فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/z.jafarian/jafarian.jpg
نام و نام خانوادگی : 
زینب جعفریان جلودار 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
بابل 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
مرتعداری 
محل و سال اخذ مدرک : 
تهران-1387 
مرتبه علمی : 
استاد 
گروه آموزشی : 
مرتعداری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
4223275 
نمابر : 
4223275 
آدرس : 
ساری، کیلومتر 10 جاده نکاء، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
z.jafarian@sanru.com 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
1) اندازه گیری مرتع و جامعه شناسی گیاهی

 

 

2) اکولوژی مرتع و اکولوژی کمی

 

 

3) مدلسازی زمانی و مکانی پوشش گیاهی مرتعی

 

 

4) گیاهان دارویی 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
1) آنالیز و ارزیابی مرتع در مقطع کارشناسی

 

 

2) رابطه دام و مرتع در مقطع کارشناسی

 

 

3) کشت و تکثیر گیاهان مرتعی در مقطع کارشناسی

 

 

4) تجزیه و تحلیل اندازه گیری مرتع در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

5) آمار پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

6) جامعه شناسی گیاهی در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

7) ارزیابی تجزیه و تحلیل اکوسیستمهای مرتعی در مقطع دکتری

 

 

8) اکولوژی کمی در مقطع دکتری 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
1) مجری طرح دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با عنوان اثرات تغییر کاربری بر ذخایر کربن و نیتروژن خاک مطالعه موردی در منطقه محمدآباد ساری، خاتمه یافته در 22/9/89

 

 

2) مجری طرح پژوهشکده برنج و مرکبات با عنوان بررسی تغییرپذیری مکانی خصوصیات خاک با استفاده از زمین آمار در دیمزارهای فریم صحرا- استان مازندران، خاتمه یافته در تابستان 91.

 

 

3) مجری طرح دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با عنوان مطالعه ارتباط پوشش گیاهی با عوامل محیطی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع پلور استان مازندران)، خاتمه یافته در تابستان 91. 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
1) همکار طرح پژوهشی دانشگاه تهران با عنوان تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومرفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی با استفاده از GIS، خاتمه یافته در سال 1382

 

 

2) همکار طرح پژوهشی دانشگاه تهران با عنوان مدلسازی مکانی پوشش گیاهی مرتعی با استفاده از شاخصهای اکولوژیکی و داده های ماهواره ای, خاتمه یافته در سال 1387 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
) حسین آذرنیوند، زینب جعفریان جلودار، 1382، تأثیر شوری بر جوانه زنی بذر دو گونه مرتعی  Agropyron Deserterum, Agropyron Cristatum ، مجله علمی و پژوهشی  بیابان، جلد8، شماره1.    

 

 

2) حسن احمدی، زینب جعفریان جلودار، 1383، تأثیر عملیات بیایان زدایی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهر کرمان،  مجله علمی و پژوهشی  بیابان، جلد9، شماره2.

 

 

3) حسین ارزانی، حسن احمدی، زینب جعفریان جلودار، محمد جعفری، 1385، تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومرفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی، مجله علمی و پژوهشی  منابع طبیعی ایران، جلد59، شماره1.

 

 

4) عطاالله کلارستاقی، زینب جعفریان جلودار، بهزاد نوری، 1385، مطالعه عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر تخریب مراتع (مطالعه موردی ایل کلهر)، نشریه علمی – تخصصی آبخیز، بیابان و مرتع، جلد8، شماره 1.

 

 

5) هومان ایلون، جمشید قربانی، مریم شکری، زینب جعفریان، 1386، مطالعه پوشش گیاهی در دو تیپ مرتعی و اراضی زراعی مجاور آنها در بخشی از مراتع زیر حوزه سد تنگاب در شهرستان فیروزآباد استان فارس، مجله علمی و پژوهشی مرتع، سال 1، شماره 4.  

 

 

6)  حسین ارزانی، علی نیکخواه, حسین آذرنیوند, زینب جعفریان جلودار و مهدی قربانی, 1387, تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد سنگسری، مجله علمی و پژوهشی  منابع طبیعی ایران, جلد 61، شماره 1.   

 

 

7) زینب جعفریان جلودار, حسین ارزانی, محمد جعفری, قوام الدین زاهدی و حسین آذرنیوند، 1387، تحلیل ارتباط بین توزیع جوامع گیاهی و عوامل اقلیمی و فیزیوگرافیک با استفاده از روش­های طبقه بندی و رسته بندی در مراتع رینه, مجله علمی و پژوهشی مرتع, سال2, شماره2.

 

 

8) عطاالله کلارستاقی، زینب جعفریان جلودار، حسن احمدی، ارزیابی و مقایسه تصاویر ماهواره ای ETM و ASTER در تهیه نقشه کاربری جنگل، مطالعه موردی حوزه آبخیز فریم در استان مازندران، پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر، اخذ تاییدیه نهایی برای چاپ طی نامه شماره م/1016-8  مورخ 30/7/86

 

 

ب) مقالات مستخرج از تز

 

 

1) زینب جعفریان جلودار, حسین ارزانی, محمد جعفری, عطااللله کلارستاقی، قوام الدین زاهدی و حسین آذرنیوند، 1388، توزیع مکانی خصوصیات خاک با روش های زمین آماری در مراتع رینه، مجله علمی و پژوهشی مرتع, سال3, شماره1.

 

2) Z. Jafarian Jeloudar1, H. Arzani, M. Jafari, A. Kavian, Gh. Zahedi, H. Azarnivand, 2010, Vegetation community in relation to the soil characteristics of Rineh rangeland, Iran, Caspian J. Env. Sci. 2010, Vol. 8 No.2 pp. 141~150.

 

 

3) زینب جعفریان جلودار, حسین ارزانی, محمد جعفری, قوام الدین زاهدی و حسین آذرنیوند، 1389، کاربرد آنالیز تشخیصی برای تعیین ارتباط پراکنش گونه های گیاهی با عوامل محیطی و داده‏های ماهواره‏ای در مراتع رینه استان مازندران، مجله علمی و پژوهشی پژوهش و سازندگی، شماره 88.

 

 

4) زینب جعفریان, حسین ارزانی, محمد جعفری، قوام الدین زاهدی و حسین آذرنیوند، 1391، تهیه نقشه پیش بینی مکانی گونه های گیاهی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع رینه، کوه دماوند). پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 79.

 

 

5) زینب جعفریان، حسین ارزانی، محمد جعفری، قوام الدین زاهدی و حسین آذرنیوند، 1391، تعیین ارتباط بین گونه­های گیاهی غالب با عوامل محیطی و داده­های ماهواره­ای به کمک رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع رینه استان مازندران)، فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 19،  شمارة3، 371-383.  

 

 

ج) مقالات علمی و پژوهشی

 

 

1) جمشید قربانی, هومان ایلون, مریم شکری و زینب جعفریان، 1387, مطالعه ترکیب گونه ای پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در دو تیپ بوته زار و مشجر مرتعی, مجله علمی و پژوهشی مرتع, سال 2, شماره3.

 

 

2) ایمان حقیان، جمشید قربانی، مریم شکری و زینب جعفریان جلودار، 1388، تعیین سهم خصوصیات خاک و توپوگرافی در تشریح پراکنش پوشش گیاهی در بخشی از مراتع ییلاقی البرز مرکزی، مجله علمی و پژوهشی مرتع, سال3, شماره1.

 

 

3) عطاالله کلارستاقی، حسن احمدی، محمد جعفری؛ زینب جعفریان جلودار، جمال قدوسی و علی گلکاریان، 1388، ارزیابی کارایی مدل دامنه وپ در پیش بینی رواناب و رسوب کرت­های مرتعی، مجله علمی و پژوهشی مرتع, سال3, شماره2.  

 

 

4) زینب جعفریان جلودار, حسین ارزانی، 1388، مطالعه فلورستیک و برآورد شاخصهای تنوع گونه های گیاهی در زیر حوزه های آبخبز طالقان، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 16، شماره3.

 

 

5) منصوره کارگر، زینب جعفریان، جمشید قربانی، 1389، بررسی تغییر پذیری خصوصیات خاک تحت تاثیر تراکم و تاج پوشش بوته های درمنه کوهی، مجله علمی و پژوهشی مرتع, سال4, شماره2.

 

 

6) مرضیه محسن نژاد اندواری، مریم شکری، سید حسن زالی، زینب جعفریان، 1389، بررسی اثر ویژگی‏های خاک و عوامل فیزیوگرافی بر توزیع جوامع گیاهی، مجله علمی و پژوهشی مرتع, سال4, شماره2.

 

 

7) حسین ارزانی، زینب جعفریان جلودار، علی نیکخواه، حسین آذرنیوند، مهدی قربانی، 1389، تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی، نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران، جلد 2، شماره 2.

 

 

8) شهلا قادری، جمشید قربانی، زینب جعفریان، مریم شکری، 1389، شناسایی اجتماعات گیاهی شورروی و ارتباط انها با خصوصیات خاک در مراتع سرخ ده دامغان، مجله علمی پژوهشی خشک‏بوم، جلد 1، شماره 1.

 

9) Ataollah Kelarestaghi, Zeinab Jafarian Jeloudar, 2011, Land use/cover change and driving force analyses in part of northern Iran using GIS and RS techniques, Arabian Journal of Geosciences, Vol 4. pp 401-411.

 

 

10) زینب جعفریان، منصوره کارگر، جمشید قربانی، 1390، تغییرپذیری مکانی خصوصیات خاک در دو جامعه علفزار و بوته‏زار  (مطالعه موردی: مراتع واوسرکیاسر)، نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی، 64 (1): 13-24. 

 

 

11) گلناز رخ فیروز، جمشید قربانی، مریم شکری و زینب جعفریان، 1390، اثر عملیات اصلاح و احیاء مراتع بر ترکیب و تنوع بذر گونه­های گیاهی موجود در خاک (مطالعه موردی: مراتع حوزه رودخانه کبیر سواد کوه، مازندران)، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان، جلد 18، شماره 2،  322-335 ص ص.

 

 

12) زینب جعفریان، آمنه کریم زاده، جمشید قربانی، محمد اکبرزاده، 1390، شناسایی گروه گونه های اکولوژیک و عوامل محیطی موثر بر آنها، مجله علمی و پژوهشی محیط شناسی، سال 37، شماره 59، 77-88 ص ص.

 

 

13) آمنه کریم­زاده، زینب جعفریان، جمشید قربانی و محمد اکبرزاده، 1391، تحلیل ارتباط بین شاخص­های تنوع و عوامل محیطی با استفاده از آمار چندمتغیره (مطالعه موردی: مراتع سرخ­ده سمنان)، نشریه مرتع و آبخیزداری، 65 (1): 131-143.

 

 

14) زینب جعفریان جلودار، گلناز رخ­فیروز، 1391، اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر دو اکوتیپ علف باغ (Dactylis glomerata)، فصلنامه علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم، سال 8 شماره 1-31، 30-39 ص ص.

 

 

15) زینب جعفریان، سارا شعبان‌زاده، عطااله کاویان، و مریم شکری، 1390، بررسی تغییرات برخی ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی خاک در سه کاربری جنگل، مرتع و کشاورزی مجاور هم، فصلنامه تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده، سال 2 شماره 1، 60-71 ص ص. ‌

 

16) JAFARIAN, Z., AND KAVIAN, A., 2013. Effects of Land-Use Change on Soil Organic Carbon and Nitrogen. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 44:339–346.

 

17) JAFARIAN, Z., M., KARGAR, AND J., GHORBANI. 2013. Comparison of Soil Physical and Chemical Properties in Grassland and Shrub Land Communities, Iran Communications in Soil Science and Plant Analysis, 44:331–338.

 

18) H. Kavianpoor, A. Esmali, Z. Jafarian Jeloudar, A. Kavian, 2012, Spatial Variability of Some Chemical and Physical Soil Properties in Nesho Mountainous Rangelands, American Journal of Environmental Engineering, 2(1): 34-44.

 

 

19) زینب جعفریان جلودار، شهلا قادری و پرویز غلامی، 1391، بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه­زنی گونه علف باغ (Dactylis glomerata L.) از دو منطقه رویشی بیجار و کرج، فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی، سال 7، شماره 2، 117-127.

 

 

20) زینب جعفریان، لیلا طایفه سید علیخانی و رضا تمرتاش، 1392، بررسی توان ذخیره کربن در سه گونه Artemisia aucheri، Agropyron elongatum و Stipa barbata در مراتع نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: منطقه پشرت کیاسر)، نشریه مرتع و آبخیزداری، 65(2): 191-202.

 

 

21) زینب جعفریان، لیلا طایفه سید علیخانی، 1392، پتانسیل ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دیم منطقه کیاسر، دانش کشاورزی و تولید پایدار، 23(1): 31-41. 

 

 

 

 

 

 

 

8- فهرست مقالات ارائه شده در مجامع علمی (نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام کنگره، مکان، سال، صفحه یا صفحات)

 

 

1) حسن احمدی، زینب جعفریان جلودار،1382، ارزیابی اثرات عملیات بیابان زدایی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی کرمان در قالب طرح ارزیابی 30 ساله، همایش ملی تاغ، کرمان.

 

 

2) زینب جعفریان جلودار، حسین ارزانی، 1383، بررسی تنوع و پراکنش گونه ای در قسمتی از حوزه آبخیز طالقان (زیر حوزه های آرتون و کش-زیدشت و کلانک، همایش ملی مرتعداری ایران، کرج.

 

3-   Z. Jafarian Jeloudar and Ataolla kelarestaghi, 2006, Land Use Change Detedtion and Spatial Distribution Whit Using GIS Techniques, Case Study Lajim Rood Drainage Basin, Iran, Map Asia 2006.   

 

4- Z. Jafarian Jeloudar, H. Arzani, H. Ahmadi, M. Jafari, A. Kelarestaghi, 2006, Investigation of Relationship Between Vegetation Map and Geomorphologic Uniform Units Map for Creating Vegetation Map Based on Geomorphologic Uniform Units whit Using GIS Techniques, The International Conference on Asia Geographical Information System.    

 

 

5) Kelarestaghi, A, Jafarian Jeloudar, Z, Garaei, P, 2007, Monitoring land / cover change and driving forces analysis using RS and GIS techniques in Northern Iran, ISPRS & GIS86 Conference, Tehran, Iran

 

 

1) عطاالله کلارستاقی، زینب جعفریان جلودار، 1387، ارزیابی تصاویر ماهواره­ای چند طیفی ASTER در تولید نقشه جنگل در استان مازندران، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

 

2) ایمان حقیان, جمشید قربانی, مریم شکری و زینب جعفریان, 1387, استفاده از تکنیک رسته بندی در مطالعه رابطه پوشش گیاهی مرتع با عوامل محیطی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی دراسله سوادکوه), اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری, دانشگاه مازندران.

 

 

3) زینب جعفریان جلودار، مریم رضایی پاشا و فاضل منصوری، 1388، بررسی تاثیر عوامل خاکی و فیزیوگرافیک بر پراکنش گونه های مرتعی در قسمتی از مراتع حوزه آبخیز لاسم استان مازندران، چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران.

 

 

4) زینب جعفریان جلودار, حسین ارزانی, محمد جعفری, قوام الدین زاهدی و حسین آذرنیوند، 1388، ارائه مدل برای پراکنش گیاهان مرتعی با استفاده از رگرسیون لجستیک و آنالیز تشخیصی کانونیک در مراتع رینه استان مازندران، چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران.

 

 

5) ایمان حقیان، جمشید قربانی، مریم شکری و زینب جعفریان، 1388، مقایسه خصوصیات خاک و پوشش گیاهی مراتع در سازندهای زمین شناسی مختلف، چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران.

 

 

6) سارا حشمتی و زینب جعفریان، 1389، بررسی تنوع و غنای گونه ای در بخشی از مراتع لاسم استان مازندران، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

 

7) لاله آموزگار، عطااله کاویان، زینب جعفریان، 1391، برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل FSM در بخشی از حوزه آبخیز بلده، نخستین همایش ملی دماوند کوه، دانشگاه شمال، 9 تیر.

 

 

8) عطاالله کلارستاقی، حسن احمدی، محمد جعفری، زینب جعفریان و جمال قدوسی، 1388، آیا مدل وپ کارایی جهت پیش بینی رواناب و رسوب در مراتع را دارد؟، چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران.

 

 

9) آمنه کریم زاده، سارا فرازمند، زینب جعفریان جلودار، اکرم نصیری شهرضا و پرویز غلامی، 1388، تعیین تنوع و غنای گونه ای گیاهان موجود در حوزه تنگ بن شهرستان بهبهان، استان خوزستان، چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران.

 

 

10) ایمان حقیان، زینب جعفریان، حسن عباسی موصلو و جمشید قربانی، 1388، تعیین سهم عوامل محیطی (اقلیم و توپوگرافی) بر پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: منطقه بالاده سعیدآباد کیاسر)، چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران.

 

 

11) گلناز رخ فیروز، زینب جعفریان جلودار، فاطمه دهقان، مرضیه محسن نژاد، حسن عباسی و شهلا قادری، 1388، بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی گونه Secal montanum ، اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

 

 

12) مرضیه محسن نژاد اندواری، مریم شکری، سید حسن زالی و زینب جعفریان جلودار، 1389، مطالعه فلوریستیک و تعیین اشکال زیستی گیاهان مراتع ییلاقی اکوسیستم های خزری (مطالعه موردی مراتع ییلاقی بهرستاق)، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

 

13) گلناز رخ فیروز، جمشید قربانی، مریم شکری و زینب جعفریان، 1389، شناسایی ترکیب فلوریستیکی بانک بذر خاک مراتع منطقه ملرد شهرستان سواد کوه استان مازندران، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

 

14) منصوره کارگر، زینب جعفریان و جمشید قربانی، 1389، برآورد تولید گونه Artemisia aucheri با استفاده از ابعاد تاج پوشش گیاه، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

 

15) منصوره کارگر، زینب جعفریان و جمشید قربانی، 1389، تاثیر درمنه کوهی بر برخی خصوصیات خاک اطراف آن (مطالعه موردی: مراتع واوسر کیاسر)، اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان، سنندج.

 

 

16) منصوره کارگر، زینب جعفریان و جمشید قربانی، 1389، تاثیر ویژگی‏های خاک بر درصد تاج پوشش و تراکم درمنه کوهی (مطالعه موردی: مراتع واوسر کیاسر)، اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان، سنندج.

 

 

17) آمنه کریم زاده، زینب جعفریان جلودار، جمشید قربانی، محمد اکبرزاده، 1389، تاثیر عوامل اقلیمی و رطوبت خاک بر پوشش گیاهی منطقه سرخ ده سمنان، اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

 

18) شهلا قادری، جمشید قربانی، زینب جعفریان و مریم شکری، 1389، بررسی رابطه بین پوشش گیاهی با خاک در چند تیپ گیاهی شوررست (مطالعه موردی منطقه سرخ‏ده دامغان)، دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان با محوریت توسعه پایدار مناطق خشک و کوهستانی، 4 اسفند.

 

 

19) شهلا قادری، جمشید قربانی، زینب جعفریان و مریم شکری، 1390، تعیین غنا و تنوع گونه ای پوشش گیاهی در چند تیپ گیاهی شورپسند (مطالعه موردی منطقه سرخ‏ده دامغان)، همایش منطقه ای جنگلها و محیط زست ضامن توسعه پایدار، 7-8 اردیبهشت، دانشگاه آزاد واحد بوشهر.

 

 

20) قهرمان قوردویی میلان، حمید امیرنژاد، قدرت اله حیدری و زینب جعفریان، 1390. نقش پروژه اسکان عشایر بر تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی مراتع ییلاقی مخمور شهرستان ماکو)، همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، 31 اردیبهشت و 1 خرداد،‌ گرگان.

 

21) Zeinab Jafarian, Mansureh Karegar, Jamshid Ghorbani, 2011. COMPARISON OF SOIL PHYSICAL AND CHEMICAH PROPERTIES IN GRASSLAND AND SHRUBLAND COMMUNITIES (CASE STUDY: VAVSAR RANGELANDS, IRAN),12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 6-10 june, Mediterranean Agronomic Institiute of Chania, Crete, Greece.  

 

22) Zeinab Jafarian, Ataollah Kavian, 2011, EFFECTS OF LAND USE CHANGE ON SOIL ORGANIC CARBON AND NITROGEN STOCKS, (CASE STUDY: MOHAMMAD ABAD, IRAN), 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 6-10 june, Mediterranean Agronomic Institiute of Chania, Crete, Greece.  

 

 

 23) لیلا طایفه سید علیخانی، زینب جعفریان، رضا تمرتاش، 1390. تأثیر چند گونه گیاهی مرتعی و کشاورزی بر برخی خصوصیات خاک اطراف خود (مطالعه موردی: پشرت کیاسر)، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 12-14 شهریور، تبریز.

 

 

 24) سارا شعبان زاده، زینب جعفریان، مریم شکری، عطاالله کاویان، 1390. مطالعه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در سه کاربری مجاور هم (مطالعه موردی: منطقه پشرت کیاسر)، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 12-14 شهریور، تبریز.

 

 

25) راضیه عسگریان، عطااله کاویان، زینب جعفریان جلودار و محمد علی بهمنیار، 1390، تاثیر موقعیت شیب دامنه بر ویژگی‏های خاک در اراضی کشاورزی اطراف شهر ساری، اولین کنگره ملی علوم و فناوری‏های نوین کشاورزی، 19-21 شهریور. 

 

 

26) زینب جعفریان، منصوره کارگر، 1390، بررسی رابطه گونه های شاخص مرتعی با خصوصیات خاک با استفاده از رگرسیون چند متغیره (مطالعه موردی: مراتع پلور)، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 26 آبان.

 

 

27) منصوره کارگر، زینب جعفریان، 1390، به کار گیری ژئواستاتیستیک در بررسی اثر گونه festuca ovina بر ساختار مکانی خصوصیات خاک در مراتع اراء، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 26 آبان.

 

 

28) راضیه عسگریان، عطااله کاویان، زینب جعفریان جلودار و محمد علی بهمنیار، 1390، کارایی روش‏های زمین آمار در بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک در مقیاس مزرعه، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 26 آبان.

 

 

29) کاویان پور حسین، زینب جعفریان، اباذر اسمعلی عوری و عطااله کاویان، 1390، اثر آتش سوزی بر مواد غذایی خاک، اولین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، گرگان.

 

 

30) الهام عباسی، عطااله کاویان، زینب جعفریان، 1391، تاثیر بقایای گیاهی بر میزان رواناب و هدر رفت خاک، هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، 27 اردیبهشت، دانشگاه لرستان.

 

 

31) الهه احمدی، زینب جعفریان، احمد احمدی و سید حسن زالی، 1391، مطالعه فنولوژی گونه Helichrysum globiferum در حوزه قوشچی آذربایجان غربی، دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 21 تیر، دانشگاه ارومیه.

 

 

32) لیلا طایفه سید علیخوانی، زینب جعفریان و رضا تمر تاش، 1390، ترسیب کربن و نقش آن در کاهش گازهای گاخانه ای، اولین همایش ملی تخصصی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، 6 خرداد، دانشگاه پیام نور استان خوزستان، اهواز.  

 

 

33) الهه احمدی، زینب جعفریان، احمد احمدی و سید حسن زالی، 1391، معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوزه قوشچی در استان آذربایجان غربی، سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 27 اردیبهشت.

 

 

 34) آمنه کریم زاده، زینب جعفریان، جمشید قربانی، محمد اکبرزاده و شهلا قادری، 1391، بررسی نقش اقلیم بر غلبه برخی فرم­های رویشی در جوامع مرتعی، سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 27 اردیبهشت.

 

 

35) زهره سپهری، زینب جعفریان، عطااله کاویان و قدرت اله حیدری، 1391، بررسی اثرات آتش سوزی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: مراتع چرات سوادکوه)، سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 27 اردیبهشت.

 

 

36) زینب جعفریان، 1391، بررسی تنوع و غنای گونه­های گیاهی در بخشی از اکوسیستم کوهستانی شمال ایران، نخستین همایش ملی دماوند کوه، دانشگاه شمال، 9 تیر.

 

 

37) زینب جعفریان، منصوره کارگر، 1391، مطالعه اثر عوامل خاکی بر پراکنش چند گونه مهم گیاهی در بخشی از مراتع کوهستانی دماوند، نخستین همایش ملی دماوند کوه، دانشگاه شمال، 9 تیر.

 

 

38) زینب جعفریان، 1391، بررسی تاثیر عوامل محیطی بر پراکنش گونه­های گیاهی در قسمتی از مراتع لاسم استان مازندران، نخستین همایش ملی دماوند کوه، دانشگاه شمال، 9 تیر.

 

 

39) زینب جعفریان، منصوره کارگر، 1391، مطالعه حضور و عدم حضور گونه­های مرتعی در ارتباط با ویژگی­های خاک با استفاده از آنالیز چند متغیره، پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، 28 اردیبهشت.   

 

40) A. Esmali Ouri, H. Kavianpoor, Z. Jafarian Jeloudar, A. Kavian, 2012, comparision the effects of burn land and various vegetation cover treatments on soil chemical and physical characteristics, 8th international soil science congress on land degradation and challenges in sustainable soil management, Turkey on may, 15-17.  

 

 

41) قهرمان قوردویی میلان، حمید امیرنژاد، قدرت اله حیدری و زینب جعفریان، 1391، اثرات اسکان عشایر بر مدیریت و و ضعیت پوشش گیاهی زیر حوزه مخمور با نگرش اقتصادی و اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان ماکو)، پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، 28 اردیبهشت 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
عضو انجمن مرتعداران ایران  
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
- همکاری با اساتید در طرح های پژوهشی دانشکده منابع طبیعی کرج در طول تحصیل

 

 

- استادیار دانشکده منابع طبیعی ساری

 

 

داور مجلات:

 

 

1) داور مجله علمی پ‍ژوهشی مرتع– انجمن مرتعداری ایران

 

 

2) داور مجله علمی پژوهشی منابع طبیعی ایران- دانشگاه تهران

 

 

3) داور مجله علمی پژوهشی پزوهش و سازندگی

 

 

4) داور مجله اکولوژی کاربردی 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
درجات و جوائز علمی:

 

 

رتبه اول دوره کارشناسی.

 

 

 رتبه اول دوره کارشناسی ارشد.

 

 

 رتبه اول آزمون دکتری مرتعداری.

 

 

 عضو منتخب استعدادهای درخشان دانشگاه تهران.

 

 

مهارتهای نرم افزاری

 

 

- آمار کلاسیک و پیشرفته: MiniTab, SPSS

 

 

- سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS): Envi, Erdas Imagine, Arc/GIS, Arc/View, Idrisi, Micro Station 

 

 

- زمین آمار: GS