فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/h.rahmani/rahmani.jpg
نام و نام خانوادگی : 
حسین رحمانی 
نام پدر : 
ابوالقاسم 
محل تولد : 
نور 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
شیلات- اکولوژی ماهی 
محل و سال اخذ مدرک : 
گرگان 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
شیلات 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09111563429 
تلفن محل کار : 
3822565 
نمابر : 
3822565 
آدرس : 
ساری کیلومتر 9 جاده فرح آباد دانشکده علوم دامی و شیلات 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
h.rahmani@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
shemaya1975@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
اکولوژی و بیولوژی آبزیان 

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
کارشناسی

1- پویایی شناسی و ارزیابی ذخایر آبزیان(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه زابل)

2-  اکولوژی عمومی(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

3- شناخت و حمایت محیط زیست(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

4- لیمنولوژی 2(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

5- رده بندی ماهیان(دانشگاه گنبد)

6- آمار حیاتی(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

7- اکولوژی آبهای جاری(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

8- اکولوژی و رفتار شناسی آبزیان(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

کارشناسی ارشد

1- کاربرد رایانه در علوم شیلاتی(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

2- روش تحقیق (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

3- پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر پیشرفته (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

4- اکولوژی ماهیان شیلاتی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
کارشناسی ارشد

1- بررسی ریخت شناسی و زیست شناسی جمعیت های سیاه کولی Vmba vimba در حوضه جنوبی دریای خزر. احسان کمالی. 1389.

2- پویایی شناسی جمعیت ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus  در رودخانه تجن ساری و اثر سد شهید رجایی بر روی آن. فهیمه عزیزی. 1389.

3- تعیین زمان بهینه تغییر عادت غذایی از غذای زنده به غذای مصنوعی در پرورش لارو ماهی سوف معمولی Sander lucioperca. حدیث منصوری طائی. 1390.

4- مقایسه تنوع ژنتیکی در نژادهای مختلف ماهی قزل آلا رنگین کمان پرورشی Oncorhynchus mykiss با ژنوم میتوکندریایی. ربیع شکی. 1390.

5- بررسی اثرات جایگزینی آرد سویا با آرد باقلا در جیره غذایی بر عملکرد رشد ماهی قزل آلا رنگین کمان Oncorhynchus mykiss. امینه زارع تبار. 1391.

6- تعیین چند شکلی های ژن هورمون رشد و گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن با فاکتور وضعیت درسه نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss. عبدالوهاب ابراهیم پور. 1392.

7- بررسی رژیم غذایی ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در رودخانه تجن و مقایسه آن با سایر گونه های بنتوزخوار صید شده. سعید اسماعیل پور پوده. 1392.

8- بررسی اثر سد شهید رجایی بر پارامترهای پویایی شناسی جمعیت گاوماهی Ponticola cyrius در پایین دست سد شهید رجائی. فاطمه اصفهانی. 1392.  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
بررسی پراکنش، فراوانی و تنوع گونه ای ماهیان در رودخانه تجن. 1388.

  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 

 

1

 

طرح شناخت و احیاء محیط زیست طبیعی ( پروژه مطالعه لیمنولوژی رودخانه گرگانرود)

 

1377

 

همکار      

 

خاتمه یافته

 

 

 

2

 

طرح شناخت و احیاء محیط زیست طبیعی( پروژه مطالعه لیمنولوژی رودخانه گرگانرود)

 

1378

 

همکار      

 

خاتمه یافته

 

 

 

3

 

بررسی زیستی بچه ماهیان خاویاری رها سازی شده به رودخانه گرگانرود

 

1379

 

همکار      

 

خاتمه یافته

 

 

 

4

 

طرح مطالعه لیمنولوژیک و اکولوژیک آبهای داخلی ( تالاب گمیشان ) 

 

1381

 

همکار      

 

خاتمه یافته

 

 

 

5

 

طرح مطالعه لیمنولوژیک رودخانه کبودوال علی آباد کتول استان گلستان

 

  1386

 

همکار      

 

خاتمه یافته

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1- عبدلی، ا.، رحمانی، ح. 1380. بررسی رژیم غذایی دو گونه گاو ماهی Neogobius melanostomus و Neogobius fluviatilis  در نهر مادرسو پارک ملی گلستان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 8(1): 15-3.

2- رحمانی، ح.، کیابی، ب. 1384. تنوع ریختی میان جمعیتی ماهی شاه کولی Chalcalburnus chalcoides در رودخانه های هراز و گزافرود. مجله علوم محیطی. (10): 20-33.

3- رحمانی، ح.، کیابی، ب.، کمالی، ا.، عبدلی، ا. 1386. بررسی صفات مورفولوژیک ماهی شاه کولی Chalcalburnus chalcoides در رودخانه های هراز و شیرود. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 14(3): 50-40.

4- رحمانی، ح.، عبدلی، ا. 1387. تنوع ریختی میان جمعیتی ماهی سیاه کولی  Vimba vimba persa در سه اکوسیستم رودخانه گرگانرود، رودخانه شیرود و تالاب انزلی. 15(1): 37-28.

5- رحمانی، ح. 1387. بررسی جمعیت ماهی در خطر تهدید شاه کولی  Chalcalburnus chalcoides در رودخانه های هراز و شیرود. مجله محیط شناسی. 34(46): 138-129.

6- رضایی، م. م.، کمالی، ا.، کیابی، ب.، رحمانی، ح. 1388. پراکنش، تنوع گونه ای و فراوانی گونه های ماهی رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان. مجله علمی شیلات ایران. 17(3): 76-65.

7- رحمانی، ح.، عبدلی، ا. 1388. بررسی ساختار سنی و رشد گاوماهی Neogobius fluviatilis در نهر پارک ملی گلستان. مجله زیست شناسی ایران. 22(3): 565-558.

8- رحمانی، ح. کیابی، ب.، کمالی، ا.، عبدلی، ا. 1388. بررسی برخی ویژگی های زیست شناسی ماهی شاه کولی Chalcalburnus chalcoides در رودخانه شیرود. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 16(3): 76-97.

9-  قلی زاده، م.، قربانی، ر.، سلمان ماهینی، ع. ر.، حاجی مرادلو، ع. م.، رحمانی، ح. ملایی، م. 1388. بررسی ریخت سنجی، سن و رشد سیاه ماهی Capoet capoeta gracilis در نهر زرین گل، استان گلستان، ایران. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 16(1): 63-54.

10- قلی زاده، م.، قربانی، ر.، سلمان ماهینی، ع. ر.، حاجی مرادلو، ع. م.، رحمانی، ح. ملایی، م.، نعمتی، م. 1388. بررسی عادات غذایی سیاه ماهی Capoet capoeta gracilis در نهر زرین گل، استان گلستان، ایران. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 16(2): 77-70.

11- رحمانی، ح.، کاظمی، ب.، پورکاظمی، م.، بنده پور، م.، نادری، م.، سید، ن.، عطایی، ف. 1388. تنوع ژنتیکی جمعیتهای ماهی شاه کولی Chalcalburnus chalcoides در رودخانه های هراز، شیرود و گزافرود با استفاده از ژن 18S rRNA به روش PCR-RFLP. مجله علوم محیطی. 6(3): 52-43.

12- بناگر، غ. ر.، رحمانی، ح.، گل محمدی، س.، مقدس، د. 1389. مقایسه تجمع فلز سنگین کادمیوم در بافت عضله و کبد سیاه ماهی در رودخانه تجن استان مازندران. مجله آبزیان و شیلات. 1(4): 29-21.

13-  نیکو، م.، رحمانی، ح.،  قمی، م. ر.، اسداله پور، ع.، زارعی، م.، پاوند، ا. 1389. هورمون های استروئیدی جنسی(تستوسترون، 17 بتا- استرادیول و پروژسترون)سرم در سیاه کولی Vimba vimba و شاه کولیAlburnus chalcoides طی دوره تخمریزی. نشریه شبلات، مجله منابع طبیعی ایران. 63(1): 56-49.

14- انوری فر، ح.، فرحمند، ح.، نعمت اللهی، م. ع.، رحمانی، ح.، کرمی، م.، خلیلی، ب. 1389. اثر سد شهید رجایی بر تنوع و تمایز ژنتیکی سیاه ماهی Capoet capoeta gracilis در رودخانه تجن ساری با استفاده از انگشت نگاری RAPD. نشریه محیط زیست، مجله منابع طبیعی ایران. 63(3): 223-211.

15- شرقی، ع. ع.، عبدلی، ا.، رحمانی، ح.، شهرکی، م.، نظری، ح. 1390. ارزیابی اثرات زیست محیطی مخزن سد شهید رجایی بر فون آبزی منطقه. مجله اقیانوس شناسی. 2(5): 27-21.

16- رحمانی، ح.، کمالی، ا.، پاتیمار، ر. 1390. بررسی خصوصیات زیست شناختی ماهی سیاه کولی Vimba vimba در رودخانه گرگانرود و آبهای ساحلی دریای خزر در منطقه محمودآباد. نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران. 64(3): 267-259.رحمانی، ح.، کاظمی، ب.، پورکاظمی، م. 1391. مقایسه تنوع ژن سیتوکروم b در ماهیان شاه کولی Alburnus chalcoides رودخانه های هراز، شیرود و گزافرود به روش PCR- RFLP. مجله ژنتیک نوین. 7(1): 70-65.

17-  نادری، م.، زارع، پ.، عشقی، ح. ر.، رحمانی، ح. 1391. مقایسه برخی خصوصیات زیستی گونه غیربومی گامبوزیا Gambusia holbrooki در قنات باباشیخ خلیل و چشمه قمپ آتشکده شهر فسا. مجله زیست شناسی ایران. 25(4): 588-578.

18- منصوری، ح.، اورجی، ا.، رحمانی، ح.، عفت پناه، ا.، نعمت زاده، م. 1391. تعیین زمان بهینه استفاده از غذای مصنوعی در پرورش لارو ماهی سوف معمولی Sander lusioperca. نشریه شیلات دانشگاه تهران. 65(3): 325-317.

19-  انوری فر، ح.، فرحمند، ح.، رحمانی، ح.، نعمت اللهی، م. ع.، کرمی، م.، اکبرزاده، ا. 1391. بررسی تنوع و تمایز ریخت سنجی سیاه ماهی Capoeta capoeta در رودخانه تجن ساری. مجله زیست شناسی. 25(4): 535-517.

20- انوری فر، ح.، فرحمند، ح.، نعمت اللهی، م. ع.، رحمانی، ح.، کرمی، م.، خلیلی، ب. 1391. تجزیه ارتباطی بین صفات ریخت سنجی و نشانگرهای RAPD در سیاه ماهی Capoeta capoeta  رودخانه تجن ساری. مجله ژنتیک نوین. 7(2): 173-165.

21-  یگانه، س.، عابدی، ز.، رحمانی، ح. 1392. بررسی مقایسه ای برخی پارامترهای زیست شناسی در ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio وحشی و پرورشی. فصلنامه زیست شناسی جانوری. 5(3): 76-67.

22-  معطر، ف.، رحمانی، ح.، اورجی، ح.، مقدس، د.1392. مقایسه تجمع فلز سنگین روی در بافت عضله و کبد ماهی سفید رودخانه ای Squalius cephalus در رودخانه تجن. مجله شیلات. 7(2): 6-1.

23- رحمانی، ح.، جانی خلیلی، خ.، انوری فر، ح. 1392. بررسی تتوع زیستی ماهیان رودخانه تجن ساری(استان مازندران). نشریه شیلات  مجله منابع طبیعی ایزان. 66(1): 48-41.

24- شکری ساروی، م. احمدی، م. ر.، رحمانی، ح.، کامرانی، ا. 1393. بررسی کیفیت رودخانه تجن با استفاده از ترکیب جمغیت بی مهرگان کفزی و شاخص BMWP. فصلنامه محیط زیست جانوری. پذیرش چاپ.

25- شکری ساروی، م. فیروزبخش، ف.، رحمانی، ح. 1393. بررسی میزان شیوع و شدت آلودگی انگلی در ماهیان پرورشی فیتوفاگ Hypophthalmichthys molitrix و کپور معمولی Cyprinus carpio . فصلنامه محیط زیست جانوری. پذیرش چاپ.

26- اسماعیل پور پوده، س.، رحمانی، ح. قربانی، ر. 1393. بررسی رژیم غذایی ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در رودخانه تجن استان مازندران.فصلنامه محیط زیست جانوری. پذیرش چاپ.

27- عزیزی، ف.؛ خوش خلق، م.ر.؛ رحمانی، ح.؛ ستاری، م.؛ انوری فر، ح. 1393. پویا.یی جمعیت ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii)  در بالادست و پایین دست سد شهید رجایی ساری. فصلنامه محیط زیست جانوری. پذیرش چاپ.

28- عزیزی، ف.؛ خوش خلق، م.ر.؛ رحمانی، ح.؛ ستاری، م.؛ انوری فر، ح. 1393. بررسی اثر سد شهید رجایی بر تنوع و تمایز صفات ریخت سنجی و شمارشی ماهی خیاطه (Alburnoides)  در رودخانه تجن ساری. فصلنامه محیط زیست جانوری. پذیرش چاپ

29. شکری، م.؛ رحمانی، ح.؛ احمدی، م.ر. 1395. ارزیابی گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کف زی به عنوان شاخص کیفی آب رودخانه تجن. مجله زیست شناسی جانوری. پذیرش چاپ

30. شکری، م.؛ رحمانی، ح.؛ احمدی، م.ر.؛ کامرانی، ا. 1394. بررسی کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص های هیلسنهوف، تنوع شانون- وینر و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی. مجله علوم و فنون شیلات. پذیرش چاپ

   
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Abdoli, A. & Rahmani, H., Rasooli, P. 2002. On the occurrence, diet and reproduction of Neogobius fluviatilis in Madarsoo stream, Golestan National Park (North Eastern of Iran. journal of zoology in the middle east. 26: 123-128.

Bagherian, A. & Rahmani, H. 2007. Morphological differentiation between two populations of the Shemaya, Chalcalburnus chalcoides: a geometrical morphometric approach. Zoology in the Middle East. 40:53-62.

Bagherian, A. & Rahmani, H. 2009. Morphological discrimination between two populations of Shemaya Chalcalburnus chalcoides (Actinopterygii, Cyprinidae)using a truss network. Animal Biodiversity and Conservation. 32(1): 1-8.

Rahmani, H., Kiabi, B., Abdoli, A. 2011. Age, growth and reproduction of Vimba vimba persa in South- East of Caspian Sea. Journal of fisheries international. 6(2): 46-51.

Abedi, Z., Khalesi, M.K., Eskandari, S., Rahmani, H. Comparison of lethal concentrations (LC50- 96h) of CdCl2, CrCl3 and Pb(No3)2 in common carp and sutchi catfish. Iranian Journal of Toxicology. 6(18): 672-980.

Nikoo, M., Falahatkar, B., Rahmani, H. 2012. Blood parameters of Southern Caspian Kutum. Aplied Ichthyology. 28(2):293-295.

 Abedi, Z., Rahmani-, H., Khalesi, M. K., KharaH. 2012. A comrative study on some biological parameters in broodstock and juvenile Kutum Rutilus kutum in the Caspian Sea basin. Caspian Journal of Environmental sciences. 10(2): 205-513.

Firouzbakhsh, F., Abedi, Z., Rahmani, H., Khalessi, M.K. 2013. A Cmparative study some blood factors in male and female Capian Kutum. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sceinces. 37: 327-320.

Banagar, G., Rahmani, H., Ajorloo, A., Golmohammadi, S. 2013. Comparison of Copper concentration in liver and muscle fo Squalius cephalus and Capoeta capoeta in Tajan River. Caspian Journal of Environmental Sceinces. 11(2): 259-265.

Oraji, H., Zaretabar, A. Rahmani, H. 2013. Performance of raibow trout (Onchorhynchus mykiss) fingerlings fed diets containing different levels of faba bean. Aquaculture. 416: 161-165.

Sedaghat, S., Dadashpoor, W., Gorjian, M.H., Rahmani, H., Vatandoost, S. 2012. Age and Growth of Chub, Squalius cephalus in Gamasiab River of the Hamadan Province, Iran. World Journal of Fish and Marine Sciences. 4(6): 550-553.

Jouladeh Roudbar, A., Rahmani, H., Esmaeili, H. R., and Vatandoust, S. 2014. Morphological variations among Chondrostoma regium populations in the Tigris River drainage. AACL Bioflux. 7(4): 276-285.

Shokri, M, Rossaro, B., Rahmani, H. 2014. Response of macroinvertebrates communities to anthropogenic pressures in Tajan river, Iran. Journal of Biologia, 10: 1391-1406.  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 1- عبدلی، ا.، رحمانی، ح. 1378. بررسی رژیم غذایی دو گونه گاو ماهی Neogobius melanostomus و Neogobius fluviatilisدر نهر مادرسو پارک ملی گلستان. هشتمین کنفرانس زیست شناسی ایران. دانشگاه رازی کرمانشاه. ایران.

2- عبدلی، ا.، رحمانی، ح. 1379. بررسی اثرات تغییر دبی آب در فون ماهیان رودخانه گرگانرود. نهمین کنفرانس زیست شناسی ایران. دانشگاه تهران. ایران.

3- حاجی مرادلو، ع. م.، قربانی، ر.، رحمانی، ح. 1380. تنوع گونه ای ماهیان در مصب قدیم رودخانه گرگانرود ( تالاب گمیشان). اولین همایش ملی ماهیان استخوانی دریای خزر. بندر انزلی. ایران.

4- باقریان. ع.، رحمانی، ح. 1385. تخصص یابی مورفولوژیکی دو جمعیت ماهی شاه کولی Chalcalburnus chalcoides  بر اثر فاکتور محیطی سرعت جریان آب بر اساس تحلیلهای ژئومتریک– مورفومتری. چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه تربیت مدرس تهران. ایران.

5- رحمانی، ح.، فلاح، س. 1387. بررسی انتخاب غذایی ماهی سفید رودخانه ای  Leuciscus cephalus دریکی از سرشاخه های رودخانه تجن ساری(منطقه پهنه کلای ساری). اولین همایش منطقه ای آبزی پروری نوین و توسعه پایدار. دانشگاه آزاد اسلامی بابل. ایران.

6- رحمانی، ح.، بناگر، غ. 1387. فراوانی و تنوع گونه ای موجودات کفزی رودخانه تجن. اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان. ایران.

7- رحمانی، ح.، عباسی، ب. 1387. بررسی ساختار سنی و رشد ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus در رودخانه تجن. اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان. ایران.

8- لقایی، س.، رحمانی، ح.، انوری فر، ح. 1387. بررسی تغذیه ای ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus در رودخانه تجن ساری. دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان. ایران.

9- اورجی، ح.، جواهری، م.، رحمانی، ح. 1389. تعیین مدل رشد میگوی وانامی در مزارع پرورشی. سومین همایش میگوی ایران. بوشهر.

10- کمالی، ا.، رحمانی، ح.، پاتیمار، ر. 1389. بررسی خصوصیات مرفومتریک و مریستیک سیاه کولی در رودخانه های گرگانرود و ولی آباد. اولین همایش ملی- منطقه ای اکولوژی دریای خزر. ساری. ایران.

11- یگانه، س.، عابدی، ز.، رحمانی، ح. 1389. بررسی مقایسه ای ضریب گنادوسوماتیک، الگوی رشد و فاکتور وضعیت کپور وحشی و پرورشی. اولین همایش ملی- منطقه ای اکولوژی دریای خزر. ساری. ایران.

12- رحمانی، ح.، قاری، ج. 1389. بررسی اثرات کودهای آلی و معدنی بر روی رشد کپور ماهیان پرورشی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. کرج.

13-  بناگر، غ.، رحمانی، ح.، گل محمدی، س.، مقدس، د. 1389. مقایسه تجمع فلز سنگین کادمیوم در بافت عضله و کبد سیاه ماهی در رودخانه تجن. اولین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار. بندرعباس. ایران.

14- اورجی، ح.، جانی خلیلی، خ.، رحمانی، ح.، اسماعیلی، ا.، نعمت زاده، ق.، داداشی، م.، محسنی، ا. 1390. بررسی جایگزینی پودر آزولا به جا آرد کنجاله سویا بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی انگشت قد ماهی کپور معمولی. چهاردهمین همایش ملی برنج. ساری. ایران.

15- اورجی، ح.، رحمانی، ح.، جعفری، م.، جعفرپور، ع. 1390. حضور میگوی Macrobrachium nipponense در منابع آبی مازندران. اولین همایش ملی آبزی پروری. بندر انزلی. ایران.

16-  رحمانی، ح.، شیردل، ا.، کمالی، ا. 1390. بررسی صفات مرفومتریک و مریستیک اردک ماهی در تالاب پلنگان. دومین کنفرانس ملی علوم شیلاتی و آبزیان. لاهیجان. ایران.

17-  عابدی، ز.، رحمانی، ح. 1390. بررسی پویایی جمعیت ماهی سفید مولد دریای خزر در فصل مهاجرت به رودخانه های تجن و شیرود. دومین کنفرانس ملی علوم شیلاتی و آبزیان. لاهیجان. ایران.

18- رحمانی، ح.، مقدس، د.، عبدلی، ا. 1390. مقایسه پارامترهای رشد سه گونه باربوس در دریاچه سد ارس. دومین کنفرانس ملی علوم شیلاتی و آبزیان. لاهیجان. ایران.

19-  شکی، ر.، رحمانی، ح.، رحیمی، ق.، قلی زاده، م. 1390. آنالیز تنوع ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان فرانسوی با استفاده از DNA میتوکندریایی. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی. تهران. ایران.

20- انوری فر، ح.، فرحمند، ح.، رحمانی، ح.، انوری فر، ح.، خیابانی، ع. 1390. معرفی روش تجزیه ارتباطی در سیاه ماهیان رودخانه تجن با استفاده از صفات مرفومتریک و مارکر RAPD. اولین همایش ملی آبزی پروری. بندر انزلی. ایران.

21- عابدی، ز.، رحمانی، ح. 1390. سوکلا، گونه ای بسیار مناسب برای آبزی پروری. اولین همایش ملی آبزی پروری. بندر انزلی. ایران.

22- اسماعیل پور، س.، رحمانی، ح. 1392. بررسی سن و رشد ماهی شاه کولی Alburnus chalcoides در رودخانه شیرود. اولین همایش ماهی شناسی ایران. اصفهان. ایران.

23- ابراهیم پور، ع.، رحمانی، ح.، رحیمی، ق. 1392. شناسایی چند شکلی ژن هورمون رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان Onchorhynchus mykiss. اولین همایش ماهی شناسی ایران. اصفهان. ایران.

24- رحمانی، ح.، حسنی، م.، یوسفی، م. 1392. بررسی شاخص ها و الگوی رشد ماهی سفید Rutilus kutum در حوضه جنوبی دریای خزر. اولین همایش ماهی شناسی ایران. اصفهان. ایران.

25- رحمانی، ح،. عبداله پور، ز. 1392. بررسی ساختار سنی و رشد اردک ماهی Esox lucius در تلاپ لپوی زاغمرز استان مازندران. اولین همایش ماهی شناسی ایران. اصفهان. ایران.

26- جعفری کناری، س.، رحمانی، ح. 1392. بررسی پارامترهای رشد گونه کفال Liza subviridis در خلیج فارس بر اساس گروه های طولی. اولین همایش ماهی شناسی ایران. اصفهان. ایران.

27-  اصفهانی، ف. رحمانی، ح. عبدلی، ا. 1392. بررسی روابط طول- وزن و دستگاه گوارش گاو ماهی Ponticola cyrius در رودخانه تجن. اولین همایش ماهی شناسی ایران. اصفهان. ایران.

28-  شکری، م.، احمدی، م. ر.، رحمانی، ح.،کامرانی، ا. 1392. پاسخ بی مهرگان کفزی رودخانه تجن به پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلا. اولین همایش ملی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی. همدان. ایران.

29- شکری، م.، احمدی، م. ر.، رحمانی، ح.،کامرانی، ا. 1392. ارزیابی بوم شناختی رودخانه تجن با استفاده از شاخص های زیستی بی مهرگان کف زی و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب. اولین همایش ملی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی. همدان. ایران.

30-  اسماعیل پور، س. رحمانی، ح. قربانی، ر. اصفهانی، ف. 1392. بررسی رژیم غذایی دو گونه ماهی بنتوزخوار خیاطه و سفید رودخانه ای در رودخانه تجن. همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان. ملایر، ایران.

31-  رکابی، م.؛ رحمانی، ح.؛ جانی خلیلی، خ. 1392. بررسی ارتباط میان پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب با شاخص های تنوع و غنای گونه ای راسته یکروزه ها (Ephemeroptera) در رودخانه تجن در فصل تابستان. همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار. همدان، ایران.

32- حسنی، م.، رحمانی، ح.1393. بررسی ساختار سنی و الگوی رشد ماهی خیاطه  Alburnoides eichwaldii در رودخانه تجن استان مازندران. دومین همایش ماهی شناسی ایران. کرج. ایران.

33- عبداله پور، ز.، رحمانی، ح.، میرزایی، ف. 1393. مقایسه مرفولوژی جمعیت مارماهی خزر Caspiomyzon wagneri در رودخانه شیرود استان مازندران طی سال های 91 و 92. دومین همایش ماهی شناسی ایران. کرج. ایران.

34- عبداله پور، ز.، رحمانی، ح.، اروجلو، م. 1393. تاثیر پارامترهای هیدرولوژی بر فراوانی و پراکنش گاو ماهی کورا Ponticola cyrius در رودخانه تجن استان مازندران. دومین همایش ماهی شناسی ایران. کرج. ایران.

35- سیاری، ح.، رحمانی، ح. 1393. مقایسه جنس های نر و ماده ماهی گاریز Liza subviridis در خلیج فارس، سواحل بندرعباس. دومین همایش ماهی شناسی ایران. کرج. ایران.

36- رکابی، س.م.، رحمانی، ح.، عبداله پور، ز.، اسماعیل پور، س.، حسنی، م. 1393. مقایسه فاکتورهای رشد ماهی سفید رودخانه ای Squalius cephalus در رودخانه های تجن و سیاه رود استان مازندران. دومین همایش ماهی شناسی ایران. کرج. ایران.

37- اسماعیل پور، س.، رحمانی، ح.، رکابی، م.، اکبری، ع. 1393. بررسی رابطه طول و وزن و الگوی رشد ماهی تیز کولی Hemicultuer leucisculus  صید شده در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. دومین همایش ماهی شناسی ایران. کرج. ایران.

38- جولاده، ا.، رحمانی، ح.، نجفی، م.، رحیمی، ق.، وطن دوست، ص. 1393. شناسایی گونه  Alburnoides eichwaldii با استفاده از آنالیز مولکولی DNA بارکدینگ. دومین همایش ماهی شناسی ایران. کرج. ایران.

39- Esmaeilpoor, S., Rahmani, H., Shokri, M. 2014. A survey on quality of Tajan River with benthic macro invertebrate. The 4th international conference on environmental challenges and dendrochrnology. Sari, Iran.

40- Shokri, M., Rahmani, H. 2014. The study dispersion of Baetis sp., Caenis sp. and Oligoneuriella sp. Affected by Mazandaran Wood and Paper industries effluents. The 4th international conference on environmental challenges and dendrochrnology. Sari, Iran.

41- Shokri, M., Rahmani, H., Esmaeilpoor, S., 2014. Study effects of agricultural and residential areas effluents on Eshek River Quality. The 4th international conference on environmental challenges and dendrochrnology. Sari, Iran.

42. رکابی، س.م.، رحمانی، ح.، جانی خلیلی، خ. 1393. بررسی شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی راسته بال موداران در سرشاخه های اصلی رودخانه تجن در تابستان و پاییز 92. دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران. همدان، ایران.

43. عبداله پور، ز.، رحمانی، ح.، عبدلی، ا؛ جانی خلیلی، ح. 1393. اثر اندازه ذرات بستر بر شاخص های تنوع و غنای گونه ای بزرگ بی مهرگان کفزی در رودخانه تجن. دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران. همدان، ایران.

44. اسماعیل پور، س.، رحمانی، ح.، قربانی، ر.؛ اسدی نماور، م.؛ جولاده، ا. 1393. رابطه طول و وزن، فاکتور وضعیت و الگوی رشد در ماهی خیاطه در سه رودخانه تجن، ارس و بابلرود. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. تهران، ایران

 

   
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
Abdoli, A. & Rahmani, H. 1999. The population, food consumption and reproduction of Neogobius fluviatilis in a small stream of Madarsoo, Golestan National Park, North East of Iran. Seventh international symposium on the ecology of fluvial fishes. Poland.

 

Forsati, E., Ghari, J., Patimar, R., Rahmani, H., Sjjadi, A. 2012. Some biolohical parameters of Carassius gibelio in Mazandaran Province. VIII International sceinces conference. Ukraine

 

. Esmaeilpoor, S., Rahmani, H., Shokri, M. 2014. A survey on quality of Tajan River with benthic macro invertebrate. The 4th international conference on environmental challenges and dendrochrnology. Sari, Iran.

 

Shokri, M., Rahmani, H., Esmaeilpoor, S., 2014. Study effects of agricultural and residential areas effluents on Eshek River Quality. The 4th international conference on environmental challenges and dendrochrnology. Sari, Iran.

 

Shokri, M., Rahmani, H. 2014. The study dispersion of Baetis sp., Caenis sp. and Oligoneuriella sp. Affected by Mazandaran Wood and Paper industries effluents. The 4th international conference on environmental challenges and dendrochrnology. Sari, Iran.  
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
1- برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از نرم افزار SPSS 

  
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
1- عضو انجمن ماهی شناسی ایران 2- عضو هیات مدیره انجمن ماهی شناسی ایران 3- عضو انجمن علوم دامی ایران 

  
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
1- 1387-1386: مدیر آموزش دانشکده علوم دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2- 1390-1387: معاون آموزشی دانشکده علوم دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3- 1391-1392: رئیس دفتر ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
  -   توضیحات
16
توضیحات :