فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/f.zaefarian/zaefarian.jpg
نام و نام خانوادگی : 
فائزه زعفریان 
نام پدر : 
محسن 
محل تولد : 
بابل 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
زراعت 
محل و سال اخذ مدرک : 
1388- دانشگاه تربیت مدرس تهران 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
زراعت 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
3822576 
نمابر : 
3822658 
آدرس : 
ساری- کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- گروه زراعت 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
f.zaefarian@aanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
fa_zaefarian@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
کوفیزیولوژی علف‌های هرز

 

بیولوژی علف‌های هرز

 

اگرواکولوژی

 

سیستم‌های کشت مخلوط  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
مقطع کارشناسی:

 

اکولوژی                                                                                          

 

- علف‌های هرز و کنترل آنها 

 

اکولوژی                                                                                            

 

- اکولوژی کشاورزی

 

- مبانی کشاورزی پایدار

 

- زراعت عمومی

 

  مقطع کارشناسی ارشد:

 

- فیزیولوژی علف‌های هرز و علف‌کش‌ها

 

- زبان تخصصی

 

- اکولوژی گیاهان زراعی 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
بررسی کشت مخلوط سویا با دو گیاه ریحان و گاوزبان

 

تاثیر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز ذرت در تاریخ‌های مختلف کاشت  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
- پاکسازی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین (کادمیم و سرب) با استفاده از گیاه Aeluropus littoralis. 1388. (همکار طرح). دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.

 

 - بررسی قابلیت رقابتی ارقام سویا با علف های هرز. 1389. (همکار طرح). دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
رضوانی، م.، قلی‌زاده، ع. و زعفریان، ف. 1391. جذب سرب و عناصر غذایی به وسیله گیاه چمن شور تحت اثر سطوح مختلف سرب در خاک. دانش آب و خاک. 22 (3): 86-73.

 

رضوانی، م.، حلالخور، س.، زعفریان، ف.، و نیکخواه کوچکسرایی، ح. 1391. تاثیرگذاری منابع مختلف نیتروژن روی اجزای عملکرد، عملکرد و رشد علف‌های هرز در دو رقم برنج (Oryza sativa L.). پژوهش در گیاهان زراعی. 1 (1): 51-36.

 

نظری، ش.، زعفریان، ف.، فرهمندفر، ا.، و زند، ا. 1391. تاثیرگذاری تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت (Zea Mays L.). پژوهش علف‌های هرز. 4 (2): 55-40.

 

باقری شیروان، م.، زعفریان، ف.، اکبرپور، و.، اسدی، ق.ع.، و بیچرانلو، ب. 1391. ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط. پژوهش‌های تولید گیاهی. 19 (3): 25-1.

 

رضوانی، م.، افشنگ، ب.، قلی‌زاده، ع.، و زعفریان، ف. 1390. ارزیابی تاثیر قارچ میکوریزا و منابع مختلف فسفر بر رشد و جذب فسفر در سویا (Glycine max (L.) Merr. مدیریت خاک و تولید پایدار. 1 (2): 117-97.

 

رضوانی، م.، زعفریان، ف.، و جوینی، م. 1389. واکنش ساختار کانوپی ارقام سویا (Glycine max (L.)  Merr.) به رقابت با علف‌های هرز. دانش علف‌هرز ایران. 6 (2): 105-91.

 

زعفریان، ف.، آقا‌علیخانی، م.، رحیمیان مشهدی، ح.،  زند، ا.، و رضوانی، م. 1388. مطالعه روند رشد و عملکرد کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف‌ هرز تاج خروس و تاتوره. دانش علف‌هرز ایران. 5: 125-107.

 

رضوانی، م.، نورمحمدی، ق.، و زعفریان، ف. 1384. پاکسازی مواد آلاینده خاک، آب‌های زیرزمینی و هوا به وسیله گیاهان (Phytoremediation). ویژه‌نامه (شماره 1) مجله علوم کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 1: 24-7.

 

رضوانی، م.، اردکانی، م.، ‌ر.، رجالی، ف.، نورمحمدی، ق.، و زعفریان، ف. 1384. اهمیت قارچ‌های میکوریزایی در پاکسازی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین. ویژه‌نامه (شماره 2) مجله علوم کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 2: 493-479.

 

رضوانی، م.، اردکانی، م.‌ر.، رجالی، ف.، نورمحمدی، ق.، زعفریان، ف.، و تیموری، س. 1388. تاثیر سویه‌های میکوریزایی روی ویژگی‌های ریشه و غلظت فسفر، پتاسیم، روی و آهن یونجه (Medicago sativa L). دانش نوین کشاورزی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه). 15: 66-54.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Rejali, F., Ardakani, M.R., Noormohammadi, G. 2010. Ability of Glomus mosseae-alfalfa (Medicago sativa L) association for heavy metal phytoextraction from soil. Environmental Sciences. 7(3): 75-90. (ISC)

 

Zaefarian, F., Agha- alikhani, M., Rahimian Mashhadi, H., Zand, E., Rezvani, M. 2007. Yield and yield components response of corn/soy bean intercrop to simultaneous competition of redroot pigweed and jimsonweed. Iranian Journal of Weed Science. 3(1): 39-58.

 

  

 

Agha- alikhani, M., Zaefarian, F., Rahimian Mashhadi, H., Zand, E., Rezvani, M. 2007. Corn and soybean intercropping canopy structure as affected by competition of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and jimsonweed (Datura stramonium L.). Iranian Journal of Weed Science. 5(2): 39-54.  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Rezvani, M., Gholizadeh, A., Afshang, B., Zaefarian, F. 2012. Effectiveness of mycorrhizae and phosphate rock on soybean yield. 8th International Soil Science Congress.15-17 May. Cesme-Izmir, Turkey.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., and Jovieni, M. 2012. Changes in meristem allocation of Abutilon teophrasti: a strategy for adaptation with competition. The 6th International Weed Science Congress. 17-22 June. Hangzhou, China.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., and Jovieni, M. 2012. Monitoring of some scout summer weeds. The 6th International Weed Science Congress. 17-22 June. Hangzhou, China.

 

Rezvani, M., Agha alikhani, M., Zaefarian, F., Rahimian Mashhadi, H., and Zand, E. 2012. Competition for Light in Corn and Soybean Intercropping Under Weed Stress. The 6th International Weed Science Congress. 17-22 June. Hangzhou, China.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Rejali, F., and Ardakani, M.R. 2012. Investigation of Phytoextraction coefficient different combination of heavy metals in barley and alfalfa. World Academy of Science, Engineering and Technology, Ispecial issue, ICABE 2012 : "International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering" Singapore September 12-13, 69: 650-652.

 

Zaefarian, F., Bagheri, M., Bicharanlou, B., Asadi, G.A. Akbarpour, V. 2012. Leaf chlorophyll of corn, sweet basil and borage under intercropping system in weed  interference. World Academy of Science, Engineering and Technology, Ispecial issue, ICABE 2012 : "International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering" Singapore September 12-13, 69: 297-299.

 

Rezvani, M., Zaefarian, F., Ahangari, M. 2012. Investigation of growth parameters of soybean cultivars in different weeding regimes. World Academy of Science, Engineering and Technology, Ispecial issue, ICABE 2012 : "International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering" Singapore September 12-13, 69: 512-516.

 

Rezvani, M., Zaefarian, F., Ahangari, M. 2012. Effect of cultivars and weeding regimes on soybean yields. World Academy of Science, Engineering and Technology, Ispecial issue, ICABE 2012 : "International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering" Singapore September 12-13, 69: 509-511.

 

Rezvani, M., Zaefarian, F., Agha alikhani, M., Rahimian Mashhadi, H., and Zand, E., 2011. Effect of competition with redroot pigweed and jimsonweed on dry matter and leaf area profile of corn and soybean. World Academy of Science, Engineering and Technology, Ispecial issue, ICABE 2012 : "International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering" Singapore September 12-13, 69: 650-653.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., and Jovieni, M. 2011. Soybean (Glycine max [L.] Merr.) cultivars and Abutilon theophrasti canopy profiles. 3rd International Symposium Environmental Weeds and Invasive Plants. October 2nd to 7th, 2011. Monte Verità, Ascona, Switzerland.

 

Rezvani, M., Zaefarian, F. Agha alikhani, M., Rahimian Mashhadi, H., and Zand, E., 2011. Investigation corn and soybean intercropping advantahes in competition with redroot pigweed and jimsonweed. World Academy of Science Engineering and Technology (Ispecial issue, ICABE 2011 : "International Conference on Agricultural and Biosystems Engineering" Dubai, United Arab Emirates January 25-27, 2011). 81:350-352.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Ardakani, M.R., Rejali, F.  2011. Effect of different mycorrhizal inoculums on some physiological aspect of barely (Hordeum vulgare L.). World Academy of Science Engineering and Technology (Ispecial issue, ICABE 2011 : "International Conference on Agricultural and Biosystems Engineering" Dubai, United Arab Emirates January 25-27, 73:699-700.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Rejali, F., Ardakani, M.R., Noormohammadi, G. 2010. Effect of Glomus mosseae and different combination of heavy metals on accumulation factor of heavy metals in barley (Hordeum vulgare L.). 7th International Phytotechnology Conference, 26-28 Sep. Parma, Italy.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Rejali, F.,  Ardakani, M.R., Noormohammadi, G. 2010. Effect of Glomus mosseae nutrients (N, P and K) uptake by Alfalfa in multi metal contaminated soil. 7th International Phytotechnology Conference, 26-28 Sep. Parma, Italy.

 

Rezvani, M., Zaefarian, F., Rejali, F.,  Ardakani, M.R., Noormohammadi, G. 2010. Effect of Glomus mosseae and different combination of heavy metals on accumulation factor of heavy metals in Alfalfa. 7th International Phytotechnology Conference, 26-28 Sep. Parma, Italy.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Ardakani, M.R., Rejali, F., Teimouri, S., Gholizadeh, A.L. 2010. Investigation of morphological characteristics under effect of different strains of mycorrhizal fungus in Alfalfa (Hordeum vulgare L.). International Soil Science Congress, Samsun, Turkey.

 

Rezvani, M., Zaefarian, F., Ardakani, M.R., Rejali, F., Teimouri, S. 2009. Effectiveness of Alfalfa (Medicago sativa L.) Mcorrhizal Plants in Uptake and Distribution of Heavy Metals. 6th International Phytotechnology Conference, Missouri state university, USA.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Ardakani M.R. Rejali F. Teimouri S. 2009. Interaction between Barley (Hordeum vulgare L.) Mcorrhizal plants and Heavy Metals. 6th International Phytotechnology Conference, Missouri state university, USA.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Ardakani, M.R., Rejali, F., Teimouri, S. 2009. Response of Alfalfa (Medicago sativa L.) Mycorrhizal Roots to heavy metals. 6th International Phytotechnology Conference, Missouri state university, USA.

 

Rezvani, M., Ardakani, M.R., Zaefarian, F., Rejali, F., Noormohammadi, G., farmarzi, A., 2009. Interaction between alfalfa (Medicago sativa L.) mycorrhizal roots traits and heavy metals (Cd, Co and Pb). 7th ISRR Symposium Root Research and Applications. September 2-4, 2009, Vienna, Austria.

 

Rezvani, M., Ardakani, M.R., Rejali, F., Noormohmmadi, G., Teimouri, S., Zaefarian, F.,  Daei, G. 2008. Clean up of contaminated soils to heavy metals by mycorrhizal barely (Hordeum vulgare L.) plants. 4th European Bioremediation Conference, Chania, Greek.

 

Rezvani, M., Ardakani, M.R., Rejali, F., Noormohmmadi, G., Teimouri, S., Zaefarian, F.,  Daei, G. 2008. Ability of alfalfa (Medicago sativa L.) mycorrhizal plants for phytoremediation of heavy metals. 4th European Bioremediation Conference, Chania, Greek.

 

Zaefarian, F., Agha alikhani, M., Rahimian Mashhadi, H., Zand, E., Rezvani, M. 2008. Simultaneous competition of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L) and jimsonweed (Datura stramonium) in corn/soybean intercropping. 5th International Weed Science Conference, Vanqover, Canada.

 

Rezvani, M., Ardakani, M.R., Rejali, F., Noormohmmadi, G., Zaefarian, F., Teimouri, S. 2007. Investigation of root characteristics under effect of different strains of mycorrhizal fungus in Alfalfa (Medicago sativa L.). International Conference of Rhizosphere 2. France.

 

Zaefarian, F., Ardakani, M.R., Rejali, F., Noormohmmadi, G., Rezvani, M., Teimouri, S. 2007. Investigation of root characteristics under effect of different strains of mycorrhizal fungus in Barely (Hordeum vulgare L.). International Conference of Rhizosphere 2. France.  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
باقری، م.، زعفریان، ف.، اکبرپور، و.، اسدی، ق.ع.، و بیچرانلو، ب. 1391. ارزیابی تغییرات شاخص کلروفیل برگ سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی در مراحل مختلف رشد تحت شرایط کشت مخلوط. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. 16 آذر، فسا.

 

شکیبافر، ز.، زعفریان، ف.، رضوانی، م.، صالحیان، ح.، و باقری شیروان، م. 1391. بررسی امکان کنترل علف‌های هرز مزارع ذرت با استفاده از گیاهان پوششی. دومین سمینار ملی امنیت غذایی. 27-26 مهر، سوادکوه.

 

باقری شیروان، م.، زعفریان، ف.، اکبرپور، و.، اسدی، ق.، و بیچرانلو، ب.، 1391. ارزیابی عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان تحت نسبت‌های مختلف کشت مخلوط. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 16-14 شهریور، کرج.

 

زعفریان، ف.، رضوانی، م.، آهنگری، م.، پاسخ توزیع عمودی زیست توده ارقام سویا و علف‌های هرز در زمان رقابت. 1391. بیستمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. 7-4 شهریور، شیراز.

 

زعفریان، ف.، گل‌محمدزاده، س.، حیدری، ز.، و رضوانی، م. 1391. ارزیابی توان رقابتی گندم با علف قناری (Phalaris minor). بیستمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. 7-4 شهریور، شیراز.

 

رضوانی، م.، و زعفریان، ف.، و امینی، و. 1391. اکوفیزیولوژی جوانه‌زنی بذر ازمک در شرایط تنش خشکی و شوری. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. 20 اردیبهشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز.

 

باقری شیروان، م.، زعفریان، ف.، اکبرپور، و.، اسدی، ق.، و بیچرانلو، ب.، 1391. توزیع عمودی ماده خشک در کشت مخلوط سویا با ریحان (Ocimum basilicum L.) و گاوزبان (Borago officinalis L.). ششمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 11-9 اسفند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. 

 

نظری، ش.، زعفریان، ف.، فرهمندفر، ا.، زند، ا.، بلوچزهی، ا.، و باقری، م. 1390. تاثیر زمان‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز ذرت. چهارمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 17-19 شهریور، اهواز.

 

وحیدزاده، س.، زعفریان، ف.، و راهداری، پ. 1390. پاسخ علف قناری (Phalaris minor) به عنصر سرب تحت تاثیر نیتروکسین. چهارمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 17-19 شهریور، اهواز.

 

زعفریان، ف.، گل‌محمدزاده، س.، حیدری، ز.، و رضوانی، م. 1390. ارزیابی توان رقابتی گندم با علف قناری (Phalaris minor). چهارمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 17-19 شهریور، اهواز.

 

رضوانی، م.، آهنگری، م.، زعفریان، ف.، و نیکخواه کوچکسرایی، ح. 1390. تاثیرگذاری صفات مورفولوژیکی ارقام سویا در کاهش رشد علف‌های هرز در رژیم‌های مختلف وجین. چهارمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 17-19 شهریور، اهواز.

 

رضوانی، م.، آقاعلیخانی، م.، زعفریان، ف.، رحیمیان مشهدی، ح.، و زند، ا. 1390. رقابت نوری در کشت مخلوط ذرت و سویا تحت تنش علف هرز. چهارمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 17-19 شهریور، اهواز.

 

رضوانی، م.، زعفریان، ف.، و جوینی، م. 1390. استفاده از  شاخص‌های رقابتی جهت ارزیابی قابلیت رقابت ارقام سویا با علف‌های هرز. چهارمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 17-19 شهریور، اهواز.

 

فانی یزدی، ا.، رضوانی، م.، زعفریان، ف.، اردکانی، م.ر.، و رجالی، ف. 1390. تاثیر سویه‌های مختلف قارچ میکوریزا روی غلظت برخی عناصر غذایی بذر جو. دومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. 4 و 5 آبان،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

 

رضوانی، م.، زعفریان، ف.، اردکانی، م.ر.، فانی یزدی، ا.، رجالی، ف.، و نورمحمدی، ق. 1390. بررسی کارآیی سویه‌های مختلف قارچ‌های میکوریزا در جذب آهن و روی در جو(Hordeum vulgare L.) . دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12 الی 14شهریور، تبریز.

 

بیچرانلو، ب.، زعفریان، ف.، باقری شیروان، م.، و نظری، ش. 1390. بررسی نقش آللوپاتی در تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌ها. همایش منطقه‌ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی. 31 اردیبهشت  الی 1 خرداد، گرگان.

 

زعفریان، ف.، و رضوانی، م. 1389. راهبردهای مدیریتی در کنترل علف‌های هرز کنجد. همایش ملی گیاهان دارویی. 12- 11 اسفند. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

رضوانی، م.، زعفریان، ف.، و جوینی، م. 1389. علف‌های هرز با کاربرد داروئی: استفاده از نقش اکولوژیک تنوع زیستی کشاورزی در اگرواکوسیستم‌ها. همایش ملی گیاهان دارویی. 12- 11 اسفند. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

نظری، ش.، زعفریان، ف.، و باقری، م. 1389. واکنش گیاه دارویی بابونه به تنش شوری و خشکی. همایش ملی گیاهان دارویی. 12- 11 اسفند. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

زعفریان، ف.، آقا‌علیخانی، م.، رضوانی، م.، رحیمیان مشهدی، ح.، و زند، ا. 1388. تاثیرپذیری صفات مورفولوژیک ذرت و سویا در رقابت همزمان به دو علف هرز تاج خروس و تاتوره. سومین همایش علوم علف‌های هرز ایران (6-5 بهمن ماه 1388)، بابلسر، مازندران.

 

زعفریان، ف.، آقا‌علیخانی، م.، رضوانی، م.، رحیمیان مشهدی، ح.، و زند، ا. 1388. واکنش شاخص‌های رشد تاج خروس و تاتوره به کشت مخلوط ذرت و سویا. سومین همایش علوم علف‌های هرز ایران (6-5 بهمن ماه 1388)، بابلسر، مازندران.

 

رضوانی، م.، کوزنس، ر.د.، کریم‌موجنی، ح.، و زعفریان، ف.1388.  مطالعه پراکنش بالستیک بذر علف هرزشبدر ترشک. سومین همایش علوم علف‌های هرز ایران (6-5 بهمن ماه 1388)، مازندران، بابلسر.

 

رضوانی، م.، آقا‌علیخانی، م.، زعفریان، ف.، رحیمیان مشهدی، ح.، و زند، ا. 1388. پاسخ علف‌های هرز تاج خروس و تاتوره به کشت مخلوط ذرت  و سویا. 1388. سومین همایش علوم علف‌های هرز ایران (6-5 بهمن ماه 1388)، بابلسر، مازندران.

 

زعفریان، ف.، رضوانی، م.، اردکانی، م.‌ر.، رجالی، ف.، نورمحمدی، ق.، و تیموری، س. 1388. تاثیر سویه‌های مختلف میکوریزا روی برخی ویژگی‌های جو. اولین همایش ملی علوم زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.

 

علی‌نژاد، م.، رضوانی، م.، و زعفریان ف. 1388. مطالعه بیولوژی و فلور علف هرز برنج. اولین همایش ملی علوم زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.

 

رضوانی، م.، زعفریان، ف.، قلی‌زاده، ع.، نیکخواه کوچکسرایی، ح.، و نعمت‌زاده، ق.‌ع. 1388. تاثیر غلظت‌های مختلف سرب روی رشد گیاه چمن شور.  مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.

 

زعفریان، ف.، آقا‌علیخانی، م.، رحیمیان مشهدی، ح.، زند، ا.، و رضوانی، م. 1387 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد زراعت مخلوط ذرت و سویا.  دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

 

رضوانی، م.، زعفریان، ف. 1385. تاثیر زمان‌های مختلف برداشت پابرگ روی خصوصیات کمی و کیفی سایر چین‌های توتون ویرجینیا. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، پردیس ابوریحان بیرونی- دانشگاه تهران.

 

زعفریان، ف.، و رضوانی، م. 1385. بررسی تاثیر روش‌های مختلف  کنترل جوانه‌های جانبی در چین‌های مختلف توتون ویرجینیا. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، پردیس ابوریحان بیرونی- دانشگاه تهران.  
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 

 

Rezvani, M., Gholizadeh, A., Afshang, B., Zaefarian, F. 2012. Effectiveness of mycorrhizae and phosphate rock on soybean yield. 8th International Soil Science Congress.15-17 May. Cesme-Izmir, Turkey.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., and Jovieni, M. 2012. Changes in meristem allocation of Abutilon teophrasti: a strategy for adaptation with competition. The 6th International Weed Science Congress. 17-22 June. Hangzhou, China.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., and Jovieni, M. 2012. Monitoring of some scout summer weeds. The 6th International Weed Science Congress. 17-22 June. Hangzhou, China.

 

Rezvani, M., Agha alikhani, M., Zaefarian, F., Rahimian Mashhadi, H., and Zand, E. 2012. Competition for Light in Corn and Soybean Intercropping Under Weed Stress. The 6th International Weed Science Congress. 17-22 June. Hangzhou, China.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Rejali, F., and Ardakani, M.R. 2012. Investigation of Phytoextraction coefficient different combination of heavy metals in barley and alfalfa. World Academy of Science, Engineering and Technology, Ispecial issue, ICABE 2012 : "International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering" Singapore September 12-13, 69: 650-652.

 

Zaefarian, F., Bagheri, M., Bicharanlou, B., Asadi, G.A. Akbarpour, V. 2012. Leaf chlorophyll of corn, sweet basil and borage under intercropping system in weed  interference. World Academy of Science, Engineering and Technology, Ispecial issue, ICABE 2012 : "International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering" Singapore September 12-13, 69: 297-299.

 

Rezvani, M., Zaefarian, F., Ahangari, M. 2012. Investigation of growth parameters of soybean cultivars in different weeding regimes. World Academy of Science, Engineering and Technology, Ispecial issue, ICABE 2012 : "International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering" Singapore September 12-13, 69: 512-516.

 

Rezvani, M., Zaefarian, F., Ahangari, M. 2012. Effect of cultivars and weeding regimes on soybean yields. World Academy of Science, Engineering and Technology, Ispecial issue, ICABE 2012 : "International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering" Singapore September 12-13, 69: 509-511.

 

Rezvani, M., Zaefarian, F., Agha alikhani, M., Rahimian Mashhadi, H., and Zand, E., 2011. Effect of competition with redroot pigweed and jimsonweed on dry matter and leaf area profile of corn and soybean. World Academy of Science, Engineering and Technology, Ispecial issue, ICABE 2012 : "International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering" Singapore September 12-13, 69: 650-653.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., and Jovieni, M. 2011. Soybean (Glycine max [L.] Merr.) cultivars and Abutilon theophrasti canopy profiles. 3rd International Symposium Environmental Weeds and Invasive Plants. October 2nd to 7th, 2011. Monte Verità, Ascona, Switzerland.

 

Rezvani, M., Zaefarian, F. Agha alikhani, M., Rahimian Mashhadi, H., and Zand, E., 2011. Investigation corn and soybean intercropping advantahes in competition with redroot pigweed and jimsonweed. World Academy of Science Engineering and Technology (Ispecial issue, ICABE 2011 : "International Conference on Agricultural and Biosystems Engineering" Dubai, United Arab Emirates January 25-27, 2011). 81:350-352.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Ardakani, M.R., Rejali, F.  2011. Effect of different mycorrhizal inoculums on some physiological aspect of barely (Hordeum vulgare L.). World Academy of Science Engineering and Technology (Ispecial issue, ICABE 2011 : "International Conference on Agricultural and Biosystems Engineering" Dubai, United Arab Emirates January 25-27, 73:699-700.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Rejali, F., Ardakani, M.R., Noormohammadi, G. 2010. Effect of Glomus mosseae and different combination of heavy metals on accumulation factor of heavy metals in barley (Hordeum vulgare L.). 7th International Phytotechnology Conference, 26-28 Sep. Parma, Italy.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Rejali, F.,  Ardakani, M.R., Noormohammadi, G. 2010. Effect of Glomus mosseae nutrients (N, P and K) uptake by Alfalfa in multi metal contaminated soil. 7th International Phytotechnology Conference, 26-28 Sep. Parma, Italy.

 

Rezvani, M., Zaefarian, F., Rejali, F.,  Ardakani, M.R., Noormohammadi, G. 2010. Effect of Glomus mosseae and different combination of heavy metals on accumulation factor of heavy metals in Alfalfa. 7th International Phytotechnology Conference, 26-28 Sep. Parma, Italy.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Ardakani, M.R., Rejali, F., Teimouri, S., Gholizadeh, A.L. 2010. Investigation of morphological characteristics under effect of different strains of mycorrhizal fungus in Alfalfa (Hordeum vulgare L.). International Soil Science Congress, Samsun, Turkey.

 

Rezvani, M., Zaefarian, F., Ardakani, M.R., Rejali, F., Teimouri, S. 2009. Effectiveness of Alfalfa (Medicago sativa L.) Mcorrhizal Plants in Uptake and Distribution of Heavy Metals. 6th International Phytotechnology Conference, Missouri state university, USA.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Ardakani M.R. Rejali F. Teimouri S. 2009. Interaction between Barley (Hordeum vulgare L.) Mcorrhizal plants and Heavy Metals. 6th International Phytotechnology Conference, Missouri state university, USA.

 

Zaefarian, F., Rezvani, M., Ardakani, M.R., Rejali, F., Teimouri, S. 2009. Response of Alfalfa (Medicago sativa L.) Mycorrhizal Roots to heavy metals. 6th International Phytotechnology Conference, Missouri state university, USA.

 

Rezvani, M., Ardakani, M.R., Zaefarian, F., Rejali, F., Noormohammadi, G., farmarzi, A., 2009. Interaction between alfalfa (Medicago sativa L.) mycorrhizal roots traits and heavy metals (Cd, Co and Pb). 7th ISRR Symposium Root Research and Applications. September 2-4, 2009, Vienna, Austria.

 

Rezvani, M., Ardakani, M.R., Rejali, F., Noormohmmadi, G., Teimouri, S., Zaefarian, F.,  Daei, G. 2008. Clean up of contaminated soils to heavy metals by mycorrhizal barely (Hordeum vulgare L.) plants. 4th European Bioremediation Conference, Chania, Greek.

 

Rezvani, M., Ardakani, M.R., Rejali, F., Noormohmmadi, G., Teimouri, S., Zaefarian, F.,  Daei, G. 2008. Ability of alfalfa (Medicago sativa L.) mycorrhizal plants for phytoremediation of heavy metals. 4th European Bioremediation Conference, Chania, Greek.

 

Zaefarian, F., Agha alikhani, M., Rahimian Mashhadi, H., Zand, E., Rezvani, M. 2008. Simultaneous competition of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L) and jimsonweed (Datura stramonium) in corn/soybean intercropping. 5th International Weed Science Conference, Vanqover, Canada.

 

Rezvani, M., Ardakani, M.R., Rejali, F., Noormohmmadi, G., Zaefarian, F., Teimouri, S. 2007. Investigation of root characteristics under effect of different strains of mycorrhizal fungus in Alfalfa (Medicago sativa L.). International Conference of Rhizosphere 2. France.

 

Zaefarian, F., Ardakani, M.R., Rejali, F., Noormohmmadi, G., Rezvani, M., Teimouri, S. 2007. Investigation of root characteristics under effect of different strains of mycorrhizal fungus in Barely (Hordeum vulgare L.). International Conference of Rhizosphere 2. France.  
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 اردکانی، م. ر.، رضوانی، م.، زعفریان، ف. 1386. روش‌های آزمایشگاهی در اکولوژی گیاهی. (ترجمه) دانشگاه تهران. 

  
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
- انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران - انجمن متخصصین علف‌های هرز ایران 

  
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
معاونت گروه زراعت و اصلاح نباتات 

  
  -   توضیحات
16
توضیحات :