فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/sm.hoseini nasr/hossseininasr.jpg
نام و نام خانوادگی : 
سیّد محمد حسینی نصر 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
بیوتکنولوژی گیاهی-تولید و تکثیر غیرجنسی درختان 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه دهلی هندوستان 1378 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
گروه تحقیقاتی بیوتکنولوژی جنگل 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822574 
نمابر : 
01513822574 
آدرس : 
مازندران- ساری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
mhn1946@gmail.com 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
بیوتکنولوژی گیاهی-استراتژی ریزازدیادی

 

 

اصلاح نژاد درختان جنگلی

 

 

مقاومت به خشکی، شوری، سرما، گرما در درختان

 

 

تکثیر غیرجنسی در شرایط این ویترو و این ویوو

 

                 تنظیم اولویت های کاربردی در سیاست های راهبردی آمایش سرزمین

 

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 

لیسانس                   دانشکده منابع طبیعی ساری   2                 قوانین و مدیریت منابع طبیعی

 

 

لیسانس           دانشکده منابع طبیعی ساری   2                 جنگلداری (1)

 

 

لیسانس           دانشکده منابع طبیعی ساری   2                 پارکهای ملی و پردیسان

 

 

لیسانس                   دانشکده منابع طبیعی ساری   2                 جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی

 

 

فوق لیسانس           دانشکده منابع طبیعی ساری   2                 آمایش سرزمین

 

 

فوق لیسانس       دانشکده منابع طبیعی ساری   2                 روش تحقیق

 

 

لیسانس                   دانشکده منابع طبیعی ساری   3                 هوا و اقلیم شناسی

 

 

لیسانس              دانشکده منابع طبیعی ساری   3                 آمار و احتمالات کاربردی

 

 

فوق لیسانس        دانشکده منابع طبیعی ساری   3                 اصلاح نژاد درختان جنگلی

 

 

لیسانس                   دانشکده منابع طبیعی ساری   2                 ارزیابی محیط زیست

 

 

لیسانس              دانشکده منابع طبیعی ساری   2                 احیای بیولوژیک در مناطق خشک

 

 

فوق لیسانس           دانشکده علوم زراعی             3                 ریزازدیادی و کشت بافت

 

 

دکتری               دانشکده منابع طبیعی ساری   2                 بیوتکنولوژی در جنگل

 

 

لیسانس              دانشکده منابع طبیعی ساری   2                 ژنتیک جنگل

 

 

لیسانس                   دانشکده منابع طبیعی ساری   2                 بیوتکنولوژی بذور درختان جنگلی 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 عنوان: ارزیابی توان تفرجگاهی پارک جنگلی ورگاویج در منطقه نوشهر و چالوس


نام دانشجو: شبنم مجلج پورمقطع تحصیلی:فوق لیسانس سمت:استاد راهنما

تاریخ دفاع: 17/10/80دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عنوان: بررسی تاثیر گونه های جنگلکاری شده در پارک جنگلی سوکان بر روی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک


نام دانشجو:علیرضا مشکی مقطع تحصیلی:فوق لیسانس سمت:استاد راهنمای مشترک

تاریخدفاع: 9/3/84دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عنوان: ارزیابی توان تفرجگاهی سامانه عرفی منج در جنگلهای حوزه شهرستان لردگان


نام دانشجو:بیت الله محمودیمقطع تحصیلی:فوق لیسانس سمت:استاد راهنما

تاریخدفاع: 1/8/86دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عنوان: بررسی نیاز رویشگاهی زربین طبیعی در استان فارس


نام دانشجو:ترلان نجفی مقطع تحصیلی:فوق لیسانس سمت:استاد راهنما

تاریخدفاع: 19/12/87دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عنوان: ارزیابی و اولویت بندی پارک جنگلی مخمل کوه خرم اباد با استفاده از GIS


نام دانشجو:فریبا اسماعیل­پورمقطع تحصیلی:فوق لیسانس سمت:استاد راهنما

تاریخدفاع: 19/7/89دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عنوان: کاربرد آمایش سرزمین به روش تجزیه و تحلیل سیستمی AHP در جنگلداری، جنگلکاری و اکوتوریسم( مطالعه موردی حوضه آبخیز بابلرود)


نام دانشجو:امید کرمیمقطع تحصیلی:فوق لیسانس سمت:استاد راهنما

تاریخدفاع:8/8/89دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عنوان: بررسی ریزازدیادی و القای ریشه گونه شاه بلوط


نام دانشجو:مهرسده تفضلی مقطع تحصیلی:فوق لیسانس سمت:استاد راهنما

تاریخدفاع:14/6/90دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عنوان: بررسی ریزازدیادی و القای ریشه گونه کُنار


نام دانشجو:الهه احمدی     مقطع تحصیلی:فوق لیسانس سمت:استاد راهنما

تاریخ دفاع:28/10/90دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری


عنوان: ارزیابی آمایش سرزمین در پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از مدل AHP فازی(مطالعه موردی سری یک جنگل دارابکلا)


نام دانشجو: فاطمه موحدی رادمقطع تحصیلی:فوق لیسانس سمت:استاد راهنما

تاریخ دفاع:---------دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عنوان: تعیین گردش گری پارک جنگلی بیستون و مکانیابی فعالیت های گردشگری


نام دانشجو: علی سروآزادمقطع تحصیلی:فوق لیسانس سمت:استاد راهنما

تاریخ دفاع:9/4/92دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عنوان:عکس العمل مقاومت به شوری و خشکی چهار گونه بادام وحشی


نام دانشجو:حسن جهانبازی گوجانی  مقطع تحصیلی:دکتریسمت:استاد راهنما

تاریخ دفاع:24/4/92دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

تکثیر جنسی و غیر جنسی گونه سرخدار (Taxus baccata L.). 1388. محیط زیست. 47

 

 

تعیین مناطق مستعد طرح های طبیعت گردی با استفاده از فن آوری GIS ( مطالعه موردی سامان عرفی قوری قلعه در استان کرمانشاه).1388. همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی 

 

 

تاثیر تنش شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی Suaeda aegyptiaca.1388. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی- بیرجند

 

 

ارزیابی قابلیت حوضه آبخیز بابلک برای کشاورزی با استفاده از تلفیق روش AHP و GIS.1389. اولین همایش ملّی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم- اصفهان

 

 

پهنه بندی حوضه آبخیز بابلکنار برای کاربری کشاورزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS) .1389. اولین همایش ملّی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم- اصفهان

 

 

   برنامه ریزی تفرجی بر اساس پتانسیل سرزمین ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران).1389. چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست- تهران

 

 

 

 

   بررسی تاثیر اسید جیبرلیک و مکمل های غذایی محیط کشت بر رفع خفتگی بذرهای ون (Fraxinus excelsior L.) از شیوه کشت رویان. 1389. دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری- مازندران

 

 

بررسی خصوصیات رویشگاهی و جنگل شناسی توده لرگ در استان ایلام. 1389. دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم خزری- مازندران

 

 

      اکالیپتوس گونه ای مناسب در مناطق شور.1389. اولین همایش ملّی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم- اصفهان

 

 

 

      اثر اندازه بذر و عمق کاشت در تولید نهال شاه بلوط ( Castanea sativa Mill. ) جهت حفاظت و احیاء جنگل. 1390. پنجمین کنفرانس ملّی روز جهانی محیط زیست - در دانشگاه تهران

 

 

      مقایسه تاثیر جنگلکاری با گونه های بلوط بلند مازو، گردو و کاج بروسیا بر خاک ( مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی دارابکلا، مازندران ). 1390. همایش منطقه ای جنگل ها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

 

 

v   عناصر غذایی و بازجذب آنها در گونه های جنگلکاری شده آزاد، افرا پلت و کاجبروسیا ( مطالعه موردی: جنگل دارابکلا- مازندران

 

 

مجله جنگل ایران 

 

 

1391. 4(2).175-185

 

 

     بررسی خصوصیات شیمیایی خاک، مقدار لاشه ریزی و ورود عناصر غذایی در سه توده دست کاشت ازاد، پلت و ون (جنگل آموزشی پژوهشی دارابکلا-ساری)

 

 

     مکانیابی مناطق مستعد مسکونی با استفاده از GIS و ،رایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابلرود، مازندران)

 

 

مجله کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی، 1391

 

 

3(2):99-111 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

 

Salt effects on seed germination and seedling emergence of two Acacia species.2011.  African journal of biotechnology

 

 

Effect of salt stress on germination and seedling growth of Prosopisjuliflora (Sw.). 2011. New forest

 

 

Effect of salt stress on germination and seedling growth of Suaedasalsa (l.) pall. 2011. African journal of biotechnology

 

 

Effect of salt stress on germination and seedling growth of Acaciaalbida Dal. And Acaciasalicina Lindl. 2011. African journal of biotechnolog

 

 

Effect of activated charcoal, growth supplements storage on removing dormancy, germination indicates and vigour of Ash (Fraxinus excelsior L.). 2011. Scholars Research library

 

 

Investigation of Salinity Tolerance in Dodonea viscose L.2012. Journal of Applied Biological Sciencies

 

 

Contamination control of microbe Ziziphus spina (christti) seed in vitro culture. 2012. Trees Structure and Function

  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی


عضو کمیته بیوتکنولوژی دانشگاه مازندران


عضو کمیته تدوین آیین نامه ها و..... دانشگاه مازندران


عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی


عضو رسمی کمیته تحصیلات تکمیلی گروه جنگلداری


عضو شورای دانشگاه مازندران


عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

    مدیریت گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی ساری

  
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
 

مطالعات در زمینه های عرفانی- فلسفی- ادبی

 

 

مقالات چاپ شده در این زمینه

 

 

      شخصیت معنوی حافظ از دیدگاه محمد جعفر جعفری لنگرودی- مجله ره آورد هند. 1377.

 

 

      رابطه موسیقی و عرفان- مجله مهواره-1388 

 

شرح بر یک غزل حافظ(در ازل پرتو حسنت...)-قند پارسی-ویژه نامه حافظ-فصل نامه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران-دهلی نو. شماره 11. 1375.