فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/j.farmani/farmani.jpg
نام و نام خانوادگی : 
جمشید فرمانی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
فناوری تبدیل مواد غذایی 
محل و سال اخذ مدرک : 
تهران-1389 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
علوم و صنایع غذایی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822718 
نمابر : 
01513822718 
آدرس : 
ساری، کیلومتر 9 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه علوم و صنایع غذایی 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
j.farmani@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
jamshid_farmani@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
روغن ها و چربی های خوراکی بیوتکنولوژی لیپیدها غذاهای عملگر 

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
میکروبیولوژی غذایی (کارشناسی)، صنایع تخمیر (کارشناسی)، بهداشت و سلامت غذا (کارشناسی)، میکروبیولوژی صنعتی (کارشناسی ارشد) 

  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Savaghebi, D., Safari, M., Rezaei, K, Farmani, J. Structured lipids produced by lipase-catalyzed acidolysis of canola oil with caprylic acid, Journal of Agricultural Science & Technology (In-press) Ghanbari, M., Farmani, J. Influence of hydrocolloids on dough properties and quality of Barbari, an Iranian leavened flat bread, Journal of Agricultural Science & Technology (In-press). Farmani, J., Safari M., Roohvand, F., R., Razavi, S. H., Aghasadeghi, M. R., Noorbazargan, H. (2010) Conjugated linoleic acid-producing enzymes: a bioinformatics study, European Journal of Lipid Science and Technology, 112, 1088–1100. Farmani, J., Safari, M. & Hamedi, M. (2009) Trans-free fats through interesterification of canola oil/palm olein or fully hydrogenated soybean oil blend, European Journal of Lipid Science and Technology, 111 (12): 1212- 1220. Farmani, J., Hamedi, M. & Safari, M. (2008) Production of zero trans Iranian vanaspati using chemical transesterification and blending techniques from palm olein, rapeseed and sunflower oil, International Journal of Food Science and Technology, 43, 393-399. Farmani, J., Hamedi, M., Safari, M. & Madadlou, A. (2007). Trans-free Iranian vanaspati through enzymatic and chemical transesterification of triple blends of fully hydrogenated soybean, rapeseed and sunflower oils, Food Chemistry, 102: 827–833. Farmani, J., Safari, M. & Hamedi, M., (2006). Application of palm olein in the production of zero trans Iranian vanaspati through enzymatic transesterification, European Journal of Lipid Science and Technology, 108 (8): 636-643. Madadlou, A., Khosroshahi, A., Mousavi, M. E., Farmani, J., Zargaran, M. (2006) The influence of brine concentration on the chemical composition and texture of Iranian white cheese, Journal of Food Engineering, 81: 330–335. Farmani, J., Roohvand, F., Safari, M., Aghasadeghi, M. R., Razavi, S. H., Motevalli, F. Secretory expression of Propionibacterium acnes linoleic acid isomerase by Pichia pastoris, European Journal of Lipid Science and Technology (Submitted). Farmani, J., Roohvand, F., Safari, M., Aghasadeghi, M. R., Razavi, S. H. Cell surface display of Propionibacterium acnes linoleic acid isomerase by Pichia pastoris, Journal of Microbiology and Biotechnology (Submitted) فرمانی، ج.، صفری، م، روحوند، ف.، آقاصادقی، م. ر.، رضوی، س. ه.، متولی، ف. 1390، تولید اسید لینولئیک کانژوگه (CLA) به وسیله اشریشیا کلی (E. coli) تراریخته، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 21 (82)، 37-46. سرحدی، س.، میرزایی، ح.، رضوی، س. م. ع.، فرمانی، ج.، بدبدک، ص.، (1389) صمغ گیری میسلای روغن سویا با استفاده از غشای پلی وینیلیدین فلوراید، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران، در دست چاپ. میارکیانی، ف.، فرمانی، ج. بررسی اثر بهبود دهنده های مختلف بر کیفیت و بیاتی نان های مسطح ایرانی، همایش ملی صنایع غذایی-قوچان، 10-9 اسفند 1390. عدالتخواه، م.، فرمانی، ج. غنی سازی فراورده های لبنی با روغن ماهی، همایش ملی صنایع غذایی-قوچان، 10-9 اسفند 1390. 3- مرادپور، م.، فرمانی، ج. کاربرد پریبیوتیک اینولین در تولید فراورده های غذایی عملگر، همایش ملی صنایع غذایی-قوچان، 10-9 اسفند 1390. Farmani, J., Safari, M., Hamedi, M. 2010. A comparison between enzymatic and chemical interesterification for production of zero trans fats, Accepted for oral presentation, Euro Fed. Lipid, Munich, 21-24 Nov. 2010 فرمانی، ج.، صفری، م.، روحوند، ف. 1389. تولید چربی های سلامتی بخش با استفاده از روش های بیوتکنولوژیکی، ارائه پوستر در همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران، ساری، 21-20 مهر. فرمانی، ج.، صفری، م، روحوند، ف.، آقاصادقی، م. ر.، رضوی، س. ه.، متولی، ف.، محمدی، ن. 1389. بیان آنزیم تولید کننده اسید لینولئیک کانژوگه (CLA) در اشریشیا کلی (E. coli)، ارائه پوستر در همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران، ساری، 21-20 مهر. سرحدی، س.، میرزایی، ح.، رضوی، س. م. ع.، و فرمانی، ج.، "تأثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرایند اولترافیلتراسیون میسلای روغن خام سویا"، سخنرانی، هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، 25-24 مهر 1387. فرمانی، ج.، حامدی، م.، صفری، م. و مددلو، ا.، "تولید چربی¬های مارگارین و شورتنینگ بدون ترانس از طریق اینتر استریفیکاسیون آنزیمی"، سخنرانی، دومین همایش بزرگ صنایع غذایی کشور، اصفهان، 25-21 شهریور 1385. مددلو، ا.، خسروشاهی اصل، ا.، ابراهیم زاده ی موسوی، س. م.، فرمانی، ج. و رحیمی، ج. "شناسایی رابطه مشترک بین مقدار تنش مورد نیاز برای گسیختن بافت پنیر سفید ایرانی و نمود ریزساختاری آن در طی رسیدگی"، سخنرانی، دومین همایش بزرگ صنایع غذایی کشور، اصفهان، 25-21 شهریور 1385. 

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
1. مدیر گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 29 آذر 1390 تا کنون 2. مشاور فنی شرکت روغن نباتی فرآورد (دامون)، فریمان، دی 1386 تا مهر 1388. 3. مدیر واحد تحقیق و توسعه و مسوول کنترل کیفیت شرکت روغن نباتی فرآورد (دامون)، فریمان، مرداد 1383 تا اسفند 1384. 

  
  -   توضیحات
16
توضیحات :