فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/a.barzegar/barzegar.jpg
نام و نام خانوادگی : 
علی برزگر کلمری 
نام پدر : 
مصطفی 
محل تولد : 
ساری 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
بیولوژی سلولی و مولکولی 
محل و سال اخذ مدرک : 
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی-رازی کرمانشاه 1384 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
علوم پایه 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09112552396 
تلفن محل کار : 
01513822655 
نمابر : 
01513822655 
آدرس : 
ساری-کیلومتر 9 جاده فرح آباد-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
a.barzegar@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
alibar647@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
Viral gene expression

 

Molecular mechanisms of cancer  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
تدریس دروس:

 

-زیست شناسی سلولی پیشرفته

 

-DNA و همانندسازی

 

-بیولوژی مولکولی

 

-ژنتیک

 

-مکانیسم مولکولی سرطان

 

-رونویسی و ترجمه

 

-تنظیم بیان ژن

 

در دانشگاه های علوم کشاورزی ساری، دانشگاه مازندران، موسسات غیر انتفاعی و ...  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
1) مشاور رساله دکتری. دانشجو فرید بیکی. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. عنوان: بررسی تاکسونومیکی جدایه های Pseudomonas syringae عامل بیماری نوار قرمز نیشکر و لکه برگی خاکشیر تلخ

 

2) مشاور رساله دکتری. دانشجو فرید بیکی. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. عنوان: بررسی موقعیت تاکسونومیکی عوامل بیماری بلاست مرکبات و ارزیابی قابلیت کنترل بیولوژیکی بیماری به وسیله مخمر های رورست 

 

3) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشجو معصومه آغاسی نژاد. گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: تعیین موقعیت تاکسونومیکی عامل لکه برگی باکتریایی پامچال در استان مازندران

 

4) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشجو کیومرت روح رضی. گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: تعیین گونه ها و تنوع احتمالی ریزوبیوم عامل گال طوقه در تاکستانهای آذربایجان شرقی

 

5) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشجو محمود درویش خضری. گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان. عنوان: مقایسه پاسخ های مورفولوژیکی گیاه سورگوم به تنش خشکی و تنش آللوپاتی حاصل از گیا اکالیپتوس

 

6) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشجو محمد کاظم حیدری. گروه زیست شناسی دانشگاه محقق اردبیلی. عنوان: بررسی جهش ژن P53  در افراد مبتلا به سرطان معده در استان اردبیل

 

7) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشجو حبیبه میر مجیدی. گروه علوم پایه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: مطالعه پلی مورفیسم ژن bcl-2 و میزان بیان آن در افراد مبتلا به سرطان معده در استان مازندران

 

8) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشجو سعیده پورحامدی. گروه علوم پایه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: مطالعه برخی از خصوصیات مولکولی جدایه های های قابل انتقال با شته ویروس تریستزای مرکبات (Citrus tristeza virus) در ایران

 

9) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشجو سپیده اصفهانی مقدم. گروه علوم پایه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: ارزیابی ژن bcl-2 دربیماران مبتلا به سرطان سینه در استان مازندران 

 

10) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشجو غزاله خلیلی تنها. گروه علوم پایه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: بررسی سطح سرمی سموم اورگانوفسفاته و پلی مورفیسم ژنتیکی سیتوکروم(P450 1A1(cyp 1A1 در بیماران مبتلا به سرطان سینه در استان مازندران 

 

11) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشجو سمانه کمالی پور فهادان. گروه علوم پایه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. عنوان: بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی سیتوکروم (P450 2E1(cyp 2E1وسطح سرمی سموم ارگانوفسفاته متداول در افراد مبتلا به سرطان معده در استان مازندران  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
1) همکار طرح جداسازی و خالص سازی لاکتوفرین از شیر گاو و مطالعه اثر آن بر رشد سلول های سرطانی و اثر ضد باکتریایی آن. دانشگاه کشاورزی ساری و دانشگاه علوم پزشکی ساری. شماره قرارداد 10498/1، تاریخ شروع 30/8/1388، تاریخ خاتمه 30/8/1390.  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
بیکی ف،  رحیمیان  ح، محمدی گل تپه ا، شمس بخش م، برزگر ع،  بوسکت آ،  گارسیا والدس ا، لالوکات ج. 1391. بررسی فنوتیپی و بیماری زایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان های شمال ایران. مجله دانش گیاه پزشکی ایران 43: 2: 221-211.

 

بیکی ف، محمدی گل تپه ا، رحیمیان  ح، شمس بخش م، برزگر ع،  بوسکت آ،  گارسیا والدس ا، لالوکات ج. 1391. کنترل بیولوژیک بیماری بلاست مرکبات با استفاده از چند گونه مخمر بدست آمده از باغات مرکبات شمال ایران. نشریه مهار زیستی در گیاهپزشکی. 1: 1.

 

Barzegar A, Rahimian H, Hashemi Sohi H (2011) Agrobacterium-mediated transformation of two Iranian citrus genotypes, Minou (Citrus sp.) and Darabi (Citrus grandis) and regeneration of transgenic explants expressing β-glucoronidase (uid A) gene. Iranian J Biology 24: 342-354

 

Hosseinzade Colagar A, Barzegar A (2008) Ascochyta rabiei genetic diversity by RAPD standardization. J Agric Sci Nat Res (Gorgan). 15: 62-70.

 

Khodaygan P, Rahimain H, Shamsbakhsh M, Barzegar A (2010) Bacterial leaf spot disease of Sisymbrium irio incited by a closely similar pathovar to Pseudomonas syringae pv. maculicola. Iran J Plant Pathol 46:65-67  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Barzegar A Rahimian H, Hashemi Sohi H (2010) Comparison of the minor coat protein gene sequence of aphid transmissible and non-transmissible citrus tristeza virus isolates. J Gen Plant Pathol 76: 143-151.

 

Barzegar A, Hashemi Sohi H, Rahimian H (2005). Comparative Sequence Analysis of Coat Protein Gene of Iranian Citrus tristeza virus Isolates. J Phytopathol 153: 457-465.

 

Barzegar A, Hashemi Sohi H, Rahimian H (2006) Characterization of Citrus tristeza virus isolates in northern Iran. J Gen Plant Pathol 72: 46-51

 

Niakan M, Darvishkhezri M, Iranbakhsh A, Barzegar A (2013) Changes of Sorghum growth in response to drought and allelopathy stresses. Annals of Biological Research 4:18-22.

 

Sharbafi R, Moradian F, Rafiei A, Barzegar A (2011) Isolation and purification of bovine lactoferrin. J Mazand Univ Med Sci 21:43-51  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
نیاکان م، درویش خضری م، برزگر ع، ایرانبخش ع، حیدری م ک (1391) بررسی تغییرات پروتئینی در برگ و ریشه Sorghum bicolor var. speed feed تحت تنش خشکی با استفاده از تکنیک الکتروفورز SDS-PAGE. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. 15-13 شهریور، دانشگاه فردوسی مشهد. ص 375

 

درویش خضری م، نیاکان م، برزگر ع، ایرانبخش ع، حیدری م ک (1391) بررسی تغییرات پروتئینی در برگ Sorghum bicolor var. speed feed تحت تنش آللوپاتی حاصل از پوسانده برگ اکالیپتوس (E. camadulensis L)   با استفاده از تکنیک الکتروفورز  SDS-PAGE. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. 15-13 شهریور، دانشگاه فردوسی مشهد. ص 77

 

Arabi F, Nikravesh Z, Barzegar A, Rezaian V and Rahimian H (2006) Biological and molecular characterization of strains of Xanthomonas campestris inciting leaf spot of Lepidium latifolium. Proc. 17th plant prot congress, Karaj, Iran. Sep 2-5.

 

Barzegar A & Khademlou E (2012) Molecular characterization of a carnation etched ring virus isolate. 6th Iranian Congress of Virology. Oct 17-19

 

Barzegar A & Khademlou E (2012) Cloning and sequencing of the coat protein gene of Carnation mottle virus. The 17th national & 5th International Conference of Biology of Iran. Sep 5-7, Kerman, Iran

 

Barzegar A & Khademlou E (2012) Isolation and biological and serological characterization of Carnation mottle virus. The 17th national & 5th International Conference of Biology of Iran. Sep 5-7,  Kerman, Iran

 

Barzegar A (2007) Agrobacterium-mediated transformation of Darabi (C. grandis L.) and Minou. The 2nd National Congress of cellular and Molecular Biology. Jun 29-30 Kerman

 

Barzegar A and M Sheidaee 1999. Effect of colchicin on morphology and cytology of Agropyron elongatom and Secale cereale. The 8th Iranian Biology Conference. Aug 31-Sept 2. Kermanshah, Iran

 

Barzegar A Rahimian H., Hashemi H Sadeghi M (2006) Comparative sequence analysis of CP27 gene of aphid transmissible and aphid non-transmissible citrus tristeza virus isolates. Proc 17th plant prot congress, Karaj, Iran. Sep 2-5.

 

Barzegar A Rahimian H., Hashemi H., Sadeghi M (2006) Sequence variability of CP25 gene of citrus tristeza virus isolates revealed by single strand conformation analysis. Proc 17th plant prot congress, Karaj, Iran. Sep 2-5

 

Barzegar A, Arabi F, Nikravesh Z and Rahimian H (2006) Single strand conformation polymorphism (SSCP) and restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis for differentiation of some new strains of Xanthomonas. Proc 17th plant prot congress, Karaj, Iran. Sep 2-5

 

Barzegar A, Hashemi Sohi H, H Rahimian (2003) The first report pertaining to amplification and sequencing of Citrus trsteza virus major coat protein gene (CP25) from Iran. The 7th International Congress of Plant Molecular Biology (ISPMB). Barcelona, Spain June 23-28.

 

Barzegar A, Hashemi Sohi H, Rahimian H (2003) Characterization of a Citrus tristeza virus Isolate transmitted by aphid in the north of Iran. The 8th Iranian Genetic Congress. Tehran Iran. May 20-22.

 

Barzegar A, Nikravesh Z, Arabi F, Rahimian H (2008) Determination of molecular properties of Xanthomonas sp. isolates causing leaf spot of Primula vulgaris. 18th Iranian Plant Protection Congress, Hamedan, Iran, p 420

 

Barzegar A, Nikravesh Z, Arabi F, Rahimian H (2010) Genomic DNA polymorphism of Xanthomonas sp. isolates causing leaf spot of Lepidium latifolium. 19th Iranian Plant Protection Congress Tehran, Iran p 479

 

Barzegar A, Nikravesh Z, Arabi F, Rahimian H (2010) Restriction fragment length polymorphism analysis of ITS region of Xanthomonas sp. isolates, causing leaf spot of Salvia nemorosa. 19th Iranian Plant Protection Congress Tehran, Iran p 411

 

Barzegar A, Nikravesh Z, Arabi F, Rahimian H (2010) Study of genetic properties of a Xanthomonas sp. isolate causative agent of Salvia nemorosa leaf spot. 19th Iranian Plant Protection Congress Tehran, Iran p 410

 

Barzegar A, Saboora A, Fatemeh A, Asghari A, Reyhani M, Arshadi S (2011) DFT study of soman adsorption on Boron-phosphide nanotube. The 9th National Chemistry Congress of Payam Noor University, p 283-486

 

Barzegar A, Zamani M R (2001) Evaluation of pathogenicity and Polygalactoronase activity of Xanthomonas Sp. Isolates which cause disease in Sugarbeet. The Second National Biotechnology Conference. Karaj, Iran. Aug 6-8.

 

Barzegar A, Zamani M R and M Motallebi (2001) Comparison of pathogenesis and protein profile of Xanthomonas Sp. Isolates which cause canker in sugarbeet. The First Iranian Congress of Applied Biology. Feb 6-7. Azad University, Mashhad, Iran

 

Barzegar A, Zamani M R, Motallebi M, Rahimian H (2002). Comparison of DNA pattern and protein profile of Xanthomonas isolates causing agent of canker disease of sugar beet. Proc 15th plant prot congress, Kermanshah, Iran. Sep 7-11    

 

Barzegar A, Zamani MR 2001. Study of DNA polymorphism and protein profile of some Xanthomonas Sp. Isolates. Aug. 6-8. The Second National Biotechnology Conference. Karaj, Iran.

 

Beiki F, Rahimian H, Mohammadi Goltapeh E, Shamsbakhsh M, Barzegar A, Busquets Bisbal A, García-Valdés E, Lalucat J (2012) The Evaluation of Genotypic Diversity of Pseudomonas syringae from Citrus Cultivars Based on BOX-PCR. 20th Iranian Plant Protection Congress, Aug 25-28, Shiraz, Iran P 505

 

Beiki F, Rahimian H, Mohammadi Goltapeh E, Shamsbakhsh M, Barzegar A, Busquets Bisbal A, García-Valdés E, Lalucat J 2012 Distribution and prevalence of Pseudomonas syringae pv. syringae and P. viridiflava as the causative agents of citrus blast disease in the northern provinces of Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress, Aug 25-28, Shiraz, Iran p 559.

 

Khademlou E, Barzegar A, Rahimian H, Taghinasab M (2008) Diversity of bacteria causing stalk rot of corn in Mazandaran and Golestan provinces. 18th Iranian Plant Protection Congress, Hamedan, Iran, p 422

 

Khademlou E, Barzegar A, Taghinasab M, Rahimian H (2008) Isolation and identification of Dickeya spp. and pectobacterium spp. from philodendron leaf spot in Iran. 18th Iranian Plant Protection Congress, Hamedan, Iran, p 424

 

Khademlou E, Rahimian H, Barzegar A, Safaie N, Rostami M (2008) Phenotypic and molecular characteristics of the incitant of rice crown and stalk rot in Mazandaran province. 18th Iranian Plant Protection Congress, Hamedan, Iran, p 425

 

Khademlou E, Taghinasab M, Barzegar A, Rahimian H (2008) Bacterial leaf spot of Aglaonema commatatum caused by Dickeya zeae in Mazandaran province. 18th Iranian Plant Protection Congress, Hamedan, Iran, p 423

 

Khademlou E, Taghinasab M, Barzegar A, Rahimian H (2008) Dickeya dieffenbachiae and Pectobacterium carotovorum subsp. odoriferum as the incitant of Banana pseudostep rot in Mazandaran province. 18th Iranian Plant Protection Congress, Hamedan, Iran, p 426

 

Khademlou E, Taghinasab M, Barzegar A, Rahimian H (2008) Diversity of bacteria isolated from Pandanus leaf spot in Mahallat greenhouses. 18th Iranian Plant Protection Congress, Hamedan, Iran, p 421

 

Mirmajidi H, Ali B, Rahimain H (2014) A clinopathological study of gastric cancer in Mazandaran province. 6th international Iranian congress of laboratory and clinic, Tehran-Iran.

 

Mirmajidi H, Ali B, Rahimain H (2014) Evaluation of Bcl-2 promoter polymorphism (-938 C>A) of patients with gastric cancer in Mazandaran province. 6th international Iranian congress of laboratory and clinic, Tehran-Iran.

 

Pourhamedi S, Ali B, Rahimain H (2013) Optimization of RNA extraction method for molecular studies of citrus tristeza virus and citrus psorosis virus in citrus. XXXIst Conference of the International Society for Fluoride Research, Tehran-Iran.

 

Pourhamedi S, Ali B, Rahimain H (2013) RT-PCR amplification of coat protein gene of citrus psorosis virus in Iran. XXXIst Conference of the International Society for Fluoride Research, Tehran-Iran.

 

Pourhamedi S, Ali B, Rahimain H (2014) Study of the genetic heterogeneity of the coat protein gene of aphid-transmissible citrus tristeza virus isolates in Mazandaran province. The 1st National Conference on Stable Agriculture and Natural Resources, Tehran-Iran.

 

Pourhamedi S, Ali B, Rahimain H (2014) RT-PCR amplification of RdRP gene of citrus tristeza virus in Iran. The 1st National Conference on Stable Agriculture and Natural Resources, Tehran-Iran.

 

Niakan M, Darvish Khezri M, Barzegar A, Iranbakhsh A (2012) Comparison of Sorghum growth factors to drought stress and allelopathy of decayed leaves of Eucalyptus. The 17th national & 5th International Conference of Biology of Iran, Kerman, Iran.

 

Rahimi H, Sadrara M, Barzegar A (2011) Divalent five membered cyclic conjugated C3H4N2Pb (X=H, F, Cl, Br, I). The 9th National Chemistry Congress of Payam Noor University, p 487-49

 

Rahimian H, Barzegar A, Arabi F, Nikravesh Z (2008) Comparative sequence analysis 16s-23s rRNA intergenic spacer (ITS) region and 16s rRNA gene of a Xanthomonas sp. isolate, The incitant of alder angular leaf spot. 18th Iranian Plant Protection Congress, Hamedan, Iran, p 403

 

Rahimian H, Barzegar A, Arabi F, Nikravesh Z (2010) Study of the taxonomic status of a Xanthomonas sp. isolate, the causal agent of leaf spot in primrose using 16s-23s rRNA intergenic spacer (ITS) region and 16s rRNA gene nucleotide sequence. 19th Iranian Plant Protection Congress Tehran, Iran p 501  
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 


 

Barzegar A and Rahimian H (2009) Genomic fingerprints of Xanthomonas sp. isolates causing leaf spot of pistachio based on REP-PCR and IS50-PCR. 5th International Iran and Russia Conference on Agricultural Development, p 102.

 

Barzegar A, Hashemi Sohi H, H Rahimian (2003) The first report pertaining to amplification and sequencing of Citrus trsteza virus major coat protein gene (CP25) from Iran. The 7th International Congress of Plant Molecular Biology (ISPMB). Barcelona, Spain June 23-28.

 

Khademlou E, Barzegar A, Rahimian H 2009 Pectobacterium and Dickeya species associated with soft rots of agricultural crops in Iran. 5th International Iran and Russia Conference on Agricultural Development, p 103


  
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
1) عضو کمیته برگزاری کارگاه آموزشی Potato Transformation and applications. محل برگزاری: پژوهشگاه ژنتیک و تکنولوژی زیستی. تاریخ 31-26 اکتبر 2002.

 

2) دبیر علمی کارگاه آموزشی آنالیز بیان ژن در گیاهان. محل برگزاری: پژوهشکده ژنتیک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. تاریخ 19-15 تیر ماه 1388. 


  
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 1) عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از سال 1384 تاکنون

 

 

2) مدیر گروه علوم پایه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از سال 1388 تا 1390  
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
رتبه اول در آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه رازی-پژوهشگاه ملی ژنتیک در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1379