فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/h.najafi/najafi.jpg
نام و نام خانوادگی : 
حمید نجفی زرینی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
زراعت و اصلاح نباتات 
محل و سال اخذ مدرک : 
هلند1388 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
زراعت 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
3822569 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
h.najafi@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
najafi316@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
بیوتکنولوژی (ژنومیکس– پروتئومیکس – بیوانفورماتیک) 

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
مقایسه سه روش استخراج DNA از گونه های زعفران

 

 استفاده از امیک ها در گیا هان مطالعات دارویی

 

امکان سنجی شناسایی ارقام تند بو و ...

 

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف زعفران

 

بررسی عملکردی تعدادی از پروتئیین کیناز

 

تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با نشانگرهای مولکولی

 

مطالعه فیلوژنی پروتیین Dehydrin در گیا هان خانواده Poaceae 

 

بررسی نواحی پروموتوری ژنهای RLM1  و ٔRLM3 مقاوم به بیماری سلق سیاه

 

مقایسه فاصله ژنتیکی و مورفولو ژیکی برخی از ژنوتیپ های آفتابگردان

 

مطالعه ساختاری و عملکردی ژن ْSUC

 

ایجاد و ارزیابی  انتی بادی محافظت شده LRR

 

مطالعه فیلوژنتیکی و فیزیکو شیمیایی SOS1 ژن

 

شناسایی تک ژن های به صورت متفاوت بیان شده در بذر نمو یافته گندم

 

بررسی تنوع ژنتیکی آفتابگردان از طریق پروتیین های ذخیره ای بذر

 

مطالعه فیلوژنتیکی ژنهای مقاوم به بیماری و مطالعه عملکردی ژن ٔRLM1

 

شناسایی تک ژنهای متفاوت بیان شده در بذر گندم

 

مطالعه بیوانفورماتیکی و شناسایی موتیف های موجود در پروموتور ژن های گیرنده های شبه کینازی در آرابیدوپسیس تالیانا

 

بررسی کارکردی ژن های گیرنده شبه کینازی در آرابیدوپسیس تالیانا با استفاده از مجموعه ای از لاین های T-DNA

 

انالیز اعضای خانواده ژنی کانال های کلسیم در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا

 

ارزیابی حساسیت ژنوتیپ های گندم ایرانی به بیماری سفیدک سطحی گندم

 

بررسی کاربرد نشانگر REMAP  در بررسی روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپ های خانواده Brassicasea

 

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام خانواده ceBrassicasea با استفاده از نشانگر رتروترانسپوزونی خانواده TMLM

 

بررسی ساختار و کارکرد ژن AT1G16850 در گیاه آرابیدوپسیس

 

 

 

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جنس براسیکا با استفاده از نشانگر NBS-LRR

 

بررسی موتان کنجد بوته برگ کلروفیل میزان بر گاما اشعه تاثیر

 

بررسی ساختار و عملکرد ژن WRKY57 در آرابیدوپسیس

 

بررسی خصوصیات یک پروتئین ناشناخته در گیاه برنج با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی

 

بررسی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی کنجد در محیط کشت MS تحت تاثیر هورمونهای D-2-4 و BA

 

تاثیر پرتوهای گاما بر میزان کلروفیل برگ سه رقم کنجد زراعی

 

اثر اشعه گاما بر عملکرد و اجزای عملکرد 3 رقم کنجد زراعی

 

ارزیابی مولکولی ژن مقاومت به زنگ گندم Lr34 در تعدادی از ارقام گندم ایرانی

 

تعیین روابط ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های انگور تاکستان (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

 

عملکرد و روابط همبستگی صفات در تعدادی از ارقام کلزا در شمال ایران

 

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از کونه های جنس Crocus با استفاده از نشانگر ISSR

 

تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک برخی گونه های جنس زعفران موجود در ایران با استفاده از نشانگر RAPD

 

ارزیابی لاین های امید بخش برنج در منطقه آمل 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

Analysis of NaCl stress responsive protein in Arabidopsis…

 

Generation and assessment of a kinase domain antibody…

 

An arabidopsis root architecture mutant…

 

A comparative proteomics of salt tolerance…

 

Deferential protein expression profiling…

 

Kinematic analysis of the difference in root growth of an RLK mutant line

 

Tissue expression and co-expression with branch Inhibitor Root

 

Evaluation of seasonal effects on transplanting of ferula gummosa from wild to green hose

 

The rooting of ziziphora tenuir L. stem cuttings without using of chemical hormones 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :