فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/d48fe38f84ee1886958a862a2646ecfc.jpg
نام و نام خانوادگی : 
ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
فریدون کنار 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
تکثیر و پرورش آبزیان 
محل و سال اخذ مدرک : 
تربیت مدرس 1384 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
شیلات 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01133687574-6 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
a.esmaeili@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
تکثیر و پرورش غذای زنده برای آبزیان
 
لیمنولوژی
 
هیدروبیولوژی
 
تکثیر و پرورش ماهیان 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
لیمنولوژی- هیدروبیولوژی عمومی- تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی -  زبان تخصصی (برای مقطع کارشناسی) (در حال تدریس).
 
هیدروبیولوژی تکمیلی -  تکثیر و پرورش ماهیان دریایی- تکثیر و پرورش غذای زنده برای آبزیان- لیمنولوژی پیشرفته (برای مقطع کارشناسی ارشد) (در حال تدریس).
 
مباحث نوین در تکثیر و پرورش آبزیان (دوره دکتری گرایش تکثیر و پرورش) (در حال تدریس). 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
بررسی فراوانی و میزان تولید فون بنتیک و پلاژیک نواحی مصی و مناطق ساحلی دریای خزر (تز کارشناسی ارشد دفاع شده). به عنوان استاد راهنمای مشترک. دفاع شده.
 
بررسی اثرات سطوح مختلف شدت نور بر روی پارامترهای درصد تخم گشایی، رشد و بازماندگی ناپلیوس، نسبتهای جنسی و هماوری مولدین آرتمیای دریاچه ارومیه. تز کارشناسی ارشد دفاع شده - بعنوان استاد راهنما.
 
بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر روی میزان تولید تخم، پلت مدفوعی و نسبت جنسی کوپه پود کالانویید Acartia clausi دریای خزر. تز کارشناسی ارشد دفاع شده - بعنوان استاد راهنما.
 
بررسی امکان نگهداری تخمک ماهی کپور معمولی در سه محیط دتلاف، سلومیک و مصنوعی. تز کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما. دفاع نشده.
 
بررسی تأثیر منابع مختلف چربی جیره مولدین بر پروفیل اسید چرب تخم، میزان هماوری و درصد تخم گشایی ماهی زینتی گورامی سه خال. تز کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما. دفاع شده.
 
بررسی اثرات غنی سازی دافنی ماگنا با روغن کانولا و تاثیر آن بر روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس لارو ماهی سفید دریای خزر. تز کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنمای مشترک. دفاع شده.
 
مقایسه فعالیت آنزیمهای گوارشی لارو ماهی سفید تغذیه شده با دو جیره غذای دستی و غذای زنده در طی مراحل تکامل لاروی. تز کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنمای مشترک. دفاع شده.
 
اثر منابع مختلف چربی جیره روی عملکرد رشد و ترکیب اسید چرب بدن بچه ماهی سفید دریای خزر. تز کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنمای مشترک. دفاع شده.
 
بررسی نوسانات فصلی جمعیت ماکروبنتوزهای رودخانه بابل رود. تز ارشد بعنوان راهنما. دفاع نشده.
 
بررسی اثرات نوع محیط کشت بر روی میزان رشد، غلظت کلروفیل آ جلبک نانوکلروپسیس در فتوبیوراکتورهای لوله ای. تز ارشد دفاع شده – مشاور.
 
بررسی تاثیر فتوپریود بر هماوری، رشد ناپلیوسی و نسبتهای جنسی سیکلوپس آب شیرین (Mesocyclops spp.). تز کارشناسی ارشد دفاع شده. به عنوان استاد مشاور.
 
بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر پارامترهای رشدی میگوی جوان سفید هندی تز دفاع شده کارشناسی ارشد. به عنوان استاد مشاور.
 
بررسی اثرات میزان هماوری و رشد آرتمیای ارومیه در اثر قرارگیری با آلاینده کلرید جیوه. تز کارشناسی ارشد. دفاع شده بعنوان استاد مشاور.
 
بررسی تغییرات اسیدهای چرب در طی مراحل اولیه تکامل لارو ماهی سفید دریای خزر. تز کارشناسی ارشد دفاع شده بعنوان استاد مشاور.
 
بررسی اثرات نوع نگهدارنده، زمان و مدت نگهداری بر روی تخمک ماهی کپور معمولی. تز ارشد دفاع شده بعنوان استاد راهنما.
 
بررسی نوع چربی جیره بر رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی زینتی گورامی سه خال. راهنما. دفاع شده.
 
بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر جلبک اسپیرولینا بر عملکرد رشد و تولیدمثل ماهی زینتی گورامی سه خال. دفاع شده، راهنما.
 
 بررسی کیفی و کمی جیره های جلبکی (  Isochrysis galbanaو Chaetoceros calcitrans) روی میزان کاروتنوئیدهای کل کوپه پود کالانوئید دریای خزر Acartia clausi در شرایط پرورشی. راهنما مشترک، دفاع شده.
 
بررسی تاثیر برخی از فعالیتهای انسانی بر گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کفزی در رودخانه بابلرود. راهنما مشترک، دفاع شده.
 
بررسی اثرات سطوح مختلف آرد باقلا در جیره غذایی بر عملکرد رشد و پارامترهای خونی ماهی فیل ماهی (Huso huso). راهنمای مشترک، دفاع شده.
 
ارزیابی اثرات اکولوژیک فاضلاب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان روی تنوع و بیوماس بزرگ بیمهرگان کفزی رودخانه هراز. مشاور، دفاع شده.
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
استفاده مکمل از ناپلیوس کوپه پودها بجای ناپلی آرتمیا بر روی رشد، بازماندگی و ترکیب بیوشیمیایی بدن لارو فیل ماهی  (Huso huso).
مقایسه نوسانات فصلی ترکیب اسید چرب در کلاسه های اصلی چربی بزرک بیمهرگان کفزی غالب رودخانه هراز.
بررسی اثرات سطوح مختلف چربی بر عملکرد رشد و تولید مثل، پارامترهای خونی و ترکیب بیوشیمیایی ماهی زینتی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus). 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
  اثرات غلظتهای مختلف N:P (نیتروژن به فسفر) بر ترکیب اسید چرب و میزان بتاکاروتن جلبک Dunaliella salina. سال 1388. اتمام یافته.
 استفاده از نوعی کود مایع و مقایسه آن با کودهای رایج در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی. سال 1388- در حال تصویب نهایی و انجام مراحل مقدماتی کار. 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 شرکت در همایش تغذیه و پرورش ماهیان خاویاری International workshop advanced techniques in sturgeon fish larviculture – ارومیه – 12-14 March 2007.
 
شرکت در اولین همایش آبزی پروری و شیلات- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قائمشهر – آبان 84
 
شرکت در کنفرانس آبزیان و شیلات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان – اردیبهشت 87
 
شرکت در نخستین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر. دانشگاه گرگان- 29-28 آبانماه 1387
 
شرکت و ارائه مقاله در همایش آبزی پروری نوین و توسعه پایدار- دانشگاه آزاد اسلامی بابل. زمستان 1387
 
شرکت و ارائه مقاله در همایش بین المللی Artemia 2009 . ارومیه- ایران. سال 1388
 
شرکت و ارائه مقاله در همایش علمی دانشجویی شیلات در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. آبان 1388
 
شرکت و ارائه مقاله در اولین همایش ملی منطقه ای اکولوژی دریای خزر. خرداد 1389
 
شرکت و ارائه مقاله در سومین همایش میگوی ایران- بوشهر- 14 و 15 آذرماه 1389
 
شرکت و ارائه مقاله در دومین همایش زیست محیطی بحران دریاچه ارومیه- نقده-  30 و 31 تیر 1389
 
شرکت و ارائه مقاله در چهاردهمین همایش ملی برنج کشور. ساری- 10-9 اسفند 1389
 
شرکت در نخستین کارگاه علمی-آموزشی نگرشی نوین برفیزیولوژی تولیدمثل ماهیان. کرج-7 آذرماه 1389.
 
شرکت و ارائه مقاله در همایش بین المللی جلبک شناسی – دانشگاه شهید بهشتی تهران- 25 و 26 شهریور 1390
 
شرکت و ارائه مقاله در اولین همایش ملی آبزی پروری ایران- بندر انزلی- 8 و 9 آذرماه 1390
 
شرکت و ارائه مقاله در اولین همایش غذا و آبزیان- بوشهر- 30 آذرماه 1390.
 
شرکت و ارائه مقاله در کنگره بین المللی دامپزشکی ایران. 22 دسامبر 2011.
 
شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی. 20 آبان ماه 1390.
 
شرکت در نخستین هم نشست تخصصی فرآورده های بیولوژیک از جلبکهای آبزی. ساری- 26 بهمن ماه 1390.
 
شرکت در نخستین همایش نانوتکنولوژی. آذرماه 1390. 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1) شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس European Aquaculture 2007. ترکیه- استانبول، 27-24 اکتبر 2007. خلاصه مقاله چاپ شده در کنفرانس با عنوان:
Effects of copepod, Acartia spp., as a supplemental live food compared to Artemia nauplii for Yellow Finfish Seabream (Acanthopagrus latus) larval nutrition.
   2) چاپ مقاله در کنفرانس World Aquaculture Society 2006 . آمریکا – تگزاس-  2006. با عنوان:
Effects of salinity on egg and faecal pellet production rate and hatching success of the Caspian Sea Copepod, Acartia spp.. 
3- بررسی جوامع ماکروبنتیک رودخانه بابلرود. همایش ملی- منطقه ای اکولوژی دریای خزر.
4- تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی تراکم کوپه پود کالانویید Acartia دریای خزر در کشتهای آزمایشگاهی. سومین همایش میگوی کشور.
5- تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی تولید تخم و پلت مدفوعی کوپه پود کالانویید Acartia دریای خزر، مطالعه انفرادی در مولدین. سومین همایش میگوی کشور.
6- بررسی تغییرات جمعیتی وابسته به عمق در ماکروبنتوزهای دریای خزر در ناحیه ساحلی بابلسر. همایش ملی-منطقه ای اکولوژی دریای خزر.
7- اثر شدتهای نوری مختلف بر میانگین تولید کل جمعیت آرتمیای دریاچه ارومیه. دومین همایش بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه.
8- بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر پارامترهای رشدی میگوی جوان سفید هندی. همایش آبزی پروری نوین و توسعه پایدار.
9- بررسی مقدار و ترکیب اسید چرب سه نوع فیتوپلانکتون مهم در آبزی پروری. همایش بین المللی جلبک شناسی.
10- بررسی اثرات سطوح مختلف شدت نور بر روی بازماندگی ناپلیوس، طول عمر و طول دوره تولید مثلی مولدین آرتمیای دریاچه ارومیه. همایش ملی- منطقه ای اکولوژی دریای خزر.
11- بررسی جایگزینی پودر آزولا بجای آرد کنجاله سویابرشاخصهای رشد و بازماندگی بچه ماهی انگشت قدکپور معمولی. چهاردهمین همایش ملی برنج کشور.
12- بررسی سطوح مختلف شوری بر تراکم و سرعت رشد جلبک Nannochlropsis oculata. همایش بین المللی جلبک شناسی.
13- پارامترهای تاثیرگذار در تفکیک جمعیتهای مختلف آرتمیای ارومیه در شدتهای مختلف نوری با استفاده از آنالیز تابع تشخیصی. همایش ملی آبزی پروری بندر انزلی.
14- اثر سطوح مختلف شدت نور بر مدل تولیدمثلی آرتمیای ارومیه. همایش ملی آبزی پروری بندر انزلی.
15- بررسی تاثیر منابع چربی جیره مولدین بر درصد هچ، قطر کیسه زرده و اندازه لارو ماهی زینتی
گورامی سه خال. همایش ملی آبزی پروری بندر انزلی.
16- تاثیر تغذیه با غذای زنده و دستی بر روی رشد و بازماندگی لارو مرحله اول ماهی سفید دریای خزر. همایش ملی آبزی پروری بندر انزلی.
17- بررسی تغییرات ترکیبات اسید چرب در طی مراحل رشد لاروی ماهی سفید دریای خزر. همایش ملی آبزی پروری بندر انزلی.
18- بررسی مقدار و ترکیب اسیدچرب سه نوع فیتوپلانکتون مهم در آبزی پروری. همایش بین المللی جلبک شناسی.
19- استخراج بیوفیول از میکروآلگها: محصولات، فرآیندها و توان تولید با تاکید بر جلبک دونالئیلا. همایش بین المللی جلبک شناسی.
20- کاربرد جلبک دونالئیلا در درمان بیماری تصلب شریان. همایش بین المللی جلبک شناسی.
21- بررسی تاثیرنوع چربی و سطح HUFA جیره برکیفیت لاشه و تخمک و میزان هماوری و درصد تخم گشایی ماهی گورامی سه خال. همایش ملی آبزیان و غذا. بوشهر.
22- رشدوبازماندگی لارو ماهی سفیدتغذیه شده با دافنی ماگنای غنی شده با امولسیون چربی دافنی غنی نشده و غذای مصنوعی. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی.
23- ترکیبات اسیدچرب دافنی ماگنا غنی شده با امولسیون اسیدهای چرب غیراشباع در زمانهای مختلف. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی.
24- تاثیرمنابع مختلف چربی جیره بر پارامترهای رشد مولدین ماده ماهی گورامی سه خال. کنگره دامپزشکی ایران. 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :