فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/r.tamrtash/tamartash.jpg
نام و نام خانوادگی : 
رضا تمرتاش 
نام پدر : 
حسن 
محل تولد : 
گرگان 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
علوم مرتع 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه تهران 1392 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
مرتعداری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
1513822584 
نمابر : 
1513822584 
آدرس : 
کیلومتر 9 جاده خزر آباد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-گروه آموزشی مرتع داری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
r.tamartash@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
reza_tamartash@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
تجزیه و تحلیل خاک و پوشش گیاهی

 

مدل سازی اکوسیستم های مرتعی

 

اکوفیزیولوژی گیاهان مرتعی   
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
کارشناسی:اکولوژی _ مرتعداری

 

کارشناسی ارشد:روش تحقیق _ تجزیه و تحلیل اکوسیستم مرتعی _ اکوفیزیولوژی گیاهی 

 

دکتری:مدل سازی اکوسیستم های مرتعی _ ارزیابی پروژه های منابع طبیعی  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های مارنی با اجتماعات گیاهی (مطالعه موردی: دشت بیرجند)، 1388، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان، جلد 16، شماره 4، 481-492.

 

 

 

تعیین گروه های اکولوژیک گیاهی بر اساس عوامل اقلیمی در مراتع ییلاقی بهشهر، 1387، مجله علمی پژوهشی مرتع، جلد5، شماره 1، 35-46.

 

 

 

مطالعه گیاهان سمی و اثرات آن بر دام، 1388، فصلنامه پژوهش های علوم دامی کشور، شماره 8، 1-8.

 

 

 

تعیین گونه های گیاهی معرف برخی خصوصیات خاک در مراتع کوه نمک قم با استفاده از تکنیک رسته بندی، مجله علمی پزوهشی محیط شناسی .

 

 

 

ارزیابی وضعیت مرتع بر اساس شاخص های گیاهی در مراتع ییلاقی لاسم هراز، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

 

 

 

بررسی رابطه خصوصیات گیاهی با عوامل توپوگرافی در واحدهای بهره برداری مراتع کوهستانی واز مازندران، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران .

 

 

 

دستیابی به کشاورزی پایدار با استفاده از فناوری های نوین، 1387، مجله علمی خوشه، سال پنجم، شماره ضمیمه91(49)، 40-44.

 

 

 

شبدر برسیم گونه ای مناسب جهت تأمین علوفه در مناطق قشلاقی استان مازندران، 1389، مجله زیتون، شماره 213، دی و بهمن، صفحات 59-62.

 

 

 

مروری بر گونه های گیاهی آبزی به عنوان جاذب عناصر سنگین در اکوسیستم های آبی شمال ایران، 1388، شماره دوم، 81-90.

 

 

 

بررسی اثر شرایط فیزیوگرافی بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع در حوزه آبخیز هراز، 1387، فصلنامه تخصصی علوم و فنون منابع طبیعی، سال سوم، شماره 2، 17-33.

 

 

 

بررسی اثر بهره برداری بر تغییرات پوشش گیاهی در منطقه میانکاله، 1388، فصلنامه تخصصی علوم و فنون منابع طبیعی، سال چهارم، شماره اول، 89-101.

 

 

 

 

 

اثر آتش سوزی پوشش گیاهی بر ترکیب گونه ای بانک بذر خاک در پارک ملی بمو شیراز، فصلنامه مرتع، 1388، سال سوم شماره چهارم، 623-639

 

 

 

مطالعه گیاهان سمی و اثرات آن بر دام، فصلنامه پژوهش های علوم دامی کشور، 1388، شماره 8 – سال ششم، ص 1-8

 

 

 

بررسی تاثیر تنش شوری و خشکی بر ویژگی های جوانه زنی بذر شبدر برسیم، فصلنامه مرتع، 1389، سال چهارم – شماره دوم، ص- 297-288

 

 

 

اثر فرم رویشی و مقدار پوشش گیاهی بر تولید و زواناب و رسوب اراضی مرتعی منطقه سواد کوه مازندران، فصلنامه مرتع،1389، چهارم -شماره دوم، ص 334-346

 

 

 

شبدر برسیم گونه ای مناسب جهت تامین علوفه در مناطق قشلاقی استان مازندران، فصلنامه زیتون، 1389، شماره 213

 

 

 

تحلیل کارایی داده های ETM،در تعیین مناسب ترین شاخص گیاهی (وازرود )، سنجش از دور و GIS ، 1389، شماره 4

 

 

 

مقایسه پنج روش فاصله ای اندازه گیری تراکم در چند تیپ گیاهی، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، 1389، شماره 2

 

 

 

ترکیب و مقدار بانک بذر خاک در یک بوم نظام مرتعی و اراضی مرتعی مجاور با سابقه زراعت (دراسله سوادکوه)، مجله منابع طبیعی ایران، 1390، شماره 2

 

 

 

تعیین گونه های گیاهی معرف برخی خصوصیات خاک در مراتع کوه نمک قم با استفاده از تکنیک رسته بندی، مجله محیط شناسی، 1390، شماره 58

 

 

 

بررسی ترکیب گونه های و وضعیت مرتع تحت اثر چرای دام در حوضه آبخیز رینه آمل، مجله جنگل و مرتع، 1390، شماره 92

 

 

 

بررسی اثر قرق بر ترسیب کربن درمنه زارها در مناطق خشک استان سمنان، مجله محیط زیست طبیعی، 1391، دوره65_شماره 3

 

 

 

اثر شوری و کم آبی بر جوانه زنی گونه Agropyron، توسعه پایدار، 1391، سال اول_ شماره یک

 

 

 

تاثیر گونه های رویشی مختلف در ترسیب کربن در مراتع جلگه ای میانکاله، مجله محیط شناسی، 1391، سال 38_شماره 62

 

 

 

ارزیابی وضعیت مرتع بر اساس شاخصهای گیاهی در مراتع ییلاقی لاسم هراز، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان، 1391،  جلد 19 شماره 2 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Effect of Grazing on Chemical Soil Properties And Vegetation Cover (Case StudyL: Kojour Rangelands, Noushahr, Iran), 2007, Pakistan Journal of Biological Science, 10(24): 4391-4398.

The Comparison of Plant Species Diversity in Understory Ramnus–Punica and Grazed Area (Case study: Miankaleh of Behshahr), 2009, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 6(6): 670-674.

Vegetation Analysis in Rangelands of Lasem, Iran, 2010, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 7(4): 397-401.

Effect of soil and physiographic factors on ecological plant groups in the eastern Elborz mountain rangeland of Iran, 2010, Grassland Science, 56(2): 77-86.  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
نقش زنان روستایی و عشایری در تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی و ارائه راهکارهای خرد و کلان، 1386، اولین همایش علمی نقش زنان روستایی در کاهش ضایعات فرآورده های کشاورزی، دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی، تهران

 

بررسی تأثیر خصوصیات خاک در تعیین گروه های اکولوژیک گیاهی در مراتع ییلاقی البرز،  1386، دهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه تهران

 

مقایسه خصوصیات خاک در دو منطقه تحت چرای طبیعی و تخریب یافته،  1386، دهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه تهران

 

مطالعه ارتباط خصوصیات شیمیایی خاک های مارنی با پوشش گیاهی در شهرستان بیرجند، 1386، دهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه تهران

 

زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری،  1386، اولین کنگرهGIS  شهری، دانشگاه شمال، آمل

 

بررسی برخی عوامل موثر بر ناپایداری خاک در استان مازندران،  1386، دومین همایش کشاورزی بوم شناختی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

معرفی درختان و درختچه های دارویی جنگل های مرکزی مازندران،  1386، سومین همایش گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران

 

مشارکت و اشتغال زنان در منابع طبیعی،  1386، اولین همایش ملی جوانان، اشتغال و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

 

بررسی و شناسایی مهمترین آلاینده های خاک در استان مازندران، 1386، اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست، دانشگاه تهران

 

  بررسی علل اجتماعی موثر بر اجرای طرح خروج دام از جنگل (مطالعه موردی: شرق استان مازندران)، 1386، همایش منطقه ای جنگل های شمال کشور و صنایع وابسته، تنگناها و راهکارها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

 

 ارزیابی شاخص های توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط زیست در استان مازندران،  1386، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

 

جایگاه تنوع گونه ای در مدیریت مراتع جلگه ای میانکاله مازندران، 1386، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

 

شناسایی و معرفی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی سوادکوه مازندران،1386، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

 

توانایی شاخص NDVI سنجنده TM در تخمین تولید علوفه (مطالعه موردی:مراتع لاسم هراز)،  1386، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کردستان- چکیده

 

ارزیابی آلودگی ناشی از عناصر سنگین در حوزه تجن،  1387، دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران

 

ارزیابی نظام بهره برداری دام به دو شیوه سنتی و صنعتی،  1387، دومین همایش راهکارهای توسعه ی کشاورزی شهرستان ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

 

بررسی روابط عناصر اقلیمی با پوشش گیاهی مراتع در حوزه آبخیز لاسم هراز،  1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران، ساری

 

بررسی ویژگی های گونه های اسانس دار حوزه آبخیز تجن ساری،  1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران، ساری

 

بررسی تغییرات ترکیب گونه ای تحت تأثیر شدت های چرایی متفاوت (مطالعه موردی: مراتع جلگه ای میانکاله)،  1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران، ساری

 

مطالعه فلور، تعیین شکل زیستی و طول عمر بیولوژیک رستنی های منطقه لاسم (حوضه آبخیز هراز)،  1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران، ساری

 

بررسی و مقایسه تغییرات رشد 5 گونه لگوم علوفه ای در مناطق جلگه ای خزر،  1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران، ساری

 

تعیین رابطه فرسایش خاک و پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک دورسنجی، 1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم- های خزری دانشگاه مازندران، ساری

 

بررسی توانمندسازی جوامع محلی در حفاظت از تنوع زیستی اکوسیستم های ساحلی (مطالعه موردی: تالاب میانکاله)، 1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران، ساری

 

شناسایی و معرفی رستنی های مراتع کوهستانی کیاسر ساری،  1387، اولین همایش زیست شناسی گیاهی، دانشگاه پیام نور تالش

 

ارزیابی شدت چرا بر میزان نفوذپذیری اراضی مرتعی پارک ملی گلستان،  1387، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، دانشگاه مازندران، بابلسر

 

استفاده از گیاهان به عنوان شاخصی در درمان بیماری (مطالعه موردی: گیاهان دارویی بلده نور)،  1387، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، دانشگاه مازندران، بابلسر

 

توسعه پایدار روستایی با بهره گیری از توانمندی های زنان روستایی مازندران،  1387، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، دانشگاه مازندران، بابلسر

 

خواص درمانی، ترکیبات شیمیایی و قسمت های مورداستفاده گیاهان دارویی مراتع کوهستانی البرز مرکزی،  1387، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، دانشگاه مازندران، بابلسر

 

آلودگی آب رودخانه تجن تهدیدی بر کشاورزی پایدار،  1387، دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

 

عوامل محدودکننده کشاورزی پایدار در استان مازندران، 1387، دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

 

مطالعه فلور گیاهان مراتع ییلاقی بلده نور، 1387، اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

پتانسیل فلور دارویی اکوسیستم مرتعی منطقه املا هراز،  1387، چهارمین همایش داخلی گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

 

بررسی گونه های آبزی جاذب عناصر سنگین در اکوسیستم های آبی شمال ایران، 1387، اولین همایش ملی تالاب های ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

بررسی گونه های گیاهی مراتع ییلاقی البرز شرقی،  1387، نخستین همایش ملی دانشجویی مرتع و مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه نهران

 

ارزیابی طرح های تعادل دام و مرتع در شیوه های مختلف دامداری در استان مازندران،  1387، نخستین همایش ملی دانشجویی مرتع و مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه نهران

 

بهره برداری چند منظوره از مراتع در جهت تحقق مدیریت جامع حوزه آبخیز (مطالعه موردی، مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر، استان مازندران)،  1388، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محور مدیریت پایدار بلایای طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

نگاهی به توانمندی های زنان روستایی جهت دستیابی به توسعه پایدار،  1388، نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

 

بررسی نقش مهاجرت در توسعه پایدار روستایی،  1388، نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

 

مطالعه گونه های مرتعی جهت بررسی گیاه پالایی عناصر آلاینده خاک در استان مازندران،  1388، سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

 

مطالعه اثرات انواع بهره برداری بر هدر رفت عناصر غذایی خاک در مراتع کوهستانی مازندران،  1388، یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

مطالعه اثر توأم بهره برداری و توپوگرافی بر خصوصیات فیزیکی خاک در مراتع البرز مرکزی،  1388، یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

مقایسه هدر رفت خاک تحت شرایط اکولوژیک و تغییر کاربری در زیرحوزه های آبخیز تالار مازندران،  1388، یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

بررسی اثرات مخرب ناشی از فعالیت های انسانی بر محیط زیست در استان مازندران،  1388، سومین همایش مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

 

مطالعه درختان و درختچه های جاذب فلزات سنگین در نواحی خزری،   1388، سومین همایش مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

 

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر میزان تلفات محصولات کشاورزی در استان مازندران،  1388، چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

نقش مدیریت در توسعه روستایی،  1388، همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع وابسته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

 

ارزیابی تنش خشکی بر جوانه زنی بذر شبدر برسیم در شرایط آزمایشگاهی،  1388،  اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

 

بررسی نقش برخی از عوامل محیطی و کاربری اراضی بر میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تالار)،  1389، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

بررسی میزان مصرف کودها و سموم شیمیایی در استان مازندران و ارائه راهکارهایی جهت کنترل آن، 1389، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 اثر استرس شوری و عمق خاک بر رویش گونه علوفه ای شبدر،  1389، همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در زراعت و نانوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران

 

بررسی عملکرد اندام های هوایی در کاهش آلودگی و جذب فلزات سمی، 1389، اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

 

ارزیابی مکانیزم های جذب عناصر آلاینده محیط توسط گونه های مرتعی، 1389، چهارمین همایش مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

 

بررسی نقش اندام های زیرزمینی گیاهان در کاهش میزان عناصر سنگین خاک و اثر آن بر پاکسازی محیط، 1389، چهارمین همایش مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

 

بررسی توانایی خانواده پروانه آسا در پالایش محیط طبیعی،  1389، چهارمین همایش مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

 

بررسی گونه های دارویی حوزه آبخیز لاسم هراز، 1389، همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

ارزیابی تنوع گونه های دارویی در منطقه قرق و تحت چرا در منطقه جلگه ای میانکاله،  1389، همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

ارزیابی خواص دارویی گونه های علفی و چوبی مناطق ییلاقی زیرآب سوادکوه،  1389، همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

برآورد میزان ترسیب کربن در خاک و اندام های گونه Punica granata در منطقه دشتی میانکاله،1390، پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، دانشگاه کردستان

 

ارزیابی پتانسیل ذخیره کربن جهت کاهش آلودگی محیطی در دو گونه یکساله و چندساله، 1390، اولین همایش ملی محیط زیست و آلاینده ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

نقش خاک در توسعه پایدار اکوسیستم مرتعی سرخ آباد سوادکوه،  1390، همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

تعادل دام و مرتع راهکاری در جهت مدیریت پایدار مراتع ییلاقی سوادکوه (مطالعه موردی: مرتع کلاله سرخ آباد)، 1390، همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 

Investigation of Some Affecting Climatic Factors on Distribution of Plant Societies in Eastern Alborz (Ir-Iran), 2008, International Grassland and Rangeland Congress, China

 

Effect of Grazing Intensity on Vegetation Cover and Soil Properties in Central Alborz,  2008, International Grassland and Rangeland Congress, China

 

Rangeland Use Changing Effect on soil Infiltration in Northeastern of Iran,  2008, International Grassland and Rangeland Congress, China

 

Investigation of Physiographic Factors Role on Plant Species Diversity in Mountainous Rangelands of Central Alborz, 2008, The First European Conference of Iranian Scientists in Agricultural & Natural Sciences, Paris, France

 

An Investigation of Some Effective Factors o Production Wastage, The way to Access of Agricultural Sustainable Development in Mazandaran, 2008, The First European Conference of Iranian Scientists in Agricultural & Natural Sciences, Paris, France

 

Investigation of Distribution, Properties and Composition of Medicinal Woody Plants in Mazandaran Province, 2008, The First European Conference of Iranian Scientists in Agricultural & Natural Sciences, Paris, France

 

Investigation of plant diversity in Khazar coastal habitat (Case study: Miankaleh biosphere reserve, Iran), 20-22 October 2009, International Workshop on Integrated Coastal Zone Management, Izmir, Turkey

 

Investigation of effective factors on sustainability of environment and natural resources in North of Iran, 26-28 October 2009, International Conference on Emerging Technologies in Environmental Science and Engineering, Aligrah University, India

 

Purgation of heavy elements by phytoextraction mechanism (Case study; Mazandaran province in Iran), 26-28 October 2009, International Conference on Emerging Technologies in Environmental Science and Engineering, Aligrah University, India

 

Survey of local communities for conservation of Miankaleh wetland in Mazandaran province, 26-28 October 2009, International Conference on Emerging Technologies in Environmental Science and Engineering, Aligrah University, India.

 

Identification of Plant Species Potential for Multiple Use of Rangeland (Case Study: Summer Rangeland of Chalav-Amol), 2-8 April 2011, International Rangeland Congress, Argentina.

 

A Study of Relief Effect on Grazing in Summer Rangelands of Mazandaran Province, 2-8 April 2011, International Rangeland Congress, Argentina. 

  
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
معاونت اداری  _  مالی دانشکده منابع طبیعی 

مدیر گروه مرتع داری  
  -   توضیحات
16
توضیحات :