فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/a.abasian/abbasian.jpg
نام و نام خانوادگی : 
ارسطو عباسیان 
نام پدر : 
نعمت 
محل تولد : 
نوشهر 
آخرین مدرک : 
فوق لیسانس 
رشته تحصیلی : 
زراعت 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه مازندران 1379-دانشجوی دکتری دانشگاه گنبد 
مرتبه علمی : 
مربی 
گروه آموزشی : 
زراعت 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
3822574 
نمابر : 
3822574 
آدرس : 
کیلومتر 9 جاده فرح آباد - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -گروه آموزشی زراعت 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
a.abasian@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
arastoo_744@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
مشاور پایان نامه ها بشرح زیر هستم

 

1-تاثیر کو د های بیولوژیک حل کننده فسفات و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد زمان دفاع 1388- تاثیر تلقیح لجن فاضلاب  با کود های شیمیایی و کود های آلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم سویا تاریخ دفاع 3/11/86

 

3-تعین دوره بحرانی مبارزه با علف های هرز در مزرعه ذرت تاریخ دفاع 3/11/86

 

4-تعیین دوره بحرانی مبارزه با علف های هرز در مزرعه سویا  تاریخ دفاع 3/11/87

 

5- تاثیر تلقیح لجن فاضلاب دو ساله غنی شده  بر عملکرد ذرت  تاریخ دفاع 18/1/88

 

6- مطالعه مقاومت به شوری و خشکی ارقام مختلف گندم تاریخ دفاع3/3/88

 

7- تاثیر کود منزیم و باکتری تیو باسیلوس تیواکسیدانز بر عملکرد و اجزاء عملکرد و درصد روغن ارقام کلزا تاریخ 19/12/1388

 

8-بررسی اثر کود های بیولوژیک ازتو باکتر ،آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا30/10/1388

 

9-تاثیر کاربرد مقادیر کود های آلی و معدنی در سال های مختلف بر عملکرد و تجمع عناصر غذایی در ذرت تاریخ دفاع30/10/1388

 

10-اثر واکنش سه رقم کنجد به کاربرد کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس و سطوح متفاوت نیتروژن 7/10/1389

 

11-ارزیابی کود های بیولوژیکی فسفات بارور 2، سوپرنیتروبلاس و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم رقم 19-80-N  تاریخ دفاع 27/1/90

 

12- تاثیر کود های شیمیایی و بیولوژیک بر جنبه های مور فولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد دانه در جو رقم صحرا تاریخ دفاع 22/6/90

 

13-مطالعه کشت مخلوط افزایشی کنجد و لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف کود نیتروزن تاریخ دفاع 15/12/91

 

14-مطالعه کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی جو و شنبلیله با تاکید بر کنترل علف های هرز تاریخ دفاع 25/11/91

 

15-بررسی تاثیر و زمان استفاده از کود بیولوژیک نیتروکسین بر برخی صفات کمی و کیفی کلزا تاریخ دفاع 19/12/91 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :