فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/9cd15628ca04d3b61862410e98f72da9.jpg
نام و نام خانوادگی : 
غلامعلی رنجبر 
نام پدر : 
حجت اله 
محل تولد : 
ساری 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه آدلاید استرالیا1376 
مرتبه علمی : 
دانشیار 
گروه آموزشی : 
بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09111538914 
تلفن محل کار : 
01133687442 
نمابر : 
011338687442 
آدرس : 
ساری-کیلومتر 9 fبولوار فرح آباد-دانشکده علوم زراعی 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
a.ranjbar@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
ali.ranjbar@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
اصلاح از طریق دابل هاپلوئیدهای حاصل ازتلاقی بین گونه ای در گندم
کشت بافتهای گیاهی (کشت مریستم، کشت جنین، کشت میکروسپورو...)
بررسی  اطلاعات ژنتیکی از طریق دای آلل در برنج
استفاده از دابل هاپلوئید و دای آلل در کلزا
ریزازدیادی گیاهان دارویی
بررسی تنوع ژنتیکی از طریق مارکرهای مولکولی 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
کارشناسی: 1- آمار و احتمالات 2- ژنتیک عمومی (کلاسیک یا مندلی) 3- اصلاح نباتات عمومی 4- اصلاح نباتات خصوصی  5- طرح آزمایشات کشاورزی 6- سیتولوژی
کارشناسی ارشد: 1-روش تحقیق 2- اصلاح نباتات تکمیلی 3- سیتوژنتیک 4- ژنتیک فیزیولوژیک 5- مباحث نوین در اصلاح نباتات
دکتری: 1- ژنتیک مولکولی
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
1              نام دانشجو : حمیدرضا دنیویان
 
                عنوان پایان نامه : بررسی اثر تراکم بر عملکرد و خصوصیات کیفی پنبة ساحل در روش  کاشت کپه ای
 
                تاریخ  : 1379
 
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر
                مشاوران : دکتر علی محمد منسوجی، دکتر نبی الله نعمتی
 
2              نام دانشجو : مصطفی صدقی آذر
                عنوان پایان نامه : بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاینهای امیدبخش برنج در مازندران
                تاریخ   : 1384
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر
 
3             نام دانشجو : مرضیه حاج امیری
                عنوان پایان نامه : مطالعه ژنتیکی و بررسی روابط بین صفات در ارقام مختلف برنج به روش تجزیه علیت
                تاریخ  : 1386
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر
4             نام دانشجو : شعله کیانی
                عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات ژنتیکی ارقام مختلف برنج از طریق تجزیه میانگین نسل ها
                تاریخ : 1386 
                استاد راهنما : غلامعلی رنجبر
5             نام دانشجو : مریم حسن پور راد
                عنوان پایان نامه : تولید گیاهان دابل هاپلوئید با استفاده از کشت بساک
                تاریخ : 1386  
                استاد راهنما : غلامعلی رنجبر
6              نام دانشجو : سمیه رحمتی
                عنوان پایان نامه : تعیین نقش عوامل مؤثر بر عملکرد دانه ذرت با استفاده از تجزیه علیت
                تاریخ  : 1386
                استاد راهنما : غلامعلی رنجبر
7             نام دانشجو : سمیه دهقان کوهستانی
                عنوان پایان نامه : بررسی تنوع ژنتیکی و شیمیایی ژرم پلاسم زیره سیاه
                تاریخ  : 1386
                استاد راهنما : غلامعلی رنجبر
8             نام دانشجو : لیلا آهنگر
                عنوان پایان نامه : برآورد ترکیب پذیری و اثرات ژن در ارقام برنج (Oryza sativa L.) به روش تلاقی دیالل
                تاریخ  : 1387
                استاد راهنما : غلامعلی رنجبر
9              نام دانشجو : ابوالفضل لطفی
                شماره دانشجویی : 854245522
                عنوان پایان نامه : ارزیابی فعالیت سلولازی در چند جدایه قارچ خاکزی
                تاریخ : 1387 
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر، دکتر محمدعلی تاجیک قنبری
                مشاوران : دکتر اصغری
10             نام دانشجو : محمدحسن ملکی
                شماره دانشجویی : 854245523
               عنوان پایان نامه : بررسی فعالیت پکتینازی تعدادی از جدایه های قارچ خاکزی
                تاریخ : 1387 
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر، دکتر محمدعلی تاجیک قنبری
                مشاوران : دکتر اصغری
11             نام دانشجو : مهشید امیری
                شماره دانشجویی : 854245622
               عنوان پایان نامه : بررسی کشت بافت و مطالعه اثر القاء کننده های سیتوشیمیایی بر درصد آلکالوئید تام داتورا استرامونیوم
                تاریخ : 1387 
               استاد راهنما : دکتر کاظمی تبار، دکتر رنجبر
12            نام دانشجو : الهام افشاری
 
                شماره دانشجویی : 854245621
 
                عنوان پایان نامه : مطالعه کشت بافت و بررسی تغییرات سیتوژنتیکی گیاه دارویی شنبلیله تحت تاثیر کلشی سین و تریفلورالین
 
                تاریخ : 1387 
 
 
استاد راهنما : غلامعلی رنجبر و دکتر کاظمی تبار
 
 
13            نام دانشجو : پریسا نجفی
 
                شماره دانشجویی : 864645622
 
                عنوان پایان نامه : بررسی تحمل به تنش شوری در ارقام کلزا
 
                تاریخ : 1388 
 
                استاد راهنما : غلامعلی رنجبر
 
 
                مشاوران : دکتر ولی الله رامئه
 
 
14            نام دانشجو : فرناز فائضی
 
                شماره دانشجویی : 854245523
 
                عنوان پایان نامه : ردیابی ویروس پسوروز مرکبات به وسیله آر - تی - پی - سی-آر
 
                تاریخ  : 1388
 
 
                استاد راهنما : دکتر رنجبر، دکتر رحیمیان
 
 
15            نام دانشجو : محمد حسن شالی
 
                شماره دانشجویی : 864645522
 
                عنوان پایان نامه : کلون سازی و بیان ژن کیتیناز در سیستم باسیلوس سوبتیلیس و بررسی اثرات ضدقارچی برروی فوزاریوم گرامینا
 
                تاریخ  : 1388
 
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر
 
 
                توضیحات : کلون سازی و بیان ژن کیتیناز در سیستم باسیلوس سوبتیلیس و بررسی اثرات ضدقارچی برروی فوزاریوم گرامیناروم، اسکلرتینیا اسکلرتتیوم و رایزوکتونیا سولانی
 
 
16            نام دانشجو : لیلا فهمیده
 
                شماره دانشجویی : 864242601
 
                عنوان پایان نامه : مکان یابی QTL و توسعه نشانگرهای مولکولی همبسته با خصوصیات مهم کمی و کیفی در پنبه
 
                تاریخ : 1388 
 
 
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر
 
 
17            نام دانشجو : محمدعلی شریکیان
 
                شماره دانشجویی : 76.......
 
                عنوان پایان نامه : اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام سویا در شرایط آب و هوایی مازندران
 
                تاریخ : 1379
 
                استاد راهنما : نادعلی بابائیان جلودار
 
 
                مشاوران : غلامعلی رنجبر
 
 
18           نام دانشجو : الهام پناهی
 
                شماره دانشجویی : 834245421
 
                عنوان پایان نامه : صص
 
                تاریخ : 1386
 
                استاد راهنما : دکتر نادعلی بابائیان جلودار، دکتر رسول اصغری
 
 
                مشاوران : دکتر غلامعلی رنجبر
 
 
19            نام دانشجو : طاهره ابراهیمی
 
                شماره دانشجویی : 874245523
 
                عنوان پایان نامه : تعیین تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی در انار با استفاده از مارکر AFLP
 
                تاریخ : 1389
 
 
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر
 
 
20            نام دانشجو : روح الله حاتمی
 
                شماره دانشجویی : 874245623
 
                عنوان پایان نامه : بررسی کالزایی و باززایی گیاه کنجد با استفاده از کشت جنین بالغ
 
                تاریخ : 1390
 
 
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر
 
 
21            نام دانشجو : سحر گلچوبیان
 
                عنوان پایان نامه : تکثیر گیاه دارویی آلوئه ورا با استفاده از کشت درون شیشه ای
 
                تاریخ : 1389
 
 
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر
 
 
22           نام دانشجو :  سحر صادقیان طهرانی
 
                شماره دانشجویی : 
 
                عنوان پایان نامه : بررسی و انتخاب ترکیب هورمونی مناسب در محیط کشت MS جهت باززایی و تکثیر درون شیشه ای گشاه ریحان
 
                تاریخ : 1390
 
 
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر
 
 
23           نام دانشجو : حامد صالحیان آقبلاغ
 
                شماره دانشجویی : 
 
                عنوان پایان نامه : کشت بافت برنج و بررسی تنوع سوماکلونال گیاهان باززایی شده با استفاده از نشانگرهای مولکولی
 
                تاریخ : 1390
 
 
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر
 
 
24           نام دانشجو : نغیمه سلخ
 
                عنوان پایان نامه : نقشه یابی ژنتیکی ژن طویل کننده بالاترین میانگره (eui) در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت
 
                تاریخ : 1390
 
 
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر
 
 
25           نام دانشجو : سیده مارینا پورکاظمی
 
                شماره دانشجویی : 
 
                عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر الیسیتورها بر آرتمیزنین گیاه درمنه خزری (Artemisia annua)
 
                تاریخ : 1390
 
 
                استاد راهنما : دکتر غلامعلی رنجبر
 
 
26           نام دانشجو :  زهرا مجیدی
 
                شماره دانشجویی : 
 
                عنوان پایان نامه : بررسی اثر موتاژن های شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیک رقم برنج طارم محلی و شناسایی لاین های موتانت مقاوم به شوری 
 
27           نام دانشجو: سمیرا شاکری
 
               عنوان پایان نامه: بررسی آنالیز بیان ژن های آنتی اکسدانتی تحت تنش شوری در .Sesamum indicum L
                 
                تاریخ: 1391
                   
                استاد راهنما: سید کمال کاظمی تبار
                 
                اساتید مشاور: غلامعلی رنجبر، حمیدرضا هاشمی
 
 
28             نام دانشجو:سید فاطمه رشیدایی
 
               عنوان پایان نامه: القاء موتانت­های فاقد هسته یخ در جدایه­ های اپی­ فیت شبه Pseadomonas viriflava در مرکبات استان مازندران و بررسی ژن فعال هسته یخ در بین جدایه­ های آن
                 
                تاریخ: 1391
                   
                استاد راهنما: غلامعلی رنجبر، حشمت الله رحیمیان
                 
               
29             نام دانشجو: بهناز دولت آبادی
 
               عنوان پایان نامه: افزایش مقاومت به بیماری قارچی Fusarium oxysporoum در گوجه فرنگی از طریق دست ورزی
                 
                تاریخ: 1391
                   
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر، مسعود توحیدفر
                 
                استاد مشاور:علی دهستانی
 
 
30             نام دانشجو: مهدی هوشی علوی
 
               عنوان پایان نامه: بررسی مورفولوژیکی و مولکولی تحمل به شوری در تعدادی از  ژنوتیپ­ های کلزا
                 
                تاریخ: 1391
                   
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر
                 
               
31            نام دانشجو: لیلا فهمیده (دکتری)
 
               عنوان پایان نامه:  ارزیابی سیتوژنتیکی تنوع سوماکلونال ایجاد شده در شرایط درون­ شیشه­ ای گیاه پنبه
               
                 تاریخ: 1391
                   
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر، عمران عالیشاه
                 
                استاد مشاور: نادعلی باباییان جلودار
 
 
32            نام دانشجو: عنایت الله عبداللهی
 
               عنوان پایان نامه:  مطالعه ریزازدیادی گیاه دارویی کرفس کوهی (.Kelussia odoratissma Mozaff)
                
                 تاریخ: 1392
                   
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر، نادعلی باباییان جلودار
                 
                استاد مشاور: نادعلی باقری
 
    
33            نام دانشجو: هاجر عابدین پور
 
               عنوان پایان نامه: مطالعه تنوع و روابط بین تعدادی از ژنوتیپ­های مرکبات محلی با استفاده از صفات فنوتیپی و نشانگرهای مولکولی RAPD                                         
                
                 تاریخ: 1392
                   
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر، نادعلی باباییان جلودار
                 
                استاد مشاور: بهروز گلعین
 
 
34              نام دانشجو: حدیثه سادات مرجایی
 
               عنوان پایان نامه: شناسایی و مکان­یابی ژن­های مرتبط با تحمل به شوری در مرحله گیاهچه در گندم   Triticum aestivum                  
                 تاریخ: 1392
                   
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر، دکتر ناجی
 
 
35             نام دانشجو: فاطمه نصرالله پور
 
               عنوان پایان نامه:  بهبود رقم برنج دانش از طریق روش کلاسیک و بررسی مولکولی آن
                
                 تاریخ: 1392
                   
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر، نادعلی باباییان جلودار
                 
                استاد مشاور: نادعلی باقری
 
36            نام دانشجو: سعید اکبرپور آزادگله
 
               عنوان پایان نامه:  انتقال ژن کیتیناز جدا شده از هندوانه ابوجهل به گیاه آرابیدوپسیس و ارزیابی مقاومت گیاهان تراریخت در برابر                       آلترناریا براسیسیکولا
                
                 تاریخ: 1391
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر 
 
37           نام دانشجو: سیروان سعیدی آذر
 
               عنوان پایان نامه:  بررسی مقایسه توالی ژن موثر در واکنش به شوری Tasrg در گندم ­های زراعی، تتراپلوئید و گونه­ های دهنده                        ژنومی
                
                 تاریخ: 1392
                استاد راهنما:حمید نجفی زرینی
                استاد مشاور: غلامعلی رنجبر، پرویز حیدری
 
38           نام دانشجو:مهرنوش علیپور
 
               عنوان پایان نامه:  بررسی تحمل به تنش خشکی در هیبریدهای سینگل­کراس ذرت دانه­ای
                
                 تاریخ: 1393
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر، سعید خاوری خراسانی 
                استاد مشاور: نادعلی باباییان جلودار
 
39            نام دانشجو: ملیحه لعل بیداری
 
               عنوان پایان نامه: برآورد قابلیت ترکیب­پذیری اثرات ژن در هیبریدهای سینگل­کراس ذرت دانه­ای با استفاده از روش تلاقی لاین در تستر
                
                 تاریخ: 1393
                استاد راهنما: نادعلی باباییان جلودار، سعید خاوری خراسانی 
                استاد مشاور: غلامعلی رنجبر
 
40            نام دانشجو: لیلا آهنگر(دکتری)
 
               عنوان پایان نامه: بررسی سلولی و مولکولی چند رقم گندم در تعامل با قارچ سفیدک سطحی و بررسی امکان القای ژن­های  مقاومت پس                 از تیمار با اسید سالیسیلیک و قارچ Piriformospora indica
                
                 تاریخ: 1393
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر، ولی الله بابایی زاد
                استاد مشاور: حمید نجفی، عباس بیابانی
 
41            نام دانشجو: مهدی زرگانی
 
               عنوان پایان نامه: بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی در لاین­های دابل­هاپلوئید گندم نان با استفاده از نشانگرهای SSR
                 تاریخ: 1393
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر
                استاد مشاور: شاهپور ابراهیم نژاد
 
 42            نام دانشجو: سیده مرضیه موسوی
 
               عنوان پایان نامه:  بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای برنج متحمل به شرایط محیطی گرم
                 خوزستان
                
                 تاریخ: 1393
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر 
                استاد مشاور: عبدالعلی گیلانی، حمید نجفی
 
43            نام دانشجو: حسن برآوردی
 
               عنوان پایان نامه:  بررسی اثرات هورمونهای اکسین و سیتوکنین بر باززایی ریز نمونه‌های جوانه جانبی و برگ گیاه دارویی سرو کوهی
                
                 تاریخ: 1393
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر
                استاد مشاور: سوده کمالی فرح آبادی
 
44            نام دانشجو: محبوبه صومعه
 
               عنوان پایان نامه: ارزیابی تنوع ژنیکی خیار با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و SCAR
                
                 تاریخ: 1393
                استاد راهنما: غفار کیانی
                استاد مشاور: غلامعلی رنجبر، سید محمد علوی
 
45            نام دانشجو: الهه امیر عضدی
 
               عنوان پایان نامه:  بررسی بیان ژن PTTa00744 متعلق به خانواده TaMYBIR در تنش خشکی و شوری در دو رقم                    گندم زراعی ماهوتی و الموت
                
                 تاریخ: 1393
                استاد راهنما:غلامعلی رنجبر
                استاد مشاور: حمید نجفی
 
 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی پژوهشی داخل کشور
 کریمی، م. و غ. رنجبر. 1367. مقایسة عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در تاریخ کاشت های مختلف در اصفهان. مجلة علوم کشاورزی ایران. جلد 19 شماره های 3و4.
 رنجبر، غ. و م. کریمی. 1367. اثر فاصلة ردیف و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانة دو رقم سویا. مجلةعلوم کشاورزی ایران. جلد 19 شماره های 1و2. 
 رنجبر، غ. و ن. علیزاده. 1383. مروری بر مفاهیم و چالش های اشتغال مولد در جوامع روستایی. مجلة علمی جهاد. شماره 260 ص 45-52 . 
 رنجبر، غ.، هولامبی، جی. جی. و ک. دبلیو. شفرد. 1384. الگوهای تفکیک ژنهای اصلی شناخته شده در تولیدات هاپلوئید مضاعف حاصل از تلاقی بین گونه ای گندم و ذرت. I- تعیین فنوتیپهای پروتئین اندوسپرم. مجلة علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ویژه نامه شهریور.
 رنجبر، غ.، هولامبی، جی. جی. 1382. الگوهای تفکیک ژنهای اصلی شناخته شده در تولیدات هاپلوئید مضاعف حاصل از تلاقی بین گونه ای گندم و ذرت. II- تفکیک زنهای کنترل کنندة عکس العمل به نماتد غدة غلات. پژوهشنامة علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر. جلد 1. شمارة 1.
Ranjbar, G.A. and G.J. Hollamby. 2004. Production of Wheat Doubled Haploid from Intergeneric Crosses Between 24 Wheat F1 Hybrids and Maize. J. Agric. Sci. & Natu. Resources of Khazar 2:2 (90-103).
 دنیویان، ح. و رنجبر، غ. 1386. اثر کاشت متراکم کپه ای بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت الیاف پنبه ساحل (G. hirsutum) . پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. شماره 76: 32-39.
دهقان کوهستانی، س.، ا. باقی زاده، غ. رنجبر و ن. بابائیان جلودار. 1387. بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زیره ([Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 4(24): 414-427. 
 
 
9
آهنگر، ل.، غ.ع. رنجبر و م. نوروزی.  1388.  مطالعه قابلیت ترکیب پذیری پنج واریته برنج (Oryza sativa L) برای شش صفت مورفولوژیکی به روش تلاقی دای آلل.  علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 13(48): 519-528.
 
 
10
کیانی، ش.، ن.ع. بابائیان، غ.ع. رنجبر، س.ک. کاظمی تبار.  1388.   مطالعه پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با آندوسپرم در تلاقی های برنج.  علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 13(47): 505-517.
 
 
11
کیانی، ش.، س.ک. کاظمی تبار،  غ.ع. رنجبر، ن.ع. بابائیان.  1388.   تجزیه ژنتیکی صفات درجه ژلاتینه شدن و میزان آمیلوز در برنج.  مجلخ به نژادی نهال و بذر 1-25(2): 231-242.
 
 
12
آهنگر، ل.، غ.ع. رنجبر و م. نوروزی.  1388.  برآورد اثرات ژن و ترکیب پذیری عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L) به روش تلاقی دیالل.  مجله علوم زراعی ایران 40(4): 143-149.
 
 
13
ملکی، م.ح.، غ.ع. رنجبر، م.ع. تاجیک، ا. اصغرزاده و ا. لطفی.  1388.  ارزیابی میزان قندهای حاصل از تجزیه پگتین و پروتئین های موثر در تجزیه پکتین توسط چند گونه قارچ Mucor.  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی.  1(1): 22-28.
 
 
14
افشاری، ا.، غ.ع. رنجبر، ی.ک. کاظمی تبار، م. ریاست و ح. کاظمی پشت مساری.  1388.  اثر علف کش تری فلورالین بر القاء پلی پلوئیدی و تغییرات کروموزومی سلول های مریستمی ریشه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum).  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی.  1(2): 69-84.
 
 
15
افشاری، ا.، غ.ع. رنجبر، ی.ک. کاظمی تبار، م. ریاست و ح. کاظمی پشت مساری.  1390.  انگیزش پینه ، جنین­زایی بدنی و باززایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum).  تحقیقات گیاهان دارویی و معطر.  1(2): 160-147.
 
 
16
فهمیده، ل.، غ.ع. رنجبر، ع. عالیشاه و ن.ع. بابائیان جلودار.  1389.  بررسی کالوس زایی و جنین زایی سوماتیکی در پنبه.  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 2(6): 67-80.
 
 
17
گلچوبیان، س.، غ.ع. رنجبر، س.ک. کاظمی تبار.  1390.  ریزتکثیری درون شیشه ای گیاه دارویی آلوئه ورا (Aloe vera L.).  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 3(7): 71-78.
 
 
18
حاتمی، ر.، غ.ع. رنجبر، ی.ک. کاظمی تبار.  1390.  اثر نوع محیط کشت و ترکیب های هورمونی بر میزان کالزایی، باززایی و ریشه زایی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.).  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 8: 29-15.
 
 
19
صالحیان، ح.، ن.ع. بابائیان جلودار، غ.ع. رنجبر، ن.ع. باقری.  1391.  بررسی اثر تنظیم کننده های رشدی روی کالوس زایی و باززایی چند رقم برنج.  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10: 93-80.
 
 
20
مجیدی، ز.، ن.ع. بابائیان، غ.ع. رنجبر، ن.ع. باقری.  1390.  اثر موتاژن های شیمیایی روی رقم برنج طارم محلی.  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9: 26-14.
 
 
21
مجیدی، ز.، ن.ع. بابائیان، غ.ع. رنجبر، ن.ع. باقری. 1392.  مطالعه تنوع ایجاد شده به­وسیله اتیل متان سولفونات و سدیم آزید روی رقم برنج طارم محلی.  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12: 62-49.
 
 
22
آهنگر، ل.، غ.ع. رنجبر و م. نوروزی.  1392. مطالعه خصوصیات ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت پخت برنج (Oryza sativa L.).  زراعت (پژوهش و سازندگی). (100): 27-19.
 
 
23
ابراهیمی، ط.، غ. ع. رنجبر، ق. ع. نعمت­زاده و غ. کیانی. 1392. نقشه­یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 11: 68-60.
 
 
24
امیری، س.، س. ک. کاظمی­تبار، غ. ع. رنجبر و م. آزادبخت. 1390. اثر منابع و غلظت­های مختلف کربن و تنظیم­کننده­های رشد بر کشت بساک و جنین­زایی Daturastramonium L.. پژوهش­های تولید گیاهی. 2: 92-77.
 
 
25
صادقیان، س.، غ. ع. رنجبر و س. ک. کاظمی­تبار. بررسی و انتخاب ترکیب هورمونی مناسب جهت باززایی شاخه و تکثیر درون­شیشه­ای گیاه ریحان. 1393. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 13: 48-40.
 
 
26
Dolatabadi, B., G. A. Ranjbar, M. Tohidfar and A. Dehestani. 2014. Genetic transformation of Tomato  with three pathogenesis-related protein genes for increased resistance to Fusarium oxysporum f .sp. lycopersici. Journal of Plant Molecular Breeding. 1: 1-11.
 
 
27
رشیدایی، س. ف.، غ. ع. رنجبر و ح. ا. رحیمیان. 1391. ایجاد موتانت­های فاقد هسته یخ در باکتری Pseudomonas viridiflava با استفاده از ترانسپوزون Tn5. فصلنامه تخصصی به­زراعی. 3: 45-35.
 
28
علیپور، م.، غ. ع. رنجبر، س. خاوری خراسانی و  ن. ع. بابائیان . 1393. ارزیابی تحمل به تنش خشکی در هیبریدهاي سینگل کراس ذرت دانه ­اي پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 6(14): 53-41.
 
29

 

آهنگر، ل.، غ.ع. رنجبر، و.ا. بابایی­زاد، ح. نجفی و ع. بیابانی. 1393. بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن­های مرتبط با  بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری. بیماری­های گیاهی. 50(4): 384-369.
 
30
دهقان، س.، ا. باقی­زاده و غ. ع. رنجبر. 1393. شناسایی و مقایسه ترکیب­های شیمیایی اسانس زیره پارسی در سه رویشگاه مختلف استان کرمان. فصلنامه علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم. 10(4): 121-113.

 

 
31
کیانی، ش.، ن.ع. بابائیان، غ.ع. رنجبر و س.ک. کاظمی تبار. 1394. ارزیابی ژنتیکی صفات کمی برنج (Oryzea sativa) استفاده از تجزیه میانگین نسل­ها. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 7(15): 114-105.
 
32
خادمی آقمشهدی، ف. و غ. ع. رنجبر. 1394. انتخاب کوچکترین ابر رشته در DNA با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 7(15): 39-31.
 
33
زرگانی، م.، غ. ع. رنجبر و ش. ابراهیم­نژاد. 1394. بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی در لاین­ های دابل هپلوئید گندم نان با استفاده از نشانگرهای SSR.  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 7(15): 95-88.
 
34
مجیدی، ز.، غ.ع. رنجبر، ن.ع. بابائیان، و ن.ع. باقری. 1394. ارزیابی واکنش لاین­ های موتانت برنج (Oryzea sativaبه تنش شوری در مرحله گیاهچه ­ای. به­نژادی گیاهان زراعی و باغی. 2(1): 30-23.
 
35

 

آهنگر، ل.، غ.ع. رنجبر، و.ا. بابایی­زاد، ح. نجفی و ع. بیابانی. 1394. الگوی بیان ژن­های دفاعی ارقام حساس و مقاوم گندم در پاسخ به آلودگی به سفیدک سطحی. ژنتیک نوین. 10 (1): 46-36.
 
36
عابدین­ پور، ه.، غ. ع. رنجبر، ن. ع. باباییان و ب. گلعین. 1394. بررسی چندشکلی ژنوتیپ­های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید. پژوهش های تولید گیاهی. 21(4): 178-165.
 

 

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Ranjbar, G.A. 2008. Using Leaf Production Efficiency as an Effective Criterion for Evaluation of Berseem Clover (Trifolium alexandrinum) Cultivars. J. Agri. Soc. Sci., 4: 107-11.
 
Sedghi-Azar, M., G.A. Ranjbar, H. Rahimian and H. Arefi. 2008. Grian Yield Stability and Adaptability Study on Rice (Oryza sativa) Promising Lines. J.Agri. Soc. Sci., 4: 27-30
 
Kiani, SH., S. K. Kazemitabar, N. A. Babaeian Jelodar and G. A. Ranjbar. 2013. Genetic Evaluation of Quantitive Traits of Rice (Oryza sativa L.) Using Generation Mean Analysis. International  journal  of Agriculture and Crop scinces. 19: 2329-2336.
 
Lotfi, A., M.A. Tajik Ghanbary, G.A. Ranjbar and A. Asgharzadeh.  2010 Screening of some soil Fusaria for cellulose activity and partial purification of cellulose.  Journal of Biodiversity and Ecologocal Sciences. 1:123-132.
 
Maleki, M. H., M. A. Tajik Ghanbary, G. A. Ranjbar, A.  Asgharzadeh and A.  Lotfi. 2011. Screening of some Zygomycetes strains for pectinase activity. Journal of Microbiology and Biotecnology. 2: 1-7. 
 
Hoshi Alavi, M. and G.  A.  Ranjbar. 2012. Effects of Different Levels of Salinity on Germination, Proline contents and A-,B- Chlorophylls in Rapessed (Brassica napus L.). International  journal  of Agriculture and Crop scinces. 15: 1055-1059.
 
Salehian, H.,  N. A. Babaeian Jelodar, G. A.  Ranjbar,  N. A. Bagheri, B. Sedaghati, F. Banaei.2013. Investigation of somaclonal variation in rice plants derived from embryo culture in the numbers of Tarom-Jelodar and Neda variety by using RAPD markers. International  journal  of Agriculture and Crop sciences. 13: 938-943.
 
Abedinpur, H., G. A. Ranjbar, N. A. Babaein and B. Golein. 2015. Study of genetic diversities and relatedness of Iranian citrus genotypes using morphological and molecular markers. Journal of Plant Molecular Breeding. 4(1): 35-49.
 
Baghizadeh, Dehghan, Ranjbar (Supervisor), Babaiyan, Saeedpour and Khoravi. 2013. Investigation of chemical diversity of persian cumin (Bunium persicum[Boiss.]) essential oil in native populattions from kerman province of iran using multivariate analysis. International  journal  of Agriculture and Crop sciences. 5(21): 2561-2567.
 
مقالات چاپ شده ISC در مجلات معتبر خارج از کشور
 
1
 
Ghanbari, S. and G. A.  Ranjbar. 2014. Analysis of Yr10 resistance gene to wheat yellow rust (Puccinia striformis f.sp.tritici). Journal of Middle East Applied Science and Tecnology. 3: 585-
588.
 
 
 
مقالات چاپ شده  ISI در مجلات خارج از کشور
 
1
 
Bahmanier, M.A. and G.A. Ranjbar. 2007. Response of Rice cultivars to Rates of Nitrogen and Potassium Application in Field and Pot Conditions. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10 (9): 1430-1437.
 
 
2
 
Bahmanier, M.A. and G.A. Ranjbar and S.H. Ahmadian. 2007. Effects of N and K Applications on Agronomic Characteristics of Two Iranian and Landrace Rice (Oryza sativa L.) Cultivars. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10 (6): 880-886. 
 
 
3
 
Bahmanier, M.A, and G.A. Ranjbar. 2007. Effects of Nitrogen and Potassium Fertilizers on Rice (Oryza sativa L.) Processing Characteristics. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10 (11): 1829-1834. 
 
 
4
 
Bahmanier, M.A, and G.A. Ranjbar. 2007. Response of Rice (Oryza sativa L.) Cooking Quality Properties to Nitrogen and Potassium Application. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10 (11): 1880-1884. 
 
 
5
 
Ranjbar, G.A. 2007. Comparison of Nodal Distribution of Soybean Cultivars' Yield Components in Different Planting Dates. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10 (14): 2277-2285. 
 
 
6
 
Ranjbar, G.A. 2007. Forage and Hay Yield performance of Different Berseem Clover (Trifolium alexandinum L.) Genotypes in Mazandaran Conditions. Asian Journal of Plant Science. 6(6): 1006-1011. 
 
 
7
 
Ranjbar, G.A. and Bahmanier, M.A. 2007. Effects of Soil and Foliar Application of Zn Fertilizer on Yield and Growth Characters of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars . Asian Journal of Plant Sciences. 6(6): 1000-1005. 
 
 
 
8
 
Bahmanier, M.A, and G.A. Ranjbar. 2008. The Role of Potassium in Improving Growth Indices and Increasing Amount of Grain Elements of Wheat Cultivars. Journal of Applied Sciences. 8 (7): 1280-1285. 
 
 
 
9
 
Bahmanier, M.A. and G.A. Ranjbar. 2008. The Role of Potassium in Improving Growth Indices and Increasing Amount of Grain Nutrient Elements of Wheat (Triticum aestivum) Cultivars. J. Appl.. Sci. 8(7): 1280-1285.
 
 
10
 
Kiani, Sh., G.A. Ranjbar, S.K. Kazemitabar, N.B. Jelodar, M. Nowrozi and N. Bagheri. 2008. Inheritance of Gelatinization in Rice (Oryza sativa L.). Journal of Applied Sciences 8(8): 1503-1510. 
 
 
11
 
Ahangar, L., G.A. Ranjbar, M. Nouroozi. 2008. Estimation of Combining Ability for Yield and Yield Components in Rice (Oryza sativa L.) Cultivars Using Diallel Cross. Pakistan Journal of Biological Sciences. 11(9): 1278-1281.
 
 
12
 
Amiri, S., S.K. Kazemitabar, G.A. Ranjbar and M. Azadbakht.  2011.  In vitro propagation and Plant Regeneration From Callus in Datura (Datura stramonium, L.).  African J. Biotech. 10(3): 442-448.
 
 
13
 
Lotfi, A., M.A. Tajik Ghanbary, G.A. Ranjbar and A. Asgharzadeh.  2010.  Screening of some Zygomycetes for cellulose activity.  African J. of Biotech. 9(27):4211-4216. 
 
 
14
 
Amiri, S., S.K. Kazemitabar, G.A. Ranjbar, M. Azadbakht.  2010.  The effect of Trifluralin and colchicine treatments on morphological characteristics of Jimsonweed (Datura stramonium L.).  Trakia J. of Sci. 8(4):47-61.
 
 
15
 
Esmaeili, M.A., H. Ahmadinia, G.A. Ranjbar, Y. Esmaeili.  2009.  A Consideration of optimum method for Application of Phosphorous Bacterial in Potato (Solanum tuberosum L.) Culture in Isfahan Region of Iran.  Aus. J. Basic and Applied Sciences, 3(3): 2914-2918.
 
 
16
 
Shali, A., S.H. Ghasemi, G. Ahmadian, G.A. Ranjbar, A. Dehestani, N. Khalesi and E. Motallebi.  2010.  Bacillus pumilus SG2 chitinases induced and regulated by chitin, show inhibitory activity against Fusarium graminearum and Bipolaris sorokiniana.  Phytoparasitica, 38(2): 141-147.
 
 
 
17
 
Abdollahi Sahlabadi, E., G. A. Ranjbar,  N. A. Babaeian Jelodar and N. A. Bagheri. 2014.  Effects of plant hormones on callus induction of different explant types of Mountain celery (Kelussia Odoratissima Mozaff.). International journal of Biosciences. 3: 218-223. 
 
 
 
18
 
Marjaei, H. S., G. A.  Ranjbar and A. M. Naji. 2014. Evaluation of QTL associated with salt tolerance on seedling stage in wheat. International journal of Biosciences. 9: 163-168. 
 
 
19
Baravardi, H., G. A. Ranjbar  and S. Kamali Farahabadi. 2014. Investigation of the effects of growth regulators on callus induction in Juniperus excels L. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences. 4(1):73-77.
 
20
Saeediazar, Najafi, Ranjbar (Advisor), Heidari. 2014. Identification and study of cis regulatory elements and phylogenetic relationship of TaSRG and other salt response genes. Journal of Biodiversity anad Environmental Sciences. 5(1): 1-5.
 
21
Moosavi, Ranjbar (Supervisor), Najafi and Gilani. 2015. Correlation between morphological traits and path analysis of grain yield in rice genotypes under Khuzestan conditions. Biological Forum- an International journal. 7(1): 43-47. 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
ارائه مقاله و یا شرکت در کنفرانسها، همایشها، گنگره ها و سمینارهای داخل کشور
 
1
رنجبر، غ. 1375. مقاومت ژنتیکی پایدار. کنگرة علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 311-312.
 
 
2
دنیویان، ح. و غ. رنجبر. 1385. اثر کشـت متـراکـم بر عملکـرد و صفـات نسـاجـی الیـاف پنبـه ســاحـل (G. hirsutum).  نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 5-7 شهریور 1385. پردیس ابوریحان. صفحه 87.
 
 
3
رنجبر، غ. 1385. بررسی امکان رویکرد مثبت برنجکاران به استفاده از فناوری های نوین در تولید برنج (Oryza sativa L.) . دوازدهمین همایش ملی چالش های فراروی برنج. 4-5 دیماه 1385. دانشگاه مازندران. بابلسر. جلد اول. صفحه 1-11. 
 
 
4
رنجبر، غ. 1385. مهمترین رویکردهای استفاده از فناوری های زیستی در اصلاح برنج (Oryza sativa L). دوازدهمین همایش ملی چالش های فراروی برنج. 4-5 دیماه 1385. دانشگاه مازندران. بابلسر. جلد سوم. صفحه 68-77. 
 
 
5
رنجبر، غ و غ. حسینی. 1385. ارزیابی اثرات متقابل آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام پنبه ساحل و سای اکرا. نهمین کنفرانس زراعت و اصلاح نباتات ایران. 5-7 شهریور 1385. پردیس ابوریحان. صفحه 100.
 
 
6
دهقان کوهستانی، س.، غ. رنجبر، ا. باقی زاده، ن. بابائیان جلودار، و ع. یزدان پناه. 1386. بررسی تغییرات کمی اسانس گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum [Boisis.] B. Fedtsch.) . در توده های بومی استان کرمان. مجموعه مقالات همایش ملی زن و علوم مدرن. ص. 14-18.
 
 
7
دهقان کوهستانی، س.، غ. رنجبر، ا. باقی زاده و ن. بابائیان جلودار. 1386. استخراج DNA ژنومی از میوه گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum [Boisis.] B. Fedtsch.) . به روش تغییر یافته CTAB جهت بررسی تنوع ژنتیکی. مجموعه مقالات همایش ملی زن و علوم مدرن. ص. 153-156. 
 
 
8
دهقان کوهستانی، س.، ا. باقی زاده، غ. رنجبر، و ن.ب. جلودار. 1386. بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زیره سیاه (Bunium persicum [Boiss.])  استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD. دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 115-117.
 
 
9
لطفی، ا.، غ. رنجبر، م. تاجیک قنبری، ا. اصغرزاده و م. ملکی. 1386. مطالعه پروتئین های موثر در تجزیه کربوکسی متیل سلولز و بقایای گندم توسط چندگونه قارچ خاکزاد دز شرایط in vitro. دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 320-322.
 
10
دهقان کوهستانی، س.، غ. رنجبر، ا. باقی زاده، ن.ب. جلودار، م. ترکزاده و ع. یزدان پناه. 1386. شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی Bunium persicum Boiss. دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 340-343.
 
 
11
افشاری، ا.، غ. رنجبر و س. ک. کاظمی تبار. 1386. تاثیر تنظیم کننده های رشد بر القاء سریع و همزمان کالوس در اندام های مختلف گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum). دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 524-527.
 
 
12
کیانی، ش.، س. ک. کاظمی تبار، غ. رنجبر، ن. ب. جلودار و م. نوروزی. 1386. تجزیه ژنتیکی صفات دمای ژلاتینه شدن و میزان آمیلوز در برنج. دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 550-553.
 
 
13
حسن پور راد، م.، غ. رنجبر، س. ک. کاظمی تبار و م. رودباری. 1386. کالوس زایی و باززایی ارقام برنج (Oryza sativa L.) در محیط کشت های مختلف با استفاده از کشت بساک. دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 573-575.
 
 
14
آهنگر، ل.، غ. رنجبر و م. نوروزی. 1386. اساس ژنتیکی هتروزیس در برخی از ارقام برنج (Oryza sativa L.) . دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 614-616.
 
 
15
آهنگر، ل.، غ. رنجبر و م. نوروزی. 1386. برآورد ترکیب پذیری و اثرات ژن ارقام برنج (Oryza sativa L.) به روش تلاقی دیالل. دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 621-623.
 
 
16
آهنگر، ل.، غ. رنجبر و م. نوروزی. 1386. مطالعه ژنتیکی صفات کیفی در برنج (Oryza sativa L.) به روش تلاقی دیالل. دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 624-626.
 
 
17
کیانی، ش.، غ. رنجبر، س. ک. کاظمی تبار، ن. ب. جلودار و م. نوروزی. 1386. بررسی اثرات دز ژن در صفات مرتبط با اندوسپرم برنج. دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 663-665.
 
 
18
لطفی، ا.، غ. رنجبر، م. تاجیک قنبری، ا. اصغرزاده و م. ملکی. 1386. ارزیابی میزان قندهای حاصل از تجزیه کربوکسی متیل سلولز توسط چند گونه قارچ Zygomycete و مطالعه پروتئین های موثر. دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 773-775.
 
 
19
دهقان کوهستانی، س.، غ. رنجبر، ا. باقی زاده و ن.ب. جلودار. 1386. مقایسه کمی و کیفی ترکیبهای شیمیایی اسانس Bunium persicum Boiss در سه رویشگاه مختلف. دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 845-849.
 
 
20
حسن پور راد، م.، س. ک. کاظمی تبار، غ. رنجبر و م. رودباری. 1386. بررسی ترکیب های قندی مختلف بر کالوس زایی ارقام بومی برنج در کشت بساک. دومین همایش ملی زیست سلولی و مولکولی. 9-10 بهمن 1386. کرمان، ایران. ص 878-880.
 
 
21
کیانی، ش. بابائیان جلودار، ن.، رنجبر، غ.، کاظمی تبار، س.ک. و م. نوروزی. 1387. کنترل ژنتیکی صفات مرتبط با اندوسپرم در تلاقی های انتخاب شده برنج. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ص 98.
 
 
22
رنجبر، غ. و ل. آهنگر. 1387. مطالعه وراثت پذیری صفات مورفولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش دیالل. دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص 98.
 
23
آهنگر، ل.، غ. رنجبر، و م. نوروزی. 1387. بررسی ترکیب پذیری ارقام برنج به روش تلاقی دیالل برای برخی از صفات مهم زراعی برنج. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ص 102.
 
24
حاجی امیری، م.، س.ک. کاظمی تبار، غ. رنجبر، و م. عمواقلی طبری. 1387. مطالعه روابط بین صفات مختلف در ارقام برنج (Oryza sativa L.) به روش تجزیه علیت. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ص 99
 
 
25
حاجی امیری، م.، غ. رنجبر، س.ک. کاظمی تبار و م. عمواقلی. 1387. بررسی عملکرد دانه و برخی خصوصیات ژنوتیپ های برنج به کمک تجزیه به عامل ها. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ص 99.
 
 
26
رحمتی، س.، ن. بابائیان جلودار،  غ. رنجبر  و م.ح. حدادی. 1387.   بررسی رابطه بین صفات زراعی و مورفولوژیکی در هیبریدهای ذرت با استفاده از همبستگی و رگرسیون گام به گام.  دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  ص 140.
 
 
27
افشاری، ا.، غ. رنجبر و س.ک. کاظمی تبار. 1387. تاثیر سطوح هورمون های کینتین و 2،4-دی کلروفنوکسی استیک اسید بر کالوس زاریی گیاه شنبلیله. اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین. گرگان.
 
 
28
افشاری، ا.، غ. رنجبر و س.ک. کاظمی تبار. 1387. کشت درون شیشه گیاه دارویی شنبلیله تحت محیط کشت پایه گامبورگ B5. اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی. تالش.
 
 
29
حسن پور راد، م.، س.ک. کاظمی تبار و غ. رنجبر. 1387. بررسی پاسخ ژنوتیپ های مختلف برنج و هیبریدهای آنها به کشت بساک. دهمین کنگره ژنتیک ایران. تهران.
 
 
30
امیری، س.، س.ک. کاظمی تبار و غ. رنجبر. 1387. تاثیر ترکیبات مختلف هورمونی بر القای کالوس در گیاه تاتوره. دهمین کنگره ژنتیک ایران. تهران.
 
 
31
امیری، س.، س.ک. کاظمی تبار و غ. رنجبر. 1387. تاثیر کینتین بر رشد و توسعه تارهای کشنده در ریزنمونه های برگی تاتوره. دهمین کنگره ژنتیک ایران. تهران.
 
 
32
آهنگر، ل.، غ.ع. رنجبر، م. نوروزی و ف. توسلی.  1387.  مطالعه اثرات ژنتیکی تعدادی از صفات زراعی در برنج (Oryza sativa L.).  اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین.  25-26 مهر 1387. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 
 
33
آهنگر، ل.، غ.ع. رنجبر و م. نوروزی.  1386.  برآورد میزان هتروزیس صفات مهم زراعی در ارقام برنج (Oryza sativa L.).  اولین همایش منطقه ای برنج و توسعه پایدار کشاورزی.  1-2 اسفند 1386. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.
 
 
34
آهنگر، ل.، غ.ع. رنجبر و م. نوروزی.  1386.  اثرات ژنتیکی و قابلیت ترکیب پذیری برخی از ارقام برنج (Oryza sativa L.) به روش تلاقی دیالل.  اولین همایش منطقه ای برنج و توسعه پایدار کشاورزی.  1-2 اسفند 1386. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.
 
 
35
حاجی امیری،م.، غ.ع. رنجبر، س.ک. کاظمی تبار و و. رامئه.  1386.  تجزیه به عامل ها برای عملکرد دانه و سایر خصوصیات برنج.  اولین همایش منطقه ای برنج و توسعه پایدار کشاورزی.  1-2 اسفند 1386. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.
 
 
36
امیری، س.، س.ک. کاظمی تبار و غ. رنجبر. 1387. تاثیر توفوردی و کینتین در القای کالوس ریزنمونه های برگی در شرایط درون شیشه در ِDatura stramonium. اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین. گرگان.
 
 
37
حاتمی، ر.، غ.ع. رنجبر و س.ک. کاظمی تبار.  1389.  تاثیر تنظیم کننده های رشدی، ژن.تیپ و نوع محیط کشت روی کالزایی گیاه روغنی کنجد از طریق کشت جنین بالغ.  سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی.  مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. 1-2 دیماه 1389. ص 254-259.
 
 
38
آهنگر، ل.، غ.ع. رنجبر، م. نوروزی.  1389.  مطالعه ساختار ژنتیکی صفات موثر بر کیفیت پخت در پنج واریته برنج (Oryza sativa L.).  یازدهمین کنگره انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران.  پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران.  2-4 مرداد 1389: 65-68.
 
 
39
ابراهیمی، ط.، غ.ع. رنجبر، ق.ع. نعمت زاده و غ. کیانی.  1389.  مطالعه ژنتیکی رنگ ساقه با استفاده از نشانگرهای مولکولی در برنج (Oryza sativa L.).  یازدهمین کنگره انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران.  پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران.  2-4 مرداد 1389: 959-961.
 
 
40
کیانی، ش.، ن.ع. بابائیان جلودار، غ.ع. رنجبر، س.ک. کاظمی تبار و م. نوروزی.  1389.  ارزیابی ژنتیکی صفات کمی در برنج با استفاده از روش تجزیه میانگین نسلها. یازدهمین کنگره انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران.  پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران.  2-4 مرداد 1389: 1086-1091.
 
 
41
ابراهیمی، ط.، غ.ع. رنجبر، ق.ع. نعمت زاده و غ. کیانی.  1389.  SSR در برنج با استفاده از نشانگرهای (Apiculus color) نشانمند کردن ژن رنگ نوک دانه.  شانزدهمین  کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی بیولوژی.  14-16 سپتامبر 2010،  دانشگاه فردوسی مشهد – ایران، ص. 408.
 
 
42
صالحیان آقبلاغ، ح.، ن.ع. بابائیان جلودار، غ.ع. رنجبر و ن.ع. باقری.  1389.  بررسی کالوس زایی و باززایی چند رقم برنج با استفاده از کشت جنین.  چهاردهمین همایش ملی برنج کشور، ساری 9-10 اسفند 1389، ص. 1-9.
 
 
43
مجیدی، ز.، ن.ع. بابائیان جلودار، غ.ع. رنجبر و ن.ع. باقری.  1389.  بررسی موتاژن های شیمیایی روی صفات مختلف برنج رقم طارم محلی.  چهاردهمین همایش ملی برنج کشور، ساری 9-10 اسفند 1389، ص. 1-9.
 
 
44
رنجبر، غ.ع.  1389.  قابلیت های اعتباری مصوبات سفر هیات دولت در افزایش تولید برنج.  چهاردهمین همایش ملی برنج کشور، ساری 9-10 اسفند 1389، ص. 1-9.
 
 
45
صالحیان آقبلاغ، ح.، ن.ع. بابائیان جلودار، ن.ع. باقری، غ.ع. رنجبر و ف. بنایی اصل.  1390.  بررسی تنوع سوماکلونال برنج رقم طارم جلودار با استفاده از نشانگر RAPD.  هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشگاه نیرو،  21-23 شهریور 1390، ص..
 
 
46
گلچوبیان، س.، غ.ع. رنجبر و س.ک. کاظمی تبار.  1389.  تکثیر گیاه دارویی آلوئه با روش کشت درون شیشه ای.  همایش ملی گیاهان دارویی. ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 11-12 اسفند 1389.  ص. 638.
 
 
47
صادقیان طهرانی، س.، س.ک. کاظمی تبار، غ.ع. رنجبر و س. گلچوبیان.  1389.  بررسی و انتخاب کشت مناسب برای باززایی و تکثیر درون شیشه ای گیاه ریحان. همایش ملی گیاهان دارویی. ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 11-12 اسفند 1389.  ص. 507.
 
 
48
پورکاظمی، س.م.، غ.ع. رنجبر و س.ک. کاظمی تبار.  1389.  القاء کالوس در گیاه دارویی درمنه خزری در شرایط in vitro..  همایش ملی گیاهان دارویی. ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 11-12 اسفند 1389.  ص. 300.
 
 
49
پورکاظمی، س.م.، غ.ع. رنجبر و س.ک. کاظمی تبار.  1390.  بررسی درون­شیشه­ای قابلیت کالزایی گیاه دارویی درمنه خزری (Artemisia annua)، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشگاه نیرو. 21-23شهریور 1390.  
 
50
آهنگر، ل.، غ.ع. رنجبر، م. نوروزی.  1389.  ارزیابی ژنتیکی صفات کمی در برنج با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل­ها.  یازدهمین کنگره انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران.  پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران.  2-4 مرداد 1389.
 
 
51
حاتمی، ر. ا.، غ. ع. رنجبر، س. ک. کاظمی­تبار و ب. سمیعی .  1389.  بررسی کشت جنین بالغ و تاثیر محیط کشت و سطوح مختلف هورمونی در کالزایی و باززایی گیاه کنجد. همایش ملی گیاهان دارویی. ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 11-12 اسفند 1389.  
 
 
52
اکبرپور، س.، غ. ع. رنجبر، ع. دهستانی کلاگر و ع. پاکدین پاریزی. 1391. جداسازی، همسانه سازی و مطالعه ساختار ژن کیتیناز جدا شده از هندوانه ابوجهل. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی تهران. 3-1 خرداد 1391.
 
 
53
اکبرپور، س.، غ. ع. رنجبر، ع. دهستانی کلاگر و ع. پاکدین پاریزی. 1391. بررسی قابلیت کیتیناز جدا شده از هندوانه ابوجهل با فعالیت دو گانه کیتینازی – لیزوزیمی در تولید گیاهان تراریخته مقاوم به بیماری­های قارچی. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی تهران. 3-1 خرداد 1391.
 
 
54
هوشی­ علوی، م.، غ. ع. رنجبر، م. توحیدفر و ح. صالحیان آقبلاغ. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام کلزا با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی تهران. 3-1 خرداد 1391.
 
 
55
رشیدایی، س. ف.، غ. ع. رنجبر و ح. ا. رحیمیان. 1391. مقایسه بیوانفورماتیکی ژن­های مولد هسته یخ در چند گونه باکتری گرم منفی. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی تهران. 3-1 خرداد 1391.
 
 
56
هوشی­ علوی، م.، غ. ع. رنجبر و م. توحیدفر. 1391. بررسی بیان Na /H antiporter gene در تعدادی از ژنوتیپ­های کلزا تحت تنش شوری. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد. 15-13 شهریور 1391.
 
 
57
دولت­آبادی، ب.، غ. ع. رنجبر، م. توحیدفر و ع. دهستانی کلاگر. 1391. تراریزش گیاه گوجه­فرنگی با استفاده از سازه سه گانه حاوی ژن­های مرتبط با بیماری­زایی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد. 15-13 شهریور 1391.
 
 
58
دولت­ آبادی، ب.، غ. ع. رنجبر، م. توحیدفر و ع. دهستانی کلاگر. 1391. بهینه­سازی کدونی ژن کد کننده سیتوکروم باکتریایی P450 برای انتقال به خانواده سولاناسه جهت کاهش اثرات علف­کش­ها. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد. 15-13 شهریور 1391.
 
 
59
رشیدایی، س. ف.، غ. ع. رنجبر و ح. ا. رحیمیان. 1391. ردیابی وجود ژن مولد هسته یخ در برخی جدایه­های Pseudomonas viridiflava. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد. 15-13 شهریور 1391.
 
 
60
آهنگر، ل.، غ. ع. رنجبر، و. ا. بابایی­زاد، ح. نجفی و ع. بیابانی. 1392. ارزیابی حساسیت ژنوتیپ­های گندم ایرانی به بیماری سفیدک سطحی گندم. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران. تهران. 17-15 تیر 1392.
 
 
61
آهنگر، ل.، غ. ع. رنجبر، و. ا. بابایی­زاد، ح. نجفی و ع. بیابانی. 1392. مطالعه بیوانفورماتیکی ژن مسئول مقاومت به سفیدک سطحی در لوکوس pm3 در گندم. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران. تهران. 17-15 تیر 1392.
 
 
62
یوسفی، م.، ح. نجفی زرینی و غ. ع. رنجبر. 1392. مطالعه ساختار و عمل خانواده ژنی ساب­تیلازها و ژن SLP2 در گیاه ارابیدوپسیس تالیانا. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران. تهران. 17-15 تیر 1392.
 
 
63
عبداللهی سهل­ آبادی، ع.، غ. ع. رنجبر، ن. ع. باباییان و ن. ع. باقری. 1392. بررسی کالوس­دهی گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissma Moaffarian). هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران. تهران. 17-15 تیر 1392.
 
 
64
عبداللهی سهل­ آبادی، ع.، غ. ع. رنجبر، ن. ع. باباییان و ن. ع. باقری. 1392. مطالعه جوانه­زنی درون­شیشه­ای گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissma Moaffarian). هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران. تهران. 17-15 تیر 1392.
 
 
65
برآوردی، ح. و غ. ع. رنجبر. 1392. بررسی و تحلیل خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن کنترل کننده گلدهی TEM1 در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران. 20 بهمن 1392.
 
 
66
زرگانی، م. و غ. ع. رنجبر. 1392. مطالعه، بررسی و تحلیل خصوصیات ژن CAMTA1(ELCB.P) عامل فعال­کننده رونویسی کالمودولین متصل 1 در آرابیدوپسیس تالیانا. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران. 20 بهمن 1392.
 
 
67
باقری، م. ا. و غ. ع. رنجبر. 1392. مطالعه ساختار و عمل خانواده ژنی DREB و ژن DREB2A جهت تحمل به استرس­های محیطی در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران. 20 بهمن 1392.
 
 
68
موسوی، س. م. و غ. ع. رنجبر. 1392. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن AtEXPB2 مسئول طویل شدن دیواره سلولی در آرابیدوپسیس تالیانا. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران. 20 بهمن 1392.
 
 
69
قنبری، س. و غ. ع. رنجبر. 1392. بررسی و تحلیل خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن کدکننده Yr10 مقاومت به زگ زرد (Puccinia striformis f.sp.tritici). اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران. 20 بهمن 1392.
 
 
70
کامروا، س. و غ. ع. رنجبر. 1392. بررسی خصوصیات ژن کدکننده Lea  در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا. سومین همایش کلی مدیریت کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی. جهرم. 30 بهمن 1392.
 
 
71
انجمنی تادوانی، ح. و غ. ع. رنجبر. 1392. بررسی خصوصیات ژن کدکننده Oso1go2612oo جهت مقاومت به تنش­های محیطی در گیاه برنج. سومین همایش کلی مدیریت کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی. جهرم. 30 بهمن 1392.
 
72
برآوردی، ح.، غ. ع. رنجبر و س. کمالی فرح ­آبادی. 1393. بررسی اثرات هورمون 2,4-D بر کالوس­زایی گیاه سرو کوهی. اولین کنگره بین­المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. کرج. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. 6-4 شهریور 1393.
 
73
رنجبر، غ. ع. و س. کمالی فرح ­آبادی. 1393. تاثیر تقسیط مصرف کودهای شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات رشدی ارقام سویا. اولین کنگره بین­المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. کرج. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. 6-4 شهریور 1393.
 
74
زرگانی، م.، غ. ع. رنجبر و ش. ابراهیم­نژاد. 1393. ارزیابی لاین­های دابل­هاپلوئید گندم نان (Triticum aestivum L.) برای ژن­های مقاومت به زنگ زرد Yr5 و Yr7 با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره WMS501. اولین کنگره بین­المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. کرج. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. 6-4 شهریور 1393.
 
75
علی­پور کریم ­آباد، م.، غ. ع. رنجبر و س. خاوری خراسانی و ن. ع. باباییان جلودار. 1393. تجزیه کلاستر در هیبریدهای ذرت دانه­ای براساس صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد. اولین کنگره بین­المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. کرج. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. 6-4 شهریور 1393.
 
76
علی­پور کریم ­آباد، م.، غ. ع. رنجبر و س. خاوری خراسانی و ن. ع. باباییان جلودار. 1393. بررسی پارامترهای ژنتیکی و وراثت­پذیری صفات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت دانه­ای در شرایط تنش خشکی. اولین کنگره بین­المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. کرج. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. 6-4 شهریور 1393.
 
77
لعل­ بیداری، م.، ن. ع. باباییان جلودار، س. خاوری خراسانی و غ. ع. رنجبر. 1393. بررسی همبستگی صفات موثر بر عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه­ ای در شرایط تنش خشکی. اولین کنگره بین­ المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. کرج. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. 6-4 شهریور 1393.
 
78
لعل­ بیداری، م.، ن. ع. باباییان جلودار، س. خاوری خراسانی و غ. ع. رنجبر. 1393.  برآورد پارامترهای ژنتیکی و بررسی روابط بین صفات کمی هیبریدهای ذرت دانه ­ای تحت شرایط تنش خشکی و نرمال با استفاده از تجزیه به مولفه­ ها. اولین کنگره بین­المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. کرج. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. 6-4 شهریور 1393.
 
79
علی­پور کریم ­آباد، م.، غ. ع. رنجبر و س. خاوری خراسانی و ن. ع. باباییان جلودار. 1393.  بررسی روابط همبستگی و وراثت پذیری صفات مرتبط با عملکرد هیبریدهای سینگل کراس ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی. همایش مباحث نوین در کشاورزی. تهران. اردیبهشت 1393.
 
80
لعل­ بیداری، م.، ن. ع. باباییان جلودار، س. خاوری خراسانی و غ. ع. رنجبر. 1393. ارزیابی تنوع ژنتیکی هیبرید های جدید ذرت (Zea mays L.) دانه ای برای صفات کمی با استفاده از تجزیه خوشه ای . همایش مباحث نوین در کشاورزی. تهران. اردیبهشت 1393.
 
81
هوشی علوی، م. و غ. ع. رنجبر. 1391. اثر سطوح مختلف شوری بر محتوای پرولین و برخی خصوصیات رویشی ژنوتیپ های کلزا. همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران.
 
82
سلخ، بابائیان، رنجبر، باقری. 1390. نقشه ژنتیکی ژن طویل کننده بالاترین میانگره (eui) در برنج با استفاده ازشانگرهای SSR. ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی.
 
83
آهنگر، و بابایی ­زاد، رنجبر، نجفی و  بیابانی. 1393. کلونینگ، جداسازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن NPR1 گندم. بیست و یکمین کنگره گیاه­پزشکی ایران. 4 شهریور، ارومیه.
 
84
آهنگر، و بابایی­ زاد، رنجبر، نجفی و  بیابانی. 1393. بررسی تغییرات بیان فنیل آلانین آمونیالیاز در گندم حساس به سفیدک سطحی پس از تیمار با Piriformospora indica و سالیسیلیک اسید. بیست و یکمین کنگره گیاه­پزشکی ایران. 4 شهریور، ارومیه.
 
85
عابدین­ پور، رنجبر، باباییان و گلعین. 1393. بررسی روابط فیلوژنتیکی برخی از  ژنوتیپ­ های مرکبات محلی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR. سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران.5-3 خرداد، تهران.
 
86
عابدین­ پور، رنجبر، باباییان و گلعین. 1393. مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ ­های مرکبات با استفاده از نشانگر رتروترانسپوزونی IRAP. سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران. 5-3 خرداد، تهران.
 
87
احمدی، رنجبر و نجفی. 1394. بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی یک رقم و دو لاین دابل هاپلوئید گندم تحت تنش شوری در مرحله جوانه ­زنی. اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران. 31 تیر، شیراز.
 
88
احمدی، رنجبر و نجفی. 1394. بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی چند لاین دابل هاپلوئید گندم تحت تنش شوری در مرحله رویشی. اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران. 31 تیر، شیراز.
 

 

 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
Ranjbar, G.A., Hollamby, G.J., Shepherd, K.W., Islam, AKRF. 1996. Comparison of different source of pollen for F1 wheat haploid production via intergeneric hybridization system. Proceedings of Wheat Breeding. Australia.
 
Ranjbar, G.A., Hollamby, G.J., Shepherd, K.W., Islam, AKRF. 1996. Efficient wheat haploid production using different maize genotypes. Proceedings of Wheat Breeding. Australia.
 
Ranjbar, G.A., Hollamby, G.J., Shepherd, K.W., Islam, AKRF. 1996. A consideration for flour quality of wheat doubled haploid lines using protein banding method. Proceedings of Plant Breeding. Athena. Greece.
 
Kazemitabar, S.K., Sh. Kiani, G.A. Ranjbar, N.B. Jelodar and M. Noroozi. 2008. Genetic analysis of gelatinization temperature and amylase content in rice genotypes. In: Proceedings of 5th international crop science congress and exhibition. 13-18 April, Korea.
 
Ranjbar, G.A. Sh. Kiani, S.K. Kazemitabar, N.B. Jelodar, and M. Noroozi. 2008. Consideration on inheritance of gel consistency in rice genotypes. In: Proceedings of 5th international crop science congress and exhibition. 13-18 April, Korea.
 
Ranjbar, G.A., M. Hajiamiri, S.K. Kazemitabar and V. Rameh. 2008. A study of correlation between some quantitative traits and grain yield of rice using path analysis and factor analysis. . In: Proceedings of 5th international crop science congress and exhibition. 13-18 April, Korea.
 
Ranjbar, G.A., A. Lotfi, M.A. Tagik Ghanmari, A. Asgharzadeh.  2009.  Screening Some Soil Saprophytic Fungal For Cellulase Activity.  Proceedings of the 5th International Iran and Russia Conference, 24-25 Sept. 2009, Saint Petersburg, Russia.
 
Faezi, F., G.A. Ranjbar, H.Rahimian and S.K. Kazemitabar.  2009.  Three Improved Method For Isolating RNA From Citrus.  Proceedings of the 5th International Iran and Russia Conference, 24-25 Sept. 2009, Saint Petersburg, Russia.
 
Ranjbar, G.A., L. Ahangar and M. Nourozi.  2009.  Genetic analysis of important characters in
rice (Oryza sativa L.).  IRRI
 
 Abedinpur, Ranjbar, Babaeian and Golein.2015. The study genetic diversity among a number of local citus genotypes using molecular markers. 2th plant Genomics Congress: Asia. 19-20 MARCH, Malaysia.

 

 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
1
 اصلاح نباتات درون شیشه ای، غلامعلی رنجبر
1384
 انتشارات موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
 
 
2
 اصلاح نباتات نظری و کاربردی، غلامعلی رنجبر
 1386
 انتشارات دانشگاه مازندران
 
 
3
 اصلاح نباتات نظری و کاربردی، غلامعلی رنجبر
 1391 ویرایش جدید و تجدید چاپ 
 انتشارات دانشگاه مازندران
 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران
انجمن زیست شناسی ایران 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
1
عضو اتاق فکر جهاد کشاورزی
 
2
عضو و دبیر کمیته کارآفرینی مجتمع  از 5/4/86 تا 31/6/1381
 
 
3
عضو شورا و مسئول تحلیل و بررسی بسیج اساتید دانشگاه از 11/2/89 به مدت دو سال
 
 
4
مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 3/9/88 به مدت یکسال
 
 
5
تمدید حکم مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی از 3/9/89 به مدت یکسال
 
 
6
عضو کمیته انتشارات مجتمع از 24/10/86 به مدت یکسال
 
 
7
عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مشترک ایران و روسیه 3/3/88
 
 
8
عضو کارگروه بررسی توانائی های علمی تخصص های مورد نیاز در پژوهشکده برنج و مرکبات از 23/8/88 به مدت دو سال
 
 
9
نماینده بسیج اساتید در شورای فرهنگی دانشگاه از 3/6/87 به مدت یکسال
 
 
10
عضو کمیته پدافند غیر عامل در دانشگاه 9/11/88
 
 
11
مدیر مسئول پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی –ویژه نامه علوم زراعی 16/6/87
 
 
12
رئیس ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 دکتر محسن رضایی در استان مازندران
 
 
13
معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 2/4/87 لغایت 20/10/89
 
 
14
مسئول گروه پژوهش کشاورزی بسیج اساتید استان
 
 
15
عضو ستاد برگزاری نمایشگاه جامع دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 29/8/87
 
 
16
عضو شورای پژوهش و فناوری استان 2/3/78 به مدت سه سال
 
 
17
عضو شورای آموزش و پرورش استان 4/11/77 به مدت دو سال
 
 
18
معاون پژوهشی مجتمع از 9/6/84 لغایت
 
 
19
نماینده وزیر جهادسازندگی درمجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان
 
 
20
رئیس سازمان جهادسازندگی استان مازندران از 30/1077 به مدت سه سال
 
 
21
عضو کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از تاریخ 22/2/78 لغایت
 
 
22
عضو هیات مدیره شرکت جهادنصر استان از 12/2/79 به مدت دو سال
 
 
23
عضو کمیته انتخاب و تامین منابع علمی دانشگاه مازندران از 26/10/84 تا 1/10/86
 
 
24
عضو کمیته انتخاب و تامین منابع علمی دانشگاه مازندران از  1/10/86 تا
 
 
25
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ 4/4/1380 تا 31/6/1381
 
 
26
عضو کمیته آب حوزه سد البرز از 19/2/85
 
 
27
مشاور کشاورزی استاندار مازندران از 10/2/1380
 
 
28
مسئول پیگیری پروژه های مصوب برای مجتمع و پژوهشکده در سفر رئیس جمهور به استان از 26/11/84
 
 
29
مسئول کمیته هاماهنگی امور مزرعه، درختکاری و فضای سبز مجتمع از 26/9/84
 
 
30
نماینده مجتمع در جلسات شورای تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان26/9/84
 
 
31
نماینده مجتمع در جلسات شامتک کشاورزی26/6/84
 
 
32
نماینده مجتمع در کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی 26/9/84
 
33
رابط و نماینده تام الاختیار مجتمع در گروه همکاری های علمی و روابط بین الملل 23/8/84
 
 
34
پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال 19-25 آذر 1384
 
 
35
عضو کمیته داوران طرح grant دانشگاه مازندران از 23/2/85
 
 
36
انتخاب به عنوان استاد نمونه بسیجی  و تقدیر نامه از سوی فرمانده منطقه مقاومت بسیج سپاه
 
 
37
دبیر کمیته بهره وری وزارت جهادکشاورزی
 
 
38
عضو هیات جذب دانشگاه
 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
احکام . تشویق نامه ها 
 
 
گواهینامه شرکت در دوره سازمانهای غیردولتی بخش کشاورزی و روستایی 29 لغایت 30/7/80
 
 کارگاه هم اندیشی اساتید بسیجی – گروه کشاورزی 21الی 25/5/1382 مشهد مقدس
 
 دوره آموزش استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها به مدت 8 ساعت 26/12/83
 
گواهی دانشگاه مازندران جهت برگزاری سمینار تحت عنوان بهبود سریع گیاهان زراعی با استفاده از تکنیک کشت بافت در مجتمع مورخه 6/11/85 
 
گواهی دانشگاه مازندران جهت برگزاری سمینار تحت عنوان قدرت زیست فناوری در کنترل فقردر مجتمع مورخه 6/11/85
 
گواهی دانشگاه مازندران جهت برگزاری سمینار تحت عنوان علوفه قابلیت ها و چالش ها در مجتمع مورخه 6/11/85
 
همایش ملی زن و علوم مدرن 9-11 خرداد 1386کرمان
 
گواهی سخنرانی در همایش خودکفایی دانه های روغنی و تبعات آن فروردین 1386 مجتمع کشاورزی
 
 طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر بر عملکرد و خصوصیات مرتبط با عملکر ژنوتیپ های مختلف حاصل از تلاقی های دای آلل گندم مجری مشترک با دکتر بهمنیار 
 
طرح تحقیقاتی مقایسه ژنوتیپ های کلزا از نظر عمل به استرس غرقابی 
 
گواهی دانشگاه مازندران جهت برگزاری سمینار تحت عنوان آیا بیوتکنولوژی قادر به تغذیه جهان گرسنه می باشد؟  در مجتمع مورخه 17/3/85
 
راه اندازی آزمایشگاه سیتوژنتیک در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری 12/8/88
 
تقدیرنامه فستیوال فوتبال زیر 13 سال آسیا 17 اردیبهشت لغایت 3 خرداد 88. 
 
تقدیرنامه ارزیابی علمی پنجمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی، شاهد و ایثارگر استان 2/9/85
 
تصویب عنوان حلقه علمی زراعت و اصلاح نباتات در سامانه بسیج اساتید دانشگاه و کشور 10/8/91
 
سخنرانی در اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در استان مازندران 
 
لوح تقدیر گرامیداشت هفته معلم توسط بسیج اساتید دانشگاه در بهار 1390
 
لوح تقدیر گرامیداشت هفته معلم توسط رئیس دانشگاه 
 
تقدیرنامه جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری توسط معاون آموزشی دانشگاه
 
تقدیرنامه فرمانده ارشد سپاه در استان های مازندران و گلستان برای همکاری در حضور فعال در رزمایش بزرگ میثاق با ولایت
 
گواهی­نامه ویژه­ی آموزش مدیران و متصدیان مشاغل حساس در بهار 91
 
گواهی حضور در دهمین نشست هم­اندیشی اساتید در تاریخ 24-23 اردیبهشت ماه 91
 
گواهی حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان در تابستان 91
 
گواهی حضور در کارگاه Biotecnology and In Vitro produvtion of secondary Metabolites در ماه may 2012 در دانشگاه علوم کشاورزی ساری در همکاری با دانشگاه مالزی
 
حکم مسئول بررسی و تحلیل شورای بسیج اساتید در زمستان 91 
 
گواهی حضور در نشست هم­اندیشی اساتید دانشگاه درسال91
 
گواهی حضور در نشست هم­اندیشی اساتید دانشگاه در بهار 92
 
گواهی حضور در نشست هم­اندیشی اساتید دانشگاه در تابستان 92 
 
گواهی حضور در دومین همایش نخبگان بسیجی استان مازندران 
 
تقدیرنامه حضور در چهاردهمین همایش ملی برنج کشور در سال 89 به عنوان دبیر کمیته علمی
 
گواهی شرکت در کارگاه دانش­افزایی در سال 92
 
گواهی انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه سال 93
 
گواهی حضور در کارگاه آموزشی نقش اساتید در مقابله با جنگ نرم
 
حکم انتخاب به عنوان مسئول دفتر ارتباط مردمی معنا در استان مازندران
 
گواهی همکاری در پنجمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی، شاهد و ایثارگر استان مازندران 
 
گواهی انتخاب به عنوان استاد بسیجی نمونه
 
گواهی حضور در کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی در اسفند ماه 92