فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/aeb4480386de1acd0f341dfac357860a.jpg
نام و نام خانوادگی : 
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی 
نام پدر : 
نعمت 
محل تولد : 
قائم شهر 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
ژنتیک گیاهی 
محل و سال اخذ مدرک : 
فیلیپین 1374 
مرتبه علمی : 
استاد 
گروه آموزشی : 
زراعت 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01133687747 
نمابر : 
01133687577 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
gh.nematzadeh@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
ژنتیک
 
اصول اصلاح نباتات
 
ژنتیک تکمیلی
 
ژنتیک کمی
 
زبان انگلیسی تخصصی
 
کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات
 
اصلاح نباتات تکمیلی
 
بیوشیمی
 
اصلاح نباتات کاربردی
 
مهندسی ژنتیک
 
مباحث نوین در اصلاح نباتات
 
اصلاح کیفیت محصولات گیاهی
 
مهندسی ژنتیک
 
اصلاح کیفیت محصولات باغی
 
ژنتیک مولکولی
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
بخشی از پایان نامه ها
 
تعیین تنوع ژرم پلاسم برنج های ایران به کمک مارکرهایRAPD. دانشکده علوم زراعی ساری. 1377. بهروز واعظی
 
بررسی اجزای ژنتیکی و تعیین وراثت­پذیری برخی از صفات مهم زراعی در ارقام برنج. دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1377. موسی احمدیان
 
بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم و طبقه­بندی بخشی از ژرم پلاسم برنج ایرانی با استفاده از  نشانگر RAPD و نشانگر مورفولوژیک (صفات کمی). دانشکده علوم زراعی ساری. 1378. رستم اقازاده قولکی
 
بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام ذرت دانه ای متوسط رس در منطقه مازندران. دانشکده علوم زراعی ساری. 1379. محمد مهدی یونسی
 
اثرات ژن و ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برخی از صفات کمی در پنبه به روش سیستم تلاقی دای آلل. دانشکده علوم زراعی ساری. 1380. غفار کیانی
 
تعیین جنبه های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی صفات مرتبط با عملکرد و تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های مختلف برنج. تربیت مدرس. 1381. همت ا… پیردشتی
 
ارزیابی ژنتیکی مقاومت ارقام مختلف برنج به عامل بیماری بلاست با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1382. رضا طالبی
 
شناسایی لاین های اعاده کننده باروری در ارقام مختلف برنج با استفاده از نشانگر ریزماهواره. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1383. مریم عبدلی نسب
 
بررسب وضعیت لوکوس تنظیم کننده عطر و طعم برنج در برخی ارقام معطر داخلی و خارجی برنج توسط نشانگر مولکولی رپید. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1384. محمد رهنمایان
 
بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر میزان القا کالوس و باززایی  زیره ÷ارسی و زیره سبز. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1385. محمود ولی زاده
 
ریز ازدیادی گیاه زیتون رقم زرد با تکنیک میکروگرفت در شرایط آزمایشگاهی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1386. سمانه رازقی
 
بررسی تأثیر اشعه گاما بر ژن بازدارنده  تریپسین در سویا و ردیابی آن از طریق نشانگر STS. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1387. مهدی عارف
 
مطالعه ژنتیکی و انتخاب بکمک نشانگر های مولکولی (MAS) برای ژن Cry1ab در نسل های در حال تفکیک برنج. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1388. غفار کیانی
 
بررسی تنوع ژنتیکی گل گاوزبان ایرانی با نشانگر مولکولیRAPD واسید چرب گاما لینولئیک با روش TLC. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1388. نورالدین حسین پور
 
بررسی امکان جداسازی ژن غیر اشباع کننده دلتا6 دسچوراز از گل گاوزبان ایرانی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1388. احسان شکری
 
تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه­بندی ژرم پلاست برنج کشور از طریق مارکر­های مورفولوژیکی و مولکولی RAPD-PCR. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1389. بهروز واعظی
 
بررسی و امکان جداسازی و همانند سازی ژن اسکوربات پراکسیداز گیاه آلوروپوس لیتورالیس. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1389. الهام سلیمانی
 
تاثیر عصاره اندامهای مختلف(ریشه، ساقه، برگ، غلاف و مخلوط) گیاه کلزا بر جوانه زنی و رشد دو رقم برنج. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر. 1389. محبوبه یوسفیان
 
آنالیز افتراقی بیان ژن گیاه آلوروپوس لیتورالیس در پاسخ به استرس شوری با استفاده از Cdna-aflp. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 1389. بهزاد شاهین
 
بررسی قابلیت های بیوسنتزی ریش های مویین در سنبل الطیب(Valeriana officinalis) و جداسازی ژن های مسیر بیوسنتز سسکوئی ترپنوئیدها. دانشگاه فردوسی مشهد. 1390. علی پاکدین پاریزی
 
ارزیابی بیان ژن آنتی پورتر Na /H غشای پلاسمایی گیاه هالوفیت  Aeloroupus Littoralis    در شرایط تنش شوری و جداسازی و انتقال این ژن به گیاه مدل توتون. دانشگاه فردوسی مشهد. 1390. ولی الله قاسمی عمران
 
برسی امکان تهیه دابل هاپلوئید از تلاقی های مرکب ارقام پرمحصول برنج در لاین قائم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 1390. مجید ذاکری
 
بررسی تغییرات مرتبط با ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی طی روند تکوینی رویشی گیاه شور پسند آلوروپوس لیتورالیس( Aeluropus litoralis). دانشگاه تربیت معلم دانشکده علوم. 1390. لیلاحقیقی
 
تغییرات آناتومیکی و متابولیکی رسوب لیگنین طی  مراحل تکوینی مختلف در گیاه هالوفیت ( Aeluroups litoralis). دانشگاه تربیت معلم دانشکده علوم. 1390. صدیقه کلیج 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
صلاح و معرفی رقم جدید پرمحصول برنج نعمت. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: عارفی، امانی، مانی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 
اصلاح و معرفی رقم جدید پرمحصول برنج ندا. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. عارفی، امانی، مانی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 
تعیین اثرات ژن و هتروزیس در برنج. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: - . علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 
اصلاح و معرفی لاین­های نر عقیم سیتوپلاسمی نعمت. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: ولی­زاده، ستاری، علی­نژاد. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 
تعیین اثرات ژن و ترکیب­پذیری تراکم خوشه و مدل وراثت ­پذیری آن در برنج. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: -. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 
تعیین قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در برنامه اصلاح برنج هیبرید. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: مرتضی اولادی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
برآورد پارامتر­های ژنتیکی و ترکیب­پذیری  بخی صفات کمی و کیفی برنج به روش دای آلل. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: محمدتقی آسا، حسن پاک نیت، یحیی امامی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
بررسی اجزاء ژنتیکی و تعیین وراثت­پذیری برخی از صفات مهم در در ارقام برنج. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: کیانوش. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
تهیه پرتوپلاست و تعیین میزان موزاائیک در برنج. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: - . علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
تعیین رفتارهای اصلاحی عطر و طعم برنج. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: - . علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
تعیین الگوی وراثتی ژن­های Gus،SBTI در لاین­ تراریخت Iopiboro. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: علی اعلمی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
ارزیابی صفات آلوگامی در برنج و استفاده از آن در تولید بذر هیبرید. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: مرتضی اولادی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
تعیین پیوستگی نشانگر­های مولکولی RAPDو ژن کنترل­کننده درجه حرارت ژلاتینی شدن نشاسته در برنج. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: حسن پاک نیت، محمدتقی آسا.  علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه­بندی توده برنج­های ایرانی با استفاده از نشانگرهای بیوشیمیایی. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: علی اعلمی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
تعیین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی تراکم دانه در برنج. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: مرتضی اولادی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
اصلاح و تولید لاین­های نر عقیم سیتوپلاسمی جدید از طریق تلاقی برگشتی. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: - . علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
ارزیابی سیستم کشت توام اردک و برنج در شمال ایران. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: قدرت­ا... رحیمی، مهندس محمدتقی کربلایی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
اصلاح و تولید لاین های نر عقیم سیتوپلاسمی جدید از طریق تلاقی برگشتی. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: مرتضی اولادی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 
تولید و تکثیر لاین های نرعقیم سیتوپلاسمی جهت تولید بذر هیبرید. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: احمد ولی زاده، عارفی، علی نژاد. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 
اصلاح بذور آپومیکسی در خیار . مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: - . علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 
مطالعه ژنوم گیاه Aeluropus littoralis  مقاوم به شوری. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: سید حمید رضا هاشمی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 


خالص سازی بذور لاینهای نرعقیم سیتوپلاسمی با استفاده از روش GOT(grow out test) و روش های مولکولی. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: سید حمید رضا هاشمی و مرتضی اولادی. پژوهشکده برنج و مرکبات.

بررسی خصوصیات و ثبت باکتری های Shewanella و Allishewanella موجود در دریاچه گوری گول. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: وحیده طرح ریز. پژوهشکده برنج و مرکبات.

تعیین رابطه بانک بذر با جمعیت علفهای هرز در ابتدا و انتهای فصل رشد در برنج. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: محمد یعقوبی، ایوب حیدرزاده، حسن زالی، مرتضی اولادی. پژوهشکده برنج و مرکبات.

خالص­سازی تعدادی از لاین­های  نر عقیم سیتو پلاسمی  برنج ایران با استفاده از آزمون GOT و نشانگر­های مولکولی. مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: مرتضی اولادی، سید حمید رضا هاشمی. پژوهشکده برنج و مرکبات.

 

تعیین وراثت عطر و طعم برنج (Oryza sativa l.) بوسیله مارکرهای مورفولوژیکی و مولکولی (RAPD). مجری: قربانعلی نعمت­زاده. همکاران: محمدتقی کربلایی. موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت. 

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 

1; معرفي رقم جديد برنج نعمت با عملکرد (لاين D2-12-28) برتر و کيفيت مطلوب; 1376; مجله علوم كشاورزي ايران; قربانعلي نعمت زاده، حبيب ا... عارفي، اماني و ماني

2; تجزيه عليت صفات مهم زراعي روي عملکرد دانه در برنج; 1377; دانشور; مهرزاد قلي پور، قربانعلي نعمت زاده، محمد حسين فتوکيان

3; بررسی تنوع صفات زراعی در برنج­های بومی ايران (مازندران) ; 1378; دانشور; باباييان، نعمت­زاده، کربلايي، ثابت

4; امکان استفاده از نشانگرهاي رپيد در بررسي تنوع 5 نژاد گوسفند ايراني; 1379; دانش کشاورزي; سيف ا... آزادي، جليل شجاع، بهزاد قره ياضي، ميرحسيني، قزع داغي و قربانعلي نعمت زاده

5; ندا رقم پرمحصول برنج با کيفيت فيزيکوشيميايي مطلوب; 1380; نهال و بذر; قربانعلي نعمت زاده، حبيب ا... عارفي، يدا.. خنکدار، زيبا فقيه نصيري، ولي ا.. فتحي، وليزاده، اسکو، بهرامي و ماني

6; بررسي هاي مقدماتي در مورد نحوه وراثت عطر و طعم در برنج; 1381; مجله علوم كشاورزي ايران; قربانعلي نعمت زاده و محمدتقي كربلائي

7; كشت تعليق سلولي و پروتوپلاست در ارقام مختلف برنج ايراني; 1381; مجله علوم كشاورزي دانشگاه آزاد; خليلي موسوي- ابراهيم زاده- قربانعلي نعمت زاده

8; مطالعه ژنوم هسته اي بعضي از ارقام پرمحصول برنج در كنترل باروري براي توليد بذر هيبريد برنج; 1382; مجله علوم كشاورزي ايران; قربانعلي نعمت زاده و مجيد ستاري

9; بررسي تنوع ژنتيكي و جغرافيائي در برنج با استفاده از صفات فيزيولوژيكي و زراعي; 1382; مجله علوم زراعي ايران; قربانعلي نعمت زاده - رضا طالبي- خدارحم پور و  كياني

10; بررسي اثر ژن. براي صفات مختلف در ذرت با استفاده از سيستم تلاقي داي آلل; 1382; مجله علوم كشاورزي ايران; علي براتي- قربانعلي نعمت زاده، كيانوش و چوگان

11; طبقه بندي بخشي از ژرم پلاسم برنج ايراني با استفاده از نشانگر RAPD; 1382; مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي; رستم آقازاده-قره ياضي- قربانعلي نعمت زاده  و بابائيان

12; بررسي اثرات ژن و تركيب پذيري عمومي و خصوصي صفات زراعي در پنبه به روش سيستم تلاقي داي آلل; 1382; مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي

; غفار كياني- قربانعلي نعمت زاده -كاظمي تبار- عاليشاه

13; بررسي كالوس زائي و باززائي ژنوتيپ هاي مختلف برنج از طريق كشت بافت; 1382; مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي; نادعلي باقري-بابائيان-قربانعلي نعمت زاده  و پاشا

14; مطالعه كالوس زائي بساك ها و باززائي گياهان از سبز در تعدادي از لاين هاي خالص ايراني و خارجي برنج و گياهان هيبريد حاصله از آن ها در شرايط درون شيشه اي; 1382; مجله علوم زراعي ايران; شيرزاديان- قربانعلي نعمت زاده، پورخيرانديش-ميرحسام الدين-حسيني-لطفي

15; تنوع ژنتيكي بخشي از ذخاير توارثي برنج ايراني بر اساس صفات مورفولوژيك; 1382; مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي; خليل زينلي نژاد-ميرلوحي-قربانعلي نعمت زاده-رضائي

16; بررسي اثرات تنش خشکي بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف برنج; 1382; . مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي خزر; پيردشتي، ه.، ز. طهماسبي سروستاني، ق. نعمت زاده و ع. اسماعيلي.

17; ارزيابي ژنتيکي مقاومت ارقام مختلف برنج به عامل بيماري بلاست با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره; 1383; پژوهشنامه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خزر; طالبي، رحيميان، قربانعلي نعمت زاده، مومني

18; بررسي فراواني آللي و چند شکلي نشانگرهاي آيزوزايم در برنجهاي ايراني; 1383; مجله علوم زراعي ايران; محمد ميردريکوند، قربانعلي نعمت زاده، علي اعلمي، بهزاد قره ياضي

19; مطالعه اثرات ژن در کنترل صفات گياهچه در کلزا از طريق تجزيه و تحليل داي آلل; 1384; پژوهشنامه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خزر; آمنه سادات هاشمي، نادعلي بابائيان، قربانعلي نعمت زاده، اميد قاسمي

20; برآورد تركيب پذيري و اثرات ژن در ارقام و لاين هاي برنج از طريق تجزيه لاين در تستر; 1384; مجله علوم كشاورزي ايران; حاجي پور- قربانعلي نعمت زاده- پيغمبري- نوروزي

21; تجزيه و تحليل عطر و طعم برنج به کمک نشانگر رپيد و روش کلاسيک; 1384; مجله علوم كشاورزي ايران; امير توسلي، قربانعلي نعمت زاده، فرشاد رودبار کلاري

22; ارزيابي صفات موثر در آلوگامي در برنج براي توليد بذر هيبريد با استفاده از سيستم نرعقيمي سيتوپلاسمي; 1384; . مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي خزر; ق. ع. نعمت زاده، م. اولادي، غ. کياني

23; تعيين دز مناسب پرتوهاي گاما  براي ايجاد موتاسيون در ريزنمونه هاي موز; 1384; مجله علوم و فنون هسته اي; هوشنگ گورچيني، قربانعلي نعمت زاده، فرامرز مجد، مسعود رحيمي

24; بررسي روابط آللي ژن کنترل کننده عطر و طعم برنج در ارقام باسماتي 370 و دلا با استفاد هاز مارکر پيوسته رپيد; 1385; مجله علمي کشاورزي; زهرا خدارحم پور، قربانعلي نعمت زاده، نادعلي بابائيان، بتول حسين پور

25; بررسي نحوه توارث عطر و طعم برنج از طريق ارزيابي فنوتيپي; 1385; مجله علمي کشاورزي; امير توسلي، قربانعلي نعمت زاده

26; بررسي لوکوس تنظيم کننده عطر و طعم در برخي ارقام معطر برنج; 1385; نهال و بذر; محمد رهنمائيان، قربانعلي نعمت زاده، سيد کمال کاظمي تبار

27; بررسي پتانسيل باززايي مستقيم از کشت نوک ساقه در سه رقم پنبه; 1386; دانش کشاورزي; شاهرخ گروسي، مسعود توحيدفر، حشمت الله رحيميان، کمال کاظمي تبار، قربانعلي نعمت زاده

28; جنين زائي سوماتيکي در سه رقم پنبه; 1386; مجله علوم كشاورزي ايران; شاهرخ گروسي، مسعود توحيدفر، حشمت الله رحيميان، کمال کاظمي تبار، قربانعلي نعمت زاده

29; باززايي زيره پارسي (Bunium persicum (bioss.) B.Ffedtsch.)  با استفاده از ريز نمونه محور جنيني; 1386; علوم و فنون کشاورزي و منايع طبيعي; محمود وليزاده، عباس صفر نژاد، قربانعلي نعمت زاده، سيد کمال کاظمي تبار

30; بررسي اثرات ژن در کنترل صفات کمي در کلزا از طريق تجزيه و تحليل داي آلل; 1387; مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي ; آمنه سادات هاشمي، قربانعلي نعمت زاده، نادعلي بابائيان، اميد قاسمي

31; باز زائي زيره پارسي با استفاده از ريز نمونه جنين برش خورده; 1387; نهال و بذر; محمود ولي زاده، عباس صفر نژاد، قربانعلي نعمت زاده و ...

32; شناسائي باندهاي هترودوپلکس ريز ماهواره در هيبريدهاي برنج; 1388; ژنتيک نوين; سيد حميد رضا هاشمي پطرودي،سيد علي مير محمدي ميبدي، احمد ارزاني،قربانعلي نعمت زاده

33; بررسي تنوع و روابط ژنتيکي بين تعدادي از ارقام برنج با استفاده از صفات زراعي و نشانگرهاي مولکوليRAPD; 1388; پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي; علي اکبر باباجان پور، قربانعلي نعمت زاده، اسلام مجيدي، آسا ابراهيمي، عباس حاجي پور، سيد حميد رضا هاشمي و سيد محمد علوي

34; غربالگري لاين آلوپلاسميک برنج (ORYZA SATIVA L.) با استفاده از نشانگر مولکولي RAPD; 1/6/1388; پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي; سيد حميد رضا هاشمي، قربانعلي نعمت زاده، سيد محمد علوي، مرتضي اولادي

35; ارزيابي ژن cry1Ab در نسل هاي مختلف در حال تفکيک برنج; 1389; علوم گياهان زراعي ايران; غفار کياني، قربانعلي نعمت زاده، بهزاد قره ياضي، مجید ستاری

36; واکنش آنزيمي گياه هالوفيت Aeluropus littoralis   نسبت به تنش هاي مختلف شوري(Nacl)  ; 1389; پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي; مصطفي مدرسي، قربانعلي نعمت زاده، فاطمه مراديان

37; بررسي كيفيت پروتئين هاي بذري در موتانت هاي سوياMerrill Glycine Max(L); 1389; پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي; مهدي عارف راد، قربانعلي نعمت زاده

38; بررسي اسيدهاي چرب بذر گل گاو زبان ايراني در دو اکوتيپ مختلف (Echium amoenum Fisch & Mey.); 1390; فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران; نورالدين حسين پور آزاد، قربانعلي نعمت زاده، محمد آزاد بخت، سيدکمال کاظمي تبار،احسان شکري

39; بررسي تنوع ژنتيکي گل گاوزبان ايراني Echium amoenum با نشانگر مولکوليRAPD ; 1390; دوفصلنامه تحقيقات ژنتيک  و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي; نورالدين حسين پور ازاد، قربانعلي نعمت زاده، محمد آزاد بخت، سيد کمال کاظمي تبار، احسان شکري

40; اصلاح و معرفي رقم جديد برنج قائم به روش کلاسيک; 1390; پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي; قربانعلي نعمت زاده، مرتضي اولادي، غفار کياني، عباس حاجي پور

41; همسانه سازي و تعيين خصوصيات ژن دلتا سيکس دسچوراز(d6d ) از گياه گاو زبان ايراني(Echium amoenum); 1390; دوفصلنامه تحقيقات ژنتيک  و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي; احسان شکري، سيد کمال کاظمي تبار، جعفر ذولعلي،  ، قربانعلي نعمت زاده، نورالدين حسين پور ازاد، نجمه نصيري

42; همسانه سازی و تعيين خصوصيات ژن زير واحد c آنزيم H+- ATPase واکوئلی در گياه هالوفيت Aeluropus littoralis; 1390;  مجله تازه هاي بيوتکنولوژي سلولي و مولكولي; نجمه نصيری ، احسان شکری ، قربانعلی نعمت‌زاده

43; اصلاح و معرفی رقم جديد برنج پرديس به روش کلاسيک; 1390; پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي; قربانعلی نعمت‌زاده، مرتضی اولادی، غفار کيانی، عباس حاجی‌پور و آمنه‌السادات هاشمی

44; بررسی کمی وکيفی آلکالوئيد­های پيروليزيدنی در اندام­های ريشه، برگ، گلبرگ­ها و بذور گياه دارويی گاوزبان ايرانی; 1390; مجله دانشکده علوم پزشکی مازندران; محمد آزاد بخت، قربانعلي نعمت­زاده، نورالدين حسين پور ازاد،احسان شکری

45; شبيه سازی مراحل نمو فنولوژيک و طول دوره رشد سه رقم برنج در سنين مختلف گياهچه با استفاده از مدل Oryza2000; 1390; مجله علوم زراعي ايران; بهمن اميری لاريجانی، زين العابدين طهماسبی سروستاني، قربانعلي نعمت­زاده، ابراهيم اميری، و مسعود اصفهانی

46; شناسایی ماده آلوجیبریک اسید در پوشینه گیاه Aeluropus littoralis  و تأثير آن بر جوانه­زنی در سطوح مختلف شوری  ; 1390; مجله مرتع; نجمه نصيری ، احسان شکری ، قربانعلی نعمت‌زاده

47; پاسخ­های فيزيولوژیکی و متابوليکی گياه برنج تحت شرايط تنش شوری ; 1390; مجله زيست­فناوری گياهان زراعی ; آمنه سادات هاشمی، قربانعلی نعمت­زاده، قاسم حسينی سالکده، سيد عبدالله حسينی و محمد رضا حاجی رضايی

48; بررسی بيان ژن­های  ALSOS1 و ALNHX در گياه هالوفيت Aeluropus littoralis Parl  ; 1390; مجله زيست­فناوری گياهان زراعی ; ولی­اله قاسمی عمران، عبدالرضا باقری، قربانعلی نعمت­زاده و امين ميرشمسی

49; آزمون خلوص ژنتيکی بذور هيبريد برنج با استفاده از نشانگرهای ريزماهواره; 1390; نشريه زراعت; سيدحميدرضا هاشمی، سيدعلی محمد ميرمحمدی ميبدی، احمد ارزانی، قربانعلی نعمت­زاده

50; معرفي روش سريع و ساده استخراج دي ان اي در گل گاوزبان ايراني; 1391; گياه و زيست بوم; نورالدين حسين پور آزاد، قربانعلي نعمت زاده

51; بررسي تنوع اسيد چرب گامالينولنيک(امگا6) در اندامهاي 16 اکوتيپ از گل گاو زبان ايراني (Echium amoenum) با روش TLC; 1391; گياه و زيست بوم; نورالدين حسين پور ازاد، قربانعلي نعمت زاده، محمد آزاد بخت، سيد کمال کاظمي تبار، احسان شکري

52; بررسي تجميع ژن هاي مهم کنترل کننده صفات کمي و کيفي در برنج با استفاده از نشانگرهاي مولکولي(MAS); 1391; پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي; کامليا کتالاني،قربانعلي نعمت زاده، غفار کياني، سيد حميدرضا هاشمي پطرودي

53; شناسايي و همسانه سازی ژن­هاي سوپر اکسايد ديسموتاز( ALSOD1وAlsod2)از گياه هالوفيت; 1391; پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي; مصطفی مدرسی، قربانعلي نعمت­زاده، فاطمه مراديان

54; نشانمند کردن ژن­های برگرداننده باروری در لاين ايرانی اميد بخش برنج 18-33- DN; 1391; نشريه زراعت; قربانعلي نعمت­زاده، غفار کيانی

55; بهينه‌سازی شرايط القا و تثبيت کشت ريشه‌های مويين گياه کاسنی (cichorium intybuse) حاصل از تلقيح آگروباکتريوم رايزوژنز (Agrobacterium rhizogenes); 1391پاييز و زمستان ; مجله بيوتکنولوژی کشاورزی; سارا کبير نتاج، جعفر ذوالعلی ، قربانعلی نعمت زاده، احسان شکری

56; بررسی تنوع ژنتيکی لاين‌های اعاده كننده باروری در برنج بر اساس صفات مورفولوژيک; زمستان 91; نشريه زراعت; غفار کيانی، قربانعلی نعمت‌زاده

57; نقشه‌یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره; بهار و تابستان 92; پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی ; طاهره ابراهیمی، غلامعلی رنجبر، قربانعلی نعمت‌زاده و غفار کیانی

58; ردیابی ژن عامل طول دانه برنج (Gs3) در جمعیت‌های تلاقی مرکب با استفاده از نشانگرهای مولکولی; بهار 92; مجله ییوتکنولوژي کشاورزي; کامیلا کتالانی، قربانعلی نعمت‌زاده، غفار کیانی، سید حمیدرضا هاشمی

59; انگشت نگاری تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP; بهار و تابستان 92; مجله علمی- پژوهشی زیست‌فناوری گیاهان زراعی; میثم علیزاده، قربانعلی نعمت‌زاده، محمدعلی ابراهیمی و سید حمیدرضا هاشمی

60; شبیه‌سازی شاخص سطح برگ، زیست تود و عملکرد دانه ارقام برنج در سنین مختلف گیاهچه‌‌ای با استفاده از مدل oryza2000; 92; به زراعي نهال و بذر; بهمن امیری لاریجانی، زین‌العابدین طهماسبی سروستانی و قربانعلی نعمت‌زاده

61; پاسخ فیزیولوژیکی و ژنتیکی هالوفیت Aeluropus littoralis به شوری; 92; پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی; بهزاد شاهین کلیبر، قربانعلی نعمتزاده، سیدحمیدرضا هاشمی، حسین عسکري و سارا کبیرنتاج

62; مطالعه کشت بافت گیاه گل انگشتانه (Digitalis nervosa staud & Hochst); 93; پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی; مرضیه کریمی، سید کمال کاظمی تبار، محمد آزاد بخت و قربانعلی نعمت زاده

63; غربالگري لاینهاي امیدبخش برنج حاصل از تلاقی مرکب با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکی; 93; پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی; مرتضی اولادي، قربانعلی نعمت‌زاده، سید حمیدرضا هاشمی، عمار قلیزاده قرا، عمار افخمی قادي و مرضیه رضائی

64; معرفی رقم جدید برنج "پژوهش" به روش کلاسیک با صفات فیزیکوشیمیایی مطلوب; 93; پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی; قربانعلی نعمت‌زاده، مرتضی اولادي، غفار کیانی، عباس حاجی‌پور و سید حمیدرضا هاشمی

65; همسانه‌سازی مولکولی ترادف رمزکننده ژن H+- ATPase غشای پلاسمایی در گراس شورزی Aeluropus Littoralis; 93; پژوهش‌های سلولی و مولکولی (مجله زیست‌شناسی ایران); احسان شکری، نجمه نصیری و قربانعلی نعمت‌زاده

66; بررسی پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L) Moeneh); 1394; فرآیند و کارکرد گیاهی; سمانه اسدی صنم، محسن زواره، همت‌اله پیردشتی، فاطمه سفیدکن و قربانعلی نعمت‌زاده

67; گزینش مورفولوژیکی و مولکولی ژن‌های اعاده‌کننده باروری در جمعیت‌های در حال تفکیک برنج; 1394; تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی); مصطفی عیدی کهنگی، غفار کیانی، قربانعلی نعمت‌زاده

 

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

- Classification of rice germplasm from Iran through isozyme analysis; 1993; Rice Genetics Newsletter; G. A. Nematzadeh and G. S. Khush.

- Effect of water stress on seed germination and seedling growth of rice genotypes; 2003; Pakistan J. of Agronomy; Pirdashti, H., Z. Tahmasebi, GH. Nematzadeh and A. Ismail.

- Mapping the gene for aroma in rice by bulk segregant analysis via RAPD markers; 2004; J. Agric. Sci. Technol.; Gh. Nematzadeh, N. Huang, G. S. Khush.

- Relationship between Different allogamic associated trait characterestics of the five newly developed cytoplasmic male strile (CMS) lines in rice; 2006; Journal of Central Europian Agricultue; G.A. Nematzadeh, A.J. Ali, M. Sattari, Valizadeh, E. Alinejad, M.Z. Nouri.

-Investigating regeneration potential of cotton cultivars by somatic embryogenesis; 2006; African Journal of Biotechnology; S. Garousi, M. Tohidfar, K. Kazemitabar, H. Rahimian, G.A. Nematzadeh.

- Agronomic and quality characteristics of High-yielding rice lines; 2007; Pakistan Journal of Biological Sciences; G.A. Nematzadeh, G. Kiani.

- Combining ability in cotton cultivars for agronomic traits; 2007; International Journal Of Agricultue & Biology; G. Kiani, G. A. Nematzadeh,    S. K. Kazemitabar, O. alishah.

- Inheritance of fertility restoration and genotyping of rice lines at the restoring fertility loci using molecular marker; 2007; International Journal of Plant Production; A. Ahmadikhah, G. I. Karlov, Gh. Nematzadeh, K. ghasemi Bezdi.

- Tagging of four fertility restorer loci for wild  abortive- cytoplaasmic male sterility system in rice (Oryza sativa L.) using micro satellite markers.; 2008; Euphytica; L.Bazrkar, A.J.Ali, N.A.Babaeian, A.AEbadi, M.Allahgholipour, k.kazemitabar and G.Nematzadeh.

- Identification of rice hybrids using microsatellite and RAPD markers.; 2009; African Journal of Biotechnology; H.Hashemi, A.M.Mirmohammadi, G.A.Nematzadeh.

-Evaluation of Bt (Bacillus thuringiensis) Rice Varieties Against Stem Borer (Chilo suppressalis); 2008; Pakistan journal of biological sciences; Kiani, G., G.A. Nematzadeh, B. Ghareyazie and M. Sattari.

 -Semi-random PCR markers for DNA fingerprinting of rice hybrids and their corresponding parets; 2010; African Journal of Biotechnology; hashemi-petroudi, S.h., s.a.m. mirmohammadi maibody., G.A. Nematzadeh., a. arzani.

- Genetic analysis of cry1Ab gene in segregating populations of rice; 2009; African Journal of Biotechnology; Kiani, G., G.A. Nematzadeh, B. Ghareyazie and M. Sattari.

- Comparing the agronomic and grain quality characteristics of transgenic rice lines expressing cry1ab vs. non-transgenic controls; 2009; Asian journal of plant sciences; Kiani, G., G.A. Nematzadeh, B. Ghareyazie and M. Sattari.

 

-Radio sensitivity studies of morpho-physiological chractristics in some Iranian rice varieties(Oryza sativa L.) in M1 generation.; 2010; African Journal of Agricultural Research; Alireza babaei, Ghorbanali Nematzadeh, viaceslav avagyan, hashemi-petroudi, S.h.

- Genetic analysis of fertility restoration genes for WA-type cytoplasmic male sterility in Iranian restorer rice line DN-33-18; 2010; African Journal of Biotechnology; Gh. A. Nematzadeh and G. Kiani.

-Genetic evaluation of yield and yield components at advanced generations in rapeseed (Brassica napus L.); 2010; African Journal of Biotechnology; Hashemi Ameneh Sadat, Ghorban Ali Nematzadeh, Nadali Babaeian Jelodar and Omid Ghasemi Chapi.

- Regeneration Of Plantlets From Emberyo Explants Of Bunium Persicum(Boiss) B.Fedtsch.; 2008; J.Sci & Technol.Agric.&Nature.Resour; M.Valizadeh,A.Safarnejad,Gh.Nematzadeh And S.K.Kazemitabar.

- A protocol for mass production of rosa hybrid cv. Iceberg through in vitro propagation; 2007; Iranian  Journal of Biotechnology; Pegah khosravi, Maryam Jafarkhani Kermani, GhorbanAli Nematzadeh, Mohammad Reza Bihamta.

-Study of water stress effect in different growth stage of yield and yield components of different rice (oryzasativa l.( cultivars; 2004; Journal of agricultural sciences and natural resources of khazar; h. pirdashti.,z.tahmasebi.,Gh.Nematzadeh and A.Ismail.

 -Role of mitotic inhibitors and genotype on chromosome doubling of rosa; 2007; euphutica; Pegah khosravi, Maryam Jafarkhani Kermani, Ghorban Ali  Nematzadeh, Mohammad Reza Bihamta and kazotomo yokoya.

- Diallel analysis of seedling traits in canola; 2008; International Journal of Plant breading and genetics; Omid Ghasemi Chepi,a.s. Hashemime.yasari, G.A. Nematzadeh.

-Identification And Cloning Of The Cu/Zn Superoxide Dismutaze Gene From  Halophyte Plant Aeluropus Littoralis; 2011; Russian Journal Of Genetics(Genetika); M.Modarresi, G.A.Nematzadeh,F. Moradian,S.M.Alavi.

-Mollecular RAPD Markers analysis of sange-tarom and Tarom hashemi Cultivars( Oryza sativa L.) in M2 Population; 2011; Scholar Research; Alireza Babaei,Ghorban Ali Nematzadeh, Hamidreza Hashemi.

- Proteomic analysis of the Mexican lime tree response to " candidates phytoplasma aurantifolia" infection; 2011; Molecular biosystem; Farzan taheri,Ghorban Ali Nematzadeh, maryam Ghayeb Zamharir, Mojtaba  Khayyam Nekouei, Mohsen Mardi, Ghasem Hosseini Salekdeh.

-Isolation And Characterization Of Some Aquatic Bacteria From Qurugol Lake In Azerbaijan Under Conditions; 2011; Advances In Inviriomental Biology ; Vahideh Tarhriz,Ghorbanali Nematzadeh,Fatemeh Mohammadzadeh,Ehteram Rahimi And Mohammad Saeid Hejazi.

-An evalution of geneti differentiation in rice mutants using semi-random markers and morphological characteristics; 2011; Australian journal of crop science; Aliraza babaei, Ghorban Ali Nematzadeh,Hamidreza Hashemi.

-Bioinformatics study of the 3-hydroxy-3-methylglotaryle-coenzyme a reductae(HMGR) gene in gramineae.; 2012; Molecular biology reports; Maryam Darabi, Alimasudi-Nejad, Ghorban Ali Nematzadeh.

-Effect of explants type and growth regulators on in vitro micropropagation of begonia rex; 2012; International reaserch journal of applied and basic sciences.; Kabirnataj Sara,Ghasemi yusef, Nematzadeh Ghorban Ali, asgharzadeh roghayeh, Shahin behzad,yazdani mohammad

-Identification and cloning of the cu/zn superoxide dismutase gene from halophyte plant aeluropus littoralis; 2012; Russian Journal Of Genetics; M.modarrsi,G.A.nematzadeh,F.Moradian,and S.M,alavi.

- Alishewanella tabrizica sp.nov., isolated from qurugol lake in mountainous region  of Azarbayjan; 2012; International journal of systematic and evalution microbiology; Vahideh Tarhriz, Ghorbanali Nematzadeh,Sepidedeh Zununi vahed,Mohammad amin hejazi, Mohammad Saeid hejazi.

-Evaluation of antibacterial effects of chinaberry (Melia azedarach) against gram-positive and gram-negative bacteria.; 2012; International journal  of Agriculture and Crop Science; M. A. Neycee, GH.A. Nematzadeh, A. Dehestani, M. Alavi.

-Delta-6 desaturase makes a different fatty acid profile of seed oilin Iranian borage (Echium amoenum Fisch. and Mey.); 2012; Acta Physiol Plant; Ehsan Shokri Ghorbanali Nematzadeh Jafar Zolala Najmeh Nasiri  Seyyed Kamal Kazemi-Tabar Noradin Hosseinpour-Azad.

-Effect of explants type  and phytohormones on African violet(saintapaulia ionantha) micripropagation efficiency; 2012; Biharean biologist; yusef ghasemi, Ghorbanali Nematzadeh,valiollah ghasemi omran, , Ali Dehestani,soghra hosseini.

-Simulating phenology growth and yield of translated rice at different seedling ages in northen iran using oryza 2000; 2011; Rice science; b.amiri larijani,z. t. sarvestani.Gh.Nematzadeh,a.m.manschadi,e.amiri.

-Influence of harvesting date on some physicochemical properties of nectarine leaf and fruit; 2012; Journal of Medicine Plant research; Yusef ghasemi, Ghorbanali Nematzadeh, Mohammad Ali Ebrahimzadeh and  Abbase Ali Dehpour.

-Evaluation of tolerance to heat stress in new varieties of durum wheat (Triticum durum L.); 2012; International Journal of Agriculture; Hassan Nikkhah- Kouchaksaraei, Hamlet Martyrusian, Ghorbanali Nematzadeh.

-Effect of Anty- Ethylene treatments on ethylene production  and antioxidant activities in cut spray carnation; 2012; Journal of Fruit and Ornamental Plant Research; Mahnaz Karimi, Moazzam Hassanpour Asil, Ghorbanali Nematzadeh and Hedayat Zakizadeh.

-Nutrition uptake in Aeluroups (Aeluropus Littoralis L.) halophyte plant under salt condition; 2012; International Journal of  Agronomy and Plant Production; Alaleh Motaghian, Hemmatolah Pirdashti, Ghorbanali Nematzadeh.

-Uptake and translocation of cadmium and nutrients by Aeluropus littooralis; 2012; Archives of Agronomy and Soil Science; Mohammad Rezvani, Faezeh Zaefarian, Mohammad Miransari and Ghorban Ali Nematzadeh.

-Evaluation of antibacterial effects of chinaberry (Melia azedarach) against gram-positive and gram-negative bacteria; 2012; International journal of Agronomy and Plant Production; M. A. Neycee, GH.A. Nematzadeh, A. Dehestani, M. Alavi.

-Assessment of antifungal effects of shot extracts in chinaberry (Melia azedarach) against 5 phytopathogenic fungi; 2012; International journal  of Agriculture and Crop Science; M. A. Neycee, GH.A. Nematzadeh, A. Dehestani, M. Alavi.

-Assessment of antifungal effects of shot extracts in chinaberry (Melia azedarach) against 5 phytopathogenic fungi; 2012; International journal of Agronomy and Plant Production; M. A. Neycee, GH.A. Nematzadeh, A. Dehestani, M. Alavi.

-Introducing of tissue culture protocol in Iranian ox tongue flower (Echium amoenum Fisch & Mey.); 2012; Advances in Environmental Biology; N. Hosseinpour Azad, G.H. Nematzadeh.

-Evaluation Of General And Specific Combining Ability In Parental Lines Of Hybrid Rice; 2012; International Journal of Agriculture: Research and Review; Ammar Gholizadeh Ghara و Ghorbanali Nematzadeh, Nadali Bagheri, Asa Ebrahimi

And Morteza Oladi.

-Molecular and cytological evaluation of male sterile and restorer lines in hybrids rice; 2012; International Research Journal of Applied and Basic Sciences; Ammar Gholizadeh ghara, Ghorbanali Nematzadeh, Nadali Bagheri, Asa Ebrahimi and Morteza Oladi.

-Improvement of qualitative and quantitative traits in soybean [Glycine Max(L.) Merril] through gamma irradiation; 2012; Journal of  Plant M olecular Breeding; M. Arefrad, Ghorbanali Nematzadeh, N.Babaian Jelodar and S.K. kazemitabar.

-Pattern of DNA cytosine methylation in Aeluropus Littoralis temperature stress; 2012; Journal of  Plant M olecular Breeding; S. H. Hashemi, Ghorbanali Nematzadeh, H. Askari and Y. ghasemi.

-Marker Assisted Selection for Quality Improvement of Ghaem Rice Variety in Multiple Crosses at Segregating Population; 2013; International Journal of Agronomy and Plant Production; Kamelia Katalani, Ghorbanali Nematzadeh, Ghafar Kiani, Seyyed Hamidreza Hashemi.

- Grain Size Diversity in Rice (Oryza sativa L.) Genotypes; 2013; International Journal of Agronomy and Plant Production; Mojtaba Jahani, Ghorbanali Nematzadeh, Ghasem Mohammadi-Nejad, Seyyed Hamidreza Hashemi, Behnaz Dolatabadi, Abbas Hajipoor.

-Evaluation of GS3 Proteins in Variation of Rice Grain length; 2013; International Journal of Agronomy and Plant Production; Mojtaba Jahani1, Ghorbanali Nematzadeh1, Ghasem Mohammadi-Nejad2, Seyyed Hamidreza Hashemi, Behnaz Dolatabadi, Abbas Hajipoor.

- Tabrizicola aquatic gen. nov. sp. Nov., a novel alphaproteobacterium isolated from Qurugol Lake nearby Tabriz city, Iran; 2013; Antonie van Leeuwenhock; Vahideh Tarhriz, Vera Thiel, Ghorbanali Nematzadeh, Mohammad Amin Hejazi, Johannes F. Imholf, Mohammad Saeid Hejazi.

-Differential gene expression of Aeluropus littoralis in response to NaCl; 2013; Annals of Biological Research; Farzaneh Fatemi, Ghorbanali Nematzadeh, Hossein Askari and Hamidreza Hashemi.

- Changes in some morphological traits of two contrast rice (Oryza sativa L.) cultivars in response to salinity; 2013; International Journal of Farming and Allied Sciences (IJFAS); Mohammad Yaghubi, Ghorbanali Nematzadeh, Hemmatollah Pirdashti, Mostafa Modarresi.

-Influence of Genotype Variation on Trypsin and Chymotrypsin Inhibitors levels of Seed Storage Proteins composition in Soybean [Glycine max (L.) Merrill]; 2013; International Journal of Agronomy and Plant Production; Mehdi Arefrad, Nadali Babaian Jelodar, Ghorbanali Nematzadeh, Seyedkamal Kazemitabar.

-Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase Gene from Halophyte Aeluropus lagopoides: Identification and Characterization; 2013; Journal of Crop Improvement; Mostafa Modarresi, Ghorban Ali Nematzadeh, and Mohammad Zarein.

- Molecular Characterization of Two New Cu/Zn Superoxide Dismutase Genes from Halophyte Aeluropus lagopoides; 2013; Journal of Crop Improvement; Mostafa Modarresi, Ghorban Ali Nematzadeh, And Fatemeh Moradian.

-Salinity response pattern and isolation of catalase gene from halophyte plant Aeluropus littoralis; 2013; Photosynthetica; M. Modarresi, G.A. Nematzadeh, And F. Moradian.

- Determination of Genetic Relationships of Some Genotypes of Takestan Grapevine (vitis Vinifera L.) Using Microsatellite Markers; 2013; AGC. Res; Farzan Taheri, Tofigh Taherkhani, Ghorbanali Nematzadeh, Hamid Najafi Zarrini, Hadi Darzi Ramandi, Seyyed Kamal Kazemitabar.

-Spatial distribution of nutsedge (cryperus. L.) seed bank in rice growth cycle using geoststistics; 2014; Crop production ;

Rahele Roham, Hemmatollah Pirdashti, Mohammad Yaghubi, Ghorbanali Nematzadeh.

- Heritability and Heterosis of Agronomic Traits in Rice Lines; 2014; International Journal of Farming and Allied Sciences;

 Ammar Gholizadeh ghara, Ghorbanali Nematzadeh , Nadali Bagheri ,Morteza Oladi and Asghar Bagheri.

-Antioxidant responses of halophyte plant Aeluropus littoralis under long-term salinity stress; 2014; Biologia; Mostafa Modarresi, Fatemeh Moradian & Ghorban Ali Nematzadeh.

-Analysis of the physicochemical properties and grain yield of some rice promising lines from multiple crosses; 2014; International journal of Advanced Biological and Biomedical Research; Morteza Oladi, Ghorbanali Nematzadeh, Ammar Gholizadeh Ghara, Ammar Afkhami, Ghadi and Marzieh Rezaei.

-The effect of salinity on antioxidant enzymes activity in the leaves of two contrast rice (oryza sativa L.) cultivators; 2014; International journal of Biosciences(IJB); Mohammad Yaghubi, Ghorbanali Nematzadeh Hemmatollah Pirdashti, Mostafa Modarresi, Alaleh Motaghian.

-Codon bias patterns in photosynthetic genes of halophytic grass Aeluropus littoralis; 2014; JPMB; E. Younesi-Melerdi, Gh. Nematzadeh, E. Shokri.

-Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.]; 2014; JPMB; M. Arefrad, N. Babaian Jelodar, Gh. Nematzadeh, M. Karimiand S.k.Kazemitabar.

- Phosphate solubilization potential and modeling of stress tolerance of rhizobacteria from rice paddy soil in northern Iran; 2014; World Journal of plant  Microbiol  Biotechnol; Esmaeil Bakhshandeh • Heshmatollah Rahimian, Hematollah Pirdashti, Ghorban Ali Nematzadeh.

-Involvement of Cytosine DNA methylation in different developmental stages of Aeluropus littoralis; 2014; Journal of Plant Molecular Breeding; Syyed Hamidreza Hashemi-Petroudi, Ghorbaali. Nematzadeh, Hossein Askari & Saeed Ghahary.

-Phytochemical screening and antimicrobial activities of the constituents isolated from koelreuteria panniculata leaves; 2015; Natural Product Reasearch; Somayeh Ghahari, Heshmatolllah Alinezhad, Ghorban Ali Nematzadeh, Sajjad Ghahari.

-Isolation, molecular cloning and expression analysis of Aeluropus littoralis Monodehydroascorbate reductase (MDHAR) gene under salt stress; 2015; Journal of Plant Molecular Breeding; Azadeh Mohseni,  Ghorban Ali Nematzadeh,  Ali Dehestani, Behzad Shahin & Elham Soleimani.

-Fingerprinting and genetic diversity evaluation of rice cultivars using Inter Simple Sequence Repeat marker; 2015; Journal of Plant Molecular Breeding; Behzad Shahin Kaleybar, Sara Kabirnattaj, Ghorban Ali Nematzadeh, Seyyed Kamal Kazemitabar & Seyede Mona Salim Bahrami.

 

 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 

1; چگونگی تهيه نقشه RFLP ، کاربرد آن در اصلاح نباتات; 01/06/1375; چهارمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران; قربانعلی نعمت­زاده

2; تعيين مناسب­ترين روش آلوده­سازی مصنوعی به باکتری لکه نواری به منظور ارزيابي واکنش ارقام مختلف برنج; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; داريوش طالعی، محمد مقدم، حشمت­ا... رحيميان، قربانعلی نعمت­زاده، سيد ابوالقاسم محمدی

3; بررسی تنوع ژنتيکی و جغرافيايی برنج­های بومي مازندران و مطالعه روابط بين صفت زودرسی و برخی صفات مهم ديگر. ; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; نادعلی باباييان جلودار، قربانعلی نعمت­زاده، محمدتقی کربلايي و عباس تائب

4; واکنش ارقام برنج به بيماری لکه نواری باکتريايي و ارتباط آن با نوار­های پروتئينی ; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; داريوش طالعی، محمد مقدم، حشمت­ا... رحيميان، قربانعلی نعمت­زاده، سيد ابوالقاسم محمدی

5; ارزيابی برنج از نظر مقاومت به لکه نواری باکتری ; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; داريوش طالعی، محمد مقدم، حشمت­ا... رحيميان، قربانعلی نعمت­زاده، سيد ابوالقاسم محمدی

6; تعيين خواص کيفی برنج و بررسی روابط همبستگی ژنوتيپی صفات کيفی آن به روش تجزيه عليت; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; رهام محتشمی، قربانعلی نعمت­زاده، محمدتقی آساد، فاطمه توسلی لاريجانی

7; برآورد ترکيب­پذيری، توارث­پذيری و هتروزيس صفات در ارقام برنج به روش دی آلل; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; رحمت آزاد، رحيم هنرنژاد، قربانعلی نعمت­زاده

8; مطالعه همبستگي و تجزيه عليت برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در برنج ; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; مهرزادا... قلی­پور، حسين زينالي، قربانعلی نعمت­زاده و محمد رستمی

9; تعيين ضرايب همبستگی اجزاء عملکرد و درصد هتروزيس بين ارقام اصلاح شده پر محصول و ارقام هيبريد برنج  ; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; قربانعلی نعمت­زاده، حميد درستي، مهرزادا... قلی­پور

10; بررسی سازگاری و تعيين درصد هتروزيس تعدادی از هيبريد­های برنج; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; مجيد ستاری، قربانعلی نعمت­زاده

11; تعيين الگوی وراثتی ژن SBTI, GUS, HPT در برنج تراريخت­شده واريته Tepiboro; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; محمدرضاعظيمی، قربانعلی نعمت­زاده

12; اطلاعات مربوط به برنج­های کيفی معطر در ايران، تحقيقات انجام شده و دورنمای آن ; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; قربانعلی نعمت­زاده، محمدتقی کربلايي

13; بررسی کشت بساک چند رقم و هيبريد­های F1 آنها; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; حميد شفيعی ثابت، سيد قاسم حسينی سالکده، فردوس عالی مسيب، قربانعلی نعمت­زاده

14; تعيين نوع عمل ژن و قابليت­های توارث صفات کيفی و کيفی در برنج با استفاده از تجزيه و تحليل دای آلل; 01/06/1377; پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ; احمدعلی شورشی، رحيم هنرنژاد و قربانعلی نعمت­زاده

15; بررسی اثر محيط کشت­های مختلف روی توليد کالوس و باززايي ارقام مختلف برنج ازطريق کشت بساک (Oriza Sativa L.); 01/12/1378; نخستين همايش ملی بيوتکنولوژی ايران ; نادعلی باقری، نادعلی باباييان جلودار، قربانعلی نعمت­زاده، حبيب­ا.. عارفی و عبدا... رمضانی

16; تعيين پيوستگی نشانگرهای مولکولی RAPD و ژن کنترل­کننده دمای ژلاتينی شدن نشاسته (Gt) در برنج(Oriza Sativa L); 01/12/1378; نخستين همايش ملی بيوتکنولوژی ايران ; علوی سيدمهدی، پاک­نيت حسن، نعمت­زاده قربانعلی، قره­ياضی بهزاد

17; بررسی تنوع ژنتيکی و طبقه­بندی توده­های برنج ايران توسط نشانگر­های آيزوزايم; 01/12/1378; نخستين همايش ملی بيوتکنولوژی ايران ; ميردريکوند محمد،نعمت­زاده قربانعلی، اعلمی علی، قره ياضی بهزاد

18; تعيين تنوع ژنتيکی و طبقه­بندی ژرم پلاسم برنج کشور از طريق نشانگر مولکول RAPD; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; بهروز واعظی، قربانعلی نعمت­زاده،                                                                                      سيد کمال کاظمي تبار، بهزاد قره­ياضی

19; نعيين اثرات ژن در کنترل صفات کمي در برنج; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; نعمت زاده، عارفي، هاشمي

20; بررسي فراواني آللي و تنوع نشانگرهاي آيزوزايم در برنج هاي ايراني; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; ميردريكوند،  نعمت زاده، اعلمي. قره ياضي

 

21; تعيين تنوع و قابليت ترکيب پذيري براي صفات کمي در برنج; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; نعمت زاده، عباس خاني دوانلو، ماني، يزداني

22; بررسي ميزان توارث پذيري (Heritability) برخي از صفات کمي در برنج; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; محتشمي،  نعمت زاده

23; بررسي اثر تاخير کشت (ديرکشت) روي عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف برنج اصلاح شده در گيلان; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; کربلايي، عرفاني، نعمت زاده

24; ارزيابي ژرم پلاسم برنج ايراني در مقابل بيماري بلاست; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; پاداشت دهکايي، نعمت زاده، شفاع الدين

25; بررسي ارقام برنج از نظر مقاومت به لکه نواري باکتريايي در شرايط مزرعه اي و ارتباط با نوارهاي پروتئيني; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; طالعي، مقدم، رحيميان، نعمت زاده، محمدي

26; کشت بساک (Anther culture) گياهان نسل F1 در طرح هيبريداسيون ارقام خوش کيفيت و پر محصول برنج; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; رضا شيرزاد خرم­آبادی، قربانعلی نعمت­زاده، ميرحسام­الدین حسينی، نصر­ا... لطفی، محمدپور خيراانديش

27; تعيين وراثت عطر و طعم برنج به وسيله مارکرهاي مورفولوژيکي و مولکولي; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; نعمت زاده، کربلايي، هاشمي اصل، دارابي

28; طبقه بندي بخشي از ژرم پلاسم ايراني با استفاده از نشانگر RAPD

; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; ر. آقازاده، ب. قره ياضي، ن. بابائيان، ق. نعمت زاده،

29; مطالعه تنوع ژنتيکي  بخشي از ژرم پلاسم برنج ايراني بر اساس صفات مورفولوژيک; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; زينلي نژاد، نعمت زاده، مير لوحي، رضايي

30; تعيين اثرات ژن و ترکيب پديري تراکم دانه در خوشه برنج; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; نعمت زاده، شاهسواري

31; بررسي نياز ازته رقم ندا و دو لاين پيشرفته (D3 و D5) در استان گيلان; 1379; ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; کربلايي، نعمت زاده

32; بررسي اثر محيط هاي مختلف کشت بر توليد کالوس و باززائي برنج(Oryza sativa L.) از طريق کشت بساک در يک سيستم آميزشي داي آلل; 1380; دومين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; قربانعلي نعمت زاده، حميد شفيعي ثابت، مرضيه رضائي، فردوس عادلي مسبب

33; بررسي ژنوتيپ هاي مختلف برنج براي كالوس زائي و باززائي از طريق كشت بساك; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; باقري . بابائيان. نعمت زاده . پاشا

34; كنترل بيولوژيكي علف هاي هرز مزارع برنج در كشت توام برنج با اردك; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; نعمت زاده. كربلائي. رحيمي. رضائي

35; تعيين تنوع ژنتيكي و طبقه بندي ژرم پلاسم برنج كشور با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; واعظي. نعمت زاده. كاظمي تبار. قره ياضي

 

36; بررسي تنوع ژنتيکي و طبقه بندي ژرم پلاسم برنج کشور با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; واعظي. نعمت زاده. كاظمي تبار. فاطمه توسلي لاريجاني، بهزاد قره ياضي

 

37; تست آللي براي تعيين رفتار اصلاحي عطر و طعم برنج از طريق گاز كروماتوگرافي و صفات مورفولوژيكي; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; نعمت زاده. علي اكبر. توسلي. فرخزاد. احمدي خواه.

38; بررسي تاثير نوع قند بر كالوس زائي و باززائي ارقام برنج از طريق كشت بساك; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; باقري . بابائيان. نعمت زاده . حسن نتاج. آرام

39; بررسي قابليت تركيب پذيري و هتروزيس صفات مهم در ارقام برنج ; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; باقري . آساد. پاك نيت. نعمت زاده

40; برآورد تركيب پذيري و اجزا واريانس ژنتيكي برخي از صفات كمي برنج; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; احمدي خواه. نعمت زاده. نيري

41; اصلاح و معرفي رقم جديد نرعقيم سيتوپلاسمي (CMS) برنج پرمحصول نعمت A جهت توليد بذر هيبريد; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; نعمت زاده. ولي زاده. ستاري. علي نژاد

42; شناسائي لاين هاي جديد تجديد كننده باروري و نگهدارنده نرعقيمي سيتوپلاسم در برنج; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; احمدي خواه. نعمت زاده . بابائيان . نيري

43; بررسي تركيب پذيري عمومي و خصوصي پنج لاين خالص ذرت براي صفات مختلف با استفاده از سيستم تلاقي داي آلل; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; براتي. نعمت زاده. كيانوش و چوگان

44; بررسي تنوع ژنتيكي ارقام برنج با استفاده از تجزيه كلاستر; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; احمدي خواه. نعمت زاده. نيري. گورچيني و توسلي

45; بررسي اثر ژن براي صفات مختلف در ذرت با استفاده از سيستم تلاقي داي ألل; شهريور 1381; هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; براتي. نعمت زاده . كيانوش و چوگان

46; انتخاب مولكولي عطر و طعم برنج (MAS) در نسل F2 به كمك نشانگر RAPD; خرداد 1382; هشتمين كنگره ژنتيك ايران; نعمت زاده. امير توسلي. فرشاد رودبار كلاري

47; شناسائي لاينهاي تجديد كننده باروري و نگهدارنده نرعقيمي سيتوپلاسمي در برنج; خرداد 1382; هشتمين كنگره ژنتيك ايران; نعمت زاده. اسد ا احمدي خواه و نادعلي بابائيان

48; بررسي مقايسه اي نشانگرهاي مورفولوژيك و آيزوزايم در طبقه بندي ذخاير ژنتيكي برنج ايران; خرداد 1382; هشتمين كنگره ژنتيك ايران; ميردريكوند. نعمت زاده. اعلمي. قره ياضي

49; مطالعه ژنوم هسته اي ارقام پرمحصول برنج در كنترل باروري براي توليد بذر هيبريد در برنج; خرداد 1382; هشتمين كنگره ژنتيك ايران; نعمت زاده. مجيد ستاري و غفار كياني

50; انتخاب مولكولي عطر و طعم برنج  (MAS) در نسل F2 به كمك نشانگر RAPD; ، خرداد 1382; هشتمين كنگره ژنتيك ايران; نعمت زاده. امير توسلي. فرشاد رودبار كلاري

51; شناسائي لاينهاي تجديد كننده باروري و نگهدارنده نرعقيمي سيتوپلاسمي در برنج; خرداد 1382; هشتمين كنگره ژنتيك ايران; نعمت زاده ا احمدي خواه و نادعلي بابائيان

52; ارزيابي صفات وابسته به آلوگامي در برنج براي توليد بذر هيبريد با استفاده از سيستم نرعقيمي سيتوپلاسمي; خرداد 1382; هشتمين كنگره ژنتيك ايران; نعمت زاده. مرتضي اولادي و غفار كياني

53; ارزيابي صفات وابسته به آلوگامي در برنج براي توليد بذر هيبريد با استفاده از سيستم نرعقيمي سيتوپلاسمي; خرداد 1382; هشتمين كنگره ژنتيك ايران; نعمت زاده. مرتضي اولادي و غفار كياني

54; مطالعه ژنوم هسته اي ارقام پرمحصول برنج در كنترل باروري براي توليد بذر هيبريد در برنج; خرداد 1382; هشتمين كنگره ژنتيك ايران; نعمت زاده. مجيد ستاري و غفار كياني

55; بررسي نحوه توارث صفت عطر و طعم برنج از طريق فنوتيپي; شهريور 1383; هشتمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات; توسلي و نعمت زاده.

56; برآورد تركيب پذيري و نوع اثرات ژن در ارقام و لاين هاي برنج به روش تلاقي لاين * تستر; شهريور 1383; هشتمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات; حاجي پور- نعمت زاده-پيغمبري-نوروزي

57; بررسي رفتار گلدهي در برنج و تاثير آن بر دگرگشني; شهريور 1383; هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; درستي- نعمت زاده و شرفي

58; مطالعه انتقال مجدد ماده خشك و نيتروژن ارقام مختلف برنج تحت شرايط تنش خشكي; شهريور 1383; هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; پيردشتي-طهماسبي- نعمت زاده- اسماعيل

59; بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل رشد ارقام مختلف برنج; شهريور 1383; هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; پيردشتي-طهماسبي- نعمت زاده- اسماعيل

60; بررسي آلليك و غيرآلليك بودن ژن كنترل كننده عطر و طعم در ارقام باسماتي 370 و دلا با استفاده از ماركر مولكولي RAPD; شهريور 1383; هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; خدارحم پور- نعمت زاده- بابائيان

61; تعيين تنوع ژنتيكي در ارقام محلي برنج به كمك نشانگرهاي بيوشيميائي (ايزوزايم ها); شهريور 1383; هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; عالم خومرام- نعمت زاده -اعلمي

62; تعيين تنوع ژنتيكي و طبقه بندي رم پلاسم برنج كشور از طريق نشانگرهاي مورفولوژيكي; شهريور 1383; هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات; واعظي- نعمت زاده-كاظمي تبار-توسلي- قره ياضي

63; بررسي وضعيت آللي مکان ژني اعاده کننده باروري سيستم نر عقيمي ژنتيکي –سيتوپلاسمي WA در ژرم پلاسم ايران با استفاده از نشانگر ميکرو ستلايت; 1385; نهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات; عبدلي نسب، نعمت زاده، نوري

64; انتقال ژن cry1Ac به پنبه با استفاده از اگروباکتريوم و جنين زايي سوماتيکي; 1385; نهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات; گروسي، توحيدفر، رحيميان، کاظمي تبار، نعمت زاده

65; انتقال ژن cry1Ac به پنبه با استفاده از اگروباکتريوم و جداکشت نوک ساقه; 1385; نهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات; گروسي، توحيدفر، رحيميان، کاظمي تبار، نعمت زاده

66; باززايي زيره پارسي با استفاده از ريز نمونه جنين برش خورده; 1385; نهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات; ولي زاده، صفرنژاد، نعمت زاده، کاظمي تبار

67; تاثير هورمون اسيد جبرليک بر خصوصيات مورفولوژيکي لاين هاي والديني برنج هيبريد; 1385; نهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات; نوري، جوهر علي، کربلايي، ولي‌زاده،قدسي، نعمت زاده

68; مطالعه زنتيکي ارقام کلزا از طريق تجزيه داي آلل; 1385; نهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات; هاشمي، نعمت زاده، بابائيان،قاسمي

69; معرفي روش نوين و کارا در باززايي زيره سياه با استفاده از ريزنمونه جنين برش يافته; 1385; نهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات; ولي زاده، صفرنژاد، نعمت زاده، کاظمي تبار

70; بررسي بعضي از پارامترهاي بمباران ذره اي به منظور بهينه سازي انتقال زن به جنين رسيده گندم; 1385; نهمين کنگره ژنتيک ايران; کاوياني،حبشي،نعمت زاده

71; اثر هورمونهاي تنظيم کننده رشد گياهي بر القا کالوس و باززايي زيره کوهي; 1385; نهمين کنگره ژنتيک ايران; ولي زاده، صفرنژاد، نعمت زاده، کاظمي تبار

72; بهينه سازي محيط توليد انبوه رز هيبريد آيس برگ از طريق کشت بافت; 1386; پنجمين کنگره باغياني ايران; پگاه خسروي، مريم کرماني، قربانعلي نعمت زاده و محمد بي همتا

73; بهينه سازي تکثير درون شيشه اي و افزايش سطوح پلوئيدي گونه رز پرسيکا; 1386; پنجمين کنگره باغياني ايران; پگاه خسروي، مريم کرماني، قربانعلي نعمت زاده و محمد بي همتا

74; ارزيابي روابط ژنتيکي ارقام هيبريد و لاين هاي والدي برنج با استفاده از نشانگر نشانمند کننده اينترون; 1386; پنجمين همايش ملي بيوتکنولوژي ايران; ح. هاشمي پطرودي، ع. م. ميرمحمدي ميبدي، ق. نعمت زاده، ا. ارزاني

75; کاربرد نشانگرهاي مولکولي STS براي شناسايي لاين هاي اعده کننده باروري در ارقام مختلف برنج; 1386; پنجمين همايش ملي بيوتکنولوژي ايران; آ. يزدانپناه، ق. نعمت زاده، ن. باقري، ر. طالبي، ن. بابائيان جلودار

76; افزايش سطح پلوئيدي رز هيبريد آيس برگ با استفاده از ممانعت کنده هاي تشکيل دوک; 1386; پنجمين همايش ملي بيوتکنولوژي ايران; پ. خسروي، م. جعفرخاني کرماني، ق. نعمت زاده، م. ر. بي همتا

77; مطالعه همبستگي و تجزيه عليت عملکرد و اجزاي عملکرد در کلزا; 1387; دهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات; آمنه سادات هاشمي، قربانعلي نعمت زاده

78; القاي جنين زائي از ميکروسپور کلزا تحت تيمار توفور دي و شوک گرمائي; 1387; دومين کنفرانس بين المللي بيوتکنولوژي; م. امامي فر، م. شريعت پناهي،ص.حبيب زاده، ق.نعمت زاده، م.عروجي

79; بررسي تنوع ژنتيکي، وراثت پذيري و پيشرفت ژنتيکي عملکرد و اجزاي عملکرد در کلزا; 1387; اولين همايش ملي زيست شناسي گياهي; آمنه سادات هاشمي، قربانعلي نعمت زاده، بلقيس بيوک

80; باند هاي هترودوپلکس ريز ماهواره غير اختصاصي و غير والديني در هيبريد هاي برنج; 1387; دهمين کنگره ژنتيک ايران; ح. هاشمي پطرودي،ع. مير محمدي ميبدي، ق. نعمت زاده، ا.ارزاني

81; آزمون خلوص ژنتيکي بذور هيبريد F1 برنج با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره  پيوسته با ژن هاي بازگرداننده باروري; 1387; دهمين کنگره ژنتيک ايران; ح. هاشمي پطرودي،ع. مير محمدي ميبدي، ق. نعمت زاده، ا.ارزاني

82; کاربرد نشانگرهاي RAPD در انگشت نگاري هيبريدهاي برنج; 1387; دهمين کنگره ژنتيک ايران; ح. هاشمي پطرودي،ع. مير محمدي ميبدي، ق. نعمت زاده، ا.ارزاني

83; بررسي برخي فاکتور هاي کيفيت فيزيولوژيکي بذور اکسشن هاي آويشن ايران; 21/05/1388; اولين کنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي; ل.علمداري، صفرنژاد، ق. نعمت زاده، کاظمي تبار.ک، نگاري، ع

84; بهينه سازي استخراج DNA ژنوميک گياه داروئي آويشن; 1388; ششمين همايش ملي بيوتکنولوژي گياهي; ل.علمداري، صفرنژاد. ، ق. نعمت زاده، کاظمي تبار.ک

85; معرفي روش سريع و ساده استخراج دي ان اي در گياهان دارويي; 1388; ششمين همايش ملي بيوتکنولوژي; نورالدين حسين پور آزاد، قربانعلي نعمت زاده، احسان شکري، سيد کمال کاظمي تبار

86; شناسايي ترکيب موثر در جوانه زني در پوشينه گياه aeluropus littoralis در سطوح مختلف شوري با استفاده از دستگاه gc-ms; 14/11/1388; اولين همايش تنشهاي محيطي در علوم کشاورزي; نجمه نصيري ، قربانعلي نعمت زاده ، احسان شکري ، حسين عسکري

87; مقايسه روش هاي استخراج DNA  ژنومي از گياه دارويي گل گاو زبان ايراني; 01/03/1388; ششمين همايش ملي بيوتکنولوژي; نورالدين حسين پور آزاد، قربانعلي نعمت زاده، احسان شکري، محمد آزاد بخت

88; شناسايي و تعيين پتانسيل فيزيولوژيکي بذور گياه شوري آلروپوس (aeluropus littoralis ) در غلظت­هاي مختلف اسيد جيبرليک; 21/05/1388; اولين کنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران; همت الله پيردشتي – قربانعلي نعمت زاده – ايوب حيدرزاده

89; مطالعه ژنتيکي ژن(هاي) اعاده کننده باروري در برنج براي سيتوپلاسم WA; 1388; همايش ملي علوم آب، خاک، گياه و مکانيزاسيئن کشاورزي; قربانعلي نعمت زاده، غفار کياني

90; Proteom analysis of acid lime infected with candidatuc phytoplasma aurantifolia; 05/03/1389; سومين کنگره پروتئوميکس ايران; فرزان طاهري، مريم غايب زمهرير، محسن مردي،قربانعلي نعمت زاده، قاسم حسيني سالکده

91; مطالعه ژنتيکي ژن رنگ ساقه با استفاده از نشانگرهاي مولکولي در برنج(Oryza sativa L.); 89 خرداد; يازدهمين کنگره ژنتيک ايران; طاهره ابراهيمي، غلامعلي رنجبر، قربانعلي نعمت زاده، غفار کياني

92; بررسي تنوع ژنتيکي بخشي از ژرم پلاسم برنج کشور با استفاده از مارکر مولکوليRAPD; 89 خرداد; يازدهمين کنگره ژنتيک ايران; علي اکبر باباجان پور، قربانعلي نعمت زاده، اسلام مجيدي، آسا ابراهيمي، عباس حاجي پور، سيد حميد رضا هاشمي

93; بررسي تنوع ژنتيکي بخشي از ژرم پلاسم برنج کشور با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي; 02/05/1389; يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; علي اکبر باباجان پور، قربانعلي نعمت زاده، عباس حاجي پور، سيد حميد رضا هاشمي

94; ارزيابي مقاومت نسبي ارقام مختلف برنج نسبت به بيماري بلاست در مرحله گياهچه اي در شرايط مزرعه و گلخانه; 02/05/1389; يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; فاطمه عابدي، نادعلي بابائيان جلودار، علي مومني، قربانعلي نعمت زاده

95; بررسي حساسيت و مقاومت ارقام مختلف برنج نسبت به بيماري بلاست; 02/05/1389; يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; فاطمه عابدي، نادعلي بابائيان جلودار، علي مومني، قربانعلي نعمت زاده

96; بررسي تأثير دوزهاي مختلف اشعه گاما بر روي خصوصيات جوانه زني و صفات مورفولوژيکي برخي ارقام برنج; 02/05/1389; يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; عليرضا بابائي، قربانعلي نعمت زاده، سيد حميد رضا هاشمي

97; اصلاح و معرفي رقم جديد برنج (قائم3) به روش کلاسيک; 02/05/1389; يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; قربانعلي نعمت زاده، مرتضي اولادي، غفار کياني، عباس حاجي پور، سيد حميد رضا هاشمي

98; اصلاح و معرفي رقم جديد برنج (قائم1) به روش کلاسيک; 02/05/1389; يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; قربانعلي نعمت زاده، مرتضي اولادي، غفار کياني، عباس حاجي پور، سيد حميد رضا هاشمي

99; اصلاح و معرفي رقم اعاده کننده باروري(پژوهش) با خصوصيات مورفوفيزيكوشيميايي مطلوب در برنج; 02/05/1389; يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; قربانعلي نعمت زاده، مرتضي اولادي، غفار کياني، عباس حاجي پور، سيد حميد رضا هاشمي

100; شناسائي لاين هاي نرعقيم سيتوپلاسمي از لاين هاي نگهدارنده  باروري با استفاده از نشانگرهاي RAPD; 02/05/1389; يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; سيد حميد رضا هاشمي، قربانعلي نعمت زاده، مرتضي اولادي

101; بررسي باززائي در گياه گل انگشتانه; 02/05/1389; يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; مرضيه کريمي، سيد کمال کاظمي تبار، محمد آزاد بخت، قربانعلي نعمت زاده

102; بررسي تنوع ژنتيکي گل گاو زبان ايراني با نشانگر هاي مولکولي RAPD; 02/05/1389; يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; نورالدين حسين پور آزاد، قربانعلي نعمت زاده، محمد آزاد بخت، سيد کمال کاظمي تبار، احسان شکري

103; شناسائي ناحيه کد کننده آنزيم کاتالاز در گياه آلروپوس ليتوراليس; 02/05/1389; يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; مصطفي مدرسي، قربانعلي نعمت زاده، فاطمه مراديان

104; بررسي مقاومت نسبي برخي از زنوتيپ هاي برنج ايراني در برابر نژادهاي مختلف بيماري بلاست pyricularia grisea sacc)) در مرحله گياهچه اي; 01/12/1389; چهاردهمين همايش ملي برنج کشور; فاطمه عابدي، نادعلي بابائيان جلودار، علي مومني، قربانعلي نعمت زاده

105; مطالعه تأثير اشعه گاما در ايجاد تنوع در ارقام برنج سنگ طارم، طارم هاشمي، و نعمت(M1&M2); 01/12/1389; چهاردهمين همايش ملي برنج کشور; عليرضا بابائي، قربانعلي نعمت زاده،سيدحميد رضا هاشمي

106; بررسي تنوع و روابط ژنتيکي بين تعدادي از ارقام برنج با استفاده از صفات زراعي و فيزيکوشيميايي; 01/12/1389; چهاردهمين همايش ملي برنج کشور; علي اکبر باباجان پور، قربانعلي نعمت زاده، اسلام مجيدي، آسا ابراهيمي، عباس حاجي پور، سيد حميد رضا هاشمي

107; رديابي مولکولي ژن عطر و طعم در تلاقي هاي مرکب برنج; 01/12/1389; چهاردهمين همايش ملي برنج کشور; کامليا کتالاني، قربانعلي نعمت زاده، غفار کياني، سيد حميد رضا هاشمي

108; بررسي فعاليت آنزيم هاي انتي اکسيدانت برگ برنج تحت تنش شوري; 01/12/1389; چهاردهمين همايش ملي برنج کشور; محمد يعقوبي، قربانعلي نعمت زاده، مصطفي مدرسي

109; بررسي تغييرات مورفولوژيک ارقام برنج در تيمارهاي شوري; 01/12/1389; چهاردهمين همايش ملي برنج کشور; محمد يعقوبي، قربانعلي نعمت زاده، مصطفي مدرسي

110; ارزيابي نشانگر هاي ميتوکندريايي (mtDNA)  در تشخيص لاينهاي CMS برنج از لاينهاي نگهدارنده انها; 01/12/1389; چهاردهمين همايش ملي برنج کشور; غفار کياني، قربانعلي نعمت زاده

111; ارزيابي خصوصيات زراعي و کيفي لاينهاي تراريخت پرمحصول برنج; 01/12/1389; چهاردهمين همايش ملي برنج کشور; غفار کياني، قربانعلي نعمت زاده، بهزاد قره ياضي، مجيد ستاري

112; ارزيابي مقاومت لاينهاي تراريخت پرمحصول برنج  به کرم ساقه خوار; 01/12/1389; چهاردهمين همايش ملي برنج کشور; غفار کياني، قربانعلي نعمت زاده، بهزاد قره ياضي و مجيد ستاري

113; اثر بازدارندگي بقاياي کلزا(Brassica napus L.)   بر محتواي کلروفيل و برخي از شاخص هاي رشدي دو رقم برنج; 01/12/1389; چهاردهمين همايش ملي برنج کشور; محبوبه يوسفيان، همت اله پيردشتي، حميد رضا مبصر، قربانعلي نعمت زاده، ايوب حيدرزاده

114; بررسي و ارزيابي خلوص تعدادي از لاينهاي نرعقيم سيتوپلاسمي برنج ايران با استفاده از روش Grow out tt; 01/12/1389; چهاردهمين همايش ملي برنج کشور; مرتضي اولادي، قربانعلي نعمت زاده، سيد حميد رضا هاشمي

115; بررسي جايگزيني پودر آزولا Azolla spp  به جاي آرد کنجاله سويا بر شاخص هاي رشد و بازماندگي بچه ماهي انگشت قد ماهي کپور معمولي Cyprinus carpio; 01/12/1389; چهاردهمين همايش ملي برنج کشور; حسين اورجي، خسرو جاني خليلي، حسين رحماني، ابولقاسم اسماعيلي فريدوني، قربانعلي نعمت زاده، مريم داداشي و آرزو محسني

116; ارزيابي مقاومت نسبي ارقام مختلف برنج نسبت به بيماري بلاست ( (pyricularia grisea sacc در مرحله گياهچه اي; اسفند1388; همايش ملي علوم اب و خاک، گياه  و مکانيزاسيون کشاورزي; فاطمه عابدي، نادعلي بابائيان، علي مومني، قربانعلي نعمت زاده

117; همسانه سازي بخشي از ژن رمز گردان آنزيم کاتالاز در گياه هالوفيت aeluropus littoralis; خرداد1389; يازدهمين کنگره ژنتيک ايران; مصطفي مدرسي، قربانعلي نعمت زاده، فاطمه مراديان

118; شناسايي ناحيه کد کننده انزيم سوپراکسايد ديسموتاز در گياه هالوفيت aeluropus littoralis; خرداد1389; يازدهمين کنگره ژنتيک ايران; مصطفي مدرسي، قربانعلي نعمت زاده، فاطمه مراديان، سيد محمد علوي

119; بررسي اثر آنتي بيوتيکي غلظت هاي مختلف زردچوبه در شرايط invitro; 11/12/1389; همايش ملي  گياهان دارويي; محسن صرافي، علي عمارلو، قربانعلي نعمت زاده، سيد کمال کاظمي تبار، جواد درگاهي، نسيمه عمارلو

120; امکان سنجي شناسايي ارقام تندبو و کم بوي سير با استفاده از روشهاي الکتروفورزي; اسفند1389; همايش ملي  گياهان دارويي; علي عمارلو، سيد کمال کاظمي تبار، قربانعلي نعمت زاده، حميد نجفي زريني، مهدي حجازيان، زهرا بطحايي، حسين صارمي، نجم الدين مرتضوي، ولي ربيعي، نسيمه عمارلو

121; مطالعه ريز ازديادي در گياه گل انگشتانه (Digitallis  nervosa hochst& steud)); شهريور89; شانزدهمين کنفرانس سراسري و چهارمين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران; مرضيه كريمي، سيدكمار كاظمي تبار، محمد آزادبخت، قربانعلي نعمت زاده

122; نشانمند کردن ژن رنگ نوک دانه  در برنج با استفاده از نشانگر هاي ssr; شهريور89; شانزدهمين کنفرانس سراسري و چهارمين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران; طاهره ابراهيمي، غلامعلي رنجبر، قربانعلي نعمت زاده، غفار کياني

123; شناسايي و بررسي ژن هاي sos3,sos2,sos1  در گونه گياهي aeluropus; شهريور89; دانشگاه فردوسي مشهد; خديجه رضوي، قربانعلي نعمت زاده، معصومه جان نثار

124; بررسي تنوع ژنتيکي ارقام وحشي توت فرنگي ايران با استفاده از نشانگر هاي اپي ژنتيکي; شهريور90; هفتمين کنگره علوم باغباني ايران; سيد حميدرضا هاشمي، يوسف قاسمي، قربانعلي نعمت زاده، همت اله پيردشتي

125; افزايش کارايي تکثير درون شيشه اي بنفشه آفريقايي: تاثير ريزنمونه و ترکيبات هورموني; شهريور90; هفتمين کنگره علوم باغباني ايران; يوسف قاسمي، ولي اله قاسمي عمران، قربانعلي نعمت زاده ، علي دهستاني، سيد حميدرضا هاشمي،

126; تغييرات ميزان فنل و فلاونوييد و فعاليت  آنتي اکسيداني ميوه و برگ شليل در طول فصل رشد; شهريور90; هفتمين کنگره علوم باغباني ايران; يوسف قاسمي، قربانعلي نعمت زاده، سيد حميدرضا هاشمي، همت اله پيردشتي

127; شناسايی و کنترل عامل آلودگی ميکروبی در کشت بافت گياهان دارويی گل گاو زبان ايرانی (Echium amoenum Fisch. And C.A Mey); اسفند 1390; همايش ملي  گياهان دارويي; سارا کبير نتاج، قربانعلی نعمت زاده، جعفر ذوالعلی, احسان شکری

128; بررسی ريزازديادی مريستم گل انگشتانه به منظور بهينه­سازی انتقال ژن  ; اسفند 1390; همايش ملي  گياهان دارويي; مرضيه مومنی، پيمان سليمانی، سيد کمال کاظمی­تبار، قربانعلی نعمت­زاده

129; مطالعه الگوي متيلاسيون سيتوزين DNA در ارقام توت فرنگي ايران; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; يوسف قاسمي، سيد حميدرضا هاشمي پطرودي، قربانعلي نعمت زاده، بهزاد شاهين، همت اله پيردشتي، علي پاکدين

130; بررسي الگوي بيان گياه هالوفيت آلوروپوس ليتوراليس تحت تنش شوري; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; سيد حميدرضا هاشمي پطرودي، قربانعلي نعمت زاده، حسين عسگري، بهزاد شاهين، يوسف قاسمي،

131; ارزيابي سطح رونوشت ژن کدکننده ناقل پتاسيم haki از گياه  aeluropus littoralis در پاسخ به شوري; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; معصومه رضايي مشايي ، قربانعلي نعمت زاده، حسين عسگري، احسان شکري

132; جداسازي و شناسايي استرين هاي باکتريايي با قابليت تجزيه کنندگي رنگ Laurents acid; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; مريم مرتضوي، قربانعلي نعمت زاده، محمد سعيد حجازي،حشمت اله رحيميان، علي پاکدين پاريزي

133; جداسازي و شناسايي استرين هاي باکتريايي با قابليت تجزيه کنندگي Resorcinol; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; مريم مرتضوي، قربانعلي نعمت زاده، محمد سعيد حجازي،حشمت اله رحيميان، علي پاکدين پاريزي

134; القاي ريشه مويين در گياه آقطيSambucus ebulus با استفاده از استرين هاي مختلف اگروباکتريوم رايزوژنز; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; علي پاکدين پاريزي، يوسف قاسمي،سيد حميدرضا هاشمي پطرودي، قربانعلي نعمت زاده

135; متيلاسيون سيتوزين DNA در مراحل نموي گياه aeluropus littoralis; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; سيد حميدرضا هاشمي پطرودي، قربانعلي نعمت زاده، حسين عسگري، يوسف قاسمي،جعفر نوراللهي، اصغر باقري

136; آناليز ترانسکريپتوم آلوروپوس ليتوراليس در پاسخ به شوري; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; بهزاد شاهين، قربانعلي نعمت زاده، سيد حميدرضا هاشمي پطرودي، حسين عسگري

137; هالوفيتيسم گياهان زراعي; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; حسين عسگري، سيد حميدرضا هاشمي پطرودي، قربانعلي نعمت زاده، عباس سعيدي، مريم خليفه سلطاني، زهره طاهري،احسان صادق نژاد، نجمه نصيري، احسان شکري،سارا حمزه لو، ميلاد احمدي

138; رديابي مولکولي ژن طول دانه در جمعيت تلاقي مرکب برنج; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; کامليا کتالاني، قربانعلي نعمت زاده، غفار کياني، سيد حميد رضا هاشمي

139; تاثير شوري بر برخي از خصوصيات فيزيولوژيکي گياه هالوفيت آلوروپوس(aeluropus littoralis); خرداد90; اولين همايش ملي راهبردهاي دستيابي به کشاورزي پايدار; فاطمه مهرين فر، قربانعلي نعمت زاده، همت اله پيردشتي، حميدرضا مبصر

140; تاثير شوري بر نحوه جذب  برخي از عناصر غذايي در گياه هالوفيت آلوروپوس (aeluropus littoralis); 19- 21 /06/1390; اولين کنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين کشاورزي; فاطمه مهرين فر، قربانعلي نعمت زاده، همت اله پيردشتي، حميدرضا مبصر

141; شناسايي ژنتيکي باکتري هاي تجزيه کننده ترکيبات آروماتيک حلقوي درياچه گوري گول آذربايجان شرقي; 19- 21 /06/1390; اولين کنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين کشاورزي; وحيده طرح ريز، قربانعلي نعمت زاده، فاطمه محمد زاده، محمد سعيد حجازي

142; بررسي وجود و تنوع ژنتيکي باکتري هاي توليدکننده آنزيم هاي هيدرولتيک جداشده از درياچه گوري گول واقع در نواحي کوهستان آذربايجان; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; وحيده طرح ريز، قربانعلي نعمت زاده، پيام عيوضي، سپيده زنوني واحد، فاطمه محمد زاده، هاله فروهنده، محمد امين حجازي، محمد سعيد حجازي

143; جداسازي و بررسي ژنتيکي باکتري هاي تجزيه کننده نفتالين از درياچه گوري گول واقع در مناطق کوهستاني آذربايجان; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; وحيده طرح ريز، قربانعلي نعمت زاده،  فاطمه محمد زاده،پيام عيوضي، احترام رحيمي، محمد امين حجازي، محمد سعيد حجازي

144; پيشبر سازگار با شبکه زنی درگير در تحمل به شوری و خشکی; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; سيده فرزانه فاطمی اردستانی،حسين عسگري قربانعلي نعمت زاده،

145; بررسی الگوی بيان پروتئين­های پاسخ­دهنده به تنش شوری در گياه Aeluropus littoralis; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; نچمه نصیری، قربانعلی نعمت­زاده، حسين عسکری،احسان شکری

146; بررسی تنوع ژنتيکی اکوتيپ­های ايرانی گياه هالوفيت Aeluropus littoralis  به روش RAPD- PCR; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; سيد حسن ساروشی،  قربانعلی نعمت­زاده، غلامرضا بخشی خانيکی و ولی الله قاسمی عمران

147; همسانه­سازی بخشی از توالی ژن رمزگردان SAC9 گياه هالوفیت Aeluropus littoralis; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; مصطفی مدرسی، قربانعلی نعمت­زاده و مجتبی نجفی

148; بررسی مولکولی ژن­های Salt Overly Sensitive (SOS)  در گونه­ی Aeluropus littoralis; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; مينا طباطبايی، قربانعلی نعمت­زاده، خديجه رضوی، معصومه جان نثار

149; تأثير سويه­های اگروباکتريوم ريزوژنز و ترکيب محيط کشت بر توليد ريشه­های تراريخت گياه کاسنی  Cichorium intybus L.; شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; سارا کبير نتاج، قربانعلی نعمت زاده، جعفر ذوالعلی, احسان شکری

150; بررسی کالوس­دهی و باززايی غير مستقيم در گياه دارويی گل گاوزبان ايرانی (Echium amoenum Fisch. And C.A Mey); شهريور90; هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران; سارا کبير نتاج، قربانعلي نعمت زاده، احسان شکری، حامد صالحيان آقبلاغ

151; بررسی تغييرات اپی­ژنتيکی گياه Aeluropus littoralis در واکنش به تنش دمايی; 08/02/1390; دومین کنفرانس ملی فيزيولوژی گیاهی ایران; سيد حميدرضا هاشمي پطرودي، قربانعلي نعمت زاده، حسين عسگري و بهزاد شاهين

152; ارزيابي مولکولي  لاين هاي داراي ژن (هاي) برگرداننده باروري ارقام برنج; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; عمار قلي زاده قرا، قربانعلي نعمت زاده، نادعلي باقري، آسا ابراهيمي، مرتضي اولادي

153; برآورد پارامترهاي ژنتيکي گياه برنج با استفاده از روش لاين در تستر; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; عمار قلي زاده قرا، قربانعلي نعمت زاده، نادعلي باقري، آسا ابراهيمي، مرتضي اولادي

154; ارزيابي نشانگرهاي مولکولي مرتبط با صفت شکل دانه در بخشي از ژرم پلاسم برنج کشور  (Oryza sativa l)  ; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; مجتبي جهاني، قربانعلي نعمت زاده، قاسم محمدي نژاد، سيد حميد رضا هاشمي،

155; تجزيه و تحليل تفاوت تک نوکلئوتيدي(SNP  در ژن و پروتئين هاي درگير در شکل دانه برنج; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; مجتبي جهاني، قربانعلي نعمت زاده، قاسم محمدي نژاد، سيد حميد رضا هاشمي، علي پاکدين

156; الگوي بيان ژن کد کننده آنتي پورتر NA+/H+   غشاي تونوپلاستي از هالوفيت تک لپه اي  aeluropus littoralis  در پاسخ به شوري; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; معصومه رضايي مشايي، قربانعلي نعمت زاده، حسين عسگري

157; تاثير شوري روي مقادير mRNA ژنSOS1 مسئول انتقال با مسافت طولاني يونNA+ از گياه aeluropus littoralis; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; معصومه رضايي مشايي، قربانعلي نعمت زاده، حسين عسگري

158; تاثير تنظيم کننده هاي رشد و ريز نمونه گياهي بر باززايي مستقيم بگونيا رکس; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; يوسف قاسمي، قربانعلي نعمت زاده، سارا کبير نتاج، حميد رضا هاشمي

159; معرفي و ارزيابي تكثير نشانگرهاي Est-ssr در گياه آلوروپوس ليتوراليس; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; مريم ميدانسري، قربانعلي نعمت زاده، احسان شكري، حشمت اله رحيميان

160; جداسازي مولكولي ترادف كد كنندهزير واحد c جزء غشايي پمپ يونيH+ ATPase واكوئلي از گياه aeluropus littoralis; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; نجمه نصيري، احسان شكري، قربانعلي نعمت زاده

161; همسانه سازي و تعيين ترادف ژن كد كنندهH+ ATPase غشاي پلاسمايي در گياه aeluropus littoralis; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; نجمه نصيري، احسان شكري، قربانعلي نعمت زاده

162; ارزيابي روابط ژنتيكي ارقام توت فرنگي ايران با استفاده از نشانگرISSR; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; سيد حميد رضا هاشمي، يوسف قاسمي، قربانعلي نعمت زاده، همت اله پيردشتي، بهزاد شاهين

163; استفاده از آناليز منحني ذوب براي شناسايي فرم هاي مختلف آللي ژن waxy در ارقام مختلف برنج; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; مجتبي نجفي، قدرت اله رحيمي ميانجي، زربخت انصاري، محمد علي روحي، قربانعلي نعمت زاده

164; بررسي خصوصيات بيوانفورماتيكي ژن كدكننده پروتئين سيستين لياز در گياه آرابيدوپسيس تاليانا; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; فرانگيز قادري، قربانعلي نعمت زاده، فريبا قادري

165; بررسي ژنهاي برنج و آرابيدوپسيس تاليانا با مطالعه نقش آنتي اكسيداني  در دفاع  اكسيداتيو براي مقابله با تنشهاي محيطي; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; مسعود يوسفي، قربانعلي نعمت زاده، حسين عسكري، نجمه نصيري

166; انگشت نگاري بخشي از ژرم پلاسم برنج با استفاده از نشانگر مولكولي AFLP; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; ميثم عليزاده، قربانعلي نعمت زاده، محمد علي ابراهيمي، سيد حميد رضا هاشمي

167; همسانه سازي بخشي از ژن رمز گردانS-adenosylmethionine   decarboxylase   گياه هالوفيت aeluropus littoralis; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; مصطفي مدرسي، قربانعلي نعمت زاده

168; همسانه سازي بخشي از ژن رمز گردانAlpha-galactosidase گياه هالوفيتaeluropus littoralis; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; مصطفي مدرسي، قربانعلي نعمت زاده، مجتبي نجفي

169; ژنهاي نشانگر انتخابي سازگار با ايمني زيستي; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; سيده فرزانه فاطمي، قربانعلي نعمت زاده، حسين عسكري

170; آناليز بيوانفورماتيك خانواده هاي ژني دفاع اكسيداتيو در گياه برنج; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; مسعود يوسفي، قربانعلي نعمت زاده، حسين عسكري، نجمه نصيري

171; دخالت اوليه آبسزيك اسيد  در تنظيم بيان ژنهاي پاسخگو به شوري; خرداد91; دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران; نجمه نصيري، حسين عسكري، احسان شكري

172; تعيين رابطه آنزيم­های آنتی­اکسيدان برگ برنج (رقم محلی سنگ­جو) تحت تنش شوری; 14/06/1391; دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; محمد يعقوبی خانقاهی، قربانعلی نعمت­زاده، همت­اله پيردشتی، مصطفی مدرسی

173; بررسی اثرات ضد قارچی عصاره اندام­های هوايي زيتون تلخ (melia azedarach) بر عليه 5 قارچ بيماری زای گياهی ; 14/06/1391; هفدهمين کنفرانس سراسری و پنجمين کنفرانس بين­المللی زيست­شناسی ايران; محمد امين نيسی، قربانعلی نعمت­زاده، علی دهستانی، محمد علوی

174; بررسی خواص ضد باکتريای عصاره زيتون تلخ (melia azedarach) بر عليه باکتري­های گرم مثبت و گرم منفی; 14/06/1391; هفدهمين کنفرانس سراسری و پنجمين کنفرانس بين­المللی زيست­شناسی ايران; محمد امين نيسی، قربانعلی نعمت­زاده، علی دهستانی، محمد علوی

175; بررسی فعاليت آنتی­اکسيدانی عصاره متانولی زيتون تلخ  (melia azedarach); 14/06/1391; هفدهمين کنفرانس سراسری و پنجمين کنفرانس بين­المللی زيست­شناسی ايران; محمد امين نيسی، قربانعلی نعمت­زاده، علی دهستانی، محمد علوی

176; بررسی ترکيب­پذيری عمومی و خصوصی صفات در لاين­های والدينی هيبريدهای برنج Evaluation of general and specific combining ability in parental lines of rice hybrids; 14/06/1391; دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; عمار قلی زاده قرا  ، قربانعلی نعمت زاده  ، نادعلی باقری  ، آسا ابراهيمی  و مرتضی اولادی

177; رديابی ژن­های اعاده­کننده باروری در هيبريدهای برنج با استفاده از نشانگر مولکولی SSR; 14/06/1391; دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران; عمار قلی زاده قرا  ، قربانعلی نعمت زاده  ، نادعلی باقری  ، آسا ابراهيمی  و مرتضی اولادی

178; تجزيه خوشه­ای لاين­های برنج GSR و برآورد ميزان همبستگی صفات مورفولوژيک; 1و 2/12/1391; پانزدهمين همايش ملی برنج کشور; عمار قلی زاده قرا  ، قربانعلی نعمت زاده  . مرتضی اولادی و عمار افخمی

179; غربالگری 126 لاين F3 برنج انتخابی از جمعيت­های F2 حاصل از تلاقی مرکب بر اساس صفات مورفولوژيکی; 1و 2/12/1391; پانزدهمين همايش ملی برنج کشور; مرتضی اولادی، قربانعلی نعمت زاده ، سيدحميدرضا هاشمی، عمار قلی زاده قرا ، عمار افخمی قادی و مرضيه رضايی

180; برآورد پارامترهای توصيفی و گروه­بندی ژنوتيپ­های برنج ارسالی از ايری ; 1و 2/12/1391; پانزدهمين همايش ملی برنج کشور; مرتضی اولادی، قربانعلی نعمت زاده ، عمار قلی زاده قرا ، عمار افخمی قادی

181; بررسي عملکرد و صفات مورفولوژيک وابسته در برخی از لاين­های برنج ارسالی از ايری جهت معرفی بهترين لاين در مازندران; 1و 2/12/1391; پانزدهمين همايش ملی برنج کشور; عمار افخمی قادی، قربانعلي نعمت­زاده، مرتضی اولادی، عمار قلی­زاده قرا

182; برآورد تشابه ژنتيکی و تجزيه خوشه­ای لاين­های گزينشی از جمعيت­های F3 حاصل از تلاقی مرکب; 1و 2/12/1391; پانزدهمين همايش ملی برنج کشور; مرتضی اولادی، قربانعلی نعمت زاده ، سيدحميدرضا هاشمی، عمار قلی زاده قرا ، عمار افخمی قادی و مرضيه رضايی

183; بررسی تنوع ژنتيکی لاين­های M2 حاصل از پرتودهی اشعه گاما در برخی ارقام برنج; 1و 2/12/1391; پانزدهمين همايش ملی برنج کشور; مرتضی اولادي، قربانعلی نعمت­زاده ، عمار افخمی قادي ، عمار قلی زاده قرا ، امير ضيايی ، مسعود رحيمی، کامران مظفري و بهنام ناصريان خيابانی

184; اثر پيش تيمارهای دمايي و محيط کشت بر کالوس زايي و بازايي تلاقی­های مرکب ارقام پر محصول برنج در لاين قائم; 1و 2/12/1391; پانزدهمين همايش ملی برنج کشور; مجيد ذاکری، قربانعلی نعمت­زاده و کمال کاظمی­تبار

185; بررسی و مقايسه روش­های مختلف نمونه­برداری بانک بذر و گياهچه علف­های هرز در زراعت برنج (oryza sativa L.); 1و 2/12/1391; پانزدهمين همايش ملی برنج کشور; محمد يعقوبی خانقاهی، همت­اله پيردشتی، معصومه نعمت­پور، قربانعلی نعمت­زاده، راحله رهام

186; الگوی پراکنش بانک بذر و گياهچه علف هرز بندواش (Paspalum notatum L.) در طول فصل رشد برنج (Oryza sativa L.); 1و 2/12/1391; پانزدهمين همايش ملی برنج کشور; همت­اله پيردشتی، محمد يعقوبی خانقاهی، قربانعلی نعمت­زاده، راحله رهام، حشمت­اله پيردشتی

187; جداسازی باکتری­های حل کننده فسفات از منطقه ريزوسفر ريشه برنج (مطالعه موردی: مزارع برنج شهرستان ساری); 1و 2/12/1391; پانزدهمين همايش ملی برنج کشور; اسماعيل بخشنده، حشمت­اله ابراهيميان، همت­اله پيردشتی، قربانعلی نعمت­زاده، ولی­اله بابايی زاد، سيد محمد علوی

188; بررسی همبستگی و ضرايب عليت صفات مورفولوژيکی جمعيت­های اعاده­کننده باروری در برنج; 1و 2/12/1391; پانزدهمين همايش ملی برنج کشور; مصطفی عيدی کهنگی، غفار کيانی و قربانعلی نعمت­زاده

189; کاربرد روش آمار مکانی در مطالعه ساختار مکانی بانک بذر و گياهچه علف هرز بندواش (Paspalum notatum L.) در طول فصل رشد برنج (Oryzasativa); 1و 2/12/1391; پانزدهمين همايش ملی برنج کشور; راحله رهام، همت­اله پيردشتی، قربانعلی نعمت­زاده،  محمد يعقوبی خانقاهی، حشمت­اله پيردشتی

190; Aeluropus littoralisasa supplementary genetic model for decoding molecular physiology of salinity tolerance; 14-16/06/1391; هفدهمين کنفرانس سراسری و پنجمين کنفرانس بين­المللی زيست­شناسی ايران; احسان شکری، نجمه نصيری، حسين عسکری، قربانعلی نعمت‌زاده

191; "القای ريشه‌های مويين در گياه دارويی  Artemissa siberi" ; 15- 17/05/1392; هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی ايران; سارا کبير نتاج، قربانعلی نعمت‌زاده، بهزاد شاهين کلير

192; "بيش بيان ژن دلتا- 1- پرولين-5- کربوکسيلات ستتاز 1 (p5cs1) در گياه توتون به منظور افزايش تحمل به تنش‌های اسمتيک"; 15- 17/05/1392; هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی ايران; سارا کبير نتاج، قربانعلی نعمت‌زاده، بهزاد شاهين کلير، الهام سليمانی

193; شناسايی ژن عامل طول دانه برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی در جمعيت‌های تلاقی مرکب; 15- 17/05/1392; هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی ايران; مرتضی اولادی، قربانعلی نعمت‌زاده، سيد حميدرضا هاشمی، عمار افخمی قادی، عمار قلی‌زاده قرا و مرضيه رضايي

194; رديابی ژن عطر و طعم برخی لاين‌های برنج حاصل از تلاقی مرکب از طريق نشانگرهای مولکولی; 15- 17/05/1392; هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی ايران; مرتضی اولادی، قربانعلی نعمت‌زاده، سيد حميدرضا هاشمی، عمار افخمی قادی، عمار قلی‌زاده قرا و مرضيه رضايي

195; جداسازی و بررسی بيان ژن Betaine aldehydehyde (BADH) dehydrogenase در پاسخ به تنش شوری در هالوفيت آلروپوس ليتوراليس; 15-17/5/92; هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی ايران; بهزاد شاهين کلير، قربانعلی نعمت‌زاده، سيد حميدرضا هاشمی، حسين عسکری سارا کبير نتاج، يوسف قاسمی

196; شناسايي، جداسازی و همسانه‌سازی ژن کدکننده‌ی آنزيم پرولين 5 کربوکسيلات سيتتاز 1 از گياه هالوفيت آلروپوس ليتوراليس; 15-17/5/92; هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی ايران; بهزاد شاهين کلير، قربانعلی نعمت‌زاده، سيد حميدرضا هاشمی، حسين عسکری سارا کبير نتاج، يوسف قاسمی

197; استحصال و فرآوری کيتوزان از گاماروس دريای خزر (Pontogammarus sp.) ; 15-17/5/92; هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی ايران; علی پاکدين تبريزی، قربانعلی نعمت‌زاده، محمدرضا کريمی، مصطفی حق پناه

198; بررسی تأثير محيط کشت و استرين‌های مختلف آگروباکتریوم رايزوژنز بر فراوانی القای ريشه‌های موئين در سنبل‌الطيب (Valeriana officinalis L.); 15-17/5/92; هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی ايران; علی پاکدين تبريزی، محمد فارسی، قربانعلی نعمت‌زاده، امين ميرشمسی

199; معرفی EST های اختصاصی پاسخگو به تنش یونی و تنش اسمزی به روش Capture cDNA- AFLP; 15-17/5/92; هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی ايران; سیده فرزانه فاطمی, قربانعلی نعمت‌زاده، حسین عسکری، حمیدرضا هاشمی

200; استفاده از تکنیک Capture cDNA- AFLP در پاسخ گیاه آلوروپوس لیتورالیس به تنش اسمزی; 15-17/5/92; هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی ايران; سیده فرزانه فاطمی, قربانعلی نعمت‌زاده، حسین عسکری، حمیدرضا هاشمی

201; بررسی سیس المنتهای موجود در ناحیه 5'UTR ژن P5CS در گیاهان; 15-17/5/92; هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی ايران; مهدیه کریم‌زاده, قربانعلی نعمت‌زاده، حمیدرضا هاشمی

202; بررسی برخی از ویژگی‌های مورفولوژیک گیاه دارویی سرخارگل ((L.) purpurea Moench Echinaces) در پاسخ به تراکم بوته در تاریخ کشت‌های بهاره در منطقه ساری; 30-29/08/92; همایش ملی گیاهان دارویی ; سمانه اسدی صنم، محسن زواره، همت‌اله پیردشتی، فاطمه سفیدکن، قربانعلی نعمت‌زاده

203; اثر تاریخ کشت بر تراکم و زیست توده علف‌های هرز در کشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench با لوبیا سبز در منطقه ساری; 30-29/08/92; همایش ملی گیاهان دارویی ; سمانه اسدی صنم، محسن زواره، همت‌اله پیردشتی، فاطمه سفیدکن، قربانعلی نعمت‌زاده

204; نقش حفاظتی نیتریک اکساید برون‌زاد در برابر تنش اکسیداتیو القاء شده با تنش شوری در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench); 30-29/08/92; همایش ملی گیاهان دارویی ; سمانه اسدی صنم، محسن زواره، همت‌اله پیردشتی، فاطمه سفیدکن، قربانعلی نعمت‌زاده، ابوذر هاشم‌پور

205; تأثیر تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی برگ گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench); 30-29/08/92; همایش ملی گیاهان دارویی ; سمانه اسدی صنم، محسن زواره، همت‌اله پیردشتی، فاطمه سفیدکن، قربانعلی نعمت‌زاده، ابوذر هاشم‌پور

206; کمی‌سازی و تعیین دامنه تحمل باکتری‌های حل کننده فسفات جداسازی شده از ریزوسفر ریشه برنج به تغییرات اسیدیته; 8-10/ 11/92; سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران; اسماعیل بخشنده، حشمت‌اله رحیمیان، همت‌اله پیردشتی، قربانعلی نعمت‌زاده

207; جداسازی باکتری‌های حل کننده فسفات از مزارع برنج استان مازندران; 8-10/ 11/92; سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران; اسماعیل بخشنده، حشمت‌اله رحیمیان، همت‌اله پیردشتی، قربانعلی نعمت‌زاده و سید محمد علوی

208; Efect of exogenous nitric oxide application on seed germination improvement of eastern purple coneflower (Echinacea purpurea L.) under salinity stress; 15-16/May/2013; 2 Th National Congress On Medicinal Plants ; Samaneh Asadi- sanam, Mohsen Zavareh, Hemmatollah Pirdashti, Ghorban- Ali Nematzadeh

209; Feasibility study of coneflower (Echinacea purpurea L.) cultivation in intercropping with green beans (phaseolus vulgaris L.) at different planting dates in sari region; 15-16/May/2013; 2 Th National Congress On Medicinal Plants ; Samaneh Asadi- sanam, Mohsen Zavareh, Hemmatollah Pirdashti, Ghorban- Ali Nematzadeh

210; Isolation and identification of themost efficient plant growth promoting bacteria associated with rhizoshere of rice (oryza Sativa L.); 26-25/دسامبر/2013; دومين کنگره بين المللی کشاورزی و منابع طبيعی ; اسماعیل بخشنده، حشمت‌اله رحیمیان، دکتر همت‌اله پیردشتی، قربانعلی نعمت‌زاده

211; Cloning and expression of T4 DNA ligase gen (T4Dnl) in E.coli host; 26-28/08/2014; 15th international Iranian Congress of Microbiology; Sajjad ghahari kouchaksaraei , Ahmad Rashti, GhorbanAli Nematzadeh, Alessandra Montecucco

212; Purification and assay of function of bacteriophage t4 DNA ligage expressed in Escherichia oil; 26-28/08/2014; 15th international Iranian Congress of Microbiology- Tehran University of Medical Sciences; Sajjad ghahari kouchaksaraei , Ahmad Rashti, GhorbanAli Nematzadeh, Alessandra Montecucco

213; ارزیابی تولید هیدروژن به عنوان سوخت زیستی تجدیدپذیر توسط جلبک‌های سبزآبی (سیانوباکتری‌ها); 13/06/1393; اولین همایش ملی مدیریت انرژی‌های نو و پاک; علی شمس، قربانعلی نعمت‌زاده، امیرعلی کلیایی

214; ارزیابی باکترهای بومی حل کننده فسفات به عنوان محرک رشد در گیاه برنج; 28-27/11/1393; شانزدهمین همایش ملی برنج کشور ; اسماعیل بخشنده، حشمت اله رحیمیان ، همت اله پیردشتی، قربانعلی نعمت زاده

215; تعیین آستانه تحمل به دما باکتری‌های حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران; 28-27/11/1393; شانزدهمین همایش ملی برنج کشور ; اسماعیل بخشنده، حشمت اله رحیمیان ، همت اله پیردشتی ، قربانعلی نعمت زاده

216; ارزیابی لاین‌های موتانت برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما (y-ray) تحت تحت تنش شوری; 28-27/11/1393; شانزدهمین همایش ملی برنج کشور ; مرتضی اولادي ، قربانعلی نعمت‌زاده، عمار قلیزاده و عمار افخمی

217; ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام اعاده کننده و نگهدارنده برنج با استفاده از صفات مورفولوژیکی; 28-27/11/1393; شانزدهمین همایش ملی برنج کشور ; رضا وجدان، قربانعلی نعمت زاده ، غفار کیانی، مرتضی اولادي و عمار قلیزاده

218; تحلیلی بر سیاست‌های تولید برنج در گذشته و تأثیر آن در آینده; 28-27/11/1393; شانزدهمین همایش ملی برنج کشور ; قربانعلی نعمت‌زاده، مرتضی اولادي، عمار افخمی و عمار قلیزاده

219; بررسی اثر نوع ریز نمونه تنظیم کننده رشد BA در تعداد طول گیاه سرخارگل در شرایط درون شیشه‌ای

; 11-12/06/94; چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژیکی گیاهی ایران; رقیه اصغرزاده، حسین مرادی، قربانعلی نعمت‌زاده

220; اثر تنظیم کننده‌های رشد اکسین و سیتوکنین بر طول و تعداد گیاه سرخارگل در شرایط درون شیشه‌ای; 11-12/06/94; چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژیکی گیاهی ایران; رقیه اصغرزاده، حسین مرادی، قربانعلی نعمت‌زاده

 

 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 

-Developing new CMS line Nemat A for hybrid seed production in Iran; 2002; 4th international symposium on hybrid rice; نعمت‌زاده. ستاري. وليزاده. علي نژاد و ويرماني

-Introduction of a technique for somatic embryogenesis  in Banana in shorter time than conventional methods.; 2002; 3th international  symposium on the molecular and biology of Banana; گورچيني. مجد. نعمت زاده. رحيمي

-Microsporogenesis and direct somatic embryogenesis via microspore culture in Brassica napus; 2003; Recent advances in plant biotechnology; بتول حسين‌پور. آقائي. شكيب. نعمت‌زاده و عنايتي

-The study of dry mater and nitrogen remobilization in differnet rice cultivars under water stress conditions.; 2004; 4th international Iran & Russia conference;همت‌اله پيردشتي. زين العابدين طهماسبي. قربانعلي نعمت زاده و اسماعيل عبدالباقي.

-Study of water stress effects in different growth stages on yield and yield components of different rice cultivars; 2004; 4th international crop science congress; همت‌اله پيردشتي. زين العابدين طهماسبي. قربانعلي نعمت زاده و  اسماعيل عبدالباقي.

-Detection of genetic variation Iranian rice cultivars by using quantitative traits; 2004; World rice research conference 2004; نادعلي باقري. قربانعلي نعمت زاده. نادعلي بابائيان و نتاج

-Allelism test of aroma gene(s) via RAPD AG8 marker; 2005; 5th International Rice Genetics Symposium; نعمت‌زاده، رهنمائيان، کاظمي‌تبار، کياني

-Evalutiating the genetics of resistance of rice to blast by microsatellite markers; 2005; 5th International Rice Genetics Symposium; طالبي ، رحيميان، نعمت زاده، مومني

-Identification of restorer gene(s) in Iranian rice germplasm through use of marker assisted selection using SSR marker; 2005; 5th International Rice Genetics Symposium; يوسفي، فتوکيان، کشاورزي، عبادي،اله قلي پور، نعمت زاده، قربانعلي

-Study of genetic and geographical of Iranian rice germplasm via physiological and agronomical traits; 2005; 5th International Rice Genetics Symposium; طالبي، نعمت زاده، خدارحم‌پور، کياني

-Investigating regeneration potential of cotton cultivars by somatic embryogenesis; 2006; 11 th international congress of plant tissue culture &Biotechnology,  ش. گروسي، م. توحيدفر، ح. رحيميان، ک. کاظمي تبار، ق. نعمت زاده

-Progresses of hybrid rice technology in Iran and its achievements; 2006; 2th International Rice Congress; ق. نعمت‌زاده، ز. نوري، ه. درستي، آ. ولي‌زاده، م. ستاري، م.ت. کربلايي، ا. جوهر علي، م. قدسي، م. نحوي، م. اولادي، غ. کياني

-Rice near isogenic lines and their agronomic and quality charactristics; 2006; 2th International Rice Congress; ق. نعمت زاده، غ. کياني

-Current status of hybrid rice research in iran; 2006; 2th International Rice Congress; ق. نعمت زاده، ا. جوهر علي، ه. درستي، م. ز. نوري، م. الله قلي‌پور

-Optimization of gene transformation in to wheat mature embryos using particle bombardment; 2008; 5 th Inter national crop science congress &Exhibition; مينا کاوياني، علي اکبر حبشي، قربانعلي نعمت زاده، مسعود توحيدفر

-Reducing the vitrification of Rosa persica in tissue culture; 2006; 11th IAPTC&B Congress Biotechnology and Agriculture; پگاه خسروي، مريم کرماني، قربانعلي نعمت زاده و محمد بي همتا

-Development of Rice Near Isogenic Lines With Quality.; 2008; 5 th Inter national crop science congress &Exhibition; قربانعلي نعمت زاده، مرتضي اولادي و ...

-Importance of rice breeding in iran and its prospective; 2009; 5 th Inter national Joint conference of agricultural science; قربانعلي نعمت زاده ،سيدحميدرضا هاشمي

-Dna profiling of hybrids rice and their parental lines using micrisatellite markers; 2009; 5th Inter national Joint conference of agricultural sciences; سيد حميد رضا هاشمي، احمد ارزاني، سيد علي محمد ميـرمحمدي ميبدي، قربانعلي نعمت‌زاده

-Genetic evaluation of yield and yield companents at advanced generations in rapeseed (brassica napus l.); 2009; 5th Inter national Joint conference of agricultural sciences; آمنه سادات هاشمي ، قربانعلي نعمت­زاده ، نادعلي باباييان جلودار ، امير قاسمي

-Study of presence and biodiversity marinobacter sp. In guriigul lake; 2009; 5th Inter national Joint conference of agricultural sciences; وحيده طرح ريز ، قربانعلي نعمت زاده ، محمد سعيد حجازي ، محمد امين حجازي ، پيام ايوزي

-Basmati –type rices and prospects for their improvement; 1994; 10th annual scientific conference of federations of crop science societies of the philippines; g.a.khalidi,m.m.movilon,q.a.nematzadeh and r.c.chaudhary.

-Inheritance of cry1ab gene in transgenic rice plants; 2008; 5 th Inter national crop science congress &Exhibition

; غفار کياني، قربانعلي نعمت زاده، بهزاد قره ياضي، مجيد ستاري

-Induction  of microspore emberyogenesis with 2,4-d instead of heat shock in brassica napus l. cv.topa; 2008; 2nd international conference of biotechnology, student; Mona emamifar,mehran shariat panahi enaiati,samad habibzadeh ghorbanali nematzadeh, mahnaz orooji.

-Investigation of seed quality proteins in soybean mutants[Glysin max(l) Merrill]; 2009; 5th international iran and Russia conferences 24-25 september2009; Mahdi aref rad, nadali babaian jelodar, gorbanali nematzadeh,seyd kamal kazemitabar, nadali bagheri.

-Adventitious  shoot induction and plant regeneration from Thomson navel (Citrus sinensis Osbeck.cv.thomson)mature tissues; 2009; 5th international iran and Russia conferences 24-25 September 2009; Ali dehestani kolagar, ali ghanbari, seyyed hadi ghasemi,nadali babaian jelodar, ghorbanali nematzadeh, kamal kazemitabar.

-Scanning of rice cytoplasmic male steril lines and their iso- nuclear maintainer lines via molecular markers; 2009; 6th International Rice Genetics Symposium; Gorban Ali Nematzadeh, Seyyed Hamid Reza Hashemi.

-Mapping  Gene(s) for Grain Quality in Rice (oryza Satival.)  Using  RAPD and relp rflp markers; 1996; 2nd international Crop Science Congress; Gorban Ali Nematzadeh.

 

 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
تولید بذر هیبرید برنج        قربانعلی تعمت زاده و اسد ا… تریز
 
اصلاح برنج هیبرید            قربانعلی تعمت زاده و احمد ولی زاده
 
اصلاح نباتات (روش های کلاسیک)   قربانعلی تعمت زاده و غفار کیانی
 
مسافر امام رضا(ع) در قطار      قربانعلی تعمت زاده ،نبی ا... طالبی اتوئی، عباس متدین،  جعفر نورالهی
 
اصلاح نباتات مولکولی      قربانعلی تعمت زاده و غفار کیانی
 
اصلاح نباتات (روش های کلاسیک)   قربانعلی تعمت زاده و غفار کیانی
 
نفس­نامه                       قربانعلی تعمت زاده
 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 

1-عضويت در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و دبير اولين دور سازمان نظام مهندسي مازندران،

2-عضويت در انجمن ژنتيك ايران،

3-عضويت در انجمن بيوتكنولوژي ايران،

4-عضويت در انجمن زراعت و اصلاح نباتات،

5-عضو هيئت مديره انجمن برنج كشور،

6-عضويت در انجمن ملي ايمني زيستي

7-عضو سازمان بسيج اساتيد

 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :