فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/597df8adeb646efa9837f589339c4c4e.jpg
نام و نام خانوادگی : 
حشمت اله رحیمیان 
نام پدر : 
غلامعلی 
محل تولد : 
سمنان 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
بیماری شناسی گیاهی 
محل و سال اخذ مدرک : 
کالیفرنیا- 1359 
مرتبه علمی : 
استاد 
گروه آموزشی : 
گیاهپزشکی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09111521859 
تلفن محل کار : 
01133687567 
نمابر : 
01133687567 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
h.Rahimian@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
Rahimian.h@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
شناسایی و تاکسونومی شیمیایی، بیوشیمیایی و ملکولی باکتری ها و مایکوپلاسماها، شناسایی بیماری  های ویروسی مرکبات 
 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
میکروب شناسی
 
بیماری های درختان میوه
 
بیماری های ویروسی و باکتریایی گیاهان
 
پروکاریوت های بیماریزا در گیاهان
 
ژنتیک باکتری ها
 
بیماری شناسی گیاهی
 
ژنتیک عوامل بیماریزای گیاهی
 
ژنتیک ملکولی
 
اصول و روش های تحقیق 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
خانم پریسا پور موید: شناسایی سودوموناس های اپی فیت دارای هسته یخ خراسان و موتان کردن فعالیت هسته یخ آنها -کارشناسی ارشد
 
آقای مجتبی کیخا صابر: شناسایی گونه های پانتوئا ( Pantoea ) دارای هسته یخ خراسان و موتان کردن فعالیت هسته یخ آنها- کارشناسی ارشد
 
آقای علی برزگر: شناسایی بیولوژی و ملکولی نژادهای ویروس تریستزای مرکبات ایران- دکتری
 
بررسی عامل بیماری نواری باکتریایی گندم و جو در استان کرمان         1366 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
شناسایی عوامل شانکر باکتریایی درختان میوه  و بلاست مرکبات در مازندران 1367 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
جداسازی پلازمید از چند گونه باکتری های گیاهی 1368 فوق لیسانس دانشگاه صنعتی اصفهان
 
تعیین گروه آناستوموزی Rhizoctonia solani در اصفهان 1368 فوق لیسانس دانشگاه اصفهان
 
عاری سازی دو رقم نارنگی انشو از ویروس تریستزا توسط پیوند نوک شاخه 1372 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
تعیین خصوصیات و بیووارهای Pseudomonas solanacearum در ایران 1372 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
بررسی خصوصیات استرین های Erwinia carotovora عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی در ایران 1372 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
بررسی ایتولوژی بیماری جوانه درشت گوجه فرنگی در آذربایجان1373 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
بررسی پراکندگی زوال درختان گردو در مازندران و خصوصیات استرین ها 1373 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
شناسایی باکتری های اپی فیت گندم در استان های مازندران، تهران و اصفهان و بررسی مقدماتی نقش آنها در بازداری از عامل نواری گندم و جو1374 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
بررسی وجود و پراکندگی عامل بیماری نواری باکتریایی برنج در استان های گیلان و مازندران و مقایسه آنها با بلایت باکتریایی ذرت 1374 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
بررسی بیماری آتشک در استان تهران 1374 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
شناسایی گونه یا گونه های باکتری عامل خوشه صمغی در ایران 1374 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
شناسایی عامل مولد عارضه تاولی شدن میوه کدو مسمایی 1375 فوق لیسانس شهید چمران اهواز
 
بررسی وضعیت بیماری اگزوکورتیس مرکبات در استان خوزستان           1375 فوق لیسانس شهید چمران اهواز
 
تعیین پراکندگی و تشخیص استرین های باکتری عامل شانکر مرکبات در ایران1375 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
تشخیص باکتری های عامل یا همراه سوختگی برگ چغندر در اصفهان1375        فوق لیسانس تربیت مدرس
 
جداسازی و بررسی فعالیت آنزیم برش دهنده خاص و محدودگر از گونه های زانتوموناس 1376  فوق لیسانس تربیت مدرس
 
ارزیابی ارقام برنج از نظر مقاومت به لکه نواری باکتریایی1376 فوق لیسانس آزاد اردبیل
 
بررسی علل مرگ زودرس بوته های پنبه در منطقه گرگان و گنبد 1376 فوق لیسانس گیلان
 
تعیین خصوصیات باکتریولوژی استرین های باکتری مولد خال زدگی گوجه فرنگی در ورامین1376 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با بیماری لکه قهوه ای قارچ خوراکی 1376فوق لیسانس تربیت مدرس
 
مقایسه اروینیاهای پکتولیتیک سیب زمینی در استان فارس1376 فوق لیسانس دانشگاه شیراز
 
بررسی استرین های عامل بیماری شانکر گوجه فرنگی در استان آذربایجان شرقی1377 فوق لیسانس دانشگاه تبریز
 
بررسی وضعیت بیماری ویروسی تریستزای مرکبات در شرق مازندران 1377 فوق لیسانس دانشگاه تبریز
 
بررسی استرین های باکتری عامل پژمردگی سیب زمینی در استان کرمان  1378 فوق لیسانس تربیت مدرس
 
مطالعه بیوشیمیایی، سرولوژیکی و ژنتیکی تیپ های باکتری Xanthomonas axonopodis pv. citri  1378 دکتری تربیت مدرس
 
پراکندگی و مطالعه استرین های Spiroplasma citri در استان های کرمان، مازندران، فارس و خوزستان، دکتری تربیت مدرس
 
تعیین خصوصیات سرولوژیک و ملکولی سویه های ویروس تریستزای مرکبات در ایران، دکتری- تربیت مدرس 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 

1- عاری سازی ارقام تجاری مرکبات از بیماری های ویروسی و شبه ویروسی، مجری، 1376 تا 1382، 125، شورای پژوهشهای علمی

2- بررسی و توسعه چند روش غیر شیمیایی برای کنترل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات مجری، 1376، تا 1382، 99 میلیون، شورای پژوهش های علمی

3- بررسی عوامل مولد پوسیدگی ساقه ذرت در استان مازندران1380 تا 1383، 5/9 میلیون، دانشگاه مازندران

4- تعیین پراکندگی و شناسایی پاتوارهای باکتری عامل شانکر مرکبات در استان های هرمزگان و کرمان و بررسی مقدماتی روش های کنترل بیولوژیکی و شیمیایی آنها- مجری 1376- 1380، 30 میلیون، سازمان تات

5- تشخیص و تعیین پراکندگی گونه های باکتری عامل خوشه صمغی در برخی مناطق گندم خیز ایران، مجری، 1375 تا 1380، 33 میلیون سازمان تات

6- بررسی و شناسائی عوامل باکتریایی مولد سوختگی برگ و ساقه گوجه فرنگی در ورامین، مجری، 1376 تا 1379، 6 میلیون، سازمان تات

7- شناسایی عامل بلایت لوبیا در مازندران، مجری 1380 تا 1383، 10 میلیون، دانشگاه مازندران

8- ارزیابی مقاومت برخی ارقام تجارتی گیلاس به شانکر باکتریایی و بررسی مارکرهای بیوشیمیایی مقاومت، مجری مشترک، 1379 تا 1382، سازمان تات

9- شناسایی سودوموناس های بیماریزای درختان میوه هسته دار در چند استان کشور، همکار، 1379 تا 1381 سازمان تات

10- کنترل تلفیقی بیماری پاخوره گندم در مازندران، مجری، 1378 تا 1382، 40 میلیون، سازمان تات

11- شناسایی پاتوتیپ های باکتری عامل شانکر مرکبات در ایران

12- تمایز سودوموناس های فلورسانت بیماریزا در سبزیجات و محصولات باغی و ارتباط آنها با عامل بلاست مرکبات، مصوب دانشگاه مازندران، مجری

13- تمایز سودوموناس های پکتولیتیک بیماریزا در محصولات زراعی باغی، طرح مشترک دانشگاه با سازمان تحقیقات وزارت کشاورزی، مجری مسئول

14- شناسایی باکتری های اپی فیت گندم، جو در استان های مازندران، سمنان و اصفهان و بررسی نقش احتمالی آنها در کنترل بیماری نواری گندم، مصوب دانشگاه مازندران، کمک مجری ( همکار )

15- بررسی و تشخیص میکروارگانیسم های عامل یا همراه بافت های سرطانی گیاهان

16- قرابت عوامل مولد نواری نیشکر و شانکر درختان میوه

17- تعیین خصوصیات و تشخیص عامل بیماری نواری ذرت گیلان و مازندران

18- شناسایی عامل بیماری نواری ذرت خوشه ای

19- بررسی اثر بیماری های نقش حلقوی و کیسه صمغی و کریستاکورتیس روی کیفیت مرکبات

20- بررسی و تعیین عوامل مولد صمغ زدگی ساقه و تنه درختان مرکبات

21- بررسی اثرات امراض استابرن، سوروزوزایلوپوروزیس روی خصوصیات کیفی پرتقال و نارنگی

22- پراکندگی شانکر درختان میوه هسته دار و بلاست مرکبات در مازندران

23- بررسی عوامل دخیل در عارضه عدم غلاف بندی سویا

24- بررسی نژادهای ویروسی تریستزای مرکبات در ایران

25- عاری سازی نارنگی ایشی کاوا از بیماری ویروسی تریستزا با روش ریز پیوندی

26- شناسایی عامل تورم رگبرگ مرکبات در مازندران

27- پراکندگی ریزوکتونیاهای عامل شیت بلایت و سوختگی موجی ساقه برنج ( مشترک با مرکز تحقیقات مازندران )

28- علل مرگ گیاهچه های نارنج و ارزیابی سموم برای کنترل آنها

29- پوسیدگی خاکزاد میوه گوجه فرنگی

30- بررسی شانکر باکتریایی درختان گردو در مازندران

31- بررسی کلی بیماری های باکتریایی گیاهان زراعی و زینتی

32- بررسی بیماری باکتریایی نواری گندم و جو در کرمان

33- بررسی وضعیت استابرن مرکبات در مازندران

34- شناسایی و تعیین پراکندگی بیماری های ویروسی و شبه ویروسی مرکبات در مازندران

35- شناسایی عامل بیماری لکه زاویه ای درختان انجیلی

36- بررسی بیماری لکه چشمی گندم و جو در مازندران

37- بررسی عامل سوختگی موجی ساقه برنج در مازندران

38- بررسی بیماری کریستاکورتیس مرکبات در مازندران

39- پراکندگی بیماری های ویروسی و شبه ویروسی مرکبات در فارس

40- شناسایی و تعیین پراکندگی ویروس های کدوییان در فارس

41- بررسی بیماری های مرکبات دراستان کرمان

42- بررسی وضعیت درختان مرکبات استان کرمان از نظر کمبود مواد غذائی

43- بررسی ویروس تریستزای مرکبات در کالیفرنیا و فلوریدا

44- بررسی پراکندگی و تنوع  ژنتیکی قارچ عامل بلاست برنج در شمال ایران 

 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 

1- فاطمي، ج. و رحيميان، ح. 1352. بررسي بيماري بلاست برنج و اختصاصات مورفولوژيك و فيزيولوژيك سويه هاي مختلف قارچ مولد آن در ايران. خلاصه مقالات پنجمين كنگره گياهپزشكي ايران، ص 52.

2- ايزد پناه، ك. و رحيميان، ح. 1356. بيماري هاي شبه ويروسي مركبات در فارس. گزارش فعاليت هاي مركز تحقيقات دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز، شماره 4 ص 191- 172.

3- رحيميان، ح. 1361. بيماري ريز برگي يا استابرن مركبات در استان كرمان. بيماري هاي گياهي جلد 18: ص 19 – 12.

4- رحيميان، ح. 1363. زايلوپوروزيس مركبات در استان كرمان. سمينار بررسي مسایل مركبات كشور، تنكابن. ص 263 – 260.

5- رحيميان، ح.1362. . بيماري ريز برگي يا استابرن مركبات در ايران. سمينار بررسي مسایل مركبات كشور، تنكابن. ص 262.

6- رحيميان، ح. 1362. پراكندگي يا علایم بيماري ريزبرگي يا استابرن مركبات در جنوب شرق ايران. خلاصه مقالات هفتمين كنگره گياهپزشكي ايران، ص 70.

7- رحيميان، ح. 1362. مطالعه مقايسه اي بين اسيدريبونوكلئیك چند اسپيروپلاسماي گياهي با ميكوپلاسماهاي جانوري و چند نوع باكتري. خلاصه مقالات پنجمين كنگره گياهپزشكي ايران، ص 66.

8- حبشي، م. رحيميان، ح. 1363. بيماري زايلوپوروز مركبات در ايران. مجله علمي كشاورزي شماره 10: ص 27-19.

9- رحيميان، ح. 1363. زايلوپوروز مركبات يا بيماري آبله اي نارنگي. نشريه ترويجي شماره 1. آموزشكده كشاورزي، دانشگاه مازندران ساري.

10- رحيميان، ح. 1364. بيماري كريستاكورتيس مركبات – سمينار بررسي مسایل مركبات كشور، بندر عباس. ص 13.

11- رحيميان، ح. 1365. بيماري ريز برگي يا استابرن مركبات. مجموعه مقالات سمينار بررسي مسائل مركبات كشور، بندر عباس، انتشارات سازمان ترويج كشاورزي ص 7 – 1.

12- رحيميان، ح. 1365. سوختگي موجي ساقه برنج در ساري. خلاصه مقالات هشتمين كنگره گياهپزشكي ايران، ص 93.

13- رحيميان، ح. 1365. بيماري پوسيدگي خاكزاد گوجه فرنگي. خلاصه مقالات هشتمين كنگره گياهپزشكي ايران، ص 94.

 14- رحيميان، ح. 1365. نقوش الكتروفورزي اسيد ريبونوكلئيك هاي كوچك 4 گروه اسپيروپلاسما. خلاصه مقالات هشتمين كنگره گياهپزشكي ايران، ص 123.

15- رحيميان، ح. 1365. بروز بيماري باكتريائي نواري برنج در ساري. خلاصه مقالات هشتمين كنگره گياهپزشكي ايران، ص 14.

16- رحيميان، ح. 1367. گروه آناستوموزي Rhizoctonia solani  عامل پوسيدگي ريزوكتونهاي ميوه گوجه فرنگي در مازندران. بيماري هاي گياهي 24: 24 – 19 و 11 – 9.

17- حمد اله زاده، ا. و رحيميان، ح. 1368. گروه آناستوموزي 4، مهمترين گروه بيماريزاي ريزوكتونيائي سويا و پنبه در گرگان. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 104.

18- رحيميان، ح. 1368. بيماري لكه چشمي ريزوكتونيائي گندم در ساري. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 106.

19- رحيميان، ح. 1368. معرفي يك پاتوار جديد Xanthomonas campestris به عنوان عامل بيماري لكه برگي مينا چمني. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 145.

20- رحيميان، ح. 1368. وقوع بيماري بلايت باكتريائي گندم در كرمان. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 146.

21- رحيميان، ح. 1368. بيماري لكه زاويه اي ختمي خواب آلود. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 147.

22- رحيميان، ح. 1368. عامل شانكر باكتريائي درختان گردو در ساري. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 148.

23- رحيميان، ح. 1368. بلايت آنتوريوم در آمل. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص.

24- رحيميان، ح. 1368. اسيدريبونوكلئيك ويروئيدي در سيب زميني هاي ايران. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 169.

 25- زماني، م. ر.، بلالي، غ.، دانش، د. و رحيميان، ح. 1368. شناسائي گروه هاي آناستوموزي قارچ Rhizoctonia solani جدا شده از گياهان مختلف در استان اصفهان. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 109.

26- شمس بخش، م. و رحيميان، ح. 1368. شناسائي عامل بيماري شانكر باكتريائي درختان ميوه در مازندران. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 113.

27- شمس بخش، م. و رحيميان، ح. 1368. شناسائي عامل بلاست مركبات در مازندران. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 150.

28- عبدي، ن.، رحيميان، ح.، حمداله زاده، ا. و ابراهيمي، ع. 1368. بررسي خشكيدگي و زوال درختان آلو در مازندران. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 117.

29- عرب، ع. م. و رحيميان، ح. 1368. پوسيدگي شاخه ديفن باخيا در شمال ايران. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 151.

30- عليزاده، ع. و رحيميان، ح. 1368. وقوع بيماري باكتريائي نواري جو در كرمان. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 152.

31- عليزاده علي آبادي، ع. و رحيميان، ح. 1368. وقوع بيماري باكتريائي نواري گندم در كرمان. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 153.

32- عليزاده، ع.، رحيميان، ح. و اخوتيان، ح. 1368. لكه برگي باكتريائي عشقه در تهران. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 144.

33- فروتن، ع.، رحيميان، ح. و گرامي، ق. 1368. عوامل همراه گياهچه هاي بيمار در خزانه هاي برنج استان مازندران. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 120.

34- فروتن، ع.، رحيميان، ح. و اسپهبدي نيا، ع. 1368. پراكندگي ريزوكتونياهاي عامل شيت بلايت و شيت اسپات برنج در مازندران. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 121.

35- محصول، ف.، زاد، ج.، رحيميان، ح.، مجيدي هروان، ا. و ذاكري، ز. 1368. بررسي بيماري بلايت باكتريائي گردو در استان مازندران. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 155.

36- رحيميان، ح. 1368. بيماري لكه چشمي ريزوكتونيائي گندم و جو در مازندران. نشريه علمي دانشگاه مازندران شماره 1: 9-1.

37- رحيميان، ح. و اخوتيان، ح. 1368. بلايت باكتريائي شب بو در مازندران. بيماري هاي گياهي 25: 37-29.

38- رحيميان، ح. 1368. پيدايش يك پاتوار Xanthomonas campestris  بيماريزا در توسكا. بيماري هاي گياهي 25: 74.

39- عليزاده، ع. و رحيميان، ح. 1369. شانكر باكتريائي مركبات در استان كرمان. بيماري هاي گياهي   26: 118.

40- فروتن، ع. و رحيميان، ح. 1369. پيدايش سوختگي برگ ذرت در مازندران. بيماري هاي گياهي 26: 121-120.

41- رحيميان، ح.، عبدي، ن. و محمدنژاد، ا. 1370. بررسي سموم مسي براي كنترل شانكر باكتريائي درختان هلو در شرق مازندران. خلاصه مقالات دهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه كرمان، ص 158.

42- چالوي، و.، رائيني، م. و رحيميان، ح. 1370. روش پيوند نوك جوانه در محيط كشت براي سالم سازي پرتقال تامسون ناول از بيماري ويروسي كيسه صمغي. خلاصه مقالات اولين كنگره منطقه اي بيوتكنولوژي. سازمان پژوهش هاي علمي  و صنعتي ايران، ص 37.

43- رحيميان، ح. 1370. لكه برگي باكتريائي شمعداني در استان هاي مازندران و سمنان. بيماري هاي گياهي 27: 12-1.

44- فروتن، ع. و رحيميان، ح. 1370. پراكندگي و مقايسه سوا شده هاي دو گونه Rhizoctonia solani و R. oryzaesativae عوامل بيماري هاي سوختگي غلاف و سوختگي ساقه برنج در مازندران. بيماري هاي گياهي 27: 50-45.

45- رحيميان، ح. و حبشي، م. 1371. مطالعه ريز برگي مركبات در مازندران. بيماري هاي گياهي 27: 101-97.

46- رحيميان، ح. 1372. لكه برگي باكتريائي آهار در استان مازندران. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه گيلان، ص 247.

47- رحيميان، ح. 1372. آلودگي شمعداني به Rhodococcus fascians در استان تهران. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه گيلان، ص 245.

48- رحيميان، ح. 1372. بيماري نواري باكتريائي ذرت خوشه اي در استان كرمان. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه گيلان، ص 101.

49- رحيميان، ح. 1372. لكه زاويه اي باكتريائي درختان انجيلي. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه گيلان، ص 264.

50- رحيميان، ح. 1372. تعيين خصوصيات باكتري عامل خوشه صمغي گندم در استان فارس. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه گيلان، ص 35.

51- رحيميان، ح. و سهندپور، آ. 1372. بلايت باكتريائي ذرت در استان هاي گيلان و مازندران. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه گيلان، ص 100.

52- اميري، ف.، رحيميان، ح. و ايزد پناه، ك. 1372. انتقال لكه حلقوي ايراني مركبات با پيوند. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه گيلان، ص 217.

53- صالحي، م.، رحيميان، ح. و ايزد پناه، ك. 1372. بيماري ريزبرگي ( استابرن ) مركبات و ناقل آن در استان فارس. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه گيلان، ص 231.

54- كوهي حبيبي، م. و رحيميان، ح. 1372. تعيين آلودگي بوته هاي توتون به ويروس هاي موزائيك توتون و خيار به روش الكتروفورز پروتئين هاي برگ. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه گيلان، ص 172.

55- رحيميان، ح. 1372. واكنش برخي از ارقام مركبات در برابر عامل كريستاكورتيس. بيماري هاي گياهي 29: 147.

56- رحيميان، ح. 1373. بيماري نواري ذرت خوشه اي در استان كرمان. بيماري هاي گياهي 30: 8-1.

57- رحيميان، ح. 1373. نژادهاي ويروس تريستزاي مركبات در مازندران. بيماري هاي گياهي30: 83-81.

58- رحيميان، ح. 1373. لكه برگي باكتريائي ريحان. بيماري هاي گياهي 30: 85-84.

59- بابائي زاد، و. و رحيميان، ح. 1374. بررسي گونه هاي باكتري عامل خوشه صمغي گندم در ايران. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج، ص 30.

60- رحيميان، ح.، حمداله زاده، ا. و منتظري، م. 1374. شناسائي عوامل ويروسي همراه با بيماري اختلال در غلافبندي سويا. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص  109.

61- شهرياري، د. و رحيميان، ح. 1374. خال زدگي باكتريائي گوجه فرنگي در ورامين. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص  168.

62- افيونيان، م. و رحيميان، ح. 1374. معرفي ميزبان جديد بيماري آتشك در ايران. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص 220.

63- افيونيان، م.، رحيميان، ح. و مزارعي، م. 1374. خصوصيات بيماريزائي و سرولوژيكي تعدادي از پاتوارهاي Pseudomonas syringae. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص 221.

64- افيونيان، م. رحيميان، ح. و مزارعي، م. 1374. مقايسه ايزوله هاي ايران Erwinia amylovora بر اساس خصوصيات بيوشيميائي، فيزيولوژيكي و الكتروفورز پروتئين. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص 359.

65- رحيميان، ح. و جعفري، م. ا. 1374. وقوع بيماري شبه مايكوپلاسمائي پيچيدگي برگ هلو در مازندران و درمان موقت درختان آلوده با اكسي تترا سيكلين. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص 233.

66- رحيميان، ح. 1374. معرفي لكه برگي باكتريائي پامچال ايجاد شده توسط پاتواري از Xanthomonas campestris. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص 278.

67- رحيميان، ح. و طالعي، د. 1374. لكه برگي باكتريائي زنبق در مازندران. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص 279.

68- زارعي، ع. و رحيميان، ح. 1374. خصوصيات فنوتيپي استرين هاي Rhodococcus fascians جدا شده از اطلسي در سمنان. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص 280.

69- سهند پور، ا. و رحيميان، ح. 1374. همراهي يك پاتوار Xanthomonas campestris با لكه برگي ليندا. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص 281.

70- رحيميان، ح.، زارعي، ع. و اخوتيان، ح. 1374. لكه قهوه اي قارچ خوراكي در مازندران. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص 372.

71- عامري، م.، خيري، ا. و رحيميان، ح. 1374. معرفي چند ايزوله از باكتري Pasteuria penetrans روي نماتد هاي پارازيت گياهي در مناطق مختلف ايران. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص 379.

72- آقاجانزاده، س.، رسوليان، غ.، مصاحبي، غ. و رحيميان، ح. 1374. بررسي انتقال ويروس تريستزاي مركبات در مازندران. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج،  ص 222.

73-رحيميان، ح. و زارعي، ع. 1375. همراهي يك گونه Pseudomonas با لهيدگي بازيديوكارپ Scleroderma. بيماري هاي گياهي 32: 41.

74- مستوفي زاده قلمفرسا، ر. و رحيميان، ح. 1375. وقوع آلودگي نوع آسيائي شانكر باكتريائي مركبات در ايران. بيماري هاي گياهي 32: 291-290.

75- زارعي، ع. و رحيميان، ح. 1376. لكه زاويه اي توتون در استان مازندران. بيماري هاي گياهي 33: 93-92.

76- شايگان، ج.، علوي، س. و.، رحيميان، ح. و آهون منش، ع. 1376. شناسائي ويروس تريستزاي مركبات در مناطق جديدي از مازندران. بيماري هاي گياهي 33: 93.

77- منتظري، م.، رحيميان، ح. و حمداله زاده، ا. 1376مطالعه ويروئيد شبه اگزوكورتيس مركبات در مازندران. بيماري هاي گياهي 33: 57-47.

78- زارعي، ع. و رحيميان، ح. 1376.عاري سازي دو رقم نارنگي از ويروس تريستزا توسط پيوند نوك شاخه. بيماري هاي گياهي 33: 89-84.

79- شمس بخش، م. و رحيميان، ح. 1376. مطالعه مقايسه اي عوامل مولد بلاست مركبات و شانكر باكتريائي درختان ميوه هسته دار در مازندران. بيماري هاي گياهي 33: 143-132.

80- حريقي، ب. و رحيميان، ح. 1376. وجود گسترده شانكر پوستي گردو در استان مازندران. بيماري هاي گياهي 33: 154-144.

81- صالحي، م.، ايزدپناه، ك. و رحيميان، ح. 1376. بيماري جاروئي ليموترش در استان سيستان و بلوچستان. بيماري هاي گياهي 33: 220-219.

82- بابائي زاد، و. و رحيميان، ح. 1376. خصوصيات استرين هاي باكتري عامل خوشه صمغي گندم جدا شده از نواحي جديدي از ايران. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 53.

83- يزدان پناه، ح.، خشنود، م. ج.، منصور خاني، ا.، رحيميان، ح.، شفاعتي، ع.، راسخ، ح.، گيلاني، ك. و مرادخاني، م. 1377. ارزيابي آلودگي مزارع شمال كشور به مايكوتوكسين هاي فوزاريوم در سال 1375. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص30.

84- عليزاده، ع. و رحيميان، ح. 1377. بررسي خصوصيات فنوتيپي، بيوشيميائي، بيماريزائي و آناليز الكتروفورزي پروتئين كل و غشاء سيتوپلاسمي پاتوارهاي Xanthomonas campestris عامل     بيماري باكتريائي نواري غلات در ايران. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2،       ص 54.

85- معرفت، ع. ر. و رحيميان، ح. 1377. شناسائي و بررسي تغييرات فصلي جمعيت باكتري هاي اپي فيت گندم در استان هاي مازندران، تهران و اصفهان و بررسي مقدماتي نقش تعدادي از آنها در بازداري از باكتري Xanthomonas translucens pv. cerealis عامل بيماري نواري گندم و جو. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 54.

86- سماواتيان، ح. و رحيميان، ح. 1377. بررسي مقدماتي سوختگي باكتريائي برگ چغندر قند در اصفهان. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 126.

87- ظهور پرالك، ا.، رحيميان، ح. و بني هاشمي، ض. 1377. شناسائي  Erwiniaهاي مولد پوسيدگي نرم سيب زميني در استان فارس. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 171.

88- قباخلو، ع.، شهرياري، د. و رحيميان، ح. 1377. وجود بيماري لكه برگي سرينگيائي گوجه فرنگي در ورامين. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 184.

89- قباخلو، ع.، رحيميان، ح. و ستاري، م. 1377. خصوصيات استرين هاي باكتري عامل خال زدگي گوجه فرنگي در ايران. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 185.

90-  محمدي پور، م. و رحيميان، ح. 1377. بررسي استرين هاي عامل بيماري شانكر گوجه فرنگي در استان آذربايجان شرقي. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 187.

91- باقري خيرآبادي، م. و رحيميان، ح. 1377. تشخيص بيووارهاي R. solanacearum عامل پژمردگي سيب زميني در مناطق عمده سيب زميني كاري ايران. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 188.

92- فريدني، ع.، رحيميان، ح. و مجيدي، ا. 1377. بررسي خصوصيات استرين هاي Erwinia carotovora عامل پوسيدگي نرم سيب زميني در ايران. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 189.

93- اخوتيان، ح.، زارعي، ع. و رحيميان، ح. 1377. بيماري لكه برگي توتون ناشي از گونه اي سودوموناس تجزيه كننده پكتين. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 208.

94- رحيميان، ح.، خداكرميان، غ.، بابائي زاد، و. و زارعي، ع. 1377. گسترش وسيع شانكر باكتريائي مركبات در استان هاي جنوبي. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 226.

95- فاتحي، ر.، محمدي، م.، رحيميان، ح.، شريفي تهراني، ع. و ذاكري، ز. 1377. شناسائي و بررسي خصوصيات فنوتيپي Agrobacterium vitis عامل بيماري سرطان طوقه مو در در مناطق كرج و تاكستان. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 250.

96- قاسمي، ا.، محمدي، م.، رحيميان، ح.، شريفي تهراني، ع. و ذاكري، ز. 1377. بررسي عامل بيماري شانكر باكتريائي درختان ميوه هسته دار در منطقه كرج. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 251.

97- قاسمي، ا.، محمدي، م.، شريفي تهراني، ع.، رحيميان، ح. و ذاكري، ز. 1377. ارزيابي مقاومت و فعاليت آنزيم هاي پلي فنل اكسيداز ( PPO ) و كاتالاز ( CAT ) در ارقام مختلف زردآلو پس از تلقيح با عامل بيماري شانكر باكتريائي. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 252.

98- مستوفي زاده قلمفرسا، ر. و رحيميان، ح. 1377. بررسي جدايه هاي باكتري همراه عامل شانكر باكتريائي مركبات و اثرات آنتاگونيستي آنها. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 253.

99- زارعي، ع.، بابائي زاد، و. و رحيميان، ح. 1377. وقوع يك بيماري لكه برگي زنبق ناشي از Erwinia rhapontici. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 270.

100- ادبي فيروزجائي، پ. و رحيميان، ح. 1377. جداسازي اندونوكلئاز محدود كننده XhoI از يك استرينX. vasicola pv. holcicola كرمان. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 303.

101- رحيميان، ح. و زارعي، ع. 1377. شانكر باكتريائي پروانش ايجاد شده توسط يك گونه Xanthomonas. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 306.

102- شاهرخي قطب آبادي، ا. ر. و رحيميان، ح. 1377. مقايسه خصوصيات باكتري شناسي و بيماريزائي استرين هاي عامل بيماري هاي نواري برنج و سوختگي برگ ذرت. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 307.

103- عامري، م.، خيري، ا.، دامادزاده، م. و رحيميان، ح. 1377. بررسي تأثير باكتري Pasteuria penetrans در كنترل نماتد مولد غده ريشه Meloidogvne javanica. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، كرج، جلد 2، ص 320.

104- رحيميان، ح. 1377. بيماري هاي مهم مركبات كشور. سمپوزيوم مسائل مركبات كشور، ضميمه خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج، ص 39-37.

105- رحيميان، ح. 1377. بيماري جاروئي ليموترش در جنوب ايران سمپوزيوم مسايل مركبات كشور، ضميمه خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج، ص 48-46.

106- رحيميان، ح. و زارعي، ع. 1377. خصوصيات استرين هاي R. fascians جدا شده از اطلسي و شمعداني در تهران و سمنان. بيماري هاي گياهي 34: 212-197.

107- يزدان پناه، ح.، ميراليا، م.، گالفاپترا، ف.، بردا، ك. و رحيميان، ح. 1379. بررسي ميزان آلودگي ذرت و جو استان هاي مازندران و گلستان به افلاتوكسين ها و اكراتوكسين آ. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 44.

108- يزدان پناه، ح.، شفارد، گ.، ماراساس، و.، بران، ن.، رحيميان، ح. و صفوي، ن. 1379. بررسي ميزان آلودگي ذرت استان هاي مازندران و اصفهان به فومونيسين ها. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 45.

109- احمدوند، ر. و رحيميان، ح. 1379. شناسائي Erwinia هاي عامل لهيدگي ساقه ذرت در استان مازندران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 49.

110- آقاجاني، م. ع. عليزاده، ع. و رحيميان، ح. 1379. وقوع بيماري سوختگي غلاف نيشكر ناشي از Rhizoctonia zeae در ايران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 67.

111- دلخوش، ح.، رحيميان، ح. و حياتي، ج. 1379. شناسائي عامل مولد عارضه تاولي شدن ميوه كدو مسمائي در استان مازندران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 113.

112- آزاد وار، م. و رحيميان، ح. 1379. بررسي دامنه ميزباني باكتري Ralstonia solanacearum عامل پژمردگي سيب زميني در جنوب استان كرمان. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 114.

113- رحيميان، ح.، و علوي، و. و شايگان، ج. 1379. زوال درختان پرتقال روي پايه نارنج، نشانه اي بر احتمال آغاز انتقال طبيعي ويروس تريستزاي مركبات در مازندران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 132.

114- علوي، و.، رحيميان، ح. و ايزد پناه، ك. 1379. تشخيص ويروس تريستزاي مركبات با روش هاي مستقيم و غير مستقيم آزمون هاي سرولوژيكي الايزا و لكه گذاري روي صفحه نيتروسلولز. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 133.

115- جواهري، م.، محمدي، م.، رحيميان، ح. و قره ياضي، ب. 1379. بررسي استرين هاي اگروباكتريوم جداشده از درختان انگور در كرج و قزوين به كمك آغازگرهاي اختصاصي براي بيووار3 و نقوش پلاسميدي. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 138.

116- داوودي، ع.، مجيدي، ا.، رحيميان، ح. و وليزاده، م. 1379. عكس العمل ارقامي از سيب و گلابي به بيماري آتشك ( Fire blight ). خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 139.

117- خداكرميان، غ. و رحيميان، ح. 1379. تفاوت هاي عمده برخي استرين هاي Xanthomonas axonopodis عامل شانكر مركبات در جنوب ايران با ساير پاتوتيپ هاي عامل بيماري. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 142.

118- ميرزائي، م. ر.، محمدي، م.، رحيميان، ح. و ذاكري، ز. 1379. ويژگي هاي فنوتيپي و بيوشيميائي استرين هاي Xanthomonas axonopodis pv. citri، عامل بيماري شانكر مركبات. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 143.

119- محمدي، م.، ميرزائي، م. ر.، رحيميان، ح.، كوئيزومي، م. و شيوتاني، ح. 1379. تنوع  نقوش  DNA پلاسميدي و واكاوي انگشت نگاري DNA تام در استرين هاي ايراني Xanthomonas axonopodis pv. citri عامل بيماري شانكر مركبات. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 144.

120- ميرزائي، م. ر.، محمدي، م.، رحيميان، ح. و زاد، ج. 1379. نقوش ايزوزايمي استراز و سوپر اكسيدديس ميوتاز در استرين هاي ايراني Xanthomonas axonopodis pv. citri عامل بيماري شانكر باكتريائي مركبات در جنوب ايران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 145.

121- جواهري، م.، قره ياضي، ب.، دلخوش، ح. و رحيميان، ح. 1379. معرفي آغازگرهاي جديد براي تشخيص قطعي و سريع درختان مركبات مبتلا به بيماري جاروئي ليموترش. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 147.

122- زارعي، ع. و رحيميان، ح. 1379. شناسائي عامل بيماري بلايت باكتريائي درختان توت در استان تهران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 150.

123- آقاجاني، م. ع.، عليزاده، ع. و رحيميان، ح. 1379. گروه هاي آناستوموزي رايزوكتونياهاي دو    هسته اي تك لپه ايها در مازندران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 174.

124- الداغي، م.، محمدي، م.، رحيميان، ح. و شريفي تهراني، ع. 1379. مقايسه سرولوژيكي و ملكولي استرين هاي Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از درختان ميوه هسته دار، گندم و جو. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 179.

125- الداغي، م.، محمدي، م.، رحيميان، ح. و شريفي تهراني، ع. 1379. مقايسه ويژگي هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميائي، دامنه ميزباني و آنتي بيوگرام جدايه هاي ايراني عامل بيماري درختان ميوه هسته دار با جدايه هاي P. syringae pv. syringae  عامل بيماري بلايت باكتريائي گندم و جو. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 235.

126- بابائي زاد، و. و رحيميان، ح. 1379. وقوع بلايت باكتريائي لوبيا در مازندران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 284.

127- آقاجاني، م. ع.، رحيميان، ح.، و عليزاده، ع. 1379. وقوع بيماري سوختگي هوائي ريزوكتونيايي سويا در ايران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 294.

128- آزادوار، م. و رحيميان، ح. 1379. بررسي خصويات فنوتيپي، الكتروفورزي و سرولوژيكي باكتري عامل پژمردگي سيب زميني در جنوب استان كرمان. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 315.

129- آزادوار، م. و رحيميان، ح. 1379. شناسائي بيوتيپ و نژاد جدايه هاي باكتري Ralstonia solanacearum عامل پژمردگي سيب زميني در جنوب ايران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 316.

130- طريقي، س.، رحيميان، ح.، و جعفر پور، ب. 1379. بررسي باكتري هاي اپي فيت درختان پسته در مناطق عمده پسته كاري ايران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 327.

131- علوي، و.، رحيميان، ح. و ايزد پناه، ك. 1379. خالص سازي ويروس تريستزاي مركبات از طريق الكتروفورز در شيب چگالي ساكارز. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 339.

132- علوي، و.، رحيميان، ح. و ايزد پناه، ك. 1379. تفكيك جدايه هاي ويروس تريستزاي مركبات توسط نقوش الكتروفورزي دي، ان، اي مكمل ژنوم ويروس. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 340.

133- توده فلاح، م.، رحيميان، ح.، ميناسيان، و. و عليزاده، و. 1379. بررسي وضعيت بيماري اگزوكورتيس مركبات در استان خوزستان. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 341.

134- جواهري، م.، محمدي، م.، رحيميان، ح. و شريفي تهراني، ع. 1379. تنوع در مرفولوژي و بيماريزائي استرين هاي اگروباكتريوم جدا شده از تاكستان هاي تهران و قزوين. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 342.

135- جواهري، م.، محمدي، م.، رحيميان، ح.، شريفي تهراني، ع. و زمجدي، ا. 1379. تشخيص اوپين هاي توليد شده توسط جدايه هاي ايراني اگروباكتريوم گالزا در انگور. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 343.

136- گوهر زاده عطائي، ف. و رحيميان، ح. 1379. مقايسه استرين هاي Pseudomonas viridiflava جدا شده از ريحان، اسفناج، توتون، هميشه بهار و مركبات در استان مازندران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 346.

137- آقاجاني، م. ع.، عليزاده، ع. و رحيميان، ح. 1379. وقوع بيماري لكه قهوه اي ( سوختگي رايزوكتونيائي ) ارزن جنگلي در ايران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 352.

138- آقاجاني، م. ع.، رحيميان، ح.، و عليزاده، ع. 1379. گروه هاي آناستوموزي قارچ Rhizoctonia solani عامل سوختگي برگ درختان ميوه و جنگلي در ايران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 356.

139- آقاجاني، م. ع.، عليزاده، ع. و رحيميان، ح. 1379. گروه هاي آناستوموزي Rhizoctonia solani بيمارگر گياهان تك لپه در منطقه مركزي مازندران. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد2، ص 384.

140- صفائي، ن.، ميناسان، و.، رحيميان، ح. و بني هاشمي، ض. 1378. جداسازي، تشخيص و بررسي بيماريزائي گونه هاي ريزوكتونيا از گياهان مختلف در استان خوزستان. بيماري هاي گياهي 35: 8-1.

141- خداكرميان، غ.، رحيميان، ح.، محمدي، م. و علامه، ع. 1378. خصوصيات فنوتيپي، دامنه ميزباني و چگونگي پراكنش استرين هاي باكتري Xanthomonas axonopodis عامل شانكر مركبات جنوب ايران. بيماري هاي گياهي 35: 111-102.

142- مير ابوالفتحي، م.، عليزاده، ع. و رحيميان، ح. 1379. مقايسه مورفولوژيكي، ايزوزايمي و فيزيولوژيكي Phytophthora megasperma از پسته و ديگر ميزبان ها. بيماري هاي گياهي 36: 76-47.

143- خداكرميان، غ.، سوئينگز، ژ.، استوارت، س.، ون ايژن، س. و رحيميان، ح. 1379. گروه بندي  استرين هاي باكتري عامل ايجاد زخم و لكه برگي مركبات از آسيا، امريكا، استراليا بر اساس الگوي الكتروفورز پروتئين و سيستم بيولوگ. بيماري هاي گياهي 36: 178-165.

144- قباخلو، ع. و رحيميان، ح. 1379. مطالعه عوامل مولد لكه برگي باكتريائي گوجه فرنگي در ورامين. بيماري هاي گياهي 36: 342-329.

145- رحيميان، ح.، علوي، و.، شايگان، ج. و هاديزاده، ع. 1379. انتقال ويروس تريستزاي مركبات توسط شته سبز پنبه ( Aphis gossypii ) در شمال ايران. بيماري هاي گياهي 36: 355.

146- سليماني، ا.، رحيميان، ح.، بابائيان، ن. ع. و بهرامي، م. 1379. حساسيت يا مقاومت نسبي ارقام و لاين هاي انتخابي برنج در برابر سوختگي غلاف. بيماري هاي گياهي 36: 358.

147- حسيني پور، ا.، رحيميان، ح.، سيار، ك. و گارنيه، م. 1380. بررسي پلي مورفيزم در DNA ژنومي استرين هاي Spiroplasma citri جدا شده از مركبات برخي مناطق شمالي و جنوبي ايران. بيماري هاي گياهي 37: 14-1.

148- كوهي حبيبي، م.، اربابي قهرودي، م.، ايزد پناه، ك.، رحيميان، ح. و وينترز، ا. 1380. تعيين RNA هاي زير ژنومي        ( Subgenomic RNAs ) ويروس موزائيك نوار سبز زد قياق. بيماري هاي گياهي 37: 96-85.

149- ميرزائي، م. ر.، قاسمي، ا.، رحيميان، ح.، محمدي، م. و آزادوار، م. 1380. Bacillus sp. عامل جديد پوسيدگي ميوه ليمو ( Citrus limon ). بيماري هاي گياهي 37: 161.

150- طريقي، س. و رحيميان، ح. 1380. شانكر و لكه برگي پسته ناشي از گونه اي زانتوموناس. بيماري هاي گياهي 37: 162-161.

151- رحيميان، ح. و زارعي، ع. 1380. شناسائي زردي نهال به عنوان سويه در حال انتقال با شته در مركبات شمال ايران. بيماري هاي گياهي 37: 163-162.

152- رسوليان، غ.، آقاجانزاده، س.، رحيميان، ح. و مصباحي، غ. 1380. انتقال ويروس تريستزاي مركبات توسط مهم ترين شته هاي مركبات در مازندران. مجله علوم كشاورزي ايران 32: 590-585.

153- فروتن، ع.، رحيميان، ح.، رعيت پناه، س.، براري، ح.، صداقت فر، ع.، رمضاني، ح. و كيانوش، ح. 1381. تأثير قارچ هاي T. harzianum و T. viridae در كنترل بيماري پاخوره گندم. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 31-30.

154- تاجيك قنبري، م. ع.، رحيميان، ح.، عليزاده، ع. و رضائيان، و. 1381. بررسي تنوع نقوش الكتروفوروتيك قارچ عامل سوختگي غلاف برنج مازندران. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 71.

155- تاجيك قنبري، م. ع.، رحيميان، ح.، عليزاده، ع. و رضائيان، و. 1381. آناليز چربي هاي اسكلرت هاي قارچ عامل شيت بلايت برنج با استفاده از كروماتوگرافي لايه نازك. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 72.

156- عرب سلماني، م.، رحيميان، ح.، آزاد، ف. و قاسمي، ا. 1381. وقوع بيماري بلايت باكتريائي پنبه ناشي از Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum . خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 119.

157- برزگر، ع.، زماني، م. ر.، مطلبي، م. و رحيميان، ح. 1381. مقايسه الگوي پلي مريستم و نقوش پروتئيني جدايه هاي باكتري Xanthomonas sp. عامل سوختگي برگ چغندر قند. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 147-146.

158- مهرور، م.، رحيميان، ح.، خداكرميان، غ. و ظهور، ا. 1381. تعيين ويژگي هاي استرين هاي پكتوباكتريوم عامل پوسيدگي نرم ريشه چغندر قند در خراسان. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 148.

159- رحيميان، ح.، نيك روش، ز.، عربي، ف. و زارعي، ع. 1381. سبب شناسي پوسيدگي گل هاي براكلي. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 191-190.

160- عيني، ا.، خداكرميان، غ.، و رحيميان، ح. 1381. بررسي خصوصيات فنوتيپي و دامنه ميزباني استرين هاي Streptomyces عامل جرب سيب زميني در ايران. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 193.

161- سماواتيان، ح. و رحيميان، ح. 1381. بررسي اثر تناوب سه ساله در كاهش درصد بوته هاي پژمرده سيب زميني ناشي از Ralstonia solanacearum. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 194.

162- احمدوند، د. و رحيميان، ح. 1381. بررسي تنوع Erwinia  هاي پكتولتيك بيماريزا روي سيب زميني در استان همدان. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 188-187.

163- گل محمدي، م.، عليزاده، ع. و رحيميان، ح. 1381. بررسي هاي مقدماتي اكولوژي باكتري عامل بلايت گردو در استان هاي شمالي و مركزي ايران. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 232.

164- ميرزائي، م.، رحيميان، ح. و ارشاد، ج. 1381. Nattrassia mangiferae عامل سرخشكيدگي و شانكر تنه درختان Ficus relegiosa. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 238-237.

165- ميرزائي، م.، رحيميان، ح.، صفرنژاد، م. ر. و اميري، م. 1381. بررسي حساسيت تعدادي از ارقام مركبات به Ceratocystis radicicola عامل پوسيدگي ميوه ليمو. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 238.

166- حسيني پور، ا.، رحيميان، ح.، گارنيه، م. و سيار، ك. 1381. بررسي پلي مورفيسم اسپرالين در استرين هاي Spiroplasma citri جدا شده از مركبات مناطق شمالي و جنوبي ايران. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 241.

167- طريقي، س. و رحيميان، ح. 1381. بيماري بلايت باكتريائي پسته در ايران. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 242.

168- كيا، ش.، تقوي، م. و رحيميان، ح. 1381. خصوصيات فنوتيپي، دامنه ميزباني و الگوي الكتروفورز پروتئين استرين هاي عامل شانكر باكتريائي مركبات در جنوب ايران. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 246-245.

169- گل محمدي، م.، عليزاده، ع. و رحيميان، ح. 1381. وقوع بيماري بلايت باكتريائي گردو در استان هاي مركزي و شمالي ايران. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 247-246.

170- ظهور، ا.، رحيميان، ح.، عربي، ف. و نيكروش، ز. 1381. بيماري بلاست گلابي در خراسان. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 247.

171- رحيميان، ح. و زارعي، ع. 1381. ويژگي هاي برخي از جدايه هاي منتقل شده با شته ويروس تريستزاي مركبات. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 259-258.

172- بني هاشمي، م.، محمدي، م.، حجارود، ع. و رحيميان، ح. 1381. بررسي تنوع جدايه هاي Rhizoctonia solani گروه آناستوموزي يك بر اساس نقوش ايزوزيمي. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، ص 270.

173- حسيني پور، ا.، رحيميان، ح.، گارنيه، م.، رسائي، م. و سيار، ك. 1831. بررسي تنوع ژنتيكي استرين هاي ايراني Spiroplasma با روش واكنش هاي زنجيره اي پليمراز مبني بر آغازگرهاي انتخابي (AP  PCR  ). خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي، كرمانشاه. ص 298 - 297.

174- قباخلو، ع. ، علايي، ح. ، شهرياري، د. و رحيميان، ح. 1381 . وقوع برخي بيماريهاي باكتريائي گياهان در استان كرمان، خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه رازي، كرمانشاه. ص 301 - 300.

175-  ميرزائي، م.، ارشاد، ج.، نجفي نيا، م. و رحيميان، ح. 1380. وقوع نوعي پوسيدگي ميوه ليمو ناشي از Ceratocystis radicicola . بيماريهاي گياهي 37: 323.

176- سماواتيان، ح. و رحيميان، ح. 1380. سوختگي باكتريائي برگ چغندر قند ناشي از گونه اي زانتوموناس. بيماريهاي گياهي 37: 281 - 273.

177- گوهرزاده عطائي، ف.، رحيميان، ح. و محمدي، ا. 1379. بررسي و مقايسه استرين هاي Pseudomonas viridiflava  جدا شده از ريحان، اسفناج، توتون، هميشه بهار و مركبات در استان مازندران. علوم كشاورزي مدرس1: 65-49.

178- مطيع شرع، ب.، مجيدي هروان، ا.، رحيميان، ح. و محمدي، ا. 1379. جداسازي باكتري هاي آنتاگونيست ضد amylovora Erwinia عامل بيماري آتشك از ميان ميكروفلور باكتريائي درختان سيب و گلابي. علوم كشاورزي مدرس1: 85-79.

179- خباز جلفائي، ح. و رحيميان، ح. 1381. بيماري لكه قهوه اي قارچ خوراكي در ايران.

بيماري هاي گياهي 38: 10-1.

180- گل محمدي، م.، عليزاده، ع. و رحيميان، ح. 1381. همگني جدايه هاي عامل بلايت باكتريائي گردو در استان هاي مركزي و شمال ايران. بيماري هاي گياهي 38: 20-11.

181- بابائي زاد، و. و رحيميان، ح. 1381. تشخيص و تعيين پراكندگي گونه هاي باكتري عامل خوشه صمغي در برخي مناطق گندم خيز ايران. بيماري هاي گياهي 38: 55-47.

182- مير ابوالفتحي، م.، عليزاده، ع.، كوك، د. اي. ال. ، دانكن، ج. م. ، رحيميان، ح. و ارشاد، ج، 1381. تشخيص عوامل بيماري انگومك پسته با واكنش زنجيره اي پليمراز ( (PCR . بيماري هاي گياهي 38: 116-97.

183- قباخلو، ع.، شهرياري، د. و رحيميان، ح. 1381. وقوع بيماري لكه برگي و بلايت باكتريائي كدوئيان در ورامين و ارزيابي مقاومت برخي ارقام و لاين هاي خيار نسبت به آن. بيماري هاي گياهي 38: 6-145.

184- ميرزائي، م. ر.، رحيميان، ح. و آزادوار، م. 1381. تآثير نيترات نقره و مخلوط بردو بر عارضه خشكيدگي خوشه خرما. بيماريهاي گياهي 38: 146.

185- تاجيك قنبري، م. ع.، رحيميان، ح. و عليزاده، ع. 1381. بررسي تنوع جمعيت هاي قارچ عامل سوختگي غلاف برنج در مزارع مناطق شمالي ايران. بيماريهاي گياهي 38: 224 -  207 .

186- بابائي زاد، و. و رحيميان، ح. 1381. وقوع بيماري بلايت باكتريائي لوبيا و شناسائي عامل بيماري در استان مازندران. بيماريهاي گياهي 38: 233 -  225.

187- عيني، ا.، خداكرميان، غ. و رحيميان، ح. 1382. خصوصيات فنوتيپي و دامنه ميزباني استرين هاي Streptomyces عامل جرب سيب زميني در ايران. بيماري هاي گياهي 39: 101-85 .

188- صالحي، س. ، قاسمي، ا.، رحيميان، ح. و ناظريان، ع. 1382. شناسائي گونه Agrobacterium larrymoorei عامل گال هوائي بنجامين در ايران. بيماريهاي گياهي 39: 108-107.

189- خداكرميان، غ. عيني، ا. و رحيميان، ح. 1382. الگوي پروتئين و اسيدهاي چرب جدايه هاي Streptomyces عامل جرب سيب زميني در ايران. مجله علوم كشاورزي ايران 34: 845-837 .

190- صفائي، ن.، عليزاده، ع.، سعيدي، ع.، رحيميان، ح. و آدام، گ. 1383. واسنجي يك روش زيست سنجي براي توليد زرالينون در قارچ ها و بررسي توليد آن در جدايه هاي ايراني Fusarium graminearum عامل بلايت سنبله گندم. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 29.

191- سهندپور، ا. و رحيميان، ح. 1383. بررسي واكنش ارقام مختلف گندم به عامل موزائيك باكتريائي گندم. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 31.

192- عربي، ف.، نيكروش، ز.، رضائيان، و. و رحيميان، ح. 1383. موزائيك باكتريائي گندم در استان تهران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 33.

193- محمدي، ك.، اعتباريان، ح.، رحيميان، ح. و قلندر، م. 1383. كنترل بيولوژيك بيماري پوسيدگي معمولي ريشه گندم Bipolaris sorokiniana  توسط باكتري هاي آنتاگونيست ناحيه ريزوسفر. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 37.

194- طالبي، ر.، رحيميان، ح.، نعمت زاده، ق. و مومني، ع. 1383. ارزيابي مقاومت ارقام محلي و اصلاح شده برنج در برابر قارچ عامل بيماري بلاست. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 93.

195- تاجيك قنبري، م. ع.، رحيميان، ح. و عليزاده، ع. 1383. مطالعه تنوع جمعيت هاي Rhizoctonia solani AG-I-IA جدا شده از شاليزارهاي مازندران با استفاده از rDNA-RFLP. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 104.

196- ميرزائي، ا.، رحيميان، ح.، اسماعيل زاده حسيني، ر.، حبشي، ع. ا.، قره ياضي، ب. و جواهري، م. 1383. شباهت فيتوپلاسماي همراه جاروك يونجه به Candidatus Phytoplasma aurantifolia در استان هاي سيستان و بلوچستان و يزد. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 130.

197- ميرزائي، ا.، رحيميان، ح.، اسماعيل زاده حسيني، ر.، حبشي، ع. ا. و جواهري، م. 1383. وقوع آلودگي فيتوپلاسمائي در چغندرقند در ايران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 131.

198- بابائي زاد، و.، نيكروش، ز.، عربي، ف. و رحيميان، ح. 1383. بيماري بلايت باكتريائي چغندر در ايران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 153.

199- سماواتيان، ح. و رحيميان، ح. 1383. بررسي اثر تناوب چهار ساله در كاهش درصد بوته هاي پژمرده سيب زميني ناشي از Ralstonia solanacearum. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 229.

200- آزادوار، م.، آئين، ا. و رحيميان، ح. 1383. بررسي تحمل نسبي نوزده رقم تجاري سيب زميني نسبت به عامل پژمردگي باكتريائي. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 230.

201- عربي، ف.، نيكروش، ز.، رضائيان، و. و رحيميان، ح. 1383. بلايت باكتريائي گل كلم ناشي از گونه اي زانتوموناس در سمنان. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 272.

202- بهبودي، ك.، شريفي تهراني، ع.، حجارود، ق.، زاد، ج.، محمدي، م. و رحيميان، ح. 1383. كنترل بيولوژيكي قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل بيماري پوسيدگي ريشه آفتابگردان بوسيله سودوموناس هاي فلورسنت. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 296.

203- عرب سلماني، م.، رهنما، ك.، رحيميان، ح. و بني هاشمي، ض. 1383. همبستگي بين جمعيت اوليه قارچ Verticillium dahliae با شيوع و خسارت بيماري پژمردگي ورتيسيليومي پنبه در استان گلستان.

خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 309.

204- عرب سلماني، م.، رهنما، ك.، رحيميان، ح. و بني هاشمي، ض. 1383. برآوردي از درصد كاهش عملكرد پنبه ناشي از بيماري پژمردگي ورتيسيليومي پنبه در استان گلستان. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 310.

205- خاني، م. و رحيميان، ح. 1383. شناسائي ميزبان هاي اپي فيتي Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بيماري نوار قرمز نيشكر در مزارع مازندران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 315.

206- خاني، م.، رحيميان، ح. و خداكرميان، غ. 1383. تعيين ميزان بقاء اپي فيتي جدايه هاي Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بيماري نوار قرمز نيشكر روي علف هاي هرز مزارع نيشكر مازندران در شرايط گلخانه. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 316.

207- رحيميان، ح.، گل محمدي، م. و صبوروح، ع. 1383. فقدان حفاظت تقاطعي ميان ويروس هاي پسوروز و لكه حلقوي ايراني مركبات. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 331.

208- ميرزائي، م. ر.، قاسمي، ا.، رحيميان، ح. و آئين، ا. 1383. بقاء ساپروفيتيXanthomonas axonopodis pv. citri عامل شانكر مركبات بر روي علف هاي هرز و خاك باغات آلوده مركبات. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 332.

209- گل محمدي، م.، فيفائي، ر.، بيگي فيروزجائي، ف. و رحيميان، ح. 1383. بررسي بيماري بلاست مركبات در غرب مازندران و گيلان و تعيين ارتباط احتمالي عامل بيماري در تشديد عارضه سرمازدگي مركبات. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 333.

210- نجات، ن.، رحيميان، ح. و صالحي، م. 1383. بررسي ميزبان هاي علفي عامل بيماري ريز برگي      ( استابرن ) مركبات در فارس. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 336.

211- اميدي، م.، حسيني پور، ا.، لري، ز. رحيميان، ح. 1383. رديابي زنجرك هاي حامل Spiroplasma citri با روش تغذيه از طريق غشاء در منطقه جيرفت. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 337.

212- لري، ز.، حسيني پور، ا.، معصومي، ح. و رحيميان، ح. 1383. رديابي Spiroplasma citri  در زنجرك هاي جمع آوري شده ه از منطقه جيرفت كرمان. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 338.

213- رحيميان، ح. 1383. واكنش تعدادي از گونه هاي مركبات در برابر عامل لكه حلقوي ايراني مركبات. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 340.

214- جمال اميدي، ف.، رجائي، ه. و رحيميان، ح. 1383. بررسي تغييرات سلولي- بافتي پوست ميوه در حال نمو پرتقال، در ارتباط با عارضه ترك خوردگي ميان بر ( Albedo breakdown, Crease ). خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 344.

215- نوشين پيجاني، م.، روستائي، ع. م.، رحيميان، ح.، اعتباريان، ح. ر. و امينيان، ح. 1383. كنترل بيولوژيك كپك سبز و آبي پرتقال با استفاده از آنتاگونيست هاي باكتريائي. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 345.

216- رحيميان، ح. 1383. بيماري پوست صمغي پرتقال در مازندران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 346.

217- گل محمدي، م. و رحيميان، ح. 1383. اولين گزارش از وقوع لكه قهوه اي ( Brown spot ) ناشي از قارچ Alternaria alternata روي نارنگي پيج در ايران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 347.

218- رحيميان، ح.، تاجيك قنبري، م. ع. و رضائيان، و. 1383.Colletotrichum crassipes  عامل آنتراكنوز آووكادو در مازندران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 349.

219- گل محمدي، م.، ناظريان، ع. و رحيميان، ح. 1383. بررسي پراكنش و شناسائي شانكر باكتريائي كيوي در شمال ايران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 352.

220- گل محمدي، م. و رحيميان، ح. 1383. اولين گزارش از لكه برگي آلترناريائي كيوي فروت در ايران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 353.

221- طاهري، ح.، گل محمدي، م.، رحيميان، ح. و بيگي، ف. 1383. معرفي قارچ Botrytis cinerea به عنوان عامل كپك خاكستري كيوي فروت در شمال ايران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 355.

222- صالحي، س.، قاسمي، ا.، رحيميان، ح.، امامي، م. و نوحي، ا. 1383. جداسازي       Agrobacterium tumefaciens (Rhizobium radiobacter ) عامل گال مو در استان قزوين. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 357.

223- قاسمي، ا.، موسيوند، م.، خزيني، ف. و رحيميان، ح. 1383. وقوع بيماري گال باكتريائي زيتون در ايران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 372.

224- نيكروش، ز.، عربي، ف. و رحيميان، ح. 1383. پوسيدگي ساقه و برگ موز. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 411.

225- حمزه نژاد، پ.، رحيميان، ح.، قاسمي، ا. و محمود پور، م. ع. 1383. بررسي مقاومت ارقام تجارتي گيلاس به بيماري شانكر باكتريائي و سنجش آنزيم هاي پلي فنل اكسيداز و پراكسيداز به عنوان نشانگرهاي بيوشيميائي مقاومت. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 414.

226- محمدي پور، م. و رحيميان، ح. 1383. بيماري گال باكتريائي ريشه و طوقه سيب در استان آذربايجان شرقي. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 416.

227- رحيميان، ح.، نيكروش، ز.، عربي، ف. و رضائيان، و. 1383. دخالت Xanthomonas arboricola pv. pruni در سوختگي شكوفه هاي هلو در مازندران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 424.

228- صالحي، س.، رحيميان، ح. و قاسمي، ا. 1383. تنوع استرين هاي Agrobacterium با دامنه ميزباني وسيع در ايران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 433.

229- رحيميان، ح.، نيكروش، ز.، عربي، ف. و زارعي، ع. 1383. تنوع جمعيت هاي Xanthomonas sp.  عامل لكه زاويه اي توسكا در مازندران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 439.

230- دامادي، ع.، زارعي، ع.، رضائيان، و. و رحيميان، ح. 1383. جداسازي يك گونه زانتوموناس از سماق در آذربايجان. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 450.

231- قباخلو، ع.، شهرياري، د.، رحيميان، ح.، روستائي، ع. م. و حافظ، خديجه. 1383. مطالعه بيماري لكه برگي باكتريائي فيكوس در گلخانه هاي استان هاي تهران، يزد و كرمان. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 451.

232- ميرزائي، ا.، رحيميان، ح.، حبشي، ع. ا. و جواهري، محمد. 1383. رديابي و شناسائي مولكولي فيتوپلاسماهاي همراه چند بيماري گياهي در استان تهران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 509.

233- خضري، ص.، محمدي، م.، رحيميان، ح.، شريفي تهراني، ع. و آهنگران، ا. 1383. مقايسه فنوتيپي، بيوشيميائي و آنتي بيوگرام استرين هاي ايراني  Pseudomonas syringae pv. syringae جداسازي شده از ميزبان هاي مختلف. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 511.

234- خضري، ص.، محمدي، م.، رحيميان، ح.، شريفي تهراني، ع. و آهنگران، ا. 1383. بررسي ويژگي هاي ملكولي استرين هاي ايراني Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از ميزبان هاي مختلف. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 512.

235- خضري، ص.، محمدي، م.، رحيميان، ح.، شريفي تهراني، ع. و آهنگران، ا. 1383. مقايسه سرولوژيكي استرين هاي باكتري  Pseudomonas syringae pv. syringaeاز پنج گروه ميزباني مختلف. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 513.

236- نيكروش، ز.، عربي، ف. و رحيميان، ح. 1383. لكه باكتريائي كاردي در ايران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 514.

237- عربي، ف.، نيكروش، ز.، رضائيان، و. و رحيميان، ح. 1383. لكه برگي باكتريائي خاكشير وحشي در استان تهران. خلاصه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد2، ص 515.

238- عامري، م.، خيري، ا.، دامادزاده، م. و رحيميان، ح. 1383. بررسي تأثير باكتري Pasteuria penetrans در كنترل نماتد مولد غده ريشه Meloidogyne javanica. بيماري هاي گياهي 40: 13-1.

239-طاهري، ح.، گل محمدي، م. و رحيميان، ح. 1383. معرفي Botrytis cinerea  به عنوان عامل كپك خاكستري كيوي در شمال ايران. بيماريهاي گياهي 40: 154.

240- شجاعيان، ع. ، قره ياضي، ب. ، ارزاني، ك. ، رحيميان، ح. ، له لي، ت. و پيترا، م. 1383. تهيه      نقشه پيوستگي خربزه ايراني ( Cucumis melo L. ) با استفاده از نشانگر RAPD. نهال و بذر             20: 382 - 373.

241- رستمي، م. ، رحيميان، ح. و قاسمي، ا. 1384. شناسائي Pseudomonas fuscovaginae  عامل بيماري پوسيدگي قهوه اي غلاف برنج. بيماري هاي گياهي 41 : 144 – 143.

242- رستمي، م. ، قاسمي، ا. و رحيميان، ح. 1384. شناسائي و جداسازي Pectobacterium chrysanthemi عامل پوسيدگي طوقه برنج در استان مازندران. بيماري هاي گياهي 41 : 146 – 145.

243- علوي، س. م. ، هاشمي سهي، ه. ، آهون منش، ع. و رحيميان، ح. 1384. شناسائي ويروئيدهاي خميدگي برگ و كوتولگي رازك در درختان مركبات مازندران. بيماري هاي گياهي 41 : 155 – 154.

244- صاحباني، ن.، خيري، ا.، رحيميان، ح.، شريفي تهراني، ع. و ذاكري، ز. 1384. بررسي تعامل نماتد گالزاي بذر گندم Anguina tritici و عامل بيماري خوشه صمغي گندم Rathayibacter tritici. مجله علوم كشاورزي ايران 36: 1360-1355.

245- صفايي، ن.، عليزاده، ع.، سعيدي، ع.، رحيميان، ح. و آدام، گ. 1384. تشخيص ملكولي و بررسي تنوع جدايه هاي ايراني Fusarium graminearum، عامل بلايت سنبله گندم. بيماري هاي گياهي 41 : 189-171.

246- صفايي، ن.، عليزاده، ع.، سعيدي، ع.، رحيميان، ح. و آدام، گ. 1384. بهينه سازي يك روش زيست سنجي براي ارزيابي توليد رزاليون در قارچ ها و كاربرد آن در مورد جدايه هاي ايراني. بيماري هاي گياهي 41 : 241-229.

247- شهرياري، د.، قباخلو، ع.، حافظ، خ.، رحيميان، ح. و قاسمي، ا.  1384. مطالعه عامل بيماري بلايت باكتريايي كدوئيان در ورامين و ارزيابي مقاومت تعدادي از ارقام و لاين هاي خيار نسبت به آن. بيماري هاي گياهي 41: 214-203.

248- احمدوند، ر. و رحيميان، ح. 1384. بررسي تنوع فنوتيپي و الكتروفورزي پكتوباكتريوم هاي بيماريزا روي ذرت در استان مازندران. بيماري هاي گياهي 41 : 289-271.

249- علوي، س. م.، هاشمي سهي، ه.، آهون منش، ع.، رحيميان، ح. و برزگر، ع. 1384.  بررسي ملكولي و شناسايي ويروئيدهاي مركبات استان مازندران (خلاصه)، بيماري هاي گياهي 41: 303.

250- گل محمدي، م.، رحيميان، ح.، بني هاشميان، س. م. و طاهري حسين. 1384. وقوع بيماري لكه قهوه اي نارنگي پيج در غرب مازندران، علوم كشاورزي و منابع طبيعي 12: 124-116.

251- رستمي، م.، قاسمي، ا. و رحيميان، ح. 1384. شناسايي و جداسازي Pectobacterium chrysanthemi عامل بيماري پوسيدگي طوقه برنج (خلاصه). بيماري هاي گياهي 41 : 145.

252- رستمي، م. ، رحيميان، ح. و قاسمي، ا. 1384. شناسائي Pseudomonas fuscovaginae  عامل بيماري پوسيدگي قهوه اي غلاف برنج. بيماري هاي گياهي 41 : 144 – 143.

253- بهبودي، ك.، شريفي تهراني، ع.، حجارود، ق.، زاد، ج.، محمدي، م. و رحيميان، ح. 1384. بررسي تاثير سودوموناس هاي فلورسنت روي قارچ Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary عامل پوسيدگي ريشه آفتابگردان. علوم كشاورزي ايران 36: 803-791.

254- محمدي، ك.، رحيميان، ح.، اعتباريان، ح. ر. و قلندر، م. 1384. كنترل بيولوژيك عامل پوسيدگي معمولي ريشه گندم توسط باكتري هاي آنتاگونيست ناحيه ريزوسفر. بيماري هاي گياهي 41: 402-383.

255- آزادوار، م. و رحيميان، ح. 1384. دامنه ميزباني استرين سيب زميني (بيووار 2/ نژاد 3) باكتري Ralstonia solanacearum. بيماري هاي گياهي 41: 424-415.

256- فروتن، ع.، رحيميان، ح. و عليزاده، ع. 1384. تاثير باكتري هاي آنتاگونيست در كنترل بلايت ساقه گندم. بيماري هاي گياهي 41: 473-455.

257- رستمي، م.، رحيميان، ح. و قاسمي، ا. 1384. وقوع بيماري پوسيدگي باكتريايي غلاف برنج در شمال ايران (خلاصه). بيماري هاي گياهي 42: 476-475.

258- نيكروش، ز.، عربي، ف.، رضاييان، و. و رحيميان، ح. 1384. جداسازي چند سودوموناس از لكه برگي و شانكر ساقه كلزا (خلاصه). بيماري هاي گياهي 42: 477-476. 

259- تاجيك قنبري، م. ع.، رحيميان، ح. و عليزاده، ع. 1384. مطالعه جمعيت هاي Rhizoctonia solaniAG-1-IA جدا شده از برنج در استان مازندران به كمك rDNA RFLP. بيماري هاي گياهي 41: 522-507.

260- محمودي، س. ب.، مصباح، م.، رحيميان، ح.، عليزاده، ع. و نوروزي، پ. 1384. تعيين تنوع ژنتيكي جدايه هاي Rhizoctonia solani. بيماري هاي گياهي 41: 542-523. 

261- خباز جلفايي، ح.، محمدي گل تپه، ا. و رحيميان، ح. 1384. جداسازي، انتخاب و ارزيابي باكتري هاي آنتاگونيست در كنترل بيولوژيك بيماري لكه قهوه اي قارچ خوراكي دكمه اي. بيماري هاي گياهي 41: 559-543. .

262- بهبودي، ك.، شريفي تهراني، ع.، حجارود، ق.، زاد، ج.، محمدي، م. و رحيميان، ح. 1385. تاثير محيط كشت و زمان انكوباسيون در ميزان آنتي بيوتيك هاي توليد شده از سودوموناس هاس فلورسنت. بيماري هاي گياهي 42: 137-125.

263- علوي، س. م.، هاشمي سهي، ه.، آهون منش، ع.، صبوروح منفرد، ع.، عرب، فخرالدين. و رحيميان، ح. 1385. رديابي و شناسي ويروئيد اگزوكورتيس مركبات در درختان مركبات شمال ايران. بيماري هاي گياهي 42: 196-195. 

264- عليمي، م.، سليماني، م. ج.، رحيميان، ح. و دهقان، م. ع. 1385. بررسي مكانيسم هاي بيوكنترلي و تفاوت در ميزان بازداري چند باكتري آنتاگونيست به صورت كاربرد تك جدايه و مخلوط بر قارچ Fusarium graminearum عامل بلايت فوزاريومي خوشه گندم. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 13.

265- خادملو، ا.، تقي نسب، م. و رحيميان، ح. 1385. شناسايي Dickeya spp. عامل پوسيدگي طوقه و ساقه برنج در مازندران. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 86.

266- تقي نسب، م.، خادملو، ا.، طاهري، ع. و رحيميان، ح. 1385. شناسايي عامل همراه با لهيدگي ذرت در استان گلستان. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 89.

267- امامي ميبدي، د.، مظفري، ج.، هاشمي، م.، بابائيان، ن. و رحيميان، ح. 1385. مقايسه كارايي روش هاي DAS-ELISA و NCM-ELISA براي تشخيص ويروس هاي مهم سيب زميني در توليد بذر. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 229.

268- بهبودي، ك.، شريفي تهراني، ع.، حجارود، ق.، زاد، ج.، محمدي، م. و رحيميان، ح. 1385. تاثير محيط كشت و زمان انكوباسيون در ميزان آنتي بيوتيك هاي توليد شده از سودومونادهاي فلورسنت. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص247.

269- منصوري، م.، حسيني پور، ا.، حيدرنژاد، ج.، معصومي، ح.، رحيميان، ح.، شعبانيان، م. و تقي زاده، م. 1385. رديابي و شناسايي فيتوپلاسماها در زنجرك هاي جمع آوري شده از مزارع كنجد آلوده به بيماري گل سبز در استان كرمان. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 249.

270- موسيوند، م.، رحيميان، ح. و شمس بخش، م. 1385. بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بيماري نوار قرمز نيشكر در مازندران. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 258.

271- بياباني، ر.، قاسمي، س.، صالحي، م.، حسن زاده، ن. و رحيميان، ح. 1385. خالص سازي، خصوصيات سرولوژيكي و مولكولي فيتوپلاسماي برگ سفيد نيشكر در استان خوزستان. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 260.

272- منصوري، م.، حسيني پور، ا.، معصومي، ح.، حيدرنژاد، ج.، شعبانيان، م. و رحيميان، ح. 1385. انتقال طبيعي فيتوپلاسماها توسط برخي زنجرك هاي جمع آوري شده از مزارع كنجد استان كرمان. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 273.

273- رضايي، م.، حسيني پور، ا.، معصومي، ح. و رحيميان، ح. 1385. وقوع بيماري زردي كنجد ناشي از Spiroplasma citri در استان كرمان. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 274.

274- صبوروح منفرد، ع.، حسيني، س. م.، قايخلو، م. ر.، عرب، ف.، آل بويه، م. و رحيميان، ح. 1385. ارزيابي اثر چند قارچ كش در كنترل كپك سبز و آبي پرتقال تامسون. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 285.

275- نوشين بيجاني، م.، روستايي، م. ع.، رحيميان، ح.، اعتباريان، ح. ر.، امينيان، ح.، سبحاني پور، ع. و فرهمند، س. 1385. ارزيابي تاثير يون كلسيم بر كنترل كپك سبز و كپك آبي پرتقال توسط باكتري هاي آنتاگونيست. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 286.

276- آل بويه، م. و رحيميان، ح. 1385. بررسي انتشار آلودگي ويروس تريستزاي مركبات در منطقه مهدشت ساري. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 288.

277- برزگر، ع.، رحيميان، ح.، هاشمي سهي، ه. و صادقي، م. 1385. بررسي تنوع توالي ژن پوشش پروتئيني جدايه هاي ويروس تريستزاي مركبات به روش پلي مورفيسم آرايش فضايي تك زنجيره. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 290.

278- برزگر، ع.، رحيميان، ح.، هاشمي سهي، ه. و صادقي، م. 1385. مقايسه ترادف ژن پوشش پروتئيني فرعي ( CP27) جدايه هاي قابل انتقال و غير قابل انتقال با شته ويروس تريستزاي مركبات. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 291.

279- مقصودي، ر.، بني هاشميان، س. م.، طاهري، ح. و رحيميان، ح. 1385. ارزيابي تحمل پنج پايه دورگ طبيعي مركبات نسبت به ويروس تريستزاي مركبات در غرب مازندران. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 292.

280- طاهري، ح.، فيفايي، ر.، رحيميان، ح.، غلاميان، ا. و حلاجي ثاني، م. ف. 1385. ارزيابي تاثير دو روش پيوند در موفقيت پيوند نوك شاخه. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 293.

281- منتخبي، م. ك.، رحيميان، ح.، فلاحتي رستگار، م. و جعفرپور، ب. 1385. بررسي امكان استفاده از باكتري هاي اپي فيت مركبات عليه بيماري شانكر مركبات ناشي از Xanthomonas axonopodis pv. citri در شرايط آزمايشگاه. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 294.

282- آزاد بخت، نادر.، گل محمدي، م.، رحيميان، ح. و مباركي، د. 1385. گزارش بيماري بلايت باكتريايي گردو (Walnut bacterial blight) از استان لرستان. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 318.

283- صالحي، م.، ايزدپناه، ك.، تقوي، س. م. و رحيميان، ح. 1385. بررسي ويژگي ها و گروهبندي فيتوپلاسماي همراه با زوال گلابي در ايران. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 344.

284- حسيني پور، ا.، رحيميان، ح. و سيار، ك. آلودگي ويروسي استرين هاي Spiroplasma citri جدا سازي شده از مركبات آلوده به بيماري استابورن در شمال و جنوب ايران. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 355.

285- جمالزاده، آ.، شمس بخش، م. و رحيميان، ح. 1385. بررسي پراكنش و تنوع استرين هاي باكتري Brenneria nigrifluens در شمال ايران. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 363.

286- بيگي، ف.، رحيميان، ح.، طاهري، ح. و كرد، م. 1385. ارزيابي ميزان حساسيت چند رقم كيوي فروت نسبت به قارچ Botrytis cinerea. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 365.

287- عربي، ف.، نيكروش، ز.، رضائيان، و. و رحيميان، ح. 1385. لكه برگي باكتريايي بابا آدم ناشي از Xanthomonas axonopodis pv. nigromaculans در ايران. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 381.

288- رضي نتاج، م.، رحيميان، ح. و بيگي، ف. 1385. لكه برگي باكتريايي سينگونيوم و فيلودندرون در ايران. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 382.

289- رضي نتاج، م.، رحيميان، ح.1385. مطالعه بيماري لكه برگي باكتريايي ديفن باخيا در استان گيلان. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 383.

290- خادملو، ا.، تقي نسب، م.، طاهري، ع. و رحيميان، ح. 1385. جدايه هاي شبه Pectobacterium carotovorom subsp. odoriferum عامل لكه برگي آگلونما. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 384.

291- تقي نسب، م.، خادملو، ا. و رحيميان، ح. 1385. تنوع پكتوباكتريوم هاي مولد لكه برگي فيلودندرون در ايران. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 385.

292- نيكروش، ز.، عربي، ف.، رضائيان، و. و رحيميان، ح. 1385. شيوع شانكر باكتريايي شب بو در گرگان. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 386.

293- كريمي، ا.، تقي نسب، م. و رحيميان، ح. 1385. جدا سازي Bacillus sp. از Ficus elastica در شهر همدان. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 387.

294- نيكروش، ز.، عربي، ف.، رضائيان، و. و رحيميان، ح. 1385. توصيف يك پاتوار Xanthomonas campestris به عنوان عامل لكه برگي در موچه (Lepidium latifolium). خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 397.

295- عربي، ف.، نيكروش، ز.، برزگر، ع.، رضائيان، و. و رحيميان، ح. 1385. تعيين ويژگي هاي ملكولي و دامنه ميزباني جدايه هاي Xanthomonas campestris عامل لكه برگي موچه. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 398.   

296- تقي نسب، م.، خادملو، ا. و رحيميان، ح. 1385. جدا سازي Dickeya spp. و Pectobacterium spp. از لكه برگي پاندانوس در گلخانه هاي محلات. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 405.

297- شهيدي بنجار، غ.، زمانيان، س.، عقيقي، س.، رحيميان، ح.، معصومي، ح.، حسيني پور، ا. و رشيد فرخي، پ. 1385. فعاليت ضد باكتريايي سويه 63 Streptomyces coralus و سويه Streptomyces plicatus عليه Ralstonia solanacearum و Erwinia carotovora subsp. carotovora. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 467.

298- پورمويد، پ. و رحيميان، ح. 1385. تنوع باكتري هاي داراي هسته يخ در برخي از محصولات زراعي و باغي استان خراسان. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 471.

299- پورمويد، پ. و رحيميان، ح. 1385. ايجاد موتان هاي فاقد هسته يخ (ice) در استرين هاي اپي فيت Pseudomonas syringae و Pseudomonas fluorescens. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 472.

300- برزگر، ع.، عربي، ف.، نيكروش، ز. و رحيميان، ح. 1385. تمايز جدايه هاي جديدي از Xanthomonas بر اساس پلي مورفيسم آرايش فضايي تك زنجيره و قطعات حاصل از برش ناحيه بين ژني اسيد نوكلئيك ريبوزومي. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 473.

301- نيكروش، ز.، عربي، ف.، رضائيان، و. و رحيميان، ح. 1385. گونه هاي Sphingomonas به عنوان باكتري هاي اپي فيت درختان هلو و بوته هاي براكلي در گلستان و مازندران. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 475.

302- عربي، ف.، نيكروش، ز.، رضائيان، و. و رحيميان، ح. 1385. لكه برگي باكتريايي مريم گلي ناشي از گونه اي زانتوموناس. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 476.

303- اميدي، م.، حسيني پور، ا.، معصومي، ح. و رحيميان، ح. 1385. توصيف مولكولي و جايگاه فيلوژنتيكي فيتوپلاسماهاي همراه با زنجرك Orosius albicinctus در استان كرمان. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 477.

304- نيكروش، ز.، عربي، ف.، رضائيان، و. و رحيميان، ح. 1385. جدا سازي Sphingomonas sp. از برگ درختان هلو و بيد در كاشان. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 479.

305- موسيوند، م.، و رحيميان، ح. و شمس بخش، م. 1385. تعيين قرابت استرين هاي Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نيشكر با جدا شده هاي درختان ميوه هسته دار و گندم و جو. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي كرج، ص 480.

306- فيفائی، ر.، خوشکام، ص.، رحيميان، ح.، تاجور، ی. و طاهری, ح. 1385. کارائی تکنيک پيوند نوک شاخه در توليد پرتقال واشنگتن ناول عاری از ويروس تريستزا. مجله علوم کشاورزی و منابع طبيعي 13: 30 – 23.

307- نجات، ن., صالحي, م.، و رحيميان، ح. 1385. ميزبان های علفي عامل بيماری ريزبرگي (استابورن) مرکبات در فارس. بيماری های گياهي 42: 415- 399.

308- صالحي, س.، و رحيميان، ح. 1385. تنوع جدايه های Agrobacterium tumefaciens در ايران. بيماری های گياهي 42: 358- 377.

309- رسولي صدقياني، م. ح.، خاوازي، ک.، رحيميان، ح.، ملکوتي، م. ج. و اسدی رحماني، ه. 1385. ارزيابي توان سويه های بومي سودوموناس های فلورسنت ريزوسفر گندم براي توليد سيدروفور. مجله علوم خاک و آب 20: 143- 133.

310- عربی، ف.، نيکروش، ز.، بابايی زاد، و.، رضائيان، و. و رحيميان، ح. 1385. وقوع بيماری بلايت باکتريايی چغندر ناشی از Pseudomonas syringae pv. aptata در ايران. بيماری های گياهي 42: 671- 655.

311- خاوازی، ک.، رحيميان، ح.، ملکوتی، م. ج.، صالحی راستين، ن.، و افشاری، م. 1385. بررسی وضعيت عناصر غذايی در خاک های زير کشت يونجه در استان همدان. پژوهشنامه علوم کشاورزی ومنابع طبيعی 4: 14-1.

312- اميدوار، ر.، شمس بخش، م. و رحيميان، ح. 1385. تعيين خصوصيات استرين های ايرانی             Erwinia amylovora با استفاده از آزمون های بيوشيميايی و RAPD. بيماريهای گياهی 42: 686-673.

313- علیمی، م.، سلیمانی، م. ج.، رحیمیان، ح. و مهاجر، ع. 1385. کاربرد باکتری های آنتاگونیست جهت کنترل بلایت فوزاریومی خوشه گندم ناشی از Fusarium graminearum، بر ارقام حساس و نیمه مقاوم در شرایط گلخانه و مزرعه. مجله علوم کشاورزی و منابع طبيعي 13: 114 – 102.

314- خدائي، ل.، رحيميان، ح.، اميری، ر.، مصباح، م.، ميرزائي، ا. و کاظمي تبار، ک. 1386. شناسائي نشانگرهای RAPD پيوسته به ژن نر عقيمي ژنتيکي در چغندر قند (Beta vulgaris L.). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعي 11: 391- 381.

315- خاني، م.، رحيميان، ح. و خداکرميان، غ. 1386. شناسائي ميزبان های اپي فيتی Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بيماری نوار قرمز نيشکر در مزارع مازندران. مجله علوم کشاورزی و منابع طبيعي. 14: 174- 165.

 316- گروسی، ش.، توحيدفر، م.، رحيميان، ح.، کاظمی تبار، ک. و نعمت زاده، ق. 1386. بررسی پتانسيل باززائی مستقيم از کشت نوک ساقه در سه رقم پنبه. دانش کشاورزی 17: 115-109.

317- بابای اهری، ا.، علیپور، ی.، رحیمیان، ح. و ترابی، ا. 1386. ارزیابی کنترل بیولوژیکی و شیمیایی بیماری سوختگی آتشی گلابی. دانش کشاورزی 17: 141-129.

318- صابری، ا.، صفایی، ن. و رحیمیان، ح. 1386. بررسی تنوع ژنتیکی استرین های P. syringae مرتبط با پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در ایران (استان مازندران) با استفاده از تجزیه و تحلیل ITS-RFLP. پنجمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران، سالن اجلاس سران، تهران، ص 171.

319- صابری، ا.، صفایی، ن. و رحیمیان، ح. 1386. تعیین تنوع ژنتیکی استرین های P. syringae جدا سازی شده از نمونه های برنج با علائم پوسیدگی غلاف و تغییر رنگ دانه شمال ایران (استان مازندران) با استفاده از rep-PCR. پنجمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران، سالن اجلاس سران، تهران، ص 219.

320- صابری، ا.، صفایی، ن.، رحیمیان، ح.، رستمی، م.، صابری، س. و زارع، ل. 1386. شناسایی گونه های اکسیداز، آرژینین دی هیدرولاز مثبت سودوموناس مرتبط با پوسیدگی غلاف برنج با استفاده از  PCR-RFLP قطعه ژنومی 16SrRNA. پنجمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران، سالن اجلاس سران، تهران، ص 322.

321- علوی، س. م.، آهون منش، ع. و رحیمیان، ح. 1386. تعیین ترادف ژنوم ویروئید کوتولگی رازک از درختان مبتلا به بیماری کاککسیای مرکبات مازندران. بيماريهای گياهی 43: 64-49.

322- آقاجانی، م. ع.، علیزاده، ع. ا.، رحیمیان، ح. و صفایی، ن. 1386. وقوع Rhizoctonia zeae و بیماری های ناشی از آن در ایران. بيماريهای گياهی 43: 97-87.

323- آل بویه، م.، صبوروح منفرد، ع.، عرب، ف.، حسینی، س. م. و رحیمیان، ح. 1386. بررسی تأثیر چند نوع بستر کشت و کود کامل در پرورش نهال مرکبات به روش هیدروپونیک. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران، شهریور 86، دانشگاه شیراز، شیراز.

324- خانی، م. و رحیمیان، ح. 1386. بررسی قابلیت بقاء رورستی Pseudomonas syringae pv. syringae  عامل بیماری نوار قرمز نیشکر روی علف های هرز مزارع نیشکر در شرایط گلخانه. بیماری های گیاهی                42: 118-116.

325- ظهور پرالك، ا.، رحيميان، ح. و بني هاشمي، ض. 1386. مقايسه اروينياهاي پكتوليتيك در استان فارس. بيماري هاي گياهي 43: 144-121.

326- امامي ميبدي، د.، مظفري، ج.، بابائيان، نادعلي. و رحيميان، ح. 1386. كارايي روش هاي سرولوژيك براي تشخيص آلودگي هاي ساده و مركب ويروس هاي مهم سيب زميني در سيستم توليد بذر. بيماري هاي گياهي 43: 346-338.

327- صالحي، س.، رضوي، م.، قاسمي، ا.، رضاييان، و. و رحيميان، ح. 1386. وقوع Agrobacterium tumefaciens  ريشه زا در درختان سيب. بيماري هاي گياهي 43: 481-480.

328- گروسي، ش.، توحيدفر، م.، كاظمي تبار، ك.، رحيميان، ح. و نعمت زاده، ق. 1386. جنين زايي سوماتيكي در سه رقم پنبه (Gossypium hirsutum L.). مجله علوم زراعي ايران 9: 314-302.

329- لری، ز.، حسینی پور، ا.، معصومی، ح. و رحیمیان، ح. 1386. ردیابی عامل بیماری ریزبرگی مرکبات در زنجرک های جمع آوری شده از جنوب استان کرمان. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 11: 281-273.

330- محمودی، س. ب.، رحیمیان، ح. و مصباح، م. 1387. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های چغندر قند نسبت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه با استفاده از آنزیم پکتین لیاز. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 174.

331- موسوی، س. ع.، رحیمیان، ح.، ظهور، ا. و نصراله نژاد، س. 1387. بررسی اثرات آنتاگونیستی چند استرین Pseudomonas fluorescent بر روی باکتری Xanthomonas syringae pv. tomato. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 370.

332- موسوی، س. ع.، رحیمیان، ح.، ظهور، ا. و نصراله نژاد، س. 1387. بررسی اثرات آنتاگونیستی چند استرین Pseudomonas fluorescens بر روی باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 371.

333- رحیمیان، ح.، برزگر، ع.، عربی، ف. و نیکروش، ز. 1387. بررسی توالی نوکلئوتیدی ژن rRNA S16 و ناحیه بین ژنی اسیدهای نوکلئیک ریبوزومی S23- S16 (ITS) جدایه ای از باکتری Xanthomonas sp. عامل ایجاد لکه زاویه ای توسکا. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 403.

334- آسمانی نژاد حسن کیاده، ا.، نیک نژاد کاظم پور، م.، پاداشت، ف. و رحیمیان، ح. 1387. بررسی انتقال باکتری Xanthomonas oryzae pv. oryzae از طرق بذور برنج با استفاده از روش BIO-PCR. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 404.

335- موسیوند، م.، رحیمیان، ح.، اکبری والا، س.، پورمویدی، پ.، صالحی جوزانی، غ. و احمد راجی، م. 1387. ارزیابی تأثیر باکتری های موتانت هسته یخ منفی جهت کاهش خسارت سرمازدگی در شرایط گلخانه. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 408.

336- مرادی بیدختی، ح.، حسینی پور، ا.، رحیمیان، ح. و معصومی، ح. 1387. بررسی تنوع ژنتیکی باکتری Ralstonia solanacearum، عامل پزمردگی باکتریایی سیب زمینی با روش rep-PCR در استان کرمان. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 410.

337- تقی نسب، م.، ملکی، م.، علیمی، م.، ابراهیمی، ع.، جعفری، م. و رحیمیان، ح. 1387. وقوع لهیدگی هویج توسط Pectobacterium carotovorum در مزارع لرستان. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 411.

338- تقی نسب، م.، محمودی، ه.، عرب خانی، م. و رحیمیان، ح. 1387. جداسازی Dickeya sp. عامل پوسیدگی نرم کاکتوس (Opuntia sp.) از محلات. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 413.

339- تقی نسب، م.، علیمی، م.، متکی، ا. و رحیمیان، ح. 1387. جنس های باکتریایی همراه با شانکر باکتریایی هسته داران در استان گلستان. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 414.

340- برزگر، ع.، نیک روش، ز.، عربی، ف. و رحیمیان، ح. 1387. تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های باکتری Xanthomonas sp. عامل ایجاد لکه برگی در پامچال. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 420.

341- خادملو، ا.، تقی نسب، م.، برزگر، ع. و رحیمیان، ح. 1387. تنوع باکتری های جدا شده از لکه برگی پاندانوس در گلخانه های محلات. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 421.

342- خادملو، ا.، برزگر، ع.، رحیمیان، ح. و تقی نسب، م. 1387. تنوع باکتری های همراه بیماری لهیدگی ساقه ذرت در استان های مازندران و گلستان. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 422.

343- خادملو، ا.، تقی نسب، م.، برزگر، ع. و رحیمیان، ح. 1387. لکه برگی باکتریایی اگلونما ناشی از Dickeye zeae در مازندران. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 423.

344- خادملو، ا.، برزگر، ع.، تقی نسب، م. و رحیمیان، ح. 1387. جدا سازی و شناسایی Dickeya spp. و Pectobacterium spp. از لکه برگی فیلودندرون. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 424.

345- خادملو، ا.، رحیمیان، ح.، برزگر، ع.، صفایی، ن. و رستمی، م. 1387. ویژگی های فنوتیپی و مولکولی باکتری عامل پوسیدگی طوقه و ساقه برنج در مازندران. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 425.

346- خادملو، ا.، برزگر، ع. و رحیمیان، ح. 1387. Dickeye dieffenbachiae و Pectobacterium carotovorum subsp. odoroferum به عنوان عامل مولد پوسیدگی ساقه موز در مازندران. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 426.

347- رحیمیان، ح.، برزگر، ع.، نیک روش، ز. و عربی، فرشته. 1387. بررسی پلی مورفیسم طول قطعات هضم شده با آنزیم های محدودالاثر (RFLP) جدایه های باکتری Xanthomonas sp. عامل ایجاد لکه زاویه ای در توسکا. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 428.

348- رحیمیان، س.، برزگر، ع.، عربی، ف. و رحیمیان، ح. 1387. مطالعه الگوی برشی ناحیه بین ژنی اسیدهای نوکلئیک ریبوزومی S23- S16 (ITS) جدایه های باکتری Xanthomonas عامل ایجاد لکه برگی موچه. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 429.

349- کریمی علویجه، ز. و رحیمیان، ح. 1387. تمایز جدایه های مختلف Pseudomonas syringae pv. syringae بر اساس پلی مرفیسم قطعات حاصل از برش ناحیه بین ژنی اسید نوکلئیک ریبوزومی. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 433.

350- کریمی علویجه، ز. و رحیمیان، ح. 1387. تمایز جدایه های مختلف پاتوار Pseudomonas syringae pv. syringae با استفاده از rep-PCR و IS50-PCR. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 434.

351- کریمی علویجه، ز. و رحیمیان، ح. 1387. تنوع ژنتیکی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae مولد نوار قرمز نیشکر در مازندران. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 435.

352- مرادی بیدختی، ح.، حسینی پور، ا.، رحیمیان، ح. و معصومی، ح. 1387. اولین گزارش بیووار N2 باکتری Ralstonia solanacearum جدا سازی شده از سیب زمینی در جنوب شرق ایران. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 436.

353- رضی نتاج، م.، رحیمیان، ح. و بیکی، ف. 1387. بیماریزایی چهارگونه باکتری همراه با بیماری لکه برگی باکتریایی دیفن باخیا. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 444.

354- رضی نتاج، م.، رحیمیان، ح. و بیکی، ف. 1387. جداسازی سه گونه باکتری بیماریزا در لکه برگی و لهیدگی برگ آگلونما. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 445.

355- علیمی، م.، تقی نسب، م.، متکی، ا. و رحیمیان، ح. 1387. بررسی باکتری های همراه با بذر پنبه، از کارخانجات پنبه پاک کنی استان گلستان. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 447.

356- رضی نتاج، م.، رحیمیان، ح. و آزاد، ق. 1387. ارزیابی میزان بذرزادی بیماری بلایت باکتریایی سه رقم پنبه در شرایط گلخانه. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 451.

357- رضی نتاج، م.، رحیمیان، ح. و آزاد، ق. 1387. ارزیابی مقاومت به بیماری بلایت باکتریایی پنبه در شرایط گلخانه. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 452.

358- رستمی، م.، قاسمی، ا.، رحیمیان، ح. و خسروی، و. 1387. شناسایی باکتری های بیماریزای گیاهچه برنج در خزانه های استان مازندران. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 454.

359- خیرگو، م.، نیک نژاد کاظم پور، م.، پدرام فر، ح.، رحیمیان، ح. و یاراحمدی، س. 1387. وقوع بیماری پوسیدگی گلوم گندم در ایران. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 455.

360- خیرگو، م.، نیک نژاد کاظم پور، م.، پدرام فر، ح.، رحیمیان، ح. و یاراحمدی، س. 1387. شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برگ گندم در استان گیلان. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 456.

361- آسمانی نژاد حسن کیاده، ا.، نیک نژاد کاظم پور، م.، پاداشت، ف. و رحیمیان، ح. 1387. جدا سازی و شناسایی باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae از خوشه های برنج در مزارع استان گیلان. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 462.

362- آسمانی نژاد حسن کیاده، ا.، نیک نژاد کاظم پور، م.، پدرام فر، ح.، پاداشت، ف. و رحیمیان، ح.، خشکدامن، م. و عبادی، ع. ا. 1387. جدا سازی و شناسایی باکتری Xanthomonas oryzae pv. oryzae از خوشه های برنج در مزارع استان گیلان. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 463.

363- تقی نسب، م.، خادملو، ا، و رحیمیان، ح. 1387. Pectobacterium corotovorum عامل پوسیدگی پیاز و ساقه گلایول در محلات. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 465.

364- تقی نسب، م. و رحیمیان، ح. 1387. جداسازی Dickeya sp. عامل لکه برگی دراسنا از مازندران. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 466.

365- ابوطالبی، ه.، توسلی، ا.، رضاییان، و. و رحیمیان، ح. 1387. وقوع بیماری نواری باکتریایی گندم، جو و چمن در استان های کرمان، خراسان رضوی و تهران. خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 470.

366- هادی زاده، ع.، رسولیان، غ.، رحیمیان، ح. و مصاحبی، غ. 1387. انتقال ویروس تریستزای مرکبات (CTV) از پرتقال تامسون به ارقام مختلف مرکبات توسط جمعیت های مختلف شته جالیز (Aphis gossypii). خلاصه مقالات هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ص 509.

367- آزادوار، م. و رحيميان، ح. 1387. بررسي تحمل نسبي يازده رقم تجاري سيب زميني به عامل بيماري پژمردگي باكتريايي در مايه زني به ساقه و ريشه. بيماري هاي گياهي 44: 190-184.

368- فروتن، ا.، رحیمیان، ح.، کاظمی تبار، س. ک.، مردی، م. و علوی، س. م. 1388. اثر متقابل ویروس تریستزای مرکبات و فایتوپلاسمای همراه جاروک لیموترش. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، سالن همایش های برج میلاد، تهران، ص 1 تا 6.

369- بیابانی، ر.، قاسمی، س.، صالحی، م.، و رحیمیان، ح. 1388. خالص سازی و خصوصیات سرولوژیکی فیتوپلاسمای برگ سفیدی نیشکر در استان خوزستان. فصلنامه گیاهپزشکی 1: 55-43.

370- ابراهیمی، ر.، رحیمیان، ح.، بابایی زاد، و. و معرف زاده، ن. 1389. پراکندگی زانتوموناس عامل لکه زاویه ای توسکا در استان های مازندران و گلستان. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 397.

371-  ابوطالبی، ﻫ..، رحیمیان، ح.، قاسمی، ا. و رخشنده رو، ف. 1389. تنوع میزبانی باکتری Xanthomonas translucens عامل بیماری نواری گندم، جو و چمن در ایران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 399.

372- برزگر، ع.، عربی، ف.، نیکروش، ز. و رحیمیان، ح. 1389. توصیف خصوصیات Xanthomonas sp. عامل ایجاد لکه برگی مریم گلی. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 410.

373- برزگر، ع.، عربی، ف.، نیکروش، ز. و رحیمیان، ح. 1389. مطالعه الگوی پلی مورفیسم طول قطعات حاصل از برش با آنزیم های محدودالاثر (RFLP) ناحیه بین ژنی اسیدهای نوکلئیک ریبوزومی S23- S16 (ITS) جدایه های باکتری Xanthomonas sp. عامل ایجاد لکه برگی مریم گلی. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 411.

374- خضری، ص.، احمد زاده، م.، صالحی جوزانی، غ.، بهبودی، ک. و رحیمیان، ح. 1389. مطالعه نقش قندها و اسیدهای آمینه مترشحه از ریشه گندم بر روی تولید بیوفیلم در باکتری Bacillus subtilis. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 417.

375- رستمی، م.، قاسمی، ا.، رحیمیان، ح. و خسروی، و. 1389. شناسایی باکتری های بیماریزای بذرزاد برنج در استان مازندران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 420.

376- هادی زاده، ع.، رسولیان، غ.، رحیمیان، ح. و مصباحی، غ. 1389. بررسی زمان دسترسی گیرش و مایه زنی شته جالیز بر انتقال ویروس تریستزای مرکبات (CTV). خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 421.

377- رضی نتاج، م.، رحیمیان، ح. و میرعلی کتولی، م. 1389. بررسی پراکنش بیماری بلایت باکتریایی پنبه و خصوصیات فنوتیپی و بیوشیمیایی عامل بیماری در استان گلستان. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 422.

378- رضی نتاج، م.، رحیمیان، ح. و میرعلی کتولی، م. 1389. بررسی باکتری های گرم منفی موجود در سطح بذر پنبه. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 425.

379- روح رضی، ک. و رحیمیان، ح. 1389. جداسازی و شناسایی Rhizobium radiobacter از گال طوقه گردو در استان گلستان. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 426.

380- سلطانی، م.، فولادوند، ع.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1389. وقوع بیماری خوشه صمغی جو در ایران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 429.

381- صفدری، م.، رحیمیان، ح.، حجازی، م. ا.، محمدی پور، م. و برزگری، ا. 1389. بررسی تنوع ژنتیکی اگروباکتریوم های بومی ایران با استفاده از REP-PCR. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 441.

382- عباسی، و.، رحیمیان، ح. و تاجیک قنبری، م. ع. 1389. ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در استان های مازندران و گیلان. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 444.

383- عباسی، و.، رحیمیان، ح. و تاجیک قنبری، م. ع. 1389. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی با استفاده از rep-PCR. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 445.

384- عباسی، و.، رحیمیان، ح. و تاجیک قنبری، م. ع. 1389. بررسی خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در استان اردبیل. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 524.

385- صفدری، م.، رحیمیان، ح.، حجازی، م. ا.، محمدی پور، م. و برزگری، ا. 1389. بررسی تنوع ژنتیکی اگروباکتریوم های بومی ایران با استفاده از REP-PCR و BOX-PCR. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 519.

386- گل محمدی، م.، رحیمیان، ح. و پوپ، پ. 1389. مقایسه پروفیل پلاسمیدی استرین های عامل شانکر مرکبات جدا شده از جنوب ایران و مقایسه آن با تعدادی از استرین های دنیا و ارتباط آنها با شدت بیماریزایی Xanthomonas citri subsp. citri . خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 459.

387- برزگر، ع.، نیکروش، ز.، عربی، ف. و رحیمیان، ح. 1389. بررسی الگوی پلی مورفیسم قطعات ژنومی جدایه های باکتری Xanthomonas عامل لکه برگی موچه. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 479.

388- خضری، ص.، احمدزاده، م.، صالحی جوزانی، غ.، بهبودی، ک. و رحیمیان، ح. 1389. بررسی اثر برخی شرایط محیطی بر روی تولید بیوفیلم باکتری بیوکنترلی Bacillus subtilis در شرایط آزمایشگاه. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 496.

389- خضری، ص.، احمدزاده، م.، صالحی جوزانی، غ.، آهنگران، ا.، بهبودی، ک.، رحیمیان، ح.، کواکز، ا. ت. و کائیپرس، ا. پ. 1389. بررسی نقش محیط های کشت میکروبی در میزان بیان ژن yku T در باکتری Bacillus subtilis. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 497.

390- رشیدی، م.، هابیلی، ن.، صالحی، م. و رحیمیان، ح. 1389. بررسی تنوع ژنتیکی فیتوپلاسمای عامل جاروک لیموترش در ایران با استفاده از نواحی مختلف ژنی. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 499.

391- رحیمیان، ح.، برزگر، ع.، نیکروش، ز. و عربی، ف. 1389. تعیین توالی نوکلئوتیدی ژن S rRNA16 و ناحیه بین ژنی اسیدهای نوکلئیک S23-S16 (ITS) جدایه ای از باکتری Xanthomonas sp. عامل ایجاد لکه برگی در موچه. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 500.

392- رحیمیان، ح.، برزگر، ع.، عربی، ف. و نیکروش، ز. 1389. مطالعه موقعیت تاکسونومیکی جدایه ای از باکتری Xanthomonas sp. عامل ایجاد لکه برگی در پامچال بر اساس توالی نوکلئوتیدی ژن S rRNA16 و ناحیه بین ژنی اسیدهای نوکلئیک S23-S16 (ITS). خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 500.

393- رستمی، م.، قاسمی، ا.، رحیمیان، ح.، خسروی، و.، زارع، ل. و درویش زاده، ن. 1389. شناسایی باکتری های مرتبط با بیماری تغییر رنگ خوشه های برنج در استان مازندران. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 502.

394- روح رضی، ک.، رحیمیان، ح. و دامادی، م. 1389. بررسی گونه ها و تنوع فنوتیپی اگروباکتریوم عامل گال طوقه مو در استان آذربایجان شرقی. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 505.

395- شهبازی، ل.، صالحی، م.، رحیمیان، ح. و حسن زاده ن. 1389. استفاده از آزمون PCR برای ردیابی عامل بیماری استابورن مرکبات در استان فارس. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 510.

396- هادی زاده، ع.، رسولیان، غ.، رحیمیان، ح. و مصباحی، غ. 1389. بررسی چند شکلی DNA در شته جالیز (Aphis gossypii). خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 554.

397- فائضی، ف. و رحیمیان، ح. 1389. سه روش استخراج آر. ان. ای کل از لیموترش های آلوده به ویروس پسوروز مرکبات (Citrus psorosis virus). خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 716.

398- فائضی، ف. و رحیمیان، ح. 1389. ردیابی و شناسایی ویروس پسوروز مرکبات به وسیله RT- PCR. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 717.

399- خضری، ص.، احمدزاده، م.، صالحی جوزانی، غ.، شریفی، ر.، بهبودی، ک. و رحیمیان، ح. 1389. مطالعه اثر ریزوباکترهای جنس Bacillus بر روی کلونیزاسیون ریشه، فاکتورهای رشدی گیاه و کنترل بیولوژیک قارچ Fusarium culmorum روی گندم. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 829.

400- نوشین پیجانی، م.، روستایی، ع. م.، رحیمیان، ح.، اعتباریان، ح. ر.، امینیان، ح. و سبحانی پور، ع. 1389. بررسی تأثیر زمان باکتری های آنتاگونیست در میزان کنترل بیولوژیک کپک سبز و کپک آبی در پرتقال. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص919.

401- شکاری، ا.، بنی هاشمی، ض.، رضوی، م.، صبوروح منفرد، ع.، رحیمیان، ح. و کلبادی، ا. 1389. کنترل پس از برداشت کپک سبز پرتقال و نارنگی توسط نمک های بی کربنات سدیم و پتاسیم و هوای گرم. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 939.

402- بقایی راوری، ساره.، شمس بخش، م.، رحیمیان، ح. و صفایی، ن. 1389. بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبان های زینتی در بخش هایی از شمال ایران. بیماری های گیاهی 46: 233-217.

403- خدایگان، پ.، رحیمیان، ح.، شمس بخش، م. و برزگر، ع. 1389. بیماری لکه برگی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتوار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola. بیماری های گیاهی 46: 247-235.

404- روح رضی، ک.، و رحیمیان، ح. 1389. بررسی اوپین های تولیدی توسط دو گونه Agrobacterium tumefaciens و Agrobacterium vitis عامل گال طوقه مو. دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی. دانشگاه تهران، بهمن 1389.

405- روح رضی، ک.، و رحیمیان، ح. 1389. شناسایی و تفکیک دو گونه Agrobacterium tumefaciens و Agrobacterium vitis عامل گال طوقه مو به کمک آغازگرهای اختصاصی. دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی. دانشگاه تهران، بهمن 1389.

406- روح رضی، ک.، و رحیمیان، ح. 1389. بررسی دامنه میزبانی و آنتی بیوگرام دو گونه Agrobacterium tumefaciens و Agrobacterium vitis عامل گال طوقه مو. دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی. دانشگاه تهران، بهمن 1389.

407- منتخبی، م.، رحیمیان، ح.، فلاحتی رستگار، م. و جعفرپور، ب. 1389. بررسی امکان بیوکنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv. citri عامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت آنتاگونیست، در شرایط آزمایشگاه. نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) 24: 376-368.

408- ابراهیمی، ر.، رحیمیان، ح.، بابایی زاد، و. و معرف زاده، ن. 1389. بررسی تنوع ژنتیکی زانتوموناس عامل لکه زاویه ای توسکا در استان های مازندران و گلستان با استفاده از Box-PCR و Rep-PCR. بیماری های گیاهی 47: 191.

409- روحانی، ن.، علوی، س. م. و رحیمیان، ح. 1389. وجود چند ویروئید در درختان پرتقال آلوده به بیماری پوست صمغی. بیماری های گیاهی. 47: 189.

410- صادقی، ف.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1390. بقای رورستی Xanthomonas viridiflava و جدایه های مشابه عامل یا همراه بلاست مرکبات روی علف های هرز غالب باغ های مرکبات مازندران. بیماری های گیاهی. 47: 187.

411- ابراهیمی، ر.، رحیمیان، ح.، بابایی زاد، و. و معرف زاده، ن. 1390. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های باکتری Xanthomonas عامل لکه زاویه ای توسکا در استان های مازندران و گلستان به روش ERIC- PCR. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1390، تهران. 5 ص.

412- بابایی زاد، و.، سیاری، م.، رحیمیان، ح.، تاجیک قنبری، م. و کیا، س. 1390. وقوع بیماری شانکر ساقه گلرنگ در ایران. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1390، تهران. 5 ص.

 413- روح رضی، ک.، و رحیمیان، ح. 1390. انگشت نگاری ژنتیکی جدایه های ریزوبیوم (اگروباکتریوم) بدست آمده از میزبان های مختلف با استفاده از Box-PCR. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1390، تهران. 7 ص.

414- روح رضی، ک.، و رحیمیان، ح. 1390. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ریزوبیوم (اگروباکتریوم) بدست آمده از میزبان های مختلف با استفاده از IS 50- PCR. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1390، تهران. 7 ص.

415- سیاری، م.، بابایی زاد، و.، رحیمیان، ح.، تاجیک، م. ع. و نصیری طالشی، س. ج. 1390. وقوع بیماری شانکر ساقه کلزا در ایران. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1390، تهران. 6 ص.

416- صادقی، ف.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و.1390. تنوع ژنتیکی جدایه های Pseudomonas viridiflava عامل بیماری بلاست مرکبات با آغازگر gyrB. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1390، تهران. 5 ص.

417- صفدری، م.، رحیمیان، ح.، حجازی، م. ا.، محمدی پور، م. و برزگری، ا. 1390. بررسی تنوع ژنتیکی اگروباکتریوم های بومی ایران با استفاده از Box- PCR. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1390، تهران. 5 ص.

418- عباسی، و.، رحیمیان، ح. و تاجیک قنبری، م. ع. 1390. بررسی چند شکلی ژنومی جدایه های Xanthomonas translucens pv. cerealis عامل لکه نواری باکتریایی گندم در استان های اردبیل و گیلان با استفاده از rep- PCR. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1390، تهران. 6 ص.

419- عباسی، و.، رحیمیان، ح. و تاجیک قنبری، م. ع. 1390. استفاده از rep-PCR در بررسی چند شکلی ژنومی بین جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بلایت باکتریایی گندم در استان های اردبیل و گیلان. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1390، تهران. 5 ص.

420- عباسی، و.، رحیمیان، ح. و تاجیک قنبری، م. ع. 1390. ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان  در استان های اردبیل و آذربایجان شرقی با استفاده از نشانگرهای مولکولی Box و IS 50- PCR. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1390، تهران. 5 ص.

421- مرتضوی، م.، نعمت زاده، ق.، حجازی، م. س.، رحیمیان، ح. و پاکدین پاریزی، ع. 1390. جداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی رنگ laurent’s acid. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1390، تهران. 6 ص.

422- مرتضوی، م.، نعمت زاده، ق.، حجازی، م. س.، رحیمیان، ح. و پاکدین پاریزی، ع. 1390. جداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی Resorcinol. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1390، تهران. 6 ص.

423- روح رضی، ک. و رحیمیان، ح. 1390. Rhizobium radiobacter به عنوان عامل سرطان طوقه و ساقه فیکوس بنجامین در مازندران. بیماری های گیاهی 47: 313.

424- روح رضی، ک. و رحیمیان، ح. 1390. بیماری لکه برگی باکتریایی ختمی خواب آلود ناشی از جدایه های لوان مثبت Pseudomonas viridiflava. بیماری های گیاهی 47: 262-249. 

425- فلاحی چرخابی، ن.، شمس بخش، م.، رحیمیان، ح. و خدایگان، پ. 1390. شناسایی جدایه های Brenneria nigrifluens. بیماری های گیاهی 47: 277-263.

426- برزگر، ع.، رحیمیان، ح. و هاشمی سهی، ه. 1390. تراریختی مینو و دارابی با واسطه اگروباکتریوم و باززایی ریزنمونه های بیان کننده ژن بتاگلوکورونیداز. مجله زیست شناسی ایران 24: 354-342.

427- سلطانی، م.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1390. تعیین ویژگی های فنوتیپی و ژنتیکی باکتری های عامل خوشه صمغی گندم و جو در مناطق مختلف کشور. بيماري هاي گياهي 47: 315.

428- محمودی، ه.، رهنما، ک.، رحیمیان، ح.، نصراله نژاد، س. و تقی نسب، م. 1390. بررسی عوامل مولد و همراه شانکر و لکه برگی باکتریایی درختان میوه هسته دار در استان گلستان. پژوهش های تولید گیاهی (4)18: 14-1.

429- بافنده، ن.، صالحی جوزانی، غ. ر. و رحیمیان ح. 1391. مطالعه فیلوژنتیک و شناسایی باکتری عامل لکه زاویه ای توسکای ییلاقی از طریق بررسی ژن rpoD. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. تهران. 6 ص.

430- سياري، م.،  بابايي زاد، و.،  رحيميان، ح. و تاجيک قنبری، م. ع. 1391. اهميت ژن هاي Peroxidase و Pathogenesis-related 5 در مقاومت برنج به بيماري سوختگي غلاف.  خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 36.

431- سياري، م.،  بابايي زاد، و.،  رحيميان، ح. و تاجيک قنبری، م. ع. 1391. بررسي نقش ژن هاي Defensin و Thionin در تعامل چند رقم برنج کشور با قارچ عامل سوختگي غلاف. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 45.

432- ساداتی، ز.، تاجیک قنبری، م. ع.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1391. بيان ژن هاي کيتيناز و پراکسيداز در تعامل برنج با قارچ Pyricularia oryzae. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 54.

433- ساداتی، ز.، تاجیک قنبری، م. ع.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1391. نقش ژن هاي  PR1bو NH1 در مقاومت به قارچ Magnaporthe grisea در ارقام برنج خزر و طارم. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 125.

434- خضري، م.، احمدزاده، م.، صالحي جوزاني، غ. ر.، بهبودي، ک.، آهنگران، ا.، رحيميان، ح.، سهيليوند، س. و سادات شبر، ز. 1391. تاثير قارچ بيمارگر Fusarium culmorum بر بيان دو ژن مهم در توليد بيوفيلم باکتري آنتاگونيست Bacillus subtilis. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 246.

435- سياري، م.،  بابايي زاد، و.،  رحيميان، ح. و تاجيک قنبری، م. ع. 1391. ژن هاي Phenylalanin ammonia lyase و lipoxigenase دخيل در مقاومت به قارچ Rhizoctonia solani در ارقام بينام و طارم.  خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 332.

436- حاجيان، ی.،  بابايي زاد، و.، سياري، م.، رحيميان، ح. و تاجيك قنبري، م. ع. 1391. اولين گزارش شانکر رايزوکتونيايي ساقه مريم گلي در ايران. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 395.

437- تاجیک قنبری، م. ع.، ده بوید، ز. و رحیمیان، ح. 1391. معرفي سه گونه جديد از راسته Mucorales براي فلور قارچي ايران. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 424.

438- تاجیک قنبری، م. ع.، ده بوید، ز. و رحیمیان، ح. 1391. اولين گزارش Lichtheimia ramose براي فلور قارچي ايران. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 425.

439- ده بويد، ز.، تاجيک قنبري، م. ع.، رحيميان، ح. و  ارزنلو ، م. 1391. بررسي روابط فيلوژنتيکي برخي زيگوميست هاي خاکزي براساس مارکرهاي ITS و EF-1α. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 426.

440- ده بويد، ز.، تاجيک قنبري، م. ع. و رحيميان، ح. 1391. اولين گزارش گونه Syncephalastrum recemosum از ایران. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 427.

441- ده بويد، ز.، تاجيک قنبري، م. ع.، رحيميان، ح. و  ارزنلو ، م. 1391. بررسي روابط فيلوژنتيکي جدايه هاي خاکزي Mucor با استفاده از نواحي ITS-rDNA. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 428.

442- خراسانی، ز.، حسینی پور، ا.، رحیمیان، ح. و نیکروش، ز. 1391. لکه برگي و سرخشکيدگي باکتريايي درختان پسته ناشي از Xanthomonas arboricola در استان کرمان. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 503.

443- بیکی، ف.، رحیمیان، ح.، بوسکت، آ.، گومیلا، م.، گارسیا والدس، ا. و لالوکات، ج. 1391. بررسي توانائي توليد ليپودپسي نوناپپتيد در جدايه هاي Pseudomonas syringae و P. viridiflava جداشده از مرکبات. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 504.

444- بيکي، ف.، رحيميان، ح.، محمدي گل تپه، ا.، شمس بخش، م.، برزگر، ع.، بوسکت، آ.، گارسيا والدس، ا. و لالوکات، ج. 1391. بررسي تنوع ژنتيکي جدايه هاي گونه Pseudomonas syringae جداشده از مرکبات بر اساس BOX-PCR. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 505.

445- صادقی، ف.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1391. رديابي باکتري هاي عامل بيماري بلاست مرکبات در ميزبان هاي تابستاني به کمک نشاندار کردن با Tn-5. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 534.

446- صادقی، ف.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1391. پراکندگي جدايه هاي Pseudomonas viridiflava روي علف هاي هرز باغ هاي مرکبات شرق مازندران و بررس تنوع ژنتيکي آنها با آغازگر rpo D. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 535.

447- خضري، م.، احمدزاده، م.، صالحي جوزاني، غ. ر.، بهبودي، ک.، آهنگران، ا. و رحيميان، ح. 1391. شناسايي تعدادي جدايه آنتاگونيست بومي جنس Bacillus در سطح گونه و تعيين روابط فيلوژني آنها. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 538.

448- خدايگان، پ.، رحيميان، ح.، شمس بخش، م.، اولريخ، م. و وينگارت، ه. 1391. بيماري لکه زاويه اي ختمي خواب آلود ناشي از يک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae. 1391. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 555.

449- بيکي، ف.، رحيميان، ح.، محمدي گل تپه، ا.، شمس بخش، م.، برزگر، ع.، بوسکت، آ.، گارسيا والدس، ا. و لالوکات، ج. 1391. فراواني و گسترش Pseudomonas syringae pv. syringaeو P. viridiflava به عنوان عوامل مولد بلاست مرکبات در استان هاي شمالي ايران. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 559. 

450- علیمی، م.، رحیمیان، ح.، حسن زاده، ن.، حیدری، ا.، تقی نسب درزی، م. و ماریانو بالسترا، ج. 1391. جداسازي و شناسايي سه گونه Stenotrophomonas maltipholia، S. rhizophila و Alcaligenes faecalis براي اولين بار از گياه مرکبات به عنوان گونه هاي همراه با بلاست مرکبات. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 561.

451- احسنی، ح.، نصراله نژاد، س.، رحیمیان، ح.، ظهور، ا. و تقی نسب، م. 1391. خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي جدايه هاي عامل شانکر باکتريايي بادام در استان خراسان رضوي. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 594.

452- محمودی، ه.، رهنما، ک.، رحیمیان، ح.، نصراله نژاد، س. و تقی نسب، م. 1391. جداسازي و شناسايي باكتري هاي اپي فيت مولد هسته يخ از درختان ميوه هسته دار در استان گلستان. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 610.

453- علیمی، م.، رحیمیان، ح.، حسن زاده، ن.، حیدری، ا.، تقی نسب درزی، م. و ماریانو بالسترا، ج. 1391. شناسایی و بررسی پراکنش عامل بلاست مرکبات در استان گلستان و شرق مازندران. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 619.

454- خدايگان، پ.، رحيميان، ح.، شمس بخش، م.، اولريخ، م. و وينگارت، ه. 1391. مقايسه تعدادي از سويه هاي Pseudomonas syringae جداسازي شده از گياهان مختلف در ايران با استفاده از روش تاکسونومي چندفازي. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه شیراز. ص 627.

455- علوی، س. م. و رحیمیان، ح. 1391. همراهی توأم چند ویروئید مرکبات با علائم بیماری های پسوروز و نقش حلقوی در استان مازندران. بیماری های گیاهی 48: 440-439.

456- علوی، س. م.، هاشمی سهی، ه.، آهون منش، ع. و رحیمیان، ح. 1391. ردیابی مولکولی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات و تعیین خصوصیات بیولوژیک نمونه های شبه اگزوکورتیس در استان مازندران. بیماری های گیاهی 48 : 275-269.

457- تلمادره ای، ت.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح. و رضازاده، ا. 1391. اولین گزارش از Rhizoctonia oryzae در ذرت از ایران. بيماري هاي گياهي 48: 289.

458- تقی پور، م.، رحیمیان، ح.، بابایی زاد، و. و علوی، س. م. 1391. انگشت نگاری ژنتیکی جدایه های عامل نوار قهوه ای برنج با استفاده از ERIC-PCR. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور. پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

459- بخشنده، ا.، رحیمیان، ح.، پیردشتی، ه.، نعمت زاده، ق.، بابایی زاد، و. و علوی، س. م. 1391. جداسازی باکتری های حل کننده فسفات از منطقه ریزوسفر ریشه برنج. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور. پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

460- نیک اختر، س.، تاجیک قنبری، م. ع.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1391. بررسی تشابه توالی کیتیناز در برخی از Actinobacteria. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

461- نیک اختر، س.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1391. مقایسه طبقه بندی و فیلوژنی دو جنس باکتریایی Clavibacter و Rathayibacter با استفاده از آنالیز توالی برخی ژن ها. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

462- نیک روش، ز. و رحیمیان، ح. 1391. انگشت نگاری ژنتیکی جدایه های Xanthomonas عامل لکه برگی و شانکر ساقه پسته با rep-PCR. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

463- رشیدایی، ف.، رنجبر، غ. و رحیمیان، ح. 1391. ردیابی وجود ژن مولد هسته یخ در برخی از جدایه های Pseudomonas viridiflava. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

464- خراسانی، م.، حسینی پور، ا.، رحیمیان، ح. و نیکروش، ز. 1391. لکه برگی و سرخشکیدگی باکتریایی درختان پسته ناشی از Xanthomonas arboricola در استان کرمان. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

465- راسخی، ف.، تاجیک قنبری، م. ع.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1391. آنالیز بیوانفورماتیکی توالی پروتیینی در بین گونه های مختلف. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

466- بابایی زاد، و.، رحیمیان، ح.، صادقی، ف.، تاجیک قنبری، م. ع.، علوی، س. م.، نعمت زاده، ق. و پیردشتی، ه. 1391. بررسي امکان کلنيزه نمودن ريشه ارقام مرکبات توسط قارچ اندوميکوريز Piriformospora indica. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

467- حاجیان، ی.، بابایی زاد، و.، تاجیک قنبری، م. ع. و رحیمیان، ح. 1391. بررسی مولکولی جدایه های رایزوکتونیای عامل شانکر ساقه کلزا با استفاده از روش های rDNA-PCR و PCR-RFLP. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

468- حاجیان، ی.، بابایی زاد، و.، تاجیک قنبری، م. ع. و رحیمیان، ح. 1391. بررسی مولکولی جدایه های رایزوکتونیای عامل شانکر ساقه کلرنگ با استفاده از PCR-RFLP  و rDNA-PCR. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

469- محرابیون محمدی، م.، بابایی زاد، و.، رحیمیان، ح. و ابراهیم نژاد، ش. 1391. ارزیابی چند رقم جو در تعامل با قارچ عامل سفیدک سطحی Blumeria graminis f.sp. hordei. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

470- هاشمی، س.، بابایی زاد، و.، تاجیک قنبری، م. ع. و رحیمیان، ح. 1391. بررسی نقش ژن های دفاعیThionin و Defensin در مقاومت رقم خزر برنج به بیماری لکه قهوه ای با استفاده از Quantitative Real Time PCR. اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی. دانشگاه گلستان. گرگان.

471- هاشمی، س.، بابایی زاد، و.، تاجیک قنبری، م. ع. و رحیمیان، ح. 1391. بررسی بیان ژن های PR3، PR1 و NH1 در تعامل ارقام خزر و طارم برنج با قارچ Bipolaris oryzae. اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی. دانشگاه گلستان. گرگان.

472- ده بوید، ز.، تاجیک قنبری, م. ع.، رحیمیان، ح. و ارزنلو، م. 1391. بررسی روابط فیلوژنتیکی جدایه های Absidia  بر اساس نشانگر ITS. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. انجمن ژنتیک ایران. تهران.

473- تازیک، ز.، تاجیک قنبری, م. ع.، رحیمیان، ح. و ارزنلو، م. 1391. بررسی موقعیت تاکسونومیک Bipolaris oryzae برپایه آنالیز ژن های ریبوزومی (ITS) و ژن کد کننده پروتئین EF1-a. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. انجمن ژنتیک ایران. تهران.

474- میدانسری، م.، نعمت زاده، ق.، شکری، ا. و رحیمیان، ح. 1391. معرفی و ارزیابی تکثیر نشانگر های EST-SSRدر گیاه آلوروپوس لیتورالیس. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. انجمن ژنتیک ایران. تهران.

475- رشیدایی، ف.، رحیمیان، ح.، رنجبر، غ. و پاکدین، ع. 1391. مقایسه بیوانفورماتیکی ژن های مولد هسته یخ در چند گروه باکتری گرم منفی. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. انجمن ژنتیک ایران. تهران.

476- تازیک، ز.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح. و قوستا، ی. 1391. بررسی ژنتیک جمعیت خانواده Pleosporaceae برپایه آنالیز توالی های ریبوزومی (ITS) و RPB2. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. انجمن ژنتیک ایران. تهران.

477- ساداتی، ز.، تاجیک قنبری، م. ع.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1391. پیتیدهای ضدمیکروبی دخیل در مقاومت برنج به قارچ عامل بلاست  Magnaporthe grisea. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. انجمن ژنتیک ایران. تهران.

478- ساداتی، ز.، تاجیک قنبری، م. ع.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1391. مطالعه نقش ژن های پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز در مقاومت برنج به قارچ  Magnaporthe grisea. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. انجمن ژنتیک ایران. تهران.

479- تقی پور، م. و رحیمیان، ح. 1392. ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های عامل بیماری نوار قهوه ای برنج با استفاده از rep-PCR. بیماری های گیاهی (2)49: 280-279.

480- عباسی، و.، رحیمیان، ح. و تاجیک قنبری، م. ع. 1392. شناسایی  و تنوع ژنتیکی جدایه هایPseudomonas syringae pv.  Syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در چند استان شمالی و مرکزی ایران. پژوهش های گیاهی (3)20: 48-27.

481- رستمی، م.، قاسمی، ا.، رحیمیان، ح. و خسروی، و. 1392. شناسایی، پراکنش و تعیین برخی ویژگی های عوامل باکتریایی بیماری زای همراه با تغیر رنگ و سوختگی خوشه برنج در استان مازندران. گیاهپزشکی (3)36: 42-31.

482- روح رضی، ک. و رحیمیان، ح. 1392. تعیین کونه ها و تنوع استرین های ریزوبیوم عامل بیماری گال طوقه مو با IS50-PCR. بیوتکنولوژی کشاورزی (1)5: 55-39.

483- بيکي، ف.، محمدي گل تپه، ا.، رحيميان، ح.، شمس بخش، م.، برزگر، ع.، بوسکت، آ.، و لالوکات، ج. 1392. کنترل بیولوژیک بیماری بلاست مرکبات با استفاده از چند گونه مخمر بدست آمده از باغات مرکبات شمال ایران. مهار زیستی در گیاهپزشکی (1)1: 64-53.

484- بیکی، ف.، رحیمیان، ح.، محمدی گل تپه، ا.، شمس بخش، م.، برزگر، ع.، بوسکت، آ. و لالوکات، ج. 1392. بررسی فنوتیپی و بیماریزایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان های شمال ایران. دانش گیاهپزشکی ایران (2)43: 222-211.

485- هاشمی، س.، بابایی زاد، و.، تاجیک قنبری، م. ع. و رحیمیان، ح. 1392. مطالعه نقش چند ژن مرتبط با بیماریزایی(Pathogenesis-Related genes) در مقاومت برنج به قارچ Bipolaris oryzae. بیماری های گیاهی (2)49: 180-171.

486- خدایگان، پ.، رحیمیان، ح.، شمس بخش، م.، اولریخ، م. و وینگارت. ه. 1392. بیماری لکه زاویه ای ختمی خواب آلود ناشی از یک پاتوار مشابه با Pseudomonas syringae pv.  Syringae. بیماری های گیاهی (1)49: 15-1.

487- اله ویردی پور، ت.، رحیمیان، ح.، بابایی زاد، و. و راستگو، م. 1392. Candidatus phytoplasma solani همراه با لوله ای شدن برگ آلوهای اروپایی و ژاپنی در شمال ایران. کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی -دانشگاه اصفهان.

488- میری، س. ف.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح.، نعمت زاده، ق. و دهقان، ح. 1392. بررسی میزان بیان نسبی ژن هایpcbC و pcbAB در چندین گونه Penicillium مولد تولید آنتی بیوتیک پنی سیلین. اولین کنگره قارچ شناسی ایران. دانشگاه گیلان.

489- فتحی، ج.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1392. ارزیابی مولکولی واکنش دو رقم مرکبات در برابر Pseudomonas syringae pv.  Syringae عامل بیماری بلاست مرکبات. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران.

490- میری، س. ف.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح. و نعمت زاده، ق. 1392. بررسی فعالیت آنتی باکتریایی چند جنس از قارچ های جدا شده از زمین های کشاورزی. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی.

491- میری، س. ف.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح. و نعمت زاده، ق. 1392. ردیابی ژن های دخیل در سنتز پنی سیلین دو گونه پنی سیلیوم. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی. دانشگاه تهران.

492- بخشنده، ا.، رحیمیان، ح.، پیردشتی، ه. و نعمت زاده، ق. 1392. Isolation and identification on the most efficient plant growth promoting bacteria associated with rhizosphere of rice (Oryza sativa L.). دومین همایش بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه رازی کرمانشاه.

493- محمدی، س.، تاجیک قنبری، م. ع.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1392. بررسی فعالیت پکتینازی چند گونه فوزاریوم. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی. دانشگاه تهران.

494- دهقان نیری، م.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1392. بررسی عوامل مولد شانکر درختان میوه هسته دار در تعدادی از مناطق مرکزی ایران. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی. دانشگاه تهران.

495- دهقان نیری، م.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1392. بررسی برخی خصوصیات مرفولوژیکی و مولکولی جدایه های مخمر Cyptococcus magnus و C. adeliensis، عوامل ایجاد کننده شانکر درختان میوه هسته دار. اولین کنگره قارچ شناسی ایران. دانشگاه گیلان.

496- اله ویردی پور، ت.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1392. ردیابی مولکولی فایتوپلاسمای همراه درختان هلو و شلیل در استان گلستان. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی. دانشگاه تهران.

497- محمدی، س.، تاجیک قنبری، م. ع.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1392. بررسی پروتئین های ترشحی توسط Rhizoctonia solani. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی. دانشگاه تهران.

498- نیک اختر، س.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1392. بررسی تنوع جدایه های باکتری Rathayibacter عامل خوشه صمغی بوسیله نشانگر ریزمولکولی M13. کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی.

499- ده بوید، ز.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح. و ارزنلو، م. 1392. معرفی گونه های جدید از راسته mucorales برای میکوبیوتای ایران. رستنی ها 123-108.

500- ده بوید، ز.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح. و ارزنلو، م. 1392. بررسی مولکولی جدایه هایAbsidia بر اساس ناحیه rDNA-ITS. بیماری های گیاهی (4)49: 451-447.

501- برهانی، ب. و رحیمیان، ح. 1392. مخمرهای عامل و همراه بیماری شانکر درختان میوه هسته دار. بیماری های گیاهی (4)49: 462-461.

502- میری، س. ف.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح. و نعمت زاده، ق. 1392. مطالعه تشابه توالی ژن های دخیل در سنتز پنی سیلین در قارچ ها. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی. دانشگاه تهران.

503- پورحامدی، س.، برزگر، ع. و رحیمیان، ح. 1392. تکثیر کل ژن RNA پلیمراز وابسته به RNA ویروس تریستزای مرکبات با روش RT-PCR در ایران. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران.

504- بخشنده، ا.، رحیمیان، ح.، پیردشتی، ه. و نعمت زاده، ق. 1392. جداسازی باکتری های حل کننده فسفات از مزارع برنج استان مازندران. کنگره علوم خاک ایران. اهواز.

505- بخشنده، ا.، رحیمیان، ح.، پیردشتی، ه. و نعمت زاده، ق. 1392. کمی سازی و تعیین دامنه تحمل باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از ریزوسفر ریشه برنج به تغییرات اسیدیته. کنگره علوم خاک ایران. اهواز.

506- پورحامدی، س.، برزگر، ع. و رحیمیان، ح. 1392. بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی سویه های قابل انتقال با شته ویروس تریستزای مرکبات در استان مازندران. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران.

507- اله ویردی پور، ت.، رحیمیان، ح.، راستگو، م. و بابایی زاد، و. 1392. ردیابی مولکولی فایتوپلاسمای همراه درختان هلو و شلیل در استان آذربایجان غربی. همایش تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ارومیه.

508- اله ویردی پور، ت.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1393. همراهیCandidatus phytoplasma prunorum با کوتولگی زرد برگ آلو در ایران. بیماری های گیاهی 50: 99و 185.  

509- وامنانی، ر.، رحیمیان، ح.، علوی، س. م. و بابایی زاد، و. 1393. ردیابی ویروئید کوتولگی رازک در درختان لیموترش، لیمو شیرین، کلمانتین، نارنگی و گریپفروت استان مازندران. بیماری های گیاهی 50: 191 و 105.

510- خاکساری، م.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1393. بررسی خصوصیات افتراقی هیستولوژیکی دخیل درحساسیت یا مقاومت دو گونه مرکبات در برابر  Pseudomonas syringae. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران.

511- بخشنده، ا.، رحیمیان، ح.، پیردشتی، ه. و نعمت زاده، ق. 1393. بررسی غلظت های مختلف تریپتوفان بر تولید ایندول استیک اسید توسط باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران. سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. کرج.

512- بخشنده، ا.، رحیمیان، ح.، پیردشتی، ه. و نعمت زاده، ق. 1393. تعیین آستانه تحمل به شوری باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران. سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. کرج.

513- قدوسی نیا، س.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1393. بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های Acidovorax avenae subsp. avenae  عامل بیماری باکتریایی برنج در استان مازندران. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان.

514- قدوسی نیا، س.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1393. تایید تعلق جدایه های عامل بیماری لکه نواری یا نوارقهوه ای برنج به زیرگونه Acidovorax avenae subsp. avenae  با استفاده از توالی ژن Pil T. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان.

515- نظری قصری، س.، رحیمیان، ح. و نیکروش، ز. 1393. بررسی مولکولی Xanthomonas عامل لکه برگی در مریم گلی وحشی. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (برگزاری الکترونیکی).

516- نظری قصری، س.، رحیمیان، ح. و نیکروش، ز. 1393. انگشت نگاری ژنتیکی جدایه های Xanthomonas عامل لکه برگی مریم گلی. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (برگزاری الکترونیکی).

517- دولت خوی، ا.، رحیمیان، ح.، تاجیک قنبری، م. ع. و بابایی زاد، و. 1393. ارزیابی تنوع ژنتیکی ایزوله های مرتبط با بیماری لکه موجی برنج در استان مازندران. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (برگزاری الکترونیکی).

518- دولت خوی، ا.، رحیمیان، ح.، تاجیک قنبری، م. ع. و بابایی زاد، و. 1393. تشخیص و تفکیک عوامل مرتبط با بیماری سوختگی برنج در استان مازندران. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (برگزاری الکترونیکی).

519- حیدری نژاد، ع.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1393. مطالعه نقش ژن های مرتبط با بیماری زایی PR10 و PR2 در مقاومت برنج به باکتری Acidovorax avenae subsp. Avenae. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (برگزاری الکترونیکی).

520- پورحامدی، س.، برزگر، ع. و رحیمیان، ح. 1393. تکثیر و همسانه سازی ژن پروتئین پوششی اصلی (CP25) ویروس تریستزای مرکبات سویه ی زردی گیاهچه )گسترده در باغات استان مازندران( در ناقل بیانی pET28a. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (برگزاری الکترونیکی).

521- میرحسینی، ح. ع.، رحیمیان، ح.، بابایی زاد، و. و نوری، س. 1393. آنالیز فیلوژنتیکی ژن Cylindrical Inclusion ویروس موزائیک زرد کدو جدایه استان مازندران. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (برگزاری الکترونیکی).

522- میرحسینی، ح. ع.، رحیمیان، ح.، بابایی زاد، و. و نوری، س. 1393. بررسی خصوصیات جزئی و آنالیز سرولوژیکی ویروس موزائیک زرد کدو جدایه استان مازندران. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (برگزاری الکترونیکی).

523- هاشمی، ل.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1393. بررسی ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی جمعیت های گونه های سودوموناس از میزبان های مختلف. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (برگزاری الکترونیکی).

524- هاشمی، ل.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1393. تنوع در جمعیت جدایه های مختلف Pseudomonas syringae عامل برخی از بیماریهای مهم لکه برگی، بلایت و بلاست محصولات دراستان مازندران. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (برگزاری الکترونیکی).

525- میری، س. ف.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح. و نعمت زاده، ق. 1393. بررسی فعالیت آنتی باکتریایی گونه هایPenicillium  با استفاده از آزمون های آنتی باکتریال. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

526- میری، س. ف.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح. و نعمت زاده، ق. 1393. بررسی شیمیایی تولید پنی سیلین توسط چند گونه Penicillium. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

527- میری، س. ف.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح. و نعمت زاده، ق. 1393. استخراج آنتی بیوتیکPenicillin G  از عصاره کشت دو گونه Aspergillus . بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

528- راسخی، ف.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح. و راسخی، ف. 1393. شناسایی برخی ترکیبات فرار در Rhizoctonia solani AG-1-A. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

529- راسخی، ف.، تاجیک قنبری، م. ع.، رحیمیان، ح. و راسخی، ف. 1393. بررسی ترکیبات ضد میکروبی و فیتوتوکسیک تولید شده در گونه Fusarium oxysporum f. sp. Melonis. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

530- فتحی، ج.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1393. بررسی سطح بیان ژن PAL در گیاه نارنج همزیست شده با قارچ Piriformospora indica در برابر بیماری بلاست مرکبات. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

531- پس قلعه علی آبادی، ک.، بابایی زاد، و.، رحیمیان، ح. و تاجیک قنبری، م. ع. 1393. بررسی بیان ژن های مرتبط با بیماریزایی PR5 و PR9 در دو ژنوتیپ جو در تعامل با قارچ Fusarium aminearum. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

532- پس قلعه علی آبادی، ک.، بابایی زاد، و.، رحیمیان، ح. و تاجیک قنبری، م. ع. 1393. درجات مختلف مقاومت در تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های جو در مقابل با قارچ Fusarium graminearum. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

533- نیک اختر، س.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1393. انگشت نگاری ژنتیکیRathayibacter sp.  عامل خوشه صمغی گندم و جو. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

534- نیک اختر، س.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1393. شناسایی عامل خوشه صمغی گندم و جو در ایران. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

535- خاکساری، م.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1393. بررسی میزان مقاومت ارقام مختلف مرکبات به بیماری بلاست با عامل Pseudomonas syringae pv. Syringae. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

536- خاکساری، م.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1393. مقایسه تنوع ژنتیکی جدایه های  P. syringae pv. Syringae از میزبان مرکبات و به ژاپنی با میزبان های تابستان گذران. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

537- اله ویردی پور، ت.، رحیمیان، ح. و قدوسی نیا، س. 1393. فایتوپلاسمای همراه با کوتولگی برگ درختچه های خرزهره در بندرعباس. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

538- اله ویردی پور، ت.، رحیمیان، ح. و قدوسی نیا، س. 1393. شناسایی عامل شانکر باکتریایی درختچه های به ژاپنی در مازندران. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

539- دهقان نیری، م.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1393. بررسی تنوع ژنتیکی مخمرهای جدا شده از درختان میوه هسته دار با rep-PCR. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

540- دهقان نیری، م.، رحیمیان، ح. و بابایی زاد، و. 1393. شناسایی لکه برگی باکتریایی بابا آدم در فیروزکوه. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

541- حیدری نژاد، ا. م.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1393. سطوح مختلف حساسیت در چند رقم ایرانی برنج در برابر عامل بیماری نوار  قهوه ای باکتریایی. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

542- حیدری نژاد، ا. م.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1393. معرفی آغازگر اختصاصی از ناحیه 16s-23s (ITS)به منظور شناسایی برخی از گونه های باکتری Acidovorax. بیست و یکمین كنگره گياهپزشكي ايران. ارومیه.

543- بخشنده، ا.، رحیمیان، ح.، پیردشتی، ه. و نعمت زاده، ق. 1393. کاربرد باکتری های حل کننده فسفات Rahnella aquatilis و Entrobacter sp بر برخی از صفات رویشی و رنگدانه های فتوسنتزی گیاه برنج در اوایل دوره رشد. همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. تهران.

544- بخشنده، ا.، رحیمیان، ح.، پیردشتی، ه. و نعمت زاده، ق. 1393. تعیین آستانه تحمل به دما باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران. شانزدهمین همایش ملی برنج کشور. ساری.

545- بخشنده، ا.، رحیمیان، ح.، پیردشتی، ه. و نعمت زاده، ق. 1393. ارزیابی باکتری های بومی حل کننده فسفات به عنوان محرک رشد در گیاه برنج. شانزدهمین همایش ملی برنج کشور. ساری.

546- سعیدی، ف.، بابایی زاد، و.، تاجیک قنبری، م. ع. و رحیمیان، ح. 1393. بررسی القای مقاومت به وسیله سالیسیلیک اسید در جو در برابر قارچ عامل سفیدک سطحی Blumeria graminis f.sp. hordei (Bgh) مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (برگزاری الکترونیکی).

547- سعیدی، ف.، بابایی زاد، و.، تاجیک قنبری، م. ع. و رحیمیان، ح. 1393. بررسی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica بر جو در تعامل با سفیدک سطحی Blumeria graminis f.sp. hordei (Bgh). مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (برگزاری الکترونیکی).

548- فلاحی چرخابی، ن.، شمس بخش، م.، رحیمیان، ح.، خدایگان، پ. و رستگار، م. ح. 1394. تعیین ویژگی‌های جدایه‌هایPseudomonas syringae pv. syringae، عامل بیماری بلایت باکتریایی گندم در استان کرمان و ارزیابی واکنش ژنوتیپهای ایرانی گندم نسبت به آن. آفات و بیماری های گیاهی83: 49-39.

549- ساداتی، ز.، تاجیک قنبری، م. ع.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1393. بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae. 50: 317-311.

550- تلمادره ای، ت.، تاجیک قنبری، م. ع. و رحیمیان، ح. 1393. ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های Rhizoctonia solani در خاک های زراعی استان های مازندران و گلستان. گیاه پزشکی، مجله علمی کشاورزی 37: 10-1.

551- اکبری، م.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1393. مطالعه بیان دوژن مرتبط با بیماریزایی ذرت در تعامل با قارچ Fusarium graminearum. دومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار. مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

552- اکبری، م.، بابایی زاد، و. و رحیمیان، ح. 1393. مطالعه بیان دوژن مرتبط با بیماریزایی و NPRI ذرت در تعامل با قارچ Fusarium graminearum. دومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار. مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

 

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

1- Fatemi, j. and Rahimian, H. 1975. Prevalence and distribution of the rice blast disease in Iran. Plant Dis. Rep. 59: 991-994.

2- Rahimian, H. and Izadpanah, K. 1977. A new strain of cucumber green mottle mosaic virus from Iran. Iranian J. Agric. Res. 5: 25-34.

3- Rahimian, H. and Izadpanah, K. 1978. Identity and prevalence of mosaic inducing cucurbit viruses in Iran. Phytopathol. Z. 92: 305-312.

4- Rahimian, H. and Gumpf, D. J. 1980. Deoxyribonucleic acid relationship between Spiroplasma citri and the corn stunt spiroplasma. International J. Syst. Bacteriol. 30: 605-608.

5- Rahimian, H. 1986. Incidence of bacterial stripe of rice in Iran. Iran Agric. Res. 5: 63-71.

6- Rahimian, H. 1988. Occurrence of aggregate sheath spot of rice in Iran. Phytopathol. Z. 125: 41-46.

7- Alizadeh, A. and Rahimian, H. 1989. Bacterial leaf streak of Gramineae in Iran. Eur. Med. Plant Protect. Org. Bull. 19: 113-117.

8- Chalavi, V., Raeini-Sarjas, M. and Rahimian, H. 1992. Elimination of concave gum pathogen from Thomson navel trees through shoot tip grafting. Proc. Int. Soc. Citriculture. 1992. Vol. 2: 814.

9- Rahimian, H. 1992. Occurrence of citrus ringspot disease in Iran. Proc. Int. Soc. Citriculture. 1992. Vol. 2: 784-785.

10- Rahimian, H. 1994. Angular leaf spot of iron wood incited by a pathovar of Pseudomonas syringae. J. Phytopathol. 142: 235-240.

11- Rahimian, H. 1995. The occurrence of bacterial red streak of sugarcane incited by Pseudomonas syringae pv. syringae in Iran. J. Phytopathol 144: 312-324.

12- Alizadeh, A., Barrault, G., Sarrafi, A., Rahimian, H. and Albertini, L. 1995. Identification of bacterial leaf streak of cereals by their phenotypic characteristics and host arnge in Iran. Eur. J. Plant Pathol. 101: 225-229.

13- Alizadeh, A., Dechamp-Guillaume, G., Sarrfi, A., Rahimian, H. and Barrult, G. 1996. Electrophoretic analysis of total and memberanc proteins of Xanthomonas campestris pathovars, the causal agents of the leaf streak of  cereals and grasses. J. Phytopathol. 144: 97-101.

14- Yazdanpanah, H., Khoshnood Mansur-Khani, M. J., Shafaati, A., Rahimian, H., Rasekhi, H. R., Gilani, K. and Moradkhani, M. 1997. Evaluation of natural occurrence of fusarium mycotoxins in wheat filed of northern Iran. Fifth Eur. Fusariom Seminar. Cereal Res. Communications 25: 337-341.

15- Djavaheri, M., Mohammadi, M., Rahimian, H. and Ghareyazie, B. 2000. Identifications of Iranian strains of Agrobacterium isolated from grapevines using biovar 3 specific primers and their Ti plasmid profiles. Proc. 1st Asian Conf. Plant Pathol. Beijing. P. 147.

16- Shephard, G. S., Marasas, W. F. O., Leggott, N. L., Yazdanpanah, H., Rahimian, H. and Safavi, N. 2000. Natural occurrence fumonisins in corn from Iran. J. Agric. Food Chem. 48: 1860-1864.

17- Rahimian, H. 2000. Red streak. Pages 55-57. in: P. Rott. R. A. Baily. J. C. Comstock. B. J. Croft and A. S. Saumtally ( eds.). A Guide to Sugarcane Diseases. CIRAD and ISSCT. France.

18- Mohammadi, M., Mirzaee, M. R., and Rahimian, H. 2001. Physiological and biochemical characteristics of Iranian strains of Xanthomonas axonopodis pv. citri, the causal agent of citrus bacterial canker disease. Proc. 1st Asian Conf. Plant Pathol. Beijing. P. 188.

19- Mohammadi, M., Mirzaee, M. R., and Rahimian, H. 2001. Physiological and biochemical characteristics of Iranian strains of Xanthomonas axonopodis pv. citri, the causal agent of citrus bacterial canker disease. J. Phytopathol. 149: 65 – 75.

20- Al-Daghi, M., Mohammadi, M., Rahimian, H. and Sharifi-Tehrani, A., 2001. Biochemical and serological comparison or Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae, the causal agent of stone fruit canker and cereal blight. 2nd Intern. Iran and Russia Conf. Agric& Nat. Resources., Moscow. Russia.

21- Mohammadi, M., Ghasemi, A. and Rahimian, H. 2001. Phenotypic characterization of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall, the causal agent of bacterial canker disease of stone fruit trees. J. Agric. Sci. Technol. 3: 51-65.

22- Mohammadi, M., Mirzaee, M. R., and Rahimian, H. 2001. Physiological and biochemical characteristics of Iranian strains of Xanthomonas axonopodis pv. citri, the causal agent of citrus bacterial canker disease. J. Phytopathol. 149: 65 – 75.

23- Mohammadi, M., Ghasemi, A. and Rahimian, H. 2001. Phenotypic characterization of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall, the causal agent of bacterial canker disease of stone fruit trees. J. Agric. Sci. Technol. 3: 51-65.

24- Mirzaee, M. R., Mohammadi, M. and Rahimian, H. 2002. Nattrassia mangiferae, the cause of die-back and trunk cankers of Ficus religiosa and branch wilt of Psidium guajava in Iran. J. Phytopathol. 150: 244-247.

25- Mohammadi, M., Banihashemi, M., Hedjaroude, G. A. and Rahimian, H. 2003. Genetic diversity among Iranian isolates of Rhizoctonia solani Kuhn anastomosis group 1 subgroups based on isozyme analysis and total soluble protein pattern. J. Phytopathol. 151: 162-170.

26- Rahimian, H., Hashemi Sohi, H. and Barzegar, A. 2003. The first report pertaining to amplification and sequencing of citrus tristeza virus major coat protein gene ( CP25 ) from Iran. 7th Intern. Congr. Plant Molec. Biol., June 23-28, Barcelona, Spain, P. 371.

27- Rahimian, H. , Hashemi Sohi, H. and Barzegar, A. 2003. The first report pertaining to amplification of sequencing of citrus tristeza virus major coat protein gene ( CP25 ) from Iran. 7th Intern. Conf. Plant Mol. Biol. , Barcelona, Spain, p371.

28- Rahimian, H. and Zarei, A. 2003. A leaf spot and blight of pot marigold incited by a variant of Pseudomonas viridiflava. J. Agric. Sci. Nat. Res. Khazar 1: 80 – 89.

29- Mohammadi, M. , Banihashemi, M. , Hedjaroud, G. A. and Rahimian, H. 2003. Genetic diversity among Iranian isolates of Rhizoctonia solani Kuhn anastomosis group 1 subgroups based on isozyme analysis and total soluble protein pattern. J. Phytopathol. 151: 162 – 170.

30- Khezri, S. , Mohammadi, M. , Rahimian, H. and Sharifi – Tehrani, A. 2003. SDS – PAGE analysis, plasmid DNA profile and molecular differentiation of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae isolated from various host plants. 5th Intern. Symp. Recent Adv. Plant Biotechnol. , High Tatras, Slovak Republic. P. 126.

31- Nejat, N. , Rahimian, H. and Salehi, M. 2004. Herbaceous hosts of citrus stubborn disease agent in Fars province of Iran. Proc. XVI Conf. IOCV, Nuevo Leon, Mexico, P. 89.

32- Djavaheri, M . and Rahimian, H. 2004. Witchesُ broom of Bakraee ( Citrus reticulata hybrid ) in Iran. Plant Dis. 88: 683. 

33- Rahimian, H. 2004. Red streak disease. Pages 135-142 in: G. P. Rao, A. Salem Saumtally and P. Rott (eds.), Sugarcane Pathology, Vol. III: Bacterial and Nematode Diseases. Science Publishers, Inc. Enfield, USA.                                  

34- Biabani, R., Ghasemi, S., Salehi, M. , Hassanzadeh, N. and Rahimian, H. 2004. Serological and molecular differentiation of sugarcane and Bermuda grass white leaf phytoplasmas in Iran. Proc. 15th intern. Plant. Protec. Congr. Beijing, China, P. 424.

35- Biabani, R., Ghasemi, S., Salehi, M. , Hassanzadeh, N. and Rahimian, H. 2005. Purification and serology of sugarcane and Bermuda grass white leaf phytoplasmas in the South of Iran. Proc. 2nd Asian. Conf. Plant Pathology, Singapore, P. 60.

36- Barzegar, A., Hashemi Sohi, H. and Rahimian, H. 2005. Comparative sequence analysis of coat of Iranian citrus tristeza virus isolates. J. Phytopathol. 153, 457-463.

37- Vaziri, B., Rahimpour, M., Eslami, N., Faryaz, A. and Rahimian, H. 2006. RP-HPLC prefractionation and its application in expressional proteomic and analysis of an in vitro viral infection model. J. Sep. Sci. 29: 2284- 2291.

38- Yazdanpanah, H., Shephard, G. S., Marasas, W. F. O., Van der Westhuizen, L., Rahimian, H., Safavi, S. N., Eskandari, P. and Ghiasian, S. A. 2006. Human dietary exposure to fumonisin B1 from Iranian maize harvested during 1998-2000. Mycopathologia 161: 395-401.

39-  Rahimpour, M., Ghareyazi, B., Rahimian, H., Sardari, S. and Vaziri, B. 2006. The comparison of electrophoresis protein profile of transgenic (Bt) and its non-transgenic counterpart cv. (Tarom Molaii) by SDS-PAGE. 13th Word Congr. Food Sci. & Technology, INRA, France.   

40- Rahimpour, M., Omidi, M., Ghareyazi, B., Rahimian, H., Sardari, S. and Vaziri, B. 2006. Two – dimensional electrophoresis protein profiling of transgenic (Bt) and its non-transgenic counterpart cv. Tarom Molaii utilizing a prefractionation method. 13th Word Congr. Food. Sci. & Technol. INRA, France.

41-Barzegar, A., Hashemi Sohi, H. and Rahimian, H. 2006. Characterization of citrus tristeza virus isolates in northern Iran. J. Gen. Plant Pathol. 72: 46-51.       

42- Keikhasaber, M., Rahimian, H., Babaeian Jelodar, N. and Bolouri Moghaddam, M. 2007. Production of ice nucleation deficient (Icē) mutants of the epiphytic strains of Erwinia herbicola. Iran. J. Biotechnol. 5: 153- 157.

43- Massumi, H., Samei, A., Hosseini Pour, A., Shaabanian, M. and Rahimian, H. 2007. Occurrence, distribution and relative incidence of seven viruses infecting greenhouse-grown cucurbits in Iran. Plant Disease 91: 159-163.

44- Mirzaie, A., Esmail Zadeh-Hosseini, S. A., Jafari-Nodoshan, A. and Rahimian, H. 2007. Molecular characterization and potential insect vector of a phytoplasma associated with garden beet witchesُ broom in Yazd, Iran. J. Phytopathol.                155: 198-203.

45- Salehi, M., Izadpanah, K., Taghavi, S. M. & Rahimian, H. 2008. Characterization of a phytoplasma Associated with Pear Decline in Iran. J. Phytopathol. 156, 493-495.

46- Sharifi, M., Massumi, H., Heydarnejad, J., Hosseini Pour, A., Shaabanian, M. & Rahimian, H. 2008. Analysis of the biological and molecular variability of Watermelon mosaic virus isolates from Iran. Virus Genes. 37: 304-313.   

47- Arzanesh, M. H. Alikhani, H. A., Khavazi, K., Rahimian, H. and Miransari, M. 2009. In vitro growth of wheat (Triticum aestivum L.) seedlings inoculated with Azospirillum sp., under drought stress. Int. J. Bot. 5: 244-249.    

48- Massumi, H., Shaabanian, M., Hosseini Pour, A., Heydarnejad, J. & Rahimian, H. 2009. Incidence of viruses infecting tomato and their natural hosts in the southeast and central regions of Iran. Plant Dis. 93: 67-72.

49- Barzegar, A., Rahimian, H. & Hashemi Sohi, H. 2009. Comparison of the minor coat protein gene sequence of aphid transmissible and non-transmissible citrus tristeza virus isolates. Accepted for publication in J Gen Plant Pathol. DOI 10.1007/s10327-009-0216-7

50-Barzegar, A. & Rahimian, H. 2009. Genomic fingerprints of Xanthomonas sp. isolates causing leaf spot of pistachio based on REP-PCR and IS50-PCR. 5th International Iran and Russia Conference on Agricultural Development. P. 103.

51-Khademlou E, Barzegar A, Rahimian H 2009 Pectobacterium and Dickeya species associated with soft rots of agricultural crops in Iran. 5th International Iran and Russia Conference on Agricultural Development. Pp 104-105.

52- Foroutan, A., Kazemitabar, S. K., Rahimian, H., Mardi, M. & Alavi, S. M. 2009. A rapid and efficient method of DNA extraction for detection of Candidadus Phytoplasma aurantifolia. 5th International Iran and Russia Conference on Agricultural Development. P. 40.

53- Sheykhhasan, M., Rahnama, H., Kazemitabar, S. K., Rahimian, H. & Alizadeh, B. 2009. Cry1Abgene. 5th International Iran and Russia Conference on Agricultural Development. P. 44.

54- Faezi, F., Ranjbar, G. A., Rahimian, H. & Kazemitabar, S. K. 2009. Reaction of Citrus aurantifolia to Citrus Psorosis Virus (CPV). 5th International Iran and Russia Conference on Agricultural Development. Pp. 120-121.

55- Dehestani, A., Kazemitabar, K., Ahmadian, G., Babaeian Jelodar, N., Salmanian, A. H., Seyedi, M., Rahimian, H. and Ghasemi, S. 2010. Chitinolytic and antifungal activity of a Bacillus pumilus chitinase expressed in Arabidopsis. Biotechnol. Lett. 32: 539- 546.

56- Delju, A., Mousavizadeh, M., Ghasemi, A. and Rahimian, H. 2010. Identification of Mycobacterium sp. as an alfalfa root bacterial endophyte using 16S gene sequence analysis. Int. J. Pharma Bio Sci. 1: 1-8.  

57- Falahi Charkhabi, N., Shams-Bakhsh, M. and Rahimian, H. 2010. Genetic diversity among Brenneria nigrifluens strains in Iran. Eur. J. Plant Pathol. 128: 303- 310.

58- Ghasemi, S. H., Ahmadian, G., Babaeian Jelodar, N., Rahimian, H., Ghandilli, S., Dehestani, A., and Shariati, P. 2010. Antifungal chitinases from Bacillus pumilus SG2: preliminary report. World J. Microbiol. Biotechnol. 26: 1437- 1443.

59- Khezri, S., Rahimian, H., Ahangaran, A. and Mohammadi, M. 2010. Comparison of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae from various hosts with different methods. Int. J. Agric. Biol. 12: 106- 110.

60- Niknejad Khazempour, M., Kheyrgoo, M., Pedramfar, H. and Rahimian, H. 2010. Isolation and identification of bacterial glume blotch and leaf blight of wheat (Triticum aestivum L.) in Iran. Afr. J. Biotechnol. 9: 2860- 2865.

61- Omidi, M., Hosseini- pour, A., Massumi, H. and Rahimian, H. 2010. Investigation on transmittance status of Orusius albicinctus (Hemiptera: Cicadellidae) as a natural vector of phytoplasmas in southeastern Iran. J. Plant Pathol. 92: 531- 535.

62-Takavar, S., Rahnama, H., Rahimian, H. and Kazemitabar, K. 2010. Agrobacterium mediated transformation of Maize (Zea mays L.). J. Sci, Islamic Rep. Iran. 21: 21-29.

63- Alimi, M., Rahimian, H., Hasanzadeh, N., Taghinasab Darzi, M., Ahmadikhah, A., Heydari, A. and Balestra, G. M. 2011. First detection of Pseudomonas viridiflava, the causal agent of blight in apple by using specific designed primers. African. J. Microbiol. Res. 5: 4708- 4713.

64- Arzanesh, M. H., Alikhani, H. A., Khavazi, K., Rahimian, H. and Miransari, M. 2011. Wheat (Triticum aestivum L.) growth enhancement by Azospirillum sp. under drought stress. World. J. Microbiol. Biotechnol. 27: 197- 205.

65- Baghaee-Ravar, S., Rahimian, H., Shams-Bakhsh, M., Lopez-Solanilla, E., Antunez-Lamas, M. and Rodriguez- Palenzuela, P. 2011. Characterization of Pectobacterium species from Iran using biochemical and molecular methods. Eur. J. Plant Pathol. 129: 413- 425.

66- Emami Meybodi, D., Mozafari, J., Babaeiyan, N., and Rahimian, H. 2011. Application of electrotherapy for the elimination of potato potyviruses. J. Agr. Sci. Tech. 13: 921- 927. 

67- Ghasemi, S., Ahmadian, Gh., Sadeghi, M., Zeiglar, D., Rahimian, H., Ghandilli, S., Naghibzadeh, N. and Dehestani, A. 2011. First report of a bifuctional chitinase/lysozyme produced by Bacillus pumilus SG2. Enzyme Microbiol Technol. 48: 225- 231.

68- Khezri, M., Ahmadzadeh, M., Salehi-Jouzani, Gh., Behbodi, K., Ahangaran, A., Mousivand, M. and Rahimian, H. 2011. Characterization of some biofilm-forming Bacillus subtilis strains and evaluation of their biocontrol potential against Fusarium culmorum. J. Plant. Pathol. 93: 373- 382.

69- Omidi, M., Hosseini-Pour, A., Rahimian, H., Massumi, H. and Saillard, C. 2011. Identification of Circulifer haematoceps (Hemiptera: cicadellidae) as vector of Spiroplasma citri in the Kerman province of Iran. J. Plant Pathol. 93: 167- 172.

70- Nikravesh, F., Khavari-Nejad, R. A., Rahimian, H. and Fahimi, H. 2012. Study of antioxidant enzymes activity and isozymes pattern in hairy roots and regenerated plants in Nicotiana tabacum. Acta Physiol Plant. 34: 419-427.

71- Rouhrazi, K. and Rahimian, H. 2012. Genetic diversity of Iranian Agrobacterium strains from grapevine. Annals of Microbiology. 62(4): 1661-1667.

72- Rouhrazi, K. and Rahimian, H. 2012. Characterization of Iranian grapevine isolates of Rhizobium (Agrobacterium) spp. Journal of plant pathology. 94(3): 555-560.

73- Rouhrazi, K. and Rahimian, H. 2012. Sleeping hibiscus a new host for pseudomonas viridiflava. Journal of plant pathology. 94(4). 

74- Sayari, M., Babaeizad, V., Tajick ghanbari, M. A., Rahimian, H., Borhani, B., Mehrabion Mohammadi, M. and Nasiri, S. J. 2012. First report of Hyphodermella rosae causing dry fruit rot disease on palm in Iran. Plant disease 96(8). P. 1228.

75- Babaeizad, V., Sayari, M. and Rahimian, H. 2012. Occurrences of a new fruit rot of peach caused by Hyphodermella rosae in northern Iran. New diseases reports. 26(1).

76- Sayari, M., Babaeizad, V., Tajick ghanbari, M. A. and Rahimian, H. 2012. Morphological and molecular characterization of Hyphodermella rosae the causal agent of dry fruit rot on plum and peach in Iran. 11th European conference on fungal genetics.  Marburg, Germany.

77- Sayari, M., Babaeizad, V., Tajick ghanbari, M. A. and Rahimian, H. 2012. Phenylalanine Ammonia lyase and pathogenesis related genes involved in sheath blight disease resistance in Tarom, Iranian rice cultivar . 11th European conference on fungal genetics.  Marburg, Germany.

78- Babaeizad, V., Sayari, M., Tajick ghanbari, M. A. and Rahimian, H. 2012. Identification of the Rhizoctonia solani AG-4 the causal agent of safflower stem canker based on morphological and genetic characteristics. 11th European conference on fungal genetics.  Marburg, Germany.

79- Sayari, M., Babaeizad, V., Tajick ghanbari, M. A. and Rahimian, H. 2012. Role of Phenylalanine Ammonia lyase and pathogenesis related genes in defense mechanisms of sorae rice cultivars against the Rhizoctonia solani. 11th European conference on fungal genetics.  Marburg, Germany.

80- Babaeizad, V., Sayari, M., Tajick ghanbari, M. A. and Rahimian, H. 2012. Morphological and molecular characterization of Rhizoctonia solani AG2-1 the causal agent of canola stem canker in Iran. 11th European conference on fungal genetics.  Marburg, Germany.

81- Borhani, B., Rahimian, H., Babaeizad, V. and Sayari, M. 2012. Cryptococcus adeliensis the causative agent of stem canker of stone fruit trees. 11th European conference on fungal genetics.  Marburg, Germany.

82- Rouhrazi, K. and Rahimian, H. 2012. Sleeping hibiscus a new host for Pseudomonas viridiflava. Journal of plant pathology 94(4): 99.

83- Rouhrazi, K. and Rahimian, H. 2012. Characterization of Iranian grapevine isolates of rhizobium (Agrobacterium) spp. Journal of plant pathology 94(3): 555-560.

84- Borhani, B., Rahimian, H., Babaeizad, V., Zohour, E. and Sayari, M. 2012. A twig and branch canker disease of stone fruit trees incited by Cryptococcus magnus. 13th international congress on yeasts. Madison, Wisconsin, USA.

85- Pourhamedi, S., Barzegar, A. and Rahimian, H. 2013. RT-PCR amplification of coat protein gene of citrus psorosis virus in Iran. Conference of the international society for fluoride research. Tehran. Iran.

86- Pourhamedi, S., Barzegar, A. and Rahimian, H. 2013. Optimization of RNA extraction method studies of citrus tristeza virus and citrus Psorosis virus in citrus. Conference of the international society for fluoride research. Tehran. Iran.

87- Abbasi, V., Rahimian, H. and Tajick Ghanbari, M. A. 2013. Genetic variability of Iranian strains of pseudomonas syringae pv. Syringae causing bacterial canker disease of stone fruits. European journal of plant pathology. 132(2): 225-235.

88- Shabani, M., Bertheau, C., Zeinalabedini, M., Sarfarazi, A., Mardi, M., Mohajeri Naraghi, S., Rahimian, H. and Shojaee, M. 2013. Population genetic structure and ecological niche modelling of the leafhopper hishimonus phycitis. Journal of Pest Science 86(2): 173-183.

89- Borhani, B., Rahimian, H., Babaeizad, V. and  Zohour, E. 2013. Cryptococcus adeliensis a yeast species inciting stem canker on stone fruit trees. Journal of Plant Pathology 95(3): 666.

90- Rouhrazi, K. and Rahimian, H. 2014. Biochemical and genetic characterization of Agrobacterium tumefaciens the causal agent of walnut crown gall disease in Iran. Archives of phytopathology and plant protection 47: 2493-2500. 

91- Bakhshandeh, E., Rahimian, H., Pirdashti, H. and Nematzadeh, G. A. 2014. Phosphate solubilization potential and modeling of stress tolerance of rhizobacteria from rice paddy soil in northern Iran. World J. Microbiol Biotechnol 30mi: 2437-2447.

92- Sayari, M., Babaeizad, V., Tajick ghanbari, M. A. and Rahimian, H. 2014. Expression of the Pathogenesis related proteins, NH-1, PAL, and Lipoxygenase in the Iranian Tarom and Khazar ric cultivars, in reaction to Rhizoctonia solani - the causal agent of rice sheath blight. Journal of plant protection research 54: 36-43.

93- Allahverdi, T., Rahimian, H. and Babaeizad, V. 2014. First report of a 'Candidatus Phytoplasma solani' isolate affecting Sophora alopecuroides in Iran. New Disease report 30: 22.

94- Allahverdi, T., Rahimian, H. and Babaeizad, V. 2014. Prevalence and distribution of peach yellow leaf roll in north of Iran. J. Plant Pathol. 96: 603-603.

95- Fallahi Charkhabi, N., Boher, N., Rahimian, H., Shams-Baksh, M. and Bogdanov, A. J. 2015. Complete genome sequence of the Xanthomonas translucens pv. undulosa ICMP 11055. Xanthomonas Genomic, July 2015. Colombia.

96- Fallahi Charkhabi, N., Shams-Bakhsh, M. and Rahimian, H. 2015. Reaction of Iranian cereal genotypes to multiple strains of Xanthomonas translucens pv. cerealis. J. Agr. Sci. Tech. 17: 241-248.

97- Mirhosseini, H. A., Rahimian, H., Babaeizad, V. and Hashemi, L. 2015. Outbreak of leafspot on blackberry (Rubus fruticosus) caused by Gnomoniopsis sp. In Iran. New disease report 31:9. 

98- Dehghan-Niri, M., Rahimian, H. and Babaeizad, V. 2015. Cryptococcus uzbekistanensis causing canker on stone fruit trees. New Diseases Reports 31: 13.

99- Miri, S. F., Tajik, M. A., Rahimian, H. and Nematzadeh, G. A. 2015. Phylogenetic analysis of penicillin related genes in fungi. Int. J. Rev. Life. Sci. 5: 38-40. 

 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
کنگره گیاهپزشکی ایران    کرج       1363     مقالاتی در زمینه باکتری ها و مایکوپلاسماها در گیاهان
 
کنگره گیاهپزشکی ایران    اصفهان 1365     مقالاتی در زمینه باکتری ها و مایکوپلاسماها در گیاهان
 
کنگره گیاهپزشکی ایران    کرمانشاه   1381  مقالاتی در زمینه باکتری ها و مایکوپلاسماها در گیاهان
 
کنگره گیاهپزشکی ایران     تبریز     1383     مقالاتی در زمینه باکتری ها و مایکوپلاسماها در گیاهان 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
کنگره بین المللی مرکبات  ایتالیا     1371     شناسایی ویروس لکه حلقوی مرکبات
 
کنگره بین المللی مرکبات  ایتالیا     1371     عاری سازی پرتقال از بیماری کیسه صمغی
 
مسایل تکنیکی تکثیر مرکبات_کالیفرنیا – امریکا یک هفته1359 کشت بافت مرکبات و روش های ریز ازدیادی
 
فرصت مطالعاتی _ دانشگاه کوییزلند استرالیا بخش میکروب شناسی 9 ماه 1369 تنوع ملکولی باکتری
 
بعد از دکتری دانشگاه کالیفرنیا _ ریورساید 4 ماه 1359 تولید آنتی بادی مونوکلونال ویروس تریستزای مرکبات 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
عاری سازی ارقام تجاری مرکبات از بیماری های ویروسی و شبه ویروسی توسط پیوند نوک شاخه 
 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 

1- تألیف یک بخش از کتاب راهنمای بیماری های نیشکر، انتشارات کمیته بین المللی تکنولوژی نیشکر- فرانسه

2- تألیف یک بخش از کتاب آسیب شناسی نیشکر، انتشارات Science Public امریکا 

 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 

عضو انجمن كارشناسان بيماري هاي گياهي ايران

عضو انجمن ميكروب شناسي عمومي انگلستان

عضو انجمن ميكروب شناسي امريكا

عضو انجمن بيماري شناسي امريكا

 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :