فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/sm.zabih zade/hadizadeh1.jpg
نام و نام خانوادگی : 
علیرضا هادی زاده 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
کاشمر 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
حشره شناسی 
محل و سال اخذ مدرک : 
تهران 1387 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
گیاه پزشکی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01133687567 
نمابر : 
01133687567 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
a.hadizadeh@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
arhadizadeh@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 1-جمع آوری و شناسائی گونه های مختلف مگس Dacus spp. از روی گیاهان خانوده کدوئیان و تعیین گونه غالب در استان خراسان، پایان یافته

 

2-بررسی بیولوژیکی مگس خربزه در استان خراسان، پایان یافته

 

3-بررسی تکمیلی مناسب ترین روش تولید انبوه کنه شکارگر  Phytoseiulus persimilis در ایران و امکان بکارگیری آن علیه کنه های تارتن گروه urticae در محیط های بسته ، پایان یافته

 

4- مقایسه تنوع گونه ای و تغییرات فصلی جمعیت کنه های باغ های متروکه و غیر متروکه ( تجاری ) مرکبات ساری ، پایان یافته

 

5- بیولوژی کنه شکارگر    Phytoseius plumifer (Canestrini & Fansago) Phytoseiidae  در ساری ،  پایان یافته

 

6- بررسی بیمارگری 5 جدایه قارچ Metarhizium anisopliae روی مینوز مرکبات (Phyllocnistis citrella)  پایان یافته  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

1- سید مهدی حسینی و علیرضا هادیزاده ، 1370 .  نقش هرس در کنترل مگس خربزه ( Myiopardalis pardalina ) روی رقم خربزه مشهدی در خراسان. خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان ص 25.

 

 

 

2- علیرضا هادیزاده و هوشنگ دانشور، 1374 . بررسی روش های پرورش تولید انبوه کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis A. H. با توجه به امکانات موجود در ایران- خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، آموزشکده کشاورزی کرج - ص 300.

 

 

 

3- علیرضا هادیزاده ، هوشنگ دانشور و کریم کمالی ، 1376 . بررسی روش پرورش انبوه کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis A.H در شرایط گلخانه- آفات و بیماری های گیاهی- جلد 65 شماره 1.

 

 

 

4- علیرضا هادیزاده و سید مهدی حسینی ، 1376.  مطالعه بیولوژی مگس جالیز Dacus ciliatus Loew در شهرستان مشهد - نامه انجمن حشره شناسی ایران ، جلد شانزدهم و هفدهم.

 

 

 

5- رحیمیان، حشمت اله.، علوی، وحید.، شایگان، جمشید و علیرضا هادیزاده، 1379. انتقال ویروس تریستزای مرکبات توسط شته سبز پنبه ( Aphis gossypii ) در شمال ایران. بیماری های گیاهی 36: 355.

 

 

 

6- علیرضا هادی زاده،1383. کنه های شکارگر Phytoseiidae و نقش آنها در کنترل کنه های زیان آور گیاهی صص 149-185 . ( مینا آزما و عباس میر آب زاده، 1383. مباحثی پیرامون کاربرد دشمنان طبیعی در کنترل بیولوژیک آفات، - 1383- مرکز نشر سپهر).

 

 

 

7- علیرضا هادی زاده ، غلامرضا رسولیان ، حشمت اله رحیمیان و غلامحسین مصاحبی ، 1387 .

 

. انتقال ویروس تریستزای مرکبات (CTV ) از پرتقال تامسون ناول به ارقام مختلف مرکبات  توسط شته جالیز ( Aphis gossypii ). خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه بوعلی همدان- ص 509.

 

 

 

8- علیرضا هادی زاده ، غلامرضا رسولیان ، حشمت اله رحیمیان و غلامحسین مصاحبی ، 1389 .

 

بررسی زمان دسترسی گیرش و مایه زنی شته جالیز بر انتقال ویروس تریستزای مرکبات (CTV ). خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. ص 421 .

 

9- علیرضا هادی زاده ، محمد علی تاجیک قنبری و محمود محمدی شریف، 1389 . بررسی تاثیر آفتکشهای شیمیایی روی رشد Metarhizium anisopliae در شرایط درون شیشه ای. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. ص 228.

 

 

 

10- علیرضا هادی زاده ، غلامرضا رسولیان ، حشمت اله رحیمیان و غلامحسین مصاحبی ، 1389 .   

 

بررسی چند شکلی DNA  در شته جالیز (Aphis gossypii). خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. ص 554.

 

 

 

11- باقری، فریبا ، محمدی شریف‌ محمود ، هادی‌زاده، علیرضا و  امیری بشلی، بهنام. 1390 . مدیریت زمانی کاربرد اسانس اکالیپتوس در کنترل شپشه آرد Tribolium confusum. دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، 23-24 شهریور، کرمان. ص 67 .

 

 

 

12- باقری، فریبا ، محمدی شریف‌ محمود،  هادی‌زاده، علیرضا و  امیری بشلی، بهنام، 1390. بررسی اثرات زیستی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus globules) روی شپشه آرد Tribolium confusum. فصلنامه داروهای گیاهی، سال دوم، شماره ، 3 ص 171 تا 178.

 

 

 

13- باقری، فریبا ، محمدی شریف‌ محمود،  هادی‌زاده، علیرضا و  امیری بشلی، بهنام، 1391. بررسی جنبه های مختلف کاربردی اسانس اکالیپتوس در کنترل آفات انباری. همایش سراسری گیاهان داروهایی، 5 تا 8 شهریور، ص 86 .

 

 

 

14- باقری، فریبا ، محمدی شریف‌ محمود،  هادی‌زاده، علیرضا و  امیری بشلی، بهنام، 1391.

 

بررسی اثرات زیستی اسانس اکالیپتوس  Eucalyptus globules روی سوسک کشیش Rhyzopertha dominica . 5 تا 8 شهریور، ص 89 .

 

15- راوندیان، هانیه،  محمدی شریف، محمود،  گلمحمدی، غلامرضا و  هادی‌زاده،‌ علیرضا، 1390.  اثرات تماسی پنج حشره‌کش روی شپشه برنج Sitophilus oryzae و تأثیر گرسنگی حشرات روی حساسیت آنها در برابر حشره‌کشها . دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، 23 تا 24 شهریور 90 ، کرمان.

 

16-  راوندیان، هانیه،  محمدی شریف، محمود،  گلمحمدی، غلامرضا و  هادی‌زاده،‌ علیرضا، 1390. بررسی کارایی و جنبه‌های مختلف سمیت تماسی حشره‌کش جدید تیامتوکسام روی روی شپشه برنج Sitophilus oryzae. ششمین همایش ایده های نو در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. 9 تا 11 اسفند 90 ، خوراسگان.

 

17- مجتهدزاده ، مطهره ؛  محمدی شریف، محمود؛  هادی‌زاده، علیرضا و کریمی، جواد. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii (Lecanidae : Hemiptera)  در استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 4- 7 شهریور 91. شیراز.

 

18-رئیسی اردلی، محمد،  هادی زاده، علیرضا، حاجی قنبر، حمیدرضا و  محمدی شریف، محمود. 1391. معرفی چند کنه شکارگر خانواده فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) مرتبط با کنه­های گیاهخوار خانواده Tenuipalpidae از استان مازندران. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 4- 7 شهریور 91. شیراز.

 

 19- کبیری نسب، ملیحه، محمدی شریف، محمود، هادی‌زاده علیرضا و گلمحمدی، غلامرضا. 1391. بررسی سمیت تدخینی اسانس  اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis روی مراحل مختلف زیستی شب پره هندی Plodia interpunctella . . بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 4- 7 شهریور 91. شیراز.

 

20- گرایلی مرادی، فاطمه، محمدی شریف، محمود، هادی زاده، علیرضا و بابایی زاد، ولی الله. 1391. بررسی تنوع جدایه‌های باکتری Bacillus thuringiensis در اکوسیستم‌های مختلف استان مازندران. سومین همایش بین­اللملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی، 27 تا 29 اردیبهشت، 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

21- رئیسی اردلی، محمد،  هادی زاده، علیرضا، حاجی قنبر، حمیدرضا و  محمدی شریف، محمود. 1391. گزارش دو گونه کنه شکارگر فیتوزئید مرتبط با کنه های تارتن دروغین از روی درختان جنگلی استان مازندران. سومین همایش بین­اللملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی، 27 تا 29 اردیبهشت، 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

22- رئیسی اردلی، محمد،  هادی زاده، علیرضا، حاجی قنبر، حمیدرضا و  محمدی شریف، محمود. 1391. گزارش میزبان های گیاهی کنه شکارگر Euseius amissibilis از شهرستان ساری. سومین همایش بین­اللملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی، 27 تا 29 اردیبهشت، 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

23- کبیری نسب، ملیحه، محمدی شریف، محمود، هادی‌زاده علیرضا و گلمحمدی، غلامرضا. 1391. بررسی قابلیت حشره‌کشی اسانس اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis  روی حشرات کامل شپ پره هندی Plodia interpunctella (Hubner). دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 21 تیر 91، ارومیه.

 

24- کبیری نسب، ملیحه، محمدی شریف، محمود، هادی‌زاده علیرضا و گلمحمدی، غلامرضا. 1391. اثر حشره کشی اسانس گیاه اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis  روی گونه ای بالپولکدار آفت انباری. اولین کنفرانس ملی راهکار های دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه جامع علمی _کاربردی و پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، تهران. 20 اسفند 1391.

 

25- توکلی، صدیقه، محمدی شریف، محمود،  هادی زاده، علیرضا و تاجیک قنبری، محمدعلی. 1391. سمیت تنفسی، دوام و اثرات طولانی مدت اسانس‌ مرکبات روی حشرات کامل و لاروهای شب‌پره هندی. همایش ملی خرمای ایران، 12 و 13 شهریور 91، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

26- توکلی، صدیقه، محمدی شریف، محمود،  هادی زاده، علیرضا و تاجیک قنبری، محمدعلی. 1391. کارایی اسانس پوست مرکبات برای کنترل شب پره هندی یکی از مهمترین آفات محصولات انباری ، دومین سمینار ملی امنیت غذایی، 26 تا 27 مهر 91 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه.

 

27- بامهر، سمانه، محمدی شریف، محمود، هادی‌زاده، علیرضا و کریمی، جواد. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف کفشدوزکCryptolaemus montrouzieri  در استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD ، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، 13 تا 15 شهریور 91 ، دانشگاه فردوسی مشهد.

 

28- مجتهدزاده ، مطهره ؛  محمدی شریف، محمود؛  هادی‌زاده، علیرضا و کریمی، جواد. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii  در استان مازندران بر مبنای RFLP  ژن سیتو کروم اکسیداز. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، 13 تا 15 شهریور 91 ، دانشگاه فردوسی مشهد.

 

29- رئیسی اردلی، محمد،  هادی زاده، علیرضا، حاجی قنبر، حمیدرضا و  محمدی شریف، محمود. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی سه گونه کنه Tenuipalpidae استان مازندران با استفاده از نشانگر ملکولی RAPD. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، 13 تا 15 شهریور 91 ، دانشگاه فردوسی مشهد.

 

30- بامهر، سمانه، محمدی شریف، محمود، هادی‌زاده، علیرضا و کریمی، جواد. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف کفشدوزکCryptolaemus montrouzieri  در استان مازندران با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I. هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، 14 تا 16 شهریور 91، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

31- گرایلی مرادی، فاطمه، محمدی شریف، محمود، هادی زاده، علیرضا و بابایی زاد، ولی الله. 1391. بررسی مولکولی جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis و پیش بینی قابلیت حشره‌کشی آن با استفاده از شیوه های مبتنی بر PCR. هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، 14 تا 16 شهریور 91، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

32- گرایلی مرادی، فاطمه، محمدی شریف، محمود، هادی زاده، علیرضا و بابایی زاد، ولی الله. 1391. شناسایی ساختار ژنی سویه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis جداسازی شده از خاک‌های مناطق جنگلی استان مازندران. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، 13 تا 15 شهریور 91، دانشگاه فردوسی مشهد.

 

33- گرایلی مرادی، فاطمه، محمدی شریف، محمود، هادی زاده، علیرضا و بابایی زاد، ولی الله. 1392. شناسایی ساختار ژنی و پیش بینی قابلیت حشره کشی سویه های بومی باکتری   Bacillus thuringiensis جدا سازی شده از خاک های مناطق زراعی و باغی استان مازندران. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، 15 تا 17 تیر ماه 92 ، دانشگاه تهران.

 

34- رئیسی اردلی، محمد،  هادی زاده، علیرضا و محمدی شریف، محمود. 1392. تنوع ژنتیکی گونه های   ) (Tenuipalpidae Cenopalpus bakeri و C. rubusi در استان مازندران بر مبنای ژن سیتوکروم اکسیداز I . هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران. 15 تا 17 تیر ماه 92 ، دانشگاه تهران.

 

35- نادی، حمیده، محمدی شریف، محمود، هادی‌زاده، علیرضا و شایان مهر، معصومه. 1392. تنوع ژنتیکی جمعیت‌های پسیل پستهAgonoscena pistaciae در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران. 15 تا 17 تیر ماه 92 ، دانشگاه تهران.

 

36-  نادی، حمیده، محمدی شریف، محمود، هادی‌زاده، علیرضا و شایان مهر، معصومه. 1392. بررسی احتمال پاسخ متغیر نشانگر RAPD در نتیجه کاربرد آغازگرهای متفاوت بمنظور تمایز جمعیتهای پسیل پسته. دومین همایش مباحث نوین در کشاورزی. ص 1621 تا 1625 .

 

37- امیدی، جواد،  هادی زاده، علیرضا و محمدی شریف، محمود. 1392. تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف کنه Transeius caspiansis در شهرستان ساری با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I . هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران. 15 تا 17 تیر ماه 92 ، دانشگاه تهران.

 

38- گرایلی مرادی، فاطمه، محمدی شریف، محمود، هادی زاده، علیرضا و بابایی زاد، ولی الله. 1393 . شناسایی ساختار ژنی و پیش­بینی قابلیت حشره­کشی سویه‌های بومی باکتری thuringiensis Bacillus جداسازی شده از خاک‌های مناطق جنگلی استان مازندران. فن آوری زیستی در کشاورزی. ص 76 – 67 .

 

39- مهر افروز مایوان، محمود، شایانمهر، معصومه و هادی زاده، علیرضا. 1392. بررسی خانواده های کنه های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata ) و پیش استیگمایان (Acari: Prostigmata ) در جنگل سمسکنده. دومین همایش مباحث نوین در کشاورزی. ص 1648 تا 1652 .

 

40- رادنیا،سهراب، محمدی شریف، محمود، هادی زاده، علیرضا و زالی حسن. 1392. سمیت تنفسی و دور کنندگی اسانس Cuppressus sempervirens روی سه گونه از مهمترین آفات محصولات کشاورزی انباری. ششمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی – تهران. ص 108 – 104.

 

41- رادنیا،سهراب، محمدی شریف، محمود، هادی زاده، علیرضا و زالی حسن. 1392. سمیت تدخینی و قابلیت دورکنندگی اسانس Juniperus communis روی Sitophilus oryzae ، Tribolium castaneum و Rhyzoperta dominic. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - همدان

 

42- رادنیا،سهراب، محمدی شریف، محمود، هادی زاده، علیرضا و زالی حسن. 1392. کنترل آفات مواد غذایی انباری با استفاده از اسانس های گیاهی. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران- شیراز

 

43- صالحی امیری، سیده سمانه، محمدی شریف، محمود و هادی‌زاده، علیرضا. 1392. بررسی کارایی عصاره های اتانولی دو گیاه آقطی Sembucus nigra و گزنه Urtica dioca برای کنترل کنه دو نقطه ای Tetranychus urticae. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی – ساوه

 

44- امیدی، جواد،  هادی زاده، علیرضا و محمدی شریف، محمود. 1392. معرفی چند کنه شکارگر خانواده فیتوزئیده درختان جنگلی در شهرستان ساری . دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. ص 331 تا 334 .

 

45- امیدی، جواد،  هادی زاده، علیرضا و محمدی شریف، محمود. 1392. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف Transeius caspiansis در شهرستان ساری به استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، 15 تا 17 تیر ماه 92 ، دانشگاه تهران.

 

46- باقری، فریبا ، محمدی شریف‌ محمود و هادی‌زاده، علیرضا. 1393.کاربرد اسانس اکالیپتوس ( Eucalyptus globules ) برای کنترل شپشه آرد (Tribolium confusum ) . دو ماهنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 30 ، شماره 5 ص 801- 793 .  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 1. Tajick Ghanbary, M.A. Asgharzadeh, A., Hadizadeh A.R. and Mohammadi Sharif , M. 2009. A Quick Method for Metarhizium anisopliae Isolation from Cultural

 

Soils. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 4 (2): 152-155.

 

2. Hadizadeh, A., Rassoulian, Gh. Reza, Rahimian, H. and Mosahebi, Gh. 2008. Studies on different populations of Aphis gossypii in transmission of citrus tristeza virus( CTV) to some citrus cultivars in Mazandaran province. XXIII International Congress of Entomology, Durban, South Africa

 

3. Mohammadi Sharif, M., Hadizadeh, A. R. and Tajick Ghanbary. M. A. 2010. Evaluating toxicity of extracted destruxin from Metarhizium anisopliae against citrus leafminer, Phyllocnistis citrella. American Journal of Environmental Sciences, 6: 379-382.

 

4. Raissi Ardali , M., Hadizadeh, A. Hajiqanbar, H.  Mohammadi Sharif, M. and Ueckermann, E.A. 2013. Faunistic study of Tenuipalpidae (Acari: Prostigmata) in Mazandaran Province, North of Iran. The Second International Persian Congress of Acarology. 29-31 August, Karaj, Iran. 

 

5. Shariati, F., Mohammadi Sharif, M. and Hadizadeh, A. 2013. Ovicidal efficacy of Citrus sinensis, Cupresus macrocarpa and Eucalyptus camaldulensis essential oils against Tetranychus urticae. The Second International Persian Congress of Acarology. 29-31 August, Karaj, Iran, p. 63.

 

6. Shariati, F., Mohammadi Sharif, M. and Hadizadeh, A. 2013. Investigation the practical aspects Eucalyptus camaldulensis essential oil against Tetranychus urticae. International Congress on Natural Products, 11 & 12 September, Islamic Azad University, Mashhad Branch.

 

7- Radnia, S., Mohammadi Sharif, M., Hadizadeh, A. and Zali, H. 2013.  Biological effects of Curpressus macrocarpa and C. arizonica Essential Oils against Red Flour Beetle, Tribolium castaneum. International congress natural products, Mashhad, Iran.  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :