتی دولت در بازار محصولات کشاورزی 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
    تدریس دروس اقتصاد کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی برای دانشجویان کارشناسی اقتصاد و اقتصاد کشاورزی از سال 1373 تا کنون     تدریس درس اقتصاد سنجی برای دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد و اقتصاد کشاورزی     تدریس درس تجزیه و تحلیل قیمت برای دانشجویان ارشد     تدریس درس اقتصاد منابع طبیعی برای دانشجویان دکترای اقتصاد     تدریس درس اقتصاد مهندسی برای دانشجویان کارشناسی کشاورزی و کارشناسی ارشد اقتصاد     بازاریابی محصولات کشاورزی برای دانشجویان کارشناسی    
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
    طرح پژوهشی تعیین DRC در برنج و مرکبات مازندران. (مجری) 1376  کارفرما دانشگاه مازندران     طرح مطالعات و راه اندازی بورس کا لاهای کشاورزی در ایران. (همکار اصلی). تهران1380 کارفرمایان  بانک کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی وسازمان بورس اوراق بهادار تهران     طرح پژوهشی بورس پسته کرمان . (همکار اصلی).  تهران 1381 کارفرمایان بانک کشاورزی ، استانداری کرمان و سازمان بورس اوراق بهادار تهران     طرح تحقیقاتی " بررسی کشت گلخانه ای در استان مازندران" (مجری طرح)، 1384 کارفرما موسسه پژوهشی  برنامه­ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه     طرح تحقیقاتی بررسی رابطه بین اندازه مزرعه و رشد بهره وری برنج در استان مازندران، (مجری طرح).  1386. کارفرما دانشگاه مازندران     طرح مطالعاتی ارزیابی بنگاه های زود بازده طرف قرارداد با بانک کشاورزی مازندران. (مجری طرح) 1390 کارفرما بانک کشاورزی     طرح مطالعاتی بیمه قیمتی مرکبات در استان مازندران. (مجری طرح) 1391 کارفرما صندوق بیمه کشاورزی 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
موسی نژاد - مجاوریان.کانال مناسب توزیع و بازاریابی مرکبات شهرستان بابل .مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد .سال هشتم شماره 1 و 2 سال 1373   موسی نژاد - مجاوریان.بررسی بازاریابی مرکبات شهرستان بابل .فصل نامه علمی - پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه سال 4 شماره 13 بهار 1375   مجاوریان -  امجدی.بررسی پیوستگی بین بازار های فاصله ای و قانون یک قیمتی مطاله موردی بازار برنج ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه سال 5 شماره 13 بهار1375   مجاوریان -  امجدی.مقایسه روشهای معمول با تابع مثلثاتی در قدرت پیش بینی سری زمانی قیمت محصولات کشاورزی همراه با اثرات فصلی مطاله موردی مرکبات .فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه سال 7 شماره 25 بهار1378   مجاوریان - چیذری.تعین انتظارات قیمتی نزد تولیدکنندگان برنج ایران .مجله دانش کشاورزی سال 10 شماره 1 سال 1379   مجاوریان - چیذری.تاثیر ریسک قیمت و نا اطمینانی محیط بر عرضه محصول برنج توسط برنج کاران ایرانی . پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی سال اول شماره اول تابستان 1380   ابونوری -  مجاوریان. تحلیل قانون یک قیمتی در بازار محصولات زراعی ایران .پژوهشنامه علمی - پژوهشی بازرگانی شماره 25 زمستان 81   پیرائی - مجاوریان.بررسی اثر سیاست حمایت دولت از محصولات زراعی بر رشد عوامل تولید در ایران . مجله علمی - پژوهشی تحقیقات اقتصادی شماره 62 بهار و تابستان 1382   مجاوریان. نیم نگاهی به تاریخچه بورس کشاورزی. مجله نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. سال اول شماره 2، زمستان 1382.   مجاوریان. برآورد شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات راهبردی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره44-43 پاییز و زمستان 1382.   محنت فر، ی.؛ مجاوریان، م. و دهقانی، ت. ارزیابی عوامل موثر بر افزایش سطح عمومی قیمت ها در ایران. فصلنامه بررسی های اقتصادی دوره سوم شماره چهارم. 1385   مجاوریان؛ بررسی رابطه بین بهره وری و کارایی تولید با اندازه مزارع برنج مازندران، مجله اقتصاد و کشاورزی، جلد اول، شماره 2، 1386   محنت فر، ی. مجاوریان، م. ارزیابی اثر اقتصادی درآمدهای مالیاتی بر میزان مخارج جاری دولت. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی. سال 15 شماره 43، پاییز 1386.   سلطانپور ی. و مجاوریان، م. عوامل موثر بر رضایت مندی بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، پژوهش موردی: استان مازندران. مجله بیمه و کشاورزی. سال پنجم شماره 15 و 16، 1387        مجاوریان، امیرنژاد؛ بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی: شهرستان ساری)، مجله کشاورزی، نشریه علمی و پژوهشی پردیس ابوریحان، دوره 10 شماره 1 سال 1387        اکبری، د.؛ کاوه، ف.؛ صدقی، ح. و مجاوریان،م.(1389). بررسی رابطه میزان مصرف آب و عملکرد محصول ذرت در استان مازندران. پژوهش و سازندگی جلد 89(1): 25-33.        اکبری، د.؛ کاوه، ف.؛ صدقی، ح. و مجاوریان،م. تعیین الگوی بهینه کشت گیاهان زراعی تحت شرایط کم آبی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. زیر چاپ        رضاپور، ث. مرتضوی، ا. مجاوریان، م. (1389). بررسی عوامل موثر در رشد بهره وری استان های عمده تولید کننده برنج در ایران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 41-2(4): 467-479        شعبان زاده، م. شاهنوشی، ن. دانشور، م. قربانی، م. مجاوریان، م. (1390). بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زود بازده در توسعه صنعت دامپروی. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی. جلد 3، شماره 3، ص 137-155.        شعبان زاده، م. شاهنوشی، ن. دانشور، م. قربانی، م. مجاوریان، م. (1391). بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاه های زودبازده در صنعت زنبورداری. مجله علوم کشاورزی و تولید پایدار. جلد22(4): ص 29-44        مجاوریان، م. سالاری، ح. (1391). بررسی رابطه بین کارایی ( با بازده متغیر) تولید با اندازه واحد پرورش زنبور عسل مازندران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، زیر چاپ.        شعبان زاده م. شاهنوشی، ن. دانشور، م. مجاوریان، م. قربانی، م. (1391). بررسی روند رشد سرمایه گذاری در بنگاه های دریافت کننده اعتبارات زود بازده بخش کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه جلد 81 ص 23-50.        سالم، ج. مجاوریان،م. (؟). بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران. مجله تحقیقات و توسعه کشاورزی ایران، زیر چاپ   
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1. کیانی، ز. حسینی، ع. مجاوریان، م. (2012). چند کارکردی بخش کشاورزی ایران در چارچوب تعادل جزئی. مجله علم زندگی. جلد 9 (1). ص 254-264.     2. حسنی، ل. مجاوریان، س.م. یساری، ا. (2012). تعیین موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط تحت حمایت بانک کشاورزی مازندران (ایران). مجله علوم کشاورزی، سال چهارم، شماره 9.     3.       اباذری، ع. مجاوریان، م. حسینی، ع. (2012). عوامل موثر بر ترجیحات مصرف کنندگان برنج: مطالعه موردی مصرف کنندگان برنج استان مازندران ایران. مجله آمریکایی تحقیقات علمی. شماره 53 ص 70-79.     4.  مجاوریان، م. تمایل  فروش گندم  به دولت: مطالعه موردی استان گلستان ایران. مجله هندی علم و تکنولوژی جلد5(3). ص 2382-2387.     5.  سالم، ج.  مجاوریان، م. (2013). بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران. مجله کشاورزی و تولیدات گیاهی جلد 4(6)، ص 1234-40.     6.  کشیری، ف. حسینی ع.  مجاوریان، م. (؟) بهینه سازی همزمان حمل و نقل و تجارت پسته در ایران. مجله علوم آمریکا، زیر چاپ 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
مجاوریان. بررسی ساختار تولید و تولیدکنندگان برنج در ایران. اولین همایش علمی کاربردی برنج در ایران. ساری، اسفند 1379           مجاوریان - چیذری. اثر ریسک و محدودیت مالی بر تصمیم گیری کشاورزی .همایش هفتادومین سالگرد بانک کشاورزی.تهران خرداد 1382            مجاوریان. خالقی. تاثیر سیاستهای حمایتی قیمت بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی. نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی. تهران، 17و18آذرماه1382   رضاپور، ث. عمرانی، س. مجاوریان، م. اندازه گیری حاشیه بازاریابی در مرکبات استان مازندران. اولین همایش و جشنواره ملی مرکبات. 1384.   مجاوریان، نقش بورس کالای کشاورزی در خودکفایی و افزایش تولید برنج، دوازدهمین همایش ملی برنج کشور، بابلسر، 1385   رفیعی، مجاوریان، کنعانی؛ رشد بهره وری در کشاورزی ایران: آیا همگرایی در بین مناطق مختلف تولید وجود دارد؟ مطالعه موردی کشت گندم، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، 8 و 9 آبان 1386، مشهد مقدس.           مجاوریان، م. بررسی تاثیر عوامل اقتصادی در بیماران تالاسمی استان مازندران. همایش سراسری تالاسمی، فرصت ها و چالش ها.  ساری، 1388           زالی، ح. مجاوریان، م. قانعی، م. (1388).  تعیین اندازه بهینه اقتصادی گلخانه ها در مازندران. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. اصفهان           مجاوریان، م. زالی، ح. (1388). بازاریابی محصولات  گلخانه ایی  استان مازندران. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. اصفهان        مجاوریان، م. ابونوری، ا. و ز. رضایی (1388). بررسی جایگاه کشاورزی در ایران و 10 کشور صاحب نفت. هفتمین کنفرانس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران        مرادی، ز. مجاوریان، م. (1388). بررسی بازاریابی هلو در استان مازندران و عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی. هفتمین کنفرانس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران.       مجاوریان، م. کیانی،ز. (1389). مطالعه نحوه انتقال قیمت در دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی مطالعه موردی بازار گوشت مرغ  در استان مازندران. اولین همایش ملی دانشجویان اقتصاد- بابلسر       مجاوریان، م. محمدی، ف. (1389). بررسی رابطه بین کارایی برنج و سیاست حمایتی. چهاردهمین همایش ملی برنج کشور- ساری.        تازه کام، س. مجاوریان، م. آقایی م. توسلیان ع. (1389). تعیین مزیت نسبی فعالیت زنبورداری در استان مازندران. هفتمین سمینار پژوهشی زنبور عسل کشور- کرج.       مجاوریان، م. ابراهیمی، ف. (1390). "بررسی رابطه بین کارایی و اندازه مزارع برنج، مطالعه موردی اراضی تحت پوشش سد البرز. دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران         انتظاری، س. مجاوریان، م. رفیعی، ح. (1390). اثر رشد اقتصادی بر انتشار گازهای گلخانه ای در ایران، مطالعه موردی: گاز دی اکسید کربن. پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. 17 خرداد 1390، دانشگاه تهران.        مجاوریان، م. حسنی، ل. (1390). عوامل موثر بر موفقیت بنگاه های زود بازده مطالعه موردی استان مازندران). همایش ملی بنگاه های زود بازده (تولید و اشتغال). یاسوج.        مجاوریان، م. اسدپور، ح. حسنی، ل. (1390). بانک کشاورزی و بنگاه های زود بازده. همایش ملی بنگاه های زود بازده (تولید و اشتغال). یاسوج.       مجاوریان، م. رسولی، ف. (1390). بررسی مزیت نسبی صادراتی انار ایران. همایش ملی انار فردوس.        رسولی، ف. مجاوریان، م. (1391). بررسی تغییر بهره وری کل عوامل تولید و رابطه آن با صادرات در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات طی سالهای 86-1353. هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران. شیراز        سالم،ج. مجاوریان،م. (1391).نقش گردشگری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی استان یزد. هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران. شیراز.       مرادی، ز. مجاوریان، م. زاهدیان، ر. (1391). بررسی عوامل موثر بر انتخاب گونه برنج توسط کشاورزان. هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران. شیراز.       سالم، ج. مجاوریان، م. (1391). نقش منابع آب در تامین امنیت غذایی. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. شهریور 1391 ساری.        مجاوریان، م. میرکریمی، ر. (1391). محاسبه قیمت سایه ایی آب در مزارع برنج (مطالعه موردی شهرستان بهشهر). اولین همایش مدیریت آب در مزرعه ، 9 و 10 خردادماه کرج.        میرعمادی، لیانی، مجاوریان (1391). برآورد تابع تقاضا برای محصولات ارگانیک و تعیین تمایلات مصرف کنندگان، مطالعه موردی برنج ارگانیک در شهرهای بهشهر و نکا. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، ساری        لیانی ، میرعمادی، مجاوریان (1391). بررسی ترجیحات مصرف کنندگان مازندران و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پردخت برنج روتن، مطالعه موردی شهرهای بهشهر و نکا. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، ساری.        محمودی، س. مجاوریان، م. (1391). عوامل موثر بر پذیرش بیمه تضمین تولید برنج در استان مازندران. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، ساری.       نبی زاده، مجاوریان (1391). مقایسه هزینه درآمد برنج رقم جدید پرمحصول گوهر و رقم سنتی هاشمی. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، ساری.        مجاوریان، شاهپوری،-رضوی، رضازاده (1391). تاثیر ریسک بر الگوی بهینه کشت برنج، مطالعه موردی شهرستان سواد کوه. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، ساری.       مجاوریان، رزاقی (1392). اثر درآمدهای نفتی بر ایران و برخی کشورهای عضو اپک. چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
مجاوریان، م. زالی، ح. فغانی، م. نبوی،ج. (2009). آشنایی با گیاهان دارویی دامنه کوههای شمال شرقی ایران با تاکید بر اثرات دارویی و بیولوژیکی. سومین همایش بین المللی گیاهان دارویی و معطر- کالیاری ایتالیا.       سجادی، پ، هاشمی، م. مجاوریان، م. نباهتی، م. نقدی زاده، ع. (2011). ارزیابی اثر عصاره زیره بر بیماری ویتلیگو. کنفرانس بین المللی گیاهان سنتی. مالزی.       مجاوریان، م. سجادی، پ. زالی، ح. (2012). بررسی مزیت نسبی در صادرات گیاهان دارویی ایران، کنگره بین المللی گیاهان دارویی و معطر، الجزایر      کاظمی، ی. نقدی زاده، ع. مجاوریان، م. (2013). نقش حفاظت گیاه علف چای در در توسعه اقتصادی پایدار منطقه. دومین کنفرانس علمی توسعه اقتصادی اجتماعی پایدار، پاریس، فرانسه.       مجاوریان، م. حمزه، ف. زالی، ح. (2013). مطالعه مزیت نسبی کشت گیاه به لیمو در استان مازندران ایران. دومین کنفرانس علمی توسعه اقتصادی اجتماعی پایدار، پاریس، فرانسه.       سجادی، پ. مجاوریان، م. زالی، ح. (2013). روند تغییرات ساختار بازار جهانی گیاهان دارویی. دومین کنفرانس علمی توسعه اقتصادی اجتماعی پایدار، پاریس، فرانسه 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :