فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/pic univercity/dr fallah3.bmp
نام و نام خانوادگی : 
اصغر فلاح 
نام پدر : 
قربانعلی 
محل تولد : 
محمود آباد 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
جنگلداری 
محل و سال اخذ مدرک : 
1379 
مرتبه علمی : 
دانشیار 
گروه آموزشی : 
جنگلداری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
3822574 
نمابر : 
3822574 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
a.fallah@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
fallaha2007@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
بیومتری و اندازه گیری جنگل - مدلسازی- جنگلداری

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
الف) عناوین دروسی که در مقطع کارشناسی تدریس می شود 
 آمار و اندازه گیری جنگل 1 و 2 جنگلداری 1 و 2 آمار و احتمالات 

ب)عناوین دورسی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تدریس میشود

 
بیومتری جنگل محصول دهی جنگلروشهای پیشرفته نمونه برداری در جنگل 

 

  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
راهنمایی حدود 30 رساله کارشناسی ارشد و دکتری خاتمه یافته و یا در حال انجام

  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 فلاح ، ا.،1386 ، بررسی رویش گونه نوئل به روش آنالیز تنه در جنگلکاریهای منطقه کلاردشت ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران، 89 ص.  فلاح، ا.، 1387، بررسی راهکارهای احیائی توده¬های جنگلی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری. طرح مشترک اداره کل محیط زیست استان مازندران و دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، 102 ص.

فلاح،ا.،1387،ایجاد بانک اطلاعاتی جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی ساری در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری50 ص.
 فلاح، ا.، 1389، بررسی راهکارهای احیائی منطقه ده درصد جنگلی واز، طرح مشترک اداره کل محیط زیست استان مازندران و دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری ، 203 ص. فلاح، ا. 1390. تیپ بندی جنگل دارابکلا با استفاده از داده های سنجنده ASTER و SPOT-HRGفلاح، ا.، 1391. بررسی میزان خمش درختان حاشیه جاده­های جنگلی بر اثر بارش برف (مطالعه موردی: جاده های جنگلی سنبل رود سوادکوه)، 75 ص. 

 

  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
- زبیری ، م. و ا.، فلاح ، 1379 ، بررسی ساختار توده های طبیعی راش در استانهای مازندران و گلستان(خاتمه یافته)

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
-فلاح ، ا. ، 1378 ، تاثیر استراتیفیکاسیون (لایه پردازی) بر روی سرعت جوانه زدن بذر کاج تدا (Pinus taeda) ، فصلنامه علمی – ترویجی جنگل و مرتع ، 43: 66-62-فلاح ، ا. ، م. ، زبیری و م. ، نمیرانیان ،1379، مقایسه نمونه برداری باقطعات نمونه دارای مساحت ثابت و قطعات نمونه دارای مساحت متغیر در جنگلهای بلوط لوه گرگان ، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش وسازندگی ،47:68-64-فلاح ، ا.، م. ، زبیری ، م.ح. ، جزیره ای و م.ر. ، مروی مهاجر ، 1379 ، بررسی ساختار توده های طبیعی راش در جنگل خیرودکنار (بخش گرازبن) ، مجله منابع طبیعی ایران ، 53(1) : 260-251فلاح ، ا. ، ج.، اولادی ، ح.، جلیلوند و ب.، پاشایی ، 1383 ، ارزیابی دقت جدول حجم (تاریف) گونه ممرز در سری 15 جنگل کنس رود ، پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر ، 3 : 89-81فلاح ، ا. ، م.، زبیری و م.ر.، مروی مهاجر ، 1384 ، ارائه مدل مناسب پراکنش تعداد در طبقات قطری توده های طبیعی و ناهمسال راش شمال ایران (جنگل های سنگده و شصت کلاته) ، مجله منابع طبیعی ایران ، 58(4) : 820-813فدائی ، ف. ، ا.، فلاح ، ح.، جلیلوند و ح.، سیف الهیان ، 1384 ، بررسی رویش و تولید گونه کاج تدا در منطقه پیلمبرای تالش ، پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزرحسینی ، ع. ، م.، پورمجیدیان ، ا.، فلاح و م.، محمودیان ، 1385 ، بررسی موفقیت کاج الدار برای ایجاد پارکهای جنگلی شهری در تهران (پارک جنگلی قو چک) ، مجله محیط شناسی42: 82-75میررجبی،ح.،ع.،یخکشی،ف.،عمادیان و ا.، فلاح ،1385، نقش مدیریت در بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی روستاییان مناطق جنگلی ، فصلنامه علمی – ترویجی جنگل و مرتع ، 71: 32-26خزائی،ح.،ا.،فلاح و ع.، یخکشی،1387،کاربرد اصل سیاست،برنامه ریزی و چارچوبهای سازمانی در حرکت به سمت مدیریت به سمت مدیریت پایدار جنگل،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر،16(4):608-599.فلاح،ا.،ح.،جلیلوند و ج.،سوسنی،1388،تعیین مناسب ترین طول خط نمونه در برآورد مشخصه های کمی جنگل های زاگرس،مجله جنگل ایران،3:238-229.عادلی، ک.،ح.،جلیلوند،ع.،یخکشی و ا.،فلاح،1387، ارزیابی پایداری جنگل تحت تاثیر جنگلداری عشایری منطقه شول آباد لرستان، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور16(1):37-23.ریاحی¬فر، ن.، ا.، فلاح، ک.، محمدی ثمانی و ی.، گرجی. 1387. بررسی عملکرد گونه¬های پالونیا و صنوبر دلتوئیدس در حوزه شرکت چوب و کاغذ مازندران، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.(3) 16:454-444فلاح،ا.،د.،مقدس،م.ر.،کنعانی و ی.،کوچ،1388،مطالعه ساختار توده جنگلی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری و راهکار های احیائی،فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، پذیرش برای چاپ.سوسنی،ج.،ا.،فلاح،خ.م.،علیزاده و ح.،نقوی،1388،تاثیر عوامل محیطی بر محصول دهی درختان بلوط شاخه زاد زاگرس ، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، پذیرش برای چاپ.فلاح،ا.،ی.،کوچ و ع.ا.،رستاقی ، 1388،اثر تغییرات ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی و کیفی و زیست محیطی توده جنگلکاری کاج بروسیا،فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، پذیرش برای چاپکوچ،ی.،ح.،جلیلوند،م.ر.،پورمجیدیان و ا.،فلاح،1389،تنوع گونه های در جهت های جغرافیایی جنگل پائین بند خانیکان،مجله زیست شناسی ایران،23(5):706-697کوچ،ی.،س.م.،حسینی ،ح.،جلیلوند و ا.،فلاح،1389،تنوع زیستی واحد های زیست محیطی در ارتباط با برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی ممرز،مجله علوم محیطی،8(1):149-135پورمجیدیان،م.ر.، ح.،جلیلوند، ا.،فلاح،آ.،عضیمی و آ.پارساخو،1388،وضعیت سازگاری جنگلکاری سنجد و زبان گنجشک و تاثیرات ادافیکی آنها در شمال غربی شهرستان تبریز،مجله پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل ، 16(3):41-23خلیلی ،م.ا.،س.ع.،حسینی،م.ر.،پورمجیدیان و ا.،فلاح،1389،اثر احداث جاده جنگلی بر توسعه روستاهای جنگلی در طرح جنگلداری نکا-ظالمرود، مجله پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل،17(3):36-19  اندرز،ز.،ا.،فلاح،ج.،اولادی و س.،بابایی،1388،آماربرداری از جنگل های شهری با استفاده از عکس های هوایی،مجله محیط شناسی ،50:62-55 اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، 10ص.نوبخت،ع.ع. ،م.ر.،پورمجیدیان، س.م.،حجتی و ا.،فلاح،1389،مقایسه مقدار ترسیب کربن خاک در جنگلکاری های خالص سوزنی برگ و پهن برگ طرح جنگلداری دهمیان مازندران، مجله جنگل ایران،(1)3: 23-13پناهی،پ. ، م.ر.،پورمجیدیان، ز.، جم زاد  و ا.،فلاح،1390 ،ارزش ریزریخت شناسی صفات برگ و دانه گرده برای تفکیک گونه های جنس بلوط در جنگلهای ایران ، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 19(1):179-163.اسدیان، م. حجتی، س. م. پورمجیدیان، م. ر. فلاح، ا. بررسی تنوع زیستی گیاهی و خصوصیات خاک در جنگل کاری­های کاج سیاه و زبان گنجشک در منطقه الندان- ساری. 299:20:2-312.نوبخت،ع.ع. ،م.ر.،پورمجیدیان، س.م.،حجتی و ا.،فلاح،1389،مقایسه مقدار ترسیب کربن خاک در جنگلکاری های خالص سوزنی برگ و پهن برگ طرح جنگلداری دهمیان مازندران، مجله جنگل ایران،(1)3: 23-13پناهی،پ. ، م.ر.،پورمجیدیان، ز.، جم زاد  و ا.،فلاح،1390 ،ارزش ریزریخت شناسی صفات برگ و دانه گرده برای تفکیک گونه های جنس بلوط در جنگلهای ایران ، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 19(1):179-163.اسدیان، م. حجتی، س. م. پورمجیدیان، م. ر. فلاح، ا. بررسی تنوع زیستی گیاهی و خصوصیات خاک در جنگل کاری­های کاج سیاه و زبان گنجشک در منطقه الندان- ساری. 299:20:2-312.کلبی، س.، فلاح، ا.، شتایی، ش.، اولادی، ج.، 1391. برآورد مشخصه های ساختاری جنگل با استفاده از داده های سنجنده  ASTER. نشریه جنگل و فراورده های چوب. 461- 474.کلبی، س.، فلاح، ا.، شتایی، ش. 1391. بررسی قابلیت  داده های سنجنده  SPOTH-HRG در برآورد مشخصه های کمی جنگل . نشریه جنگل و فراورده های چوب گرگان. در دست چاپ.فلاح، ا.، زبیری، م.، رحیمی، ا.، نقوی، ح.، 1391. بررسی چهار روش نمونه ­برداری به منظور برآورد سطح تاج پوشش در جنگل­های بلوط زاگرس (مطاله موردی: جنگل­های مهریان شهرستان یاسوج). فصلنامه جنگل و صنوبر ایران. 20(2 (48)):194-203.
  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Fallah, A.,F.A.Emadian, A.A.Rostaghi and Y., Kooch,2007, Quantitative Survey of Pinus brutia Ten. In Different Altitudes of Ghapan Region , Journal of Applied Sciences 7(24):3989-3994.Adeli, K.,A.Fallah and Y., Kooch,2007, An Appropriate Plot Area for Analyzing Canopy Cover and Tree Species Richness in Zagros Forests,Pakistan Journal of Biological Sciences 11(1):103-107.Fadaei,F.,A.,Fallah,H.,Latifi and K.Mohammadi,Determinig the Best Form Factor Formula for Zarbin in North of Iran,AJBS,1(1):39-44.Ahmadi,A.,A.,Fallah,H.,jalilvand and Y.,Kooch,Determinig the Best Form Factor Formula for Loblolly Pine Plantations at the age of 18,in Guilan-northern Iran,CJES,6(1):19-24.Fallah, A.,H.,Jalilvand,M.R.Pormajidian,S.Mohammadpoor and Y.Kooch,2009,Increment Characteristics for Man-Made Stand of Norway Spruce in North of Iran.Journal of Applied Sciences, 9(5):950-955.Fallah, A.,2009,Determination of the Best Diameter-Height Model for the Norway Sruce in Kelardasht afforestation, North of Iran. Journal of Applied Sciences 9(21):3870-3875.Naghavi,h., A.,Fallah, ,H.,Jalilvand,J.,Soosani and Y.Kooch,2009,Investigation of Sampling Method Application with Fixed Plot in Sampling of Coppice Foreats, Journal of Applied Sciences 9(5):997-1000.Pormajidian,M.R., N.E.,Malakshah,A.,Fallah and A.,Parsakhoo,2009,Evaluating the Shelterwood Harvesting System after 25 Years in a Beech Forest in Iran ,Journal of Forest Sciences,55(6):270-278.Moradi,A.,J.,Oladi,A.,Fallah and p.,Fatehi,2010,Evaluating the Capability of IRS-P6 Data for Monitoring Pollarding Forest Areas of Northern Zagros, JAST, 12:299-308.Pormajidian,M.R.,Jalilvand,A.,FallahA.S.A.,Hosseinni,A.,ParsakhooA.,Vosoughian and A.,rahmani,2010,Effect of shelterwood cutting method on forest regeneration and stand structure in a hyrcanian forest ecosystem ,Journal of Forestry Research,21(3):265-272.Shokri,M.,Pormajidian,M.R., A.,Fallah,H.,Jalilvand,S.M.,Waes mousavi and A.,ParsakhooA,2010,Forty four-year response of regeneration and stock growth to single tree selection cutting in a hyrcanian forest ,Agriculture and Biology Journal of North America,1(4):721-725.Lotfalian,M.,H.,Bahmani and A.,Fallah,2011.Investigation of the dependence of rural households and woodman to non-timber forest products,j.Basic and Applied Scientific Research,1(10):1313-1318Nasiri, M. Fallah, A. Nasiri, 2012. The effects of tree species on reduction of the rate of noise pollution at the edge of hyrcanian forest roads. Environmental engineering and management journal. In press.Yousefpoure, M. Fadaee, F. Fallah, A. Zahadi, S. 2012.Volume table for loblolly pine (pinus teada L.) in 18 years old in plantation pilambra- Talesh (Guilan Province). International journal forest, Soil and Erison,2(4):195-198.Panahi, P. Jamzad, Z. Pourmajidian, M. Fallah, A. Pourhashemi, M. 2012. M. foliar epidermis morphology in qurcuse (Subgenus Guercus, section Quercus). Acta bot. Croat. 71(1),1-19.Panahi, P. Jamzad, Z. Pourmajidian, M. Fallah, A. Pourhashemi, M. 2012. A revision of chestnut- leaved oak (Quercus castaneiafolia C. A. Mey.; Fagaceae) in Hyrcanian Forests of Iran. Caspian J. ENV. Sci. 2011. 145~158.Fallah, A. Riahifar, N. Barari, K, Parsakho, A. 2012. Investigating the out of roundness and pith-of-centre in stems of three broadleaved spices in hyrcainan forest. 513-18.Shataee, S. Kalbi, S. Fallah, A. Pelz, D. 2012. Forest attribute imputation using machine-learning Methods and Aster Data: Comparison of K-NN, SVR and Random forest regression algorithms.International journal of remote sensing. 33:19, 6254-6280. Asadian, M. Hojjati, S.M. Pourmajidian, M. R. Fallah, A. 2013. Impact of land- use management on nitrogen transformation in mountain ecosystem in north of Iran. Journal of forestry research 24(1):115-119.
  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
-فلاح ، ا.، م. ، زبیری ، م.ح. ، جزیره ای و م.ر. ، مروی مهاجر ، 1380 ، تعیین مناسبترین سطح قطعه نمونه برای بررسی ساختار توده های دست نخورده راش در استانهای مازندران و گلستان ، مجموعه مقالات همایش ملی جنگلهای شمال و توسعه پایدار ، صفحات 481 تا 493.-خورنکه ، س.و ا.، فلاح ، 1384 ، نقش ارتفاع از سطح دریا بر رویش قطری افراپلت در جنگلهای بخش دو نکا-ظالمرود ، همایش بین المللی علوم زیستی ایران .-خورنکه ، س.، س.، موسی زاده ، ع.، برهانی ، ا.، فلاح و ح.، جلیلوند ، 1384 ، بررسی نحوه زیست و آمیختگی افراپلت در جنگلهای شرق مازندران ، همایش بین المللی علوم زیستی ایران .فلاح ، ا. ، 1384 ، نقش جنگلهای طبیعی استان مازندران در توسعه صنعت گردشگری ، همایش نقش صنعت گردشگری در توسعه مازندران .عبدالهی ، س. و ا.، فلاح ، 1384 ، بررسی تبلیغات و شناسایی جاذبه های سیاحتی استان مازندران ، همایش نقش صنعت گردشگری در توسعه مازندران .خزایی،ح.،ع.،یخکشی،ا.، فلاح و س.ج.،علوی،1385،ارزیابی و نمایش پایداری با استفاده از فشارسنج پایداری،همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر ، داشگاه آزاد اسلامی واحد نور.خزایی،ح.،ا.، فلاح و ن.،نوری، 1385،شاخص ها و معیار های مدیریت پایدار جنگل، همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر ، داشگاه آزاد اسلامی واحد نور.-خورنکه ، س.، ا.، فلاح و ح.، جلیلوند ، 1387 ، تعیین رویش قطری افراپلت با استفاده از حلقه های رویشی ، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی 12ص.خورنکه ، س.، ا.، فلاح ، ح.، جلیلوند و ع.،میربادین ، 1387 ، نقش ارتفاع از سطح دریا بر رویش قطری پلت در جنگل های بخش دو نکا-ظالمرود ، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی. 9ص.خورنکه ، س.، ا.، فلاح ، ح.، جلیلوند و ع.،میربادین ، 1387 ،جنگل های شمال ایران،اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی 9ص.خورنکه ، س.، ا.، فلاح ، ح.، جلیلوند و ک.،اسبهبدی، 1387 ، تعیین رویش قطری افراپلت در جنگلهای شرق مازندران ، اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، 10ص.ریاحی­ فر، ن.، ا.، فلاح،ک.،کلانتری و ک.، محمدی ثمانی،1387. بررسی تولید چوب گونه پائولونیا در فواصل کاشت مختلف در شمال ایران، اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، 14ص.ریاحی­ فر، ن.، ا.، فلاح،ک.، ک.، محمدی ثمانی و ی.،گرجی مهلبانی،1387،بررسی رویش گونه صنوبر شرقی تحت فواصل کاشت مختلف در منطقه مازندران، دومین همایش ملی صنوبر و اهمیت آن در زراعت چوب ، 12ص.خوشنوای فومنی،م.،ا.،فلاح،ج.،اولادی و ن.،ابراهیمی ملکشاه،1387،مطالعه مشخصه های رویشی صنوبر دست کاشت در منطقه چنگاز نور، دومین همایش ملی صنوبر و اهمیت آن در زراعت چوب ، 9ص. خوشنوای فومنی،م.،ا.،فلاح،ج.،اولادی و ن.،ابراهیمی ملکشاه،1387،تعیین جداول حجمی مناسب برای توده دست کاشت صنوبر دست کاشت در منطقه چنگاز نور، دومین همایش ملی صنوبر و اهمیت آن در زراعت چوب ، 10ص.سهیلی اصفهانی،س.،ا.،فلاح،م.ر.،پورمجیدیان و س.م.،حسامی،1387،بررسی مشخصه های رویشی گونه های کبوده شیرازی و تبریزی در توده های دست کاشت غرب اصفهان، دومین همایش ملی صنوبر و اهمیت آن در زراعت چوب ، 15ص.فلاح،ا.،ح.،نقوی و ق.،اسدپور اتوئی،1387،بررسی مشخصه های رویشی توده صنوبر در منطقه پهنه کلا ساری، اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، 9ص.فلاح ، ا.، فدائی ، ف. و ح.، جلیلوند ، 1387 ، جدول حجم برای گونه کاج تدا درسن 31 سالگی در  منطقه پیلمبرای تالش ، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی 9ص.عبدالهی لاشکی،س.،ا.،فلاح و ح.، جلیلوند ، 1387،برسی مشخصه های رویشی گونه توسکای ییلاقی در توده های دست کاشت سری افراتخت، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی 8ص.فدائی ، ف.، ا.، فلاح ، ب.ا.،امان زاده و ع.ا.،جلالی،1387،بررسی رویش قطری و حجمی توسکای قشلاقی درتودههای طبیعی و جلکه ای گیلان، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی 7ص.فدائی ، ف.، ا.، فلاح و ح.،جلیلوند،1387،برون مغزی در درختان کاج تدا در جنگلکاریهای گیلان، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی 7ص.فدائی ، ف.، ا.، فلاح و ح.،جلیلوند،1387،ارزیابی مدل مناسب جهت تعیین منحنی ارتفاع  در جنگلکاریهای کاج تدا در استان گیلان، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی 7ص.آهی، م.،اولادی،ج.، ،فلاح ا. و پورمجیدیان، م.ر.1387. بررسی تحولات جنگلهای طبیعی راش سری 12 گلندرود، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی 9ص.سوسنی،ج.،ا.،فلاح،ح.،نقوی و خ.م.،علیزاده،1387،بررسی همبستگی بین قطر و سن در درختان شاخه زاد بلوط  ایرانی، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی 7ص.خورنکه ، س.، ا.، فلاح ،ح.،جلیلوند و ع.ر.،میربادین،1387،جنگل های شمال ایران ، اولین همایش بین المللی تغییراقلیم و گاهشناسی درختی 8ص.عربعلی،ر.ا.،ا.،فلاح و ح.،جلیلوند،1387،بررسی مشخصات رویشی گونه زربین در جنگلکاری منطقه کردکوی، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی 8ص.فدائی ، ف.،ا.، فلاح ،ه.،لطیفی ،س.،رحیم نژاد و پ.ه.،حسن قلی پور،1387، معادله وجدول حجم برای گونه کاج دریایی ، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی 8ص.ریاحی فر،ن.، ا.،فلاح،ک.،محمدی سمانی و گرجی مهلبانی،1387،بررسی رویش گونه صنوبر تحت فواصل کاشت مختلف در منطقه مازندران،دومین همایش ملی صنوبر و اهمیت آن در زراعت چوب،11ص.دولتی،م.،ج.،اولادی،ا.،فلاح و م.م.،فتاحی،1387،طبقه بندی تراکم جنگل های دست کاشت تاغ با استفاده از داده هایETM وIRS ،ژئوماتیک  87 ، 10ص.مرادی،ا.،ج.،اولادی،ا.،فلاح و پ.،فاتحی،1387،ارزیابی قابلیت داده های ماهواره ای اسپات در پایش مناطق گلازنی شده در زاگرس شمالی، ژئوماتیک   87، 13 ص. خوشنوای فومنی، م.، ا.، فلاح، ج.، اولادی و ن.، ابراهیمی ملکشاه. 1387. تهیه جدوال حجمی مناسب برای توده­های دست کاشت صنوبر دلتوئیدس، مجموعه دومین همایش ملی صنوبر و نقش آن در توسعه زارعت چوب، موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور. 7 ص.خوشنوای فومنی، م.، ا.، فلاح، ج.، اولادی و ن.، ابراهیمی ملکشاه. 1387. بررسی مشخصه­های رویشی توده­های دست کاشت صنوبر دلتوئیدس، مجموعه دومین همایش ملی صنوبر و نقش آن در توسعه زارعت چوب، موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور. 7 ص.سهیلی، س.، ا.، فلاح و م، ر.، پورمجیدیان. 1387. بررسی رویش گونه­های کبوده شیرازی و تبریزی در حاشیه رودخانه زاینده رود، مجموعه دومین همایش ملی صنوبر و نقش آن در توسعه زارعت چوب، موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور. 7 ص.عبدالهی لاشکی،س.،ا.،فلاح و ح.، جلیلوند ، 1387،ارائه مدل قطر-ارتفاع گونه توسکای ییلاقی در جنگلهای دست کاشت سری افراتخت، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری،  9ص.عبدالهی لاشکی،س.،ا.،فلاح و ح.، جلیلوند ، 1387،ارزیابی مدلهای حجمی برای گونه توسکای ییلاقی در جنگلهای دست کاشت سری افراتخت، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری،  10ص.ابراهیمی،ع.،م.ر.،پورمجیدیان،ا.،فلاح و ح.،جلیلوند،1387،بررسی اثرات فاصله کاشت بر میزان رویش گونه بلندمازو، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری،  11ص.شکری ساروی،م.،م.ر.،پورمجیدیان،ا.،فلاح،ح.،جلیلوند و م.،معافی،1387،بررسی میزان موفقیت شیوه جنگل شناسی تک گزینی در یک دوره 40 ساله در جنگلهای هیرکانی، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری،  11ص.معافی،م.،م.،لطفعلیان،س.ع.،حسینی و ا.،فلاح،1387،شیب عرضی در مسیر های چوبکشی و خسارات زیست محیطی آن در جنگلهای هیرکانی، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری،  9ص.فلاح،ا.،ه.،بهمنی و م.،زارعی،1387،ارزیابی تقاضای تفرجی شهرستان ساری، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری،  12ص.خزایی،ح.، ،ا.، فلاح و ع.،یخکشی،1387،شاخص ها و معیارهای مدیریت پایدار جنگل ،ابزاری برای مقایسه مدیریت دولتی ، مدیریت تلفیقی و مشارکت مردمی ، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری،  12ص.جعفری دهکردی،ف.،فلاح،ا.،کلانتری،ح.و گرجی مهلبانی،1388،بررسی مشخصه های رویشی توسکا ییلاقی در سنین مختلف در سری امره شرکت چوب وکاغذ مازندران،سومین همایش ملی جنگل،انجمن علمی جنگلبانی،7ص.نقوی،ح،.ا. ،فلاح،ح.،جلیلوند و ج.،سوسنی،1388،مقایسه کارایی پلات های دایره ای 10 آری و ترانسکت های 50 متری از نظر دقت و هزینه در نمونه برداری از جنگل های زاگرس، سومین همایش ملی جنگل،انجمن علمی جنگلبانی،8ص.نقوی،ح،.ا. ،فلاح،ح.،جلیلوند و ج.،سوسنی،1388،بررسی کاربرد روش نمونه برداری با قطعات دایره ای 10 آری در نمونه برداری از جنگلهای زاگرس،اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین،8ص.کوچ،ی.،ح.،جلیلوند،م.،اکبری نیا و ا.،فلاح،1387،مقایسه تراکم زادآوری و تنوع گونه های چوبی در ارتباط با شرایط فیزیوگرافی جنگل های حاشیه جنوبی خزری، اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین،13ص.کلانتری،ح.،ا.فلاح،س.م.،حجتی،س.،دارابی و س.ا.،خورنکه،1388،بررسی رویش گونه زربین در جهات جغرافیانی توده دست کاشت عباس آباد بهشهر، سومین همایش ملی جنگل،انجمن علمی جنگلبانی،9ص.حسینی،س.ع.،م.ا.،خلیلی،م.،پورمجیدیان و ا.،فلاح،1388،تحلیل رابطه بین جاده جنگلی و توسعه روستاهای جنگلی طی سه دهه اخیر،سومین همایش ملی جنگل،انجمن علمی جنگلبانی،10ص.بهمنی،ه.،م.،لطفعلیان و ا.،فلاح،1388،بررسی بهره برداری روستائیان و جنگل نشینان از محصولات غیر چوبی پسته وحشی در جنگلهای مرودشت، سومین همایش ملی جنگل،انجمن علمی جنگلبانی،9ص.بهمنی،ه.،م.،لطفعلیان و ا.،فلاح،1388،ارزیابی اقتصادی-اجتماعی بهره برداران محصولات غیر چوبی جنگلی، درجنگلهای مرودشت، سومین همایش ملی جنگل،انجمن علمی جنگلبانی،8ص. مهندسی نمین،س.،ع.،یخکشی،ا.،فلاح و س.ح.،متین خواه،1388،اگروفارستری و نقش آن در توسعه اقتصادی اجتماعی شهرستان اصفهان،هشتمین همایش منطقه ای چشم انداز کشور در افق 1404،دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ،36ص.نقوی،ح.،ا.،فلاح و ح.،جهانبازی گوجانی،1390،بررسی پارامتر های رویشی جنگلکاری با بلوط ایرانی در منطقه تخریب یافته جنگلهای زاگرس ،همایش منطقه ای جنگل ها و محیط زیست ،ضامن توسعه پایدار ،12 ص.زارع ،ن.،م.،لطفعلیان،س.م.،حجتی و ا.،فلاح،1390،اثرات مسیر های چوبکشی بر روی ترکیب و تنوع زیستی زادآوری درختی ، همایش منطقه ای جنگل ها و محیط زیست ،ضامن توسعه پایدار ،13 ص.گلی گنجی،م.،م.ر.،پورمجیدیان ، ا.،فلاح و س.م.،حجتی،1390،مقایسه تنوع گونه های گیاهی در جنگل کاری های توسکا ییلاقی خالص،افراپلت و آمیخته آنها ، همایش منطقه ای جنگل ها و محیط زیست ،ضامن توسعه پایدار ،18 ص. روستا،ط.،ا.،فلاح،ح.،امیرنژاد و س.ک.،بردبار،1390،بررسی تاثیر تاج پوشش درختان بر میزان کربن ترسیب شده در خاک جنگل ، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران ، 4 ص.شاه نظری،آ.،ا.،فلاح،س.م.،حجتی و ن.ا.،اعتمادی ،1389،بررسی ویژگی های رویش گونه کاج تهران در شهرستان اصفهان،اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران،5ص.روستا،ط.،ا.،فلاح،ح.،امیرنژاد و س.ک.،بردبار،1390،بررسی ارزش اقتصادی گونه بادامک از جنبه میزان کربن ترسیب شده ،دومین همایش ملی اقتصاد دانشجوئی ایران،7 ص.شجاعی شمسی،ع.،ا.،فلاح،1390،ارزیابی طرح های صیانت در جنگل های زاگرس با استفاده از آنالیزSWOT ، دومین همایش ملی اقتصاد دانشجوئی ایران،10 ص.کلبی،س.،ا.،فلاح،ش.،شتایی جویباری و ج.،اولادی قادیکلایی،1390بازیابی مشخصات ساختاری جنگل بر اساس آنالیز بافت تصویرسنجندهASTER   ، ژئوماتیک90 ،10ص.فلاح،ا.،م.ر.،کنعانی،م.،شعبانی و س.، عبدالهی لاشکی،1390،ارزیابی چند عامله توان اکولوژیکی توریسم ، اولین سمینار ملی کاربرد GIS  در برنامه ریزی اقتصادی ،اجتماعی و شهری ،7 ص.اسدیان،م.،س.م.،حجتی،م.ر.،پورمجیان و ا.،فلاح،1390،ارزیابی وضعیت موجود در جنگلکاری های کاج سیاه و زبان گنجشک با استفاده از مشخصه های رویشی ، همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ، 6 ص.اسدیان،م.،س.م.،حجتی،م.ر.،پورمجیان و ا.،فلاح،1390،بررسی تنوع زیستی در دو توده دست کاشت کاج سیاه و زبان گنجشک، همایش منطقه ای جنگل ها و محیط زیست ،ضامن توسعه پایدار ،15 ص.گلی گنجی،م.،م.ر.،پورمجیدیان ، ا.،فلاح و س.م.،حجتی،1390،تاثیر جنگل کاری های توسکا ییلاقی و  افراپلت ، پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست  ،8 ص.نوبخت،ع.ع. ،م.ر.،پورمجیدیان، س.م.،حجتی و ا.،فلاح،1390،بررسی غنا و تنوع  زیستی گونه های علفی در توده های سوزنی برگ و پهن برگ، مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی دوسالانه انجمن محیط زیست ایران ،7ص.روستا،ط.،ا.،فلاح،ح.،امیرنژاد ، س.ک.،بردبار و ا.، تشکری فرد ،1390،بررسی اهمیت گیاه دارویی افدرا در کاهش گاز های گلخانه ای، همایش ملی گیاهان دارویی،جهاد دانشگاهی واحد مازندران ،5 ص.روستا،ط.،ا.،فلاح،ح.،امیرنژاد و س.ک.،بردبار،1390،بررسی ارزش زیست محیطی گونه تنگرس ،  ، همایش ملی گیاهان دارویی،جهاد دانشگاهی واحد مازندران ،6 ص.
  
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
Shataee, S., Kalbi, S., Fallah., Pelz., Dieter., 2010. forest attribute estimation using ASTER data ana KNN Algorithm. forestSAT Confrance.

  
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری معاون آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری رئیس دانشکده منابع طبیعیمعاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی ساری
  
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
 پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1380 با دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران (دکتر انصاری)پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1383 با دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران (مهندس پنجه فولادگران)پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1386 با دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران (مهندس شفقت)پژوهشگر ممتاز کشوری در سال 1387 با دریافت جایزه و لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور (دکتر احمدی نژاد)پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1390 با دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران (مهندس طاهایی)