فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/5f45f99670e4f0ba7fcac54e8d97872e.jpg
نام و نام خانوادگی : 
طاهر عزیزی خالخیلی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
ساری 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
ترویج و آموزش کشاورزی 
محل و سال اخذ مدرک : 
شیراز-1392 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
ترویج و آموزش کشاورزی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
000 
نمابر : 
 
آدرس : 
ساری- ک 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
t.azizi@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
azizi.taher@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
1- مطالعات ترویج کشاورزی و توسعه روستایی
 
2- مطالعات اجتماعی محیط زیست و منابع طبیعی
 
3- مطالعات اجتماعی تغییرات اقلیمی 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 

مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

آمار و احتمالات

جامعه شناسی روستایی و عشایری

نوآوری و ارتباطات

تعاونی ها و تشکلهای غیر دولتی

دانش بومی کشاورزی

اصول مدیریت آموزش و ترویج

 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 

همكاري در طرح پژوهشي «بررسي كيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري طي سال‌هاي 1392-1388»

 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 

 

1- همكاري در طرح پژوهشي «بررسي وضعيت علوم كشاورزي در كشور و ارائه پيشنهادهايي براي آينده». زير نظر فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران.

مدير اول طرح: دكتر نصرالله سفيد بخت

مدير دوم طرح: دكتر غلامحسين زماني

تاريخ اتمام: 1387

 1. همكاري در طرح پژوهشي «ارزيابي تعاوني‌هاي كشاورزي دانش آموختگان». زير نظر وزارت تعاون.

مجري طرح: دكتر غلامحسين زماني

تاريخ اتمام: 1390

 1. مجري طرح پژوهشي «بررسي الگوهاي ارزشيابي اثربخشي آموزش‌هاي بهره‌برداران كشاورزي و ارائه الگوي كاربردي سنجش اثربخشي»  زير نظر سازمان تحقيقات‌، آموزش‌ و ترویج کشاورزی.

تاريخ اتمام: 1393.

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 

- مقالات علمي-پژوهشي (ISC):

 1. زماني، غلامحسين و عزيزي خالخيلي، طاهر (1385). تحليل نظرات مديران اجرايي نسبت به اشتغال دانش‌آموختگان كشاورزي. علوم ترویج و آموزش كشاورزي، جلد 2، شماره 2.

http://home.shirazu.ac.ir/~iaeej/JELDHA/volume-2-2-85/fehrest.htm

 

 1. شاه ولي، منصور، عزيزي خالخيلي، طاهر، لاچيني، زهرا، ابدي، بيژن، و مسرور، اعظم (1387). چالش سازمان ترويج كشاورزي با تحولات به كمك دو رويكرد عملكرد مداري و ارباب رجوع گرايي. فصلنامه روستا و توسعه، سال11، شماره2.

http://rvt.agri-peri.ir/browse.php?mag_id=20&slc_lang=fa&sid=1

 

 1. زماني، غلامحسين، عزيزي خالخيلي، طاهر و حياتي، داريوش (1387). روند پيشرفت علم ايران در رشته‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي: مطالعه علم‌سنجي. علوم ترویج و آموزش كشاورزي. جلد4، شماره1.

http://home.shirazu.ac.ir/~iaeej/JELDHA/volume-4-1-87/fehrest.htm

 

 1. عزيزي خالخيلي، طاهر و زماني، غلامحسين (1388). رهيافت مديريت مشاركتي آبياري: مباني روانشناختي انگيزش و موانع موجود. مجله علوم كشاورزي ايران (تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران)، دوره40، شماره 2.

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_1990_3715_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+40%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1+%28%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%88+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%29%D8%8C+%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF+1388%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-155.html

 

 1. عزيزي خالخيلي، طاهر و زماني، غلامحسين (1389). سازه های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری: کاربرد تحلیل مسیر. مجله علوم و صنایع کشاورزی (اقتصاد و توسعه كشاورزي)، جلد 24، شماره 1.

http://jead.um.ac.ir/index.php/jead/issue/view/428

 

 1. زماني، غلامحسين و عزيزي خالخيلي، طاهر (1390). جايگاه مجلات علمي کشور در پایگاه‌های اطلاعاتی: مورد مطالعه نشریات کشاورزی و منابع طبیعی. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات). دوره 26، شماره 4، ص 823-803.

http://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?mag_id=66&slc_lang=fa&sid=1

 

 1. عـزيـزي‌خالخيلي، طاهـر ، بخشي‌جهرمي، آرمـان و بيـژنـي، مسـعود (1390). رفتار حفاظت و پایداری خاک کشاورزان: نقش رسانه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی.  علوم ترویج و آموزش كشاورزي. جلد 7، شماره 2.

http://home.shirazu.ac.ir/~iaeej/JELDHA/volume-7-2-90/fehrest.htm

 

 1. -قربانی‌پور، حمید، زماني، غلامحسين و عزيزي خالخيلي، طاهر (1390). مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت شغلی دانش‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 19، ص 95-83.

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6381&Number=19

 

 1. عزيزي خالخيلي، طاهر و زماني، غلامحسين (1392). ادراک کشاورزان نسبت به خطرپذیری (ریسک) کار کشاورزی در شرایط تغییرات اقلیمی، مورد مطالعه: شهرستان مرودشت استان فارس. مجله علوم ترویج و آموزش كشاورزي. جلد9، شماره2.

http://home.shirazu.ac.ir/~iaeej/JELDHA/volume-9-2-92/fehrest.htm

 

 1. عزيزي خالخيلي، طاهر و زماني، غلامحسين (1393). سازگاری با تغییرات اقلیمی: کاربرد ‌تئوری بنیادی (مورد مطالعه کشاورزان شهرستان مرودشت). مجله جامعه‌شناسی کاربردی، سال 25، شماره 4، ص 199-183.

http://uijs.ui.ac.ir/jas/browse.php?mag_id=24&slc_lang=fa&sid=1

 

 1. بیژنی، مسعود، سلامت، عماد، کرمی، غلامحسین. و عزیزی خالخیلی، طاهر (1393). عوامل موثر بر نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان های خوزستان و ایلام نسبت به ایمنی در عملیات کشاورزی. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دوره 2، شماره 4، ص 292-281.

http://www.journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/8394

 

 1. عزيزي خالخيلي، طاهر و حسین پور، ابوطالب (1395). عوامل موثر روی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان. مجله علوم ترویج و آموزش كشاورزي. جلد12، شماره1، 179-163.

http://www.iaeej.ir/volume_3588.html

 

 

- مقالات علمي- ترويجي:

1- زماني، غلامحسين و عزيزي خالخيلي، طاهر (1385). تعيين عوامل انگيزشي مؤثر بر مشاركت كشاورزان در برنامه‌هاي آموزشي. فصلنامه آموزش و سازندگي، شماره 3 زمستان 1385.

2- عزيزي خالخيلي، طاهر و حياتي، داريوش (1385). ضرورت اتخاذ نگرش تعامل‌مدار بجاي نگرش تقابل مدار در تلفيق دانش بومي و نوين. ماهنامه جهاد، سال 26، شماره 275.

3- عزيزي خالخيلي، طاهر و زماني، غلامحسين (1386). رهيافت مشاركتي در پژوهش و توسعه كشاورزي. ماهنامه جهاد، شماره 276.

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

- مقالات ISI:

1- Azizi-Khalkheili, T. and Zamani, Gh. (2009). Farmer participation in irrigation management: The case of Doroodzan Dam Irrigation Network, Iran. Agricultural Water Management, 96(5), 859-865.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377408002990

 

 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 

- مقالات كنفرانس:

1- عزيزي خالخيلي، طاهر و زماني، غلامحسين (1388). نقش رهبران محلی بر مشارکت کشاورزان در فعالیت‌های آموزشی و ترویجی. اولين همايش ملي دانشجويي ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه شيراز 26 و 27 آذر 1388.

2-  عزيزي خالخيلي، طاهر، حياتي، داريوش و زماني، غلامحسين (1388). مديريت مشاركتي آبياري: گزيداري اجتناب ناپذير در مناطق مواجه با بحران آب. اولين همايش ملي رويكردهاي نوين مشاركت مردمي در مطالعه، ساخت، بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، شيراز 7و8 بهمن ماه 1388.

3- يزدان‌پناه، مسعود، زماني، غلامحسين و عزيزي خالخيلي، طاهر (1388). استفاده از مدل رضامندی آمریکائي برای سنجش رضامندی بیمه‌گذاران كشاورزي: مورد مطالعه استان فارس. سومين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران، مشهد مقدس، 11 و 12 اسفند ماه 1388.

4- عزيزي خالخيلي، طاهر و زماني، غلامحسين (1391). اقتصاد غير زراعي: گزیداری در راستای توسعه پایدار روستایی و کاهش فقر. هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، شیراز، 20 و 21 اردیبهشت 1391.

5- وطن خواه، نسیم، عزيزي خالخيلي، طاهر و زماني، غلامحسين (1391).  بررسی انگیزه تحصیل دانشجویان رشته های کشاورزی (مورد مطالعه: گروه عوم دامی مرکز آموزش عالی بعثت شیراز. چهارمین كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 28 و 29 شهریور 1391 . 

6- عزيزي خالخيلي، طاهر و زماني، غلامحسين (1391). فراتحلیل صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی. چهارمین كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 28 و 29 شهریور 1391 .

7- بذرافکن، خدیجه، زماني، غلامحسين و عزيزي خالخيلي، طاهر (1391). بررسی انگیزه دانشجویان کشاورزی برای اشتغال در بخش تولیدی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کشاورزی شیراز). اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. تهران، اسفند 1391.

8- بخشی‌جهرمی، آرمان، ابدی، بیژن، عزیزی خالخیلی، طاهر، ملک‌سعیدی، حمیده، بیژنی، مسعود (1391). رویکرد توسعه کشاورزی و روستایی با تاکید بر کاربرد نظریه‌های روانشناسی اجتماعی. دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی. دانشگاه اسلامی واحد جهرم، اسفند 1391.

9- عزیزی خالخیلی، طاهر و  منتی زاده، میثم (1393). اثربخش کردن آموزش های ترویجی: الزام دستیابی به توسعه پایدار. سومین همایش ملی کشاورزي و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش هاي پیش رو. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، اسفند 1393.

10- بخشی‌جهرمی، آرمان، ملک‌سعیدی، حمیده و عزیزی خالخیلی، طاهر (1393). دیدگاه حقوقی -اجتماعی در بحران آب. چهارمین همایش ملی مدیریت کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، بهمن 1391.

11- عزیزی خالخیلی، طاهر و  منتی زاده، میثم (1394). سازگاری با تغییرات اقلیمی: راهکاری اجتناب ناپذیر برای مقابله با کمبود منابع آب کشاورزی.همایش آب و تغییر اقلیم-  نخستين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد، 23 و 24 اردیبهشت 1394.

12- منتی زاده، میثم و  عزیزی خالخیلی، طاهر (1394). چالش ها و راهبردهای مدیریتی- اجرایی منابع آب زیرزمینی استان فارس. همایش آب، اقتصاد و توسعه- نخستين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد، 23 و 24 اردیبهشت 1394.

13- منتی زاده، میثم، زماني، غلامحسين و عزیزی خالخیلی، طاهر (1394). اخلاق بهره برداری آب:

راهبردی نرم افزاری برای مقابله با بحران آب. همایش آب، جامعه و فرهنگ- نخستين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد، 23 و 24 اردیبهشت 1394.

14- محمد نژاد، فاطمه و عزیزی خالخیلی، طاهر (1394). کارآفرینی و راهکارهای ایجاد اشتغال برای دانش اموختگان کشاورزی و منابع طبیعی. سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 16 و 17 اردیبهشت 1394.

15- عزيزي خالخيلي، طاهر و زماني، غلامحسين (1395). ادراک کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت استان فارس. همایش ملی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی، دانشگاه ساری، 18 شهریور 95.

16- عزيزي خالخيلي، طاهر (1395). تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن روی بخش کشاورزی. همایش ملی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی، دانشگاه ساری، 18 شهریور 95.

 

 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :