فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/b.shahin/shahinbehzad.jpg
نام و نام خانوادگی : 
بهزاد شاهین کلیبر 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
شهرستان کلیبر 
آخرین مدرک : 
فوق لیسانس 
رشته تحصیلی : 
ژنتیک گیاهی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1393 
مرتبه علمی : 
مربی 
گروه آموزشی : 
پژوهشکده 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822744 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
b.shahin@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
shahin.bio65@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
انتقال و بررسی بیان هترولوگ ایزوزایم های ژن پرولین 5 کربوکسیلات سنتتاز روی تحمل به تنش شوری در گیاه توتون

 

بررسی بیان افتراقی ژن درگیاه آلوروپوس لیتورالیس در پاسخ به تنش شوری از طریق cDNA-AFLP

 

جداسازی آیزوزایم های ژن پرولین و بتائین آلدئید دهیدروژناز

 

ثبت 70 ESTو سه ژن در بانک ژن NCBI (National Center for Biotechnology Information)

 

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های وحشی توت فرنگی ازطریقISSR و RAPD

 

بررسی الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام توت فرنگی ایرانی

 

بررسی بیان TDFهای جداسازی شده از cDNA-AFLP در سطوح مختلف تنش و بازه های زمانی مختلف در اندام های مختلف گیاه جهت شناسایی و جداسازی پروموتورهای القائی و مخصوص بافت خاص

 

طراحی و ساخت کانستراکت ژنهای P5CS1 و mDHAR

 

جداسازی کارکترایز کردن آنزیم منودهیدروژناز دروکتاز از گیاه آلروپوس لیتورالیس

 

بررسی اثرات نوع نمونه ی گیاهی و تنظیم کننده های رشدی بر روی تکثیر غیرجنسی گیاه بگونیا رکس

 

بررسی پاسخ فیزیولوژیکی و ژنتیکی گیاه آلروپوس لیتورالیس در پاسخ به شوری.

 

تاثیر سویه­های مختلف آگروباکتریوم رایزوژنز بر میزان بیوسنتز ترکیبات فنولی و کلروژنیک اسید در ریشه‌های موئین گیاه کاسنی

 

القای ریشه های موئین در گیاه آزتمیزیا سیبری.

 

کلون سازی و بیان ژن T4 DNA ligase در سوش های مختلف باکتری به منظور تولید پروتئین مربوطه.

 

تولید آنزیم نوترکیب TaqDNApolymerase در سویه ی BL21 باکتری E.coli

 

بیان و تولید آنزیم Pfu DNA polymerase  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 تاثیر سویه­های مختلف آگروباکتریوم رایزوژنز بر میزان بیوسنتز ترکیبات فنولی و کلروژنیک اسید در ریشه‌های موئین گیاه کاسنی در مجله ی زیست فناوری گیاهان زراعی.

 

 

بررسی پاسخ فیزیولوژیکی وژنتیکی هالوفیتAeluropus littoralis به شوری در پژوهشنامه گیاهان زراعی.

 

بررسی تغییرات اپی ژنتیک هالوفیتAeluropus littoralisدر پاسخ به تنش سرمایی در دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران.

 

بررسی الگوی بیان گیاه هالوفیت آلوروپوسلیت ورالیس تحت تنش شوری در هفتمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی.

 

بررسی الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام توت فرنگی ایرانیدر هفتمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی.

 

آنالیزترانسکریپتوم هالوفیت آلوروپوسلیت ورالیس درپاسخ به شوری در هفتمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی.

 

بیش بیان ژن دلتا 1 پرولین کروبوکسیلات سنتتاز در گیاه توتون به منظور افزایش مقاومت در برابر تنش های اسمتیک. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژِی و چهاردهمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران.

 

شناسایی، جداسازی و همسانه سازی ژن کد کننده ی آنزیم P5CS از هالوفیت آلروپوس لیتورالیس. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژِی و چهاردهمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران.

 

جداسازی و بررسی بیان ژن BetainAldeydedehydrogenase(BADH) در پاسخ به تنش شوری. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژِی و چهاردهمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران.

 

القای ریشه های موئین در گیاه Artemisia siberi.هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژِی و چهاردهمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران.  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 Effect of explant type and growth regulator on in vitro(International Research Journal of Applied and Basic Sciences). International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

 

 

Isolation and bioinformaticcharaterization of Monodehydroascorbate reductase(MDHAR) gene from Aeluropuslittolaris. International Journal of Agriculture and Crop Sciences.

 

Cloning and expression of T4 DNA Ligase (T4 Dnl) in E. coli host. 15th International Iranian congress of Microbiology.  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
Experimental techniques

 

 

Gene transformation

 

Gene cloning

 

Gene expression analysis

 

Competent cell preparation of E. coli and agrobacterium

 

Clony PCR& RT PCR & DD PCR&Touchdown  PCR& real time PCR

 

Plasmid extraction, digestion and orientation determination of target geneinconstruct

 

Single and double strand cDNA Construction

 

Adaptor construction and ligation

 

DNA /RNA extraction and DNase treatment

 

Horizontal, vertical) polyacrilamid and agarose gels( and SDS PAGE gels

 

Specific and degenerate primer designing for PCR and real time

 

Recombinant protein construction designing in prokaryote organisms.

 

Extraction and purification of thermo stable proteins.