فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/gh.aghajani/aqajani.jpg
نام و نام خانوادگی : 
قاسم آقاجانی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
آبیاری و زهکشی 
محل و سال اخذ مدرک : 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
مهندسی آب 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
نمابر : 
 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
q.agajani@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
- آقاجانی مازندرانی،ق.، ج. تقوی، م. ض. احمدی، پ. داداشی و ز. رمضانی. 1387. تحلیل ویژگیهای نزولات جوی از نظر زراعی در تهران. دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

- تقوی،ج.،ر. غفوری آهنگر، ق. آقاجانی مازندرانی و م. حصیرچیان. 1387. بررسی آبپاش مکانیکی با قابلیت آبیاری سطوح مربعی. دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

- محمدی، م.، ه. پیردشتی، ق. آقاجانی مازندرانی و س. ی. موسوی.ارزیابیکارآییاردک به عنوان عامل بیولوژیک بر تنوع و تراکم علف­های هرز در کشت توام برنج - اردک (Oriza sativa L.). نشریه بوم شناسی کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 4، شماره 4، زمستان 1391. ص. 346- 335.

 

 

 

- بخت فیروز،ع.، م. رائینی و ق. آقاجانی. 1390. اثر زیست محیطی مهندسی شالیزار بر کاهش گسیل گاز گلخانه ای متان. نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج.

 

 

 

-اسحقی نصر آبادی، ا.، ع. شاهنظری، م.ض. احمدی، ق. آقاجانی و ف. کاراندیش. 1389. تاثیر کم آبیاری ناقص ریشه، کم آبیاری معمولی و آبیاری کامل روی میزان محصول ذرت. سومین همایش ملی مدیریت

شبکه­های آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

 

 

- نعمتی کوتنایی،م.، ع. شاهنظری، ر. فضل اولی و ق. آقاجانی مازندرانی. 1389. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

 

 

- اسحقی نصرآبادی،ا.، ع. شاهنظری، م. ض. احمدی، ق. آقاجانی مازندرانی و ف. کاراندیش. 1389. تأثیر

کم آبیاری معمولی و آبیاری کامل روی میزان محصول ذرت. سومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

 

 

- باباپور گل افشانی،م.، ع. شاهنظری، م.ض. احمدی و ق. آقاجانی مازندرانی. 1389. مقایسه راندمان­های آبیاری در اراضی سنتی و تسطیح شده شالیزاری، مطالعه موردی (شهرستان قائم شهر- استان مازندران). سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندس علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

 

 

- کاراندیش،ف.، ع. شاهنظری، س. م. میر لطیفی، ق. آقاجانی مازندرانی و ف. عباسی. 1389. مقایسه توزیع رطوبت آبیاری ناقص ریشه و آبیاری کامل در محدوده ریشه ذرت. همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

- محمدی،م.، ه. پیردشتی، ق. آقاجانی و س. ی. موسوی. 1390. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به کشت توام برنج - اردک (کشاورزی ارگانیک). همایش ملی کشاورزی پایدار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین.

 

 

 

- محمدی،م.، ه. پیردشتی، ق. آقاجانی و س. ی. موسوی. 1390. بررسی فلور و تراکم علف های هرز در تولید برنج (Oryza sativa L.) در کشت توام برنج - اردک. چهارمین همایش علوم علف­های هرز، اهواز، ایران.

 

 

 

- محمدی،م.، ه. پیردشتی، ق. آقاجانی مازندرانی و ک. باباجانی. 1390. مقایسه اقتصادی تولید برنج به دو روش تک کشتی و کشت توام برنج - اردک با در نظر گرفتن شدت انرژی. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان. 21-19 شهریور.

 

- محمدی،م.، ه. پیردشتی، ق. آقاجانی و س. ی. موسوی. 1390. بررسی ساختار کانوپی و برخی خصوصیات مرفولوژیکی علف هرز اویارسلام زرد در کشت توام برنج - اردک. چهارمین همایش علوم علف های هرز، اهواز، ایران.

 

 

 

- محمدی،م.، ه. پیردشتی، ق. آقاجانی مازندرانی و ک. باباجانی. 1390. مقایسه بهره وری آب در تولید برنج به دو روش تک کشتی (کشاورزی رایج) و کشت توام برنج - اردک (کشاورزی ارگانیک). اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 21-19 شهریور. دانشگاه زنجان.

 

- شاهنظری، ع.، ع. درزی، م. احمدی، ق. آقاجانی، ح. علی بخشی و م. جعفری. اثر زهکشی میان فصل بر عملکرد برنج در شالیزارهای تجهیز و نوسازی شده، پانزدهمین همایش ملی برنج کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان. 2-1 اسفند 1391.

 

 

 

- محمدی، م.، ه. پیردشتی، ق. آقاجانی مازندرانی و س. ی. موسوی. پاسخ اکوفیزیولوژیکی ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Orizasativa L.)در رقابت با تعداد متفاوت علف هرز اویارسلام زرد

(Cyperusesculentus L.). دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج. 16-14 شهریور 1391.

 

 

 

- محمدی، م.، ه. پیردشتی، ق. آقاجانی مازندرانی و س. ی. موسوی. بررسی خصوصیات مورفولوژیک سه رقم برنج (Orizasativa L.)در کشت توام برنج - اردک (کشاورزی ارگانیک).دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج. 16-14 شهریور 1391.

 

 

 

-غروی، م.، ه. پیردشتی، ا. عباسیان و ق. آقاجانی مازندرانی. ارزیابی عملکرد و اجراء عملکرد برنج (رقم طارم هاشمی) در کشت توام برنج، اردک و آزولا.(Azolla sp.)پانزدهمین همایش ملی برنج کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان. 2-1 اسفند 1391.

 

 

 

- شاهنظری، ع.، ع. درزی، م. ض. احمدی، ق. آقاجانی، م. جعفری و ح. علی بخشی. ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی احداث سیستم­های زهکشی در اراضی شالیزاری. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان. 2-1 اسفند 1391.

 

 

 

- چراغی زاده، م.، ع. شاهنظری، م. ض. احمدی و ق. آقاجانی مازندرانی. برآورد نیاز آبی کیوی به روش انعکاس سنجی زمانی. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 21- 20 شهریور 1391.

 

 

 

- غروی بایکی،م.، ه. پیردشتی، ا. عباسیان و ق. آقاجانی مازندرانی. ارزیابی تراکم و تنوع علف های هرز در کشت توام برنج – اردک و آزولا.(Azolla sp.) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران. دانشگاه تهران. 1392. ص. 1349 – 1346.

 

- شاهنظری، ع.، م. ض. احمدی و ق. آقاجانی مازندرانی. بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه به عنوان راهکارهای مدیریتی در شرایط کمبود آب بر صفات کمی و کیفی میوه کیوی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.1391.

 

- شاهنظری، ع.، ر. سعیدی کمال. ر. طهماسبی و ق. آقاجانی. ارزیابی اثر سرعت باد و فشار کارکرد روی یکنواختی پاشش در دستگاه لینیر. اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب. 1392. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 

- فرهادی، م.، ع. شاهنظری. م. ض. احمدی و ق. آقاجانی. استفاده از غلظت های مختلف آب دریا برای آبیاری آفتابگردان روغنی(Helianthus annuus L.). اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب. 1392. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 

 

- فرهادی، م.، ع. شاهنظری. م. ض. احمدی و ق. آقاجانی. بررسی تاثیر غلظت های مختلف آب دریای مازندران بر عملکرد آفتابگردان روغنی. اولین همایش ملی زهکشی و کشاورزی پایدار. 1392. دانشگاه تربیت مدرس.

 

- غروی بایگی، م.، ه. پیردشتی. ا. عباسیان و ق. آقاجانی مازندرانی. ارزیابی تراکم و تنوع علف های هرز در کشت توأم برنج، اردک و آزولا. پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران. 4-2 شهریور 1392. کرج.

 

- غروی بایگی،م.، ه. پیردشتی. ا. عباسیان و ق. آقاجانی مازندرانی. تاثیر اردک به همراه آزولا.(Azolla sp.)و نیتروژن بر ماده خشک برنج (Oriza sativa L.). دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.31-30 مرداد 1392. دانشگاه محقق اردبیلی.

 

- میر ناصری، م.، ع، عمادی، ر. فضل اولی و ق. آقاجانی مازندرانی. بررسی آزمایشگاهی ابعاد دریچه بر ضریب آبگذری مدل ترکیبی سرریز کنگره ای مستطیلی دریچه دار. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 5 و 6 شهریور 1392.

 

- میر ناصری، م.، ع، عمادی، ر. فضل اولی و ق. آقاجانی مازندرانی. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب کانال بر ضریب آبگذری مدل ترکیبی سرریز کنگره ای مستطیلی با دریچه. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 5 و 6 شهریور 1392.

 

- میر ناصری، م.، ع، عمادی، ر. فضل اولی و ق. آقاجانی مازندرانی. بررسی آزمایشگاهی تأثیر ابعاد دریچه و شیب کانال بر ضریب آبگذری مدل ترکیبی سرریز کنگره ای مستطیلی دریچه دار. دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 7 و 8 آبان 1392.

 

- بابائی مقدم، 1.، ع. شاهنظری، م. ض. احمدی و ق. آقاجانی مازندرانی. شبیه سازی روش­های مختلف کم آبیاری در کشت هیدروپونیک از طریق اعمال تنش شوری بر خصوصیات فیزیکی ریشه لوبیا چشم بلبلی. علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای، سال پنجم، شماره نوزدهم. پائیز 1393. ص. 18-11. 

  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
- Shahnazari,A.,Gh. AghajaniMazandarani, S.H. Ahmadi,F. liu, C.R. Jensen and M.N. Andersen. 2008. Nitrogen Dynamics under partial Root-Zone Drying Irrigation Strategies in Potatoes. 10th Congress of European Society for Agronomy, 15-19 September, 2008. Bologna, Italy.

 

 

 

- Shahanazari,A.,Gh. Aghajanimazandarani. 2009. Effects of partial root zone drying (PRD) on tuber number of potatoes. International Iran and Russia conference on Agricultural Development 7-10 October.

 

 

 

- Aghajani,Gh., J. Taghavi, P. Dadashi A.Z. Ahmadi and Z. Ramzani. 2009. Investigation Analysis of the Agronomical characteristicts of the Daily Rainfall in Rain-fed Agriculture (Case study: Tehran, iran). International Iran and Russia conference on Agricultural Development 7-10 October.

 

- Shahnazari,A.,Gh. Aghajani and H. Amirnejad. 2010. Economic study of tertiary system construction in the Albors Integrated land and water management project. 6th International conference on Business manangement and Ecomics. Yasar university. Cesme, Izmir, turkey.

 

 

 

- Mohamadi,M., H. Pirdashti, Gh. AghajaniMazandarani and A. Heidarzadeh. 2011. The role of duck in biocontrol of weeds in organic rice – duck farming. International Conference of Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation. Kerman. Iran. 14 - 15 December.

 

- Mohamadi,M., H. Pirdashti, Gh. Nematzade and Gh. AghajaniMazandarani. 2011. Effects of different duck number (Biological control insects) on insect density in organic rice – duck farming. International Conference of Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation. Kerman. Iran. 14 - 15 December.

 

- Mohamadi,M., H. Pirdashti, Gh. AghajaniMazandarani and A. Heidarzadeh. 2011. Investigation of some insects density in Organic rice – duck farming.International Conference of Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation. Kerman. Iran. 14 - 15 December.

 

 

 

- Mohamadi,M., H. Pirdashti, Gh. AghajaniMazandarani and A. Heidarzadeh. 2011.Comparison of biodiversity with Shannon and Simpson indicec conventional rice (Orizasativa L.) and organic rice – duck farming.International Conference of Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation. Kerman. Iran. 14 - 15 December. 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :