فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/ma.bahmanyar/bahmanyar.jpg
نام و نام خانوادگی : 
محمد علی بهمنیار 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
خاکشناسی 
محل و سال اخذ مدرک : 
ایران 
مرتبه علمی : 
استاد 
گروه آموزشی : 
خاکشناسی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01133687560 
نمابر : 
01133687560 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
m.bahmanyar@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
mali.bahmanyar@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
اثیر کاربرد مقادیر کودهای آلی و معدنی در سالهای مختلف بر عملکرد و تجمع عناصر غذائی در ذرت

 

تاثیر کودهای آلی مختلف (کمپوست، ورمی کوپوست و لجن فاضلاب) بر توزیع عناصر سنگین (کروم، کادمیوم، نیکل و سرب) در خاک و گیاه برنج و برخی خصوصیات شیمیائی خاک

 

بررسی اثر اصلاح کننده های آلی بر فعاتیت های آنزیمی در یک خاک تحت کشت ذرت و برنج

 

تاثیر کودهای آلی و معدنی بر عملکرد دانه و تجمع برخی عناصر غذائی در دو رقم برنج

 

تاثیر کودهای آلی غنی شده و غنی نشده و کودهای شیمیائی بر برخی خواص فیزیکی خاک و میزان عناصر میکرو خاک و جذب آنها در گیاهان داروئی گاوزبان و نعناع

 

تاثیر کاربرد دو ساله کمپوست زباله شهری بر فراهمی عناصر غذائی و وضعیت عناصر سنگین در خاک و اندام های مختلف گیاه برنج

 

یررسی اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی بر برخی خصوصیات شیمیائی خاک و میزان تجمع عناصر سنگین در خاک و سبزیجات زیر کشت

 

اثر شوری آب آبیاری و برخی مواد اصلاح کننده بر فعالیت میکروبی خاک و جذب عناصر مغذی سویا

 

تاثیر کاربرد کمپوست و لجن فاضلاب بر خصوصیات میکروبی خاک از قبیل فعالیت آنزیمی، بایومس و تنفس میکروبی خاک

 

بررسی وضعیت فلزات سنگین در خاک و گیاه گاوزبان و نعناع تحت تیمار کودهای آلی مختلف

 

بررسی نفش باکتری های سودوموناس فلورسنت دار در کاهش صدمات ناشی از کاربرد آب شور در برنج

 

تاثیر پتاسیم و کود دامی بر عملکرد و جذب عناصر غذائی در گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری

 

بررسی نقش کود مرغی و کمپوست کود مرغی بر کمیت و کیفیت سیب زمینی

 

تاثیر قارچ Ttichoderma harzianum   بر عملکرد، اجزای عملکرد گندم و جو و کاهش جذب کادمیوم در خاک آلوده به نیترات کادمیوم

 

تاثیر کاربرد 5 ساله کودهای آلی (کمپوست، ورمی کوپوست و لجن فاضلاب) با و بدون کود شیمیائی بر فراهمی عناصر غذائی در خاک و جذب آن در گیاه گندم

 

بررسی نقش گوگرد و کوددامی بر میزان pH خاک و قابلیت جذب عناصر غذائی در خاک تحت کشت کلزا

 

نقش کود سبز، دامی و بیولوژیک در فراهمی عناصر غذائی خاک و گیاه ذرت (رقم سینگل کراس 704)

 

تاثیر کود دامی و گچ در کاهش صدمات تاشی از شوری آب آبیاری و میزان تجمع عناصر معدنی در گندم

 

تاثیر قارچ تریکودرما بر عملکرد دو رقم کلزا و کاهش جذب مس در خاک آلوده با نیترات مس

 

تعیین میزان سرب، مس و کادمیوم در خاک و برخی گیاهان حاشیه جاده (مطالعه موردی جاده  ساری-قائم شهر)

 

تاثیر کاربرد دراز مدت مقادیر مختلف کودهای آلی و معدنی بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریحان

 

بررسی اثر روش های مختلف خاکورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: دشت ناز ساری)

 

بررسی اثر کاربرد پساب صنعتی بر میزان برخی عناصر سنگین در خاک و گیاهان زراعی تحت کشت (مطالعه موردی: شهرک صنعتی آمل)

 

اثر مدیریت بهره وری از زمین بر برخی از خصوصیات شیمیائی و شکل های مختلف فسفر خاک

 

اثرات باقیمانده کودهای آلی مختلف (کمپوست، ورمی کمپوست و لجن فاضلاب ) بر توزیع عناصر سنگین (کروم، کادمیوم، نیکل و سرب) در خاک و گیاه برنج و برخی خصوصیات شیمیائی خاک

 

بررسی میزان تجمع سرب و کروم در خاک لومی تحت آبیاری با آب آلوده به سرب و کروم و انتقال آنها به گیاهان جعفری و شاهی

 

تاثیر کاربرد چهار ساله کمپوست زباله شهری بر برخی خصوصیات شیمیائی خاک و تجمع عناصر سنگین (کروم، کادمیوم، نیکل و سرب) در خاک و اندام های گیاهی دو رقم برنج

 

تاثیر کاربرد کوتاه مدت خاکورزی های مختلف بر برخی خصوصیات شیمیائی خاک و جذب عناصر پر مصرف و کم مصرف گیاه ذرت

 

تاثیر کاربرد آب آبیاری آلوده به کادمیوم و نیکل بر میزان تجمع این عناصر در خاکهای با بافت مختلف و انتقال آنها به اندام های گیاهی اسفناج

 

تاثیر کاربرد بلند مدت کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر میزان کادمیوم، کروم و نیکل در خاک و اندامهای گیاهی لوبیا سبز

 

بررسی تاثیر و زمان استفاده از کود بیولوژیک نیتروکسین و نیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی کلزا

 

اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی خاک (مطالعه موردی-شرق ساری)  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1 - علوی پناه سید کاظم، شاهپور حاج رسو لیها، عبدالحمید رضائی و محمد علی بهمنیار،1371، بررسی اثر کربنات کلسیم و عروسکهای آهکی بر عملکرد آتریپلکس لنتی فورمیس در حاشیه کویر ابر کوه. اولین سمینار بررسی مسائل مناطق بیابانی و کویری ایران – یزد.

 

2- بهمنیار محمد علی،1371 ، بررسی اثر غرقاب بر برخی خواص مرفولوژیکی، مینرالوژیکی و فیزیکوشیمیائی خاکهای زیر کشت برنج در استان مازندران، سومین کنگره علوم خاک ایران ـ تهران.

 

3- علوی پناه سید کاظم و محمد علی بهمنیار،1371، بررسی و رده بندی خاکهای تیپیک سالورتیدز تحت کشت آتریپلکس در حاشیه ابر کوه (یزد). سومین کنگره علوم خاک ایران ـ تهران.

 

4- بهمنیار محمد علی و محمد جعفر ملکوتی ،1372، تعیین شاخصهای دریس ( DRIS ) برنج در شالیزارهای شمال ایران. اولین کنگره علوم زراعی ایران ـ مشهد.                                                                

 

5- بهمنیار محمد علی، سید علی ابطحی و محمد حسن بنائی،1375، ارتباط بین فرم زمین و خصو صیات خاک در واحدهای فیزیوگرافی مختلف حوزه تجن ( شمال ایران ). پنجمین کنگره علوم خاک ایران ـ تهران.

 

6- بهمنیار محمدعلی، 1378، تاثیر اقلیم بر خصوصیات مرفولوژی و کانیهای رسی خاکها در مناطق پوشیده از درختان جنگلی ، ششمین کنگره علوم خاک ایران ـ مشهد

 

 7- بهمنیار محمدعلی ، 1378 ، تاثیر نوع ماده های مادری برکانیهای رسی در اقلیم معتدله مرطوب ( شمال ایران ). ششمین کنگره علوم خاک ایران ـ مشهد.

 

8- بهمنیار محمدعلی و نادعلی بابائیان جلودار، 1379، تاثیر کشت و کار ممتد اراضی برنج کاری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و کیفیت دانه. ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ، بابلسر ـ دانشگاه مازندران.

 

9- بهمنیار محمد علی، 1382، ارزیابی وضعیت عناصر سنگین(Fe, Zn, Pb, Cd, Cu, Ni ) آب رودخانه تجن(مازندران) و تغییرات غلظت آنها در آب بندانهای ذخیره ای. هشتمین کنگره علوم خاک ایران-رشت.

 

10- بهمنیار محمد علی و سید علی ابطحی، 1382، خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیکی شیمیائی و طبقه بندی خاکهای مناطق جنگلی قسمت فوقانی منطقه کوهستانی حوزه تجن(مازندران). هشتمین کنگره علوم خاک ایران-رشت.

 

11- بهمنیار محمد علی و مهدی قاجار سپانلو، 1382، اثر آب شور و گچ بر رشد و تولید ارقام سویا. هشتمین کنگره علوم خاک ایران-رشت.

 

12- بهمنیار محمد علی، 1384، تاثیر سطوح مختلف پتاسیم و گوگرد بر میزان روغن ، پروتئین و برخی از شاخص های رشد در دو رقم آفتابگردان. نهمین کنگره علوم خاک ایران ، 6-9 شهریور - تهران.

 

13- بهمنیار محمد علی، مینا  شهابی و محمد جواد  بحر العلومی، 1384، تاثیرآبیاری با پساب شهری و صنعتی استان مازندران بر تجمع برخی از عناصر سنگین در گیاهان برنج و اسفناج. نهمین کنگره علوم خاک ایران ، 6-9 شهریور – تهران.

 

14- بهمنیار محمد علی، مهدی قاجار سپانلو  و فیض ا00 عزیز زاد فیروزی، 1384، تاثیر تنش شوری بر رشد، میزان پروتئین و روغن دانه و ترکیب عناصر غذائی در سه رقم سویا. نهمین کنگره علوم خاک ایران، 6-9 شهریور – تهران.

 

15-  بهمنیار محمد علی،  مینا شهابی و ام البنبین قاسیم پور، 1384،  تاثیر آبیاری و پساب صنعتی بر مقدار کادمیوم، نیکل ، سرب و کروم خاک در منطقه مازندران. نهمین کنگره علوم خاک ایران ، 6-9 شهریور – تهران.

 

 16- بهمنیار محمدعلی، علی اصغر مومنی و صائب سودائی، 1384، واکنش برنج رقم خزر به محلول پاشی  روی و بر. نهمین کنگره علوم خاک ایران، 6-9 شهریور – تهران.

 

17- بهمنیار محمد علی، مجتبی محمودی، سید مجتبی صدرزاده و محمد فتحی، 1384، نقش گوگرد در میزان عملکرد، پروتئین و روغن ارقام کلزا. نهمین کنگره علوم خاک ایران، 6-9 شهریور – تهران.

 

18- بهمنیار محمد علی، محمود رضا رمضان پور، محمد جعفر ملکوتی و حمید رضا بهره ور، 1384، بررسی عملکرد و کیفیت دانه سویا تحت تاثیر کودهای گوگردی و منیزیمی. نهمین کنگره علوم خاک ایران، 6-9 شهریور – تهران.

 

19- محمودی مجتبی، محمد علی بهمنیار، سید مجتبی صدرزاده و احمد فرهادی، 1384، بررسی تاثیر نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی سه رقم کلزا در شرق مازندران. نهمین کنگره علوم خاک ایران، 6-9 شهریور – تهران.

 

20- بهره ور حمید رضا، حمید رضا مسلمی کبریا و محمد علی بهمنیار، 1384، بررسی اثر تلفیقی کاربرد خاک و کود-آبیاری مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (رقم 704). نهمین کنگره علوم خاک  ایران، 6-9 شهریور –تهران.

 

21- رمضانپور محمودرضا، محمد علی بهمنیار، محمد جعفر ملکوتی و حسین جعفرزاده، 1384، بررسی تاثیر مصرف گوگرد و منیزیم بر عملکرد و جذب عناصر غذائی در ذرت. نهمین کنگره علوم خاک ایران، 6-9 شهریور – تهران.

 

22- بهره ور حمید رضا، حمید رضا مسلمی کبریا و محمد علی بهمنیار، 1384، تعیین مناسبترین زمان محلول پاشی کود کامل (mel spray) بر رشد و عملکرد گندم رقم تجن. نهمین کنگره علوم خاک ایران، 6-9 شهریور – تهران.

 

33- بهره ور حمید رضا، حمید رضا مسلمی کبریا و محمد علی بهمنیار، 1384، بررسی تاثیر عناصر غذائی آهن، روی، منیزیم و پتاسیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد  ذرت (رقم 704). نهمین کنگره علوم خاک ایران، 6-9 شهریور – تهران.

 

24- شهابی مینا، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو، 1384، تعیین همبستگی بین غلظت عناصر سنگین در خاک با آب آبیاری رودخانه سیاهرود. نهمین کنگره علوم خاک ایران، 6-9 شهریور – تهران.

 

25- کاظمی پشت مساری، ح.، ه. پیر دشتی، م. نصیری و م. ع. بهمنیار، 1385، تاثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام مختلف برنج. پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی، 15-16 شهریور.

 

26- کاظمی پشت مساری، ح.، ه. پیر دشتی، م. نصیری و م. ع. بهمنیار، 1385، مطالعه مدیریت کود اوره بر میزان انتقال مجدد ماده خشک در ارقام مختلف برنج. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 5-7 شهریور، پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران.

 

27-کاظمی پشت مساری، ح.، ه. پیر دشتی، م. نصیری و م. ع. بهمنیار، 1385، تاثیر مدیریت کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 5-7 شهریور، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران.

 

28-کاظمی پشت مساری، ح.، ه. پیر دشتی، م. نصیری و م. ع. بهمنیار، 1385، تعیین خصوصیات پر شدن دانه، کلروفیل برگ پرچم و زیست توده سه رقم برنج در مقادیر و تقسیط مختلف کود نیتروژنه. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 5-7 شهریور، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران.

 

29- کوچ یحیی، حمید جلیلوند، محمد علی بهمنیار و محمد رضا پورمجیدیان، 1385، مطالعه فلورستیک و رسته بندی پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافیک جنگل های پائین بند حاشیه خزری. همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 17 اسفند- نور.

 

30- کوچ یحیی، حمید جلیلوند، محمد علی بهمنیار و محمد رضا پورمجیدیان، 1385، تیپ های جنگلی بر مبنای شاخص اهمیت (IV) در جهت های جغرافیائی جنگل های پائین بند حاشیه خزری (مطالعه موردی: جنگل خانیکان چالوس). همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 17 اسفند- نور.

 

31-کوچ یحیی، حمید جلیلوند، محمد علی بهمنیار و محمد رضا پورمجیدیان، 1385.مطالعه شاخص های تنوع گونه های چوبی در ارتباط با مشخص های توده های طبیعی پائین بند چالوس، چهارمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، 3 اسفند- تهران.

 

32-شهابی مینا، محمد علی بهمنیار و محمد جواد بحرالعلومی، 1386. بررسی وضعیت کادمیوم در خاک شالیزار و گیاه برنج متاثر از فاضلاب های صنعتی و شهری اطراف ساری . دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

33- قاجار سپانلو، مهدی، محمد علی بهمنیار ، مینا شهابی و محمد جواد بحرالعلومی، 1386. تاثیر فاضلاب شهری بر میزان عناصر سنگین در خاک و گیاه برنج . دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

34- عزیز زاد فیروزی،  فیض ا... ، محمد علی بهمنیار ، علی اصغر مومنی و ام البنین قاسم پور، 1386. تاثیر کودهای پتاسیم و روی بر خصوصیات زراعی و مقادیر روی، آهن و فسفر در دو رقم گندم در خاک آهکی با روی پایین .  دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

35- کاظمی پشت مساری،  حسین، محمد علی بهمنیار ، همت ا... پیردشتی و سید محمد جواد بحرالعلومی، 1386. بررسی سطوح و کاربردهای مختلف کود سولفات روی بر رشد رویشی و عملکرد دانه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط گلخانه. دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور- دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی کرج.

 

36- کوچ،  یحیی ، حمید جلیلوند ، محمد علی بهمنیار ، محمدرضا پور مجیدیان و شاه بیکی گیل کلایی، 1386. فاکتورهای خاکی موثر بر حضور کرمهای خاکی در واحدهای اکوسیستمی جنگلی . دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

37- کوچ،  یحیی، حمید جلیلوند ، محمد علی بهمنیار و محمدرضا پور مجیدیان، 1386. تعیین مهمترین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تیپ های پوششی جنگلی . دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

38- محمدی،  فرشاد ، محمد علی بهمنیار و نصرت ا... صفائیان، 1386. نقش شوری خاک ، کیفیت و عمق آب در پراکنش گونه های گیاهی در مراتع حوض سلطان قم . دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

39- متقیان،  آلاله، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1386 . مطالعه تاثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر میزان کلروفیل برگ ، نیتروژن برگ و دانه سویا(Glycin max (L. Merr) . دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

40- جلیلوند،  حمید ، گودرز کیانی ، محمدرضا پور مجیدیان و محمد علی بهمنیار، 1386 . انتقال مجدد عناصر غذایی در جنگلکاری های افرا پلت (Acer velutinum Boiss.) . دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

41- جلیلوند،  حمید، گودرز کیانی ، محمدرضا پور مجیدیان و محمد علی بهمنیار، 1386 . ارزیابی وضعیت تغذیه ای جنگلکاری های افراپلت با استفاده از روش دریس (Dris) . دهمین کنگره علوم خاک ایران،   4  تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

42- بهمنیار، محمد علی، 1386. نقش کود دامی، نیتروژن در بهبود شاخص های رشد و عملکرد برنج در خاک شور . دهمین کنگره علوم خاک ایران،   4  تا 6 شهریور - دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

43- نقوی مرمتی،  هاتف، محمد علی بهمنیار ، همت ا... پیردشتی و سروش سالک گیلانی، 1386 . تاثیر مقادیر و انواع مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج . دهمین کنگره علوم خاک ایران ، 4  تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

44- پیردشتی،  همت ا... ، حسین کاظمی پشت مساری ، علی اصغر قنبری و محمد علی بهمنیار، 1386. تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود دامی بر تجمع عناصر غذایی در کاهو (Lactuca sativa) . دهمین کنگره علوم خاک ایران ، 4  تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

45- متقیان،  آلاله، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1386 . مطالعه تاثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر میزان کلروفیل برگ ، نیتروژن برگ و دانه سویا(Glycin max (L. Merr) . دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

46- طاطیان،  محمدرضا،  محمد علی بهمنیار ، مریم شکری و رضا تمرتاش، 1386 . بررسی تاثیر خصوصیات خاک در تعیین گروههای اکولوژیک گیاهی در مراتع ییلاقی البرز . دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

47- طاطیان، محمدرضا،  محمد علی بهمنیار ، رضا تمرتاش و حمید مصطفی لو، 1386 . مقایسه خصوصیات خاک در دو منطقه تحت چرای طبیعی و تخریب یافته . دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

48- بهمنیار،  محمد علی، 1386. تاثیر گچ و کود دامی در تغییر خصوصیات شیمیایی خاک شور .  دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

49- بهمنیار،  محمد علی، 1386 . نقش آهک و مواد آلی در تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاه در اراضی تحت تاثیر فاضلاب صنعتی. دهمین کنگره علوم خاک ایران ، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

50- قاجار سپانلو،  مهدی ، محمد علی بهمنیار و مینا شهابی، 1386 . همبستگی بین عناصر سنگین موجود در خاک متاثر از فاضلاب شهری و صنعتی در تجمع و جذب توسط گیاه. دهمین کنگره علوم خاک ایران ، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

51-شهابی مینا و محمد علی بهمنیار، 1386 . تاثیر میزان رس ، ظرفیت تبادل کاتیونی و pH خاک در میزان تجمع و انتقال عناصر سنگین در اراضی تحت تاثیر پساب صنعتی. دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریور _ دانشگاه تهران _ پردیس کشاورزی کرج.

 

52- متقیان آلاله، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1386. بررسی تاثیر انواع کودهای آلی و شیمیائی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا( .(Glycin max(L.)Merr دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، 25-26 مهر ماه 1386- گرگان.

 

53- متقیان آلاله، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1386. بررسی تاثیر کودهای آلی غنی شده بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف سویا( .(Glycin max(L.)Merr دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، 25-26 مهر ماه 1386- گرگان.

 

54- متقیان آلاله، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1386. مطلعه تاثیر کمپوست، ورمی کمپوست، لجن فاضلاب و کود شیمیائی بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد پروتئین و دانه ارقام مختلف سویا (.(Glycin max(L.)Merr دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، 25-26 مهر ماه 1386- گرگان.

 

55- کاظمی پشت مساری، ح.، ه. ا. پیردشتی، ا. افشار، م. ع. بهمنیار و ف. ا. عزیز زاد فیروزی، 1386. بررسی مقادیر و فرمهای کاربرد سولفات روی بر صفات مرتبط با غلاف در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.). دومین همایش ملی حبوبات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، 14و15 آذر ماه 1386 – تهران.

 

56- متقیان آلاله، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان،1386 . تاثیر کودهای کمپوست و شیمیائی بر عملکرد، محتوی کلروفیل برگ، نیتروژن برگ و بذر در ارقام مختلف سویا (Glycin max L. Merr). دومین همایش ملی حبوبات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، 14و15 آذر ماه 1386 – تهران.

 

57- متقیان آلاله، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان،1386. تاثیر مطالعه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف سویا (Glycin max (L.) Merr). . دومین همایش ملی حبوبات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، 14و15 آذر ماه 1386 – تهران.

 

58- مرادی حسن، همت ا.. پیردشتی و محمد علی بهمنیار، 1386بررسی محلول پاشی عناصر ریز مغذی (آهن، مس، روی و منگنز) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط دیم. دومین همایش ملی حبوبات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، 14و15 آذر ماه 1386 – تهران.

 

59- متقیان آلاله، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان،1386. مطالعه تاثیر کمپوست، ورمی کمپوست، لجن فاضلاب و کود شیمیائی بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد پروتئین و دانه ارقام مختلف سویا (Glycin max (L.) Merr). دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناسی ایران، 25-26 مهر ماه 1386–گرگان.

 

60- متقیان آلاله، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان،1386. بررسی تاثیر کودهای آلی غنی شده بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف سویا (Glycin max (L.) Merr). دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناسی ایران، 25-26 مهر ماه 1386–گرگان.

 

61- متقیان آلاله، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان،1386. بررسی تاثیر انواع کودهای آلی و شیمیائی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا (Glycin max (L.) Merr). دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناسی ایران، 25-26 مهر ماه 1386–گرگان.

 

62- رضوان طلب نصیبه، ، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1387. مطالعه کاربرد ضایعات آلی همراه با کودهای شیمیائی بر تسهیم ماده خشک برگ و ساقه. اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی، 23-25 مرداد 1387 ، دانشگاه پیام نور- مرکز تالش.

 

 63- رضوان طلب نصیبه، ، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1387. مطالعه کاربردکودهای آلی و معدنی بر تجمع عناصر آهن، روی، مس و منگنز در بذوز ذرت. اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی، 23-25 مرداد 1387، دانشگاه پیام نور- مرکز تالش.

 

64- یزدانی محمد، همت اله پیردشتی، محد علی اسماعیلی و محمد علی بهمنیار، 1387. اثر بهینه سازی مصرف کودهای شیمیائی، آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 604 . دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28-30 مرداد ماه 1387-کرج.

 

65- پیردشتی همت اله، حسین کاظمی پشت مساری ، محمد علی بهمنیار و مرتضی نصیری، 1387. بررسی انتقال مجدد نیتروژن در سه رقم برنج (Oryza sativa L.) تحت مقادیر و تقسیط کود نیتروژن. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28-30 مرداد ماه 1387-کرج.

 

66- اندیشه حسین، همت اله پیردشتی، محمد علی اسماعیلی و محمد علی بهمنیار، 1387. اثر میزان و نحوه مصرف سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28-30 مرداد ماه 1387-کرج.

 

67- یزدانی محمد، همت اله پیردشتی، محمد علی اسماعیلی و محمد علی بهمنیار، 1387. اثر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جذب عناصر غذائی کم نیاز ذرت سینگل کراس 604. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28-30 مرداد ماه 1387-کرج.

 

68- یزدانی محمد، همت اله پیردشتی، محمد علی اسماعیلی و محمد علی بهمنیار، 1387 . استفاده از دستگاه کلروفیل متر در جهت بررسی رشد ذرت رقم سینگل کراس 604  با مصرف کودهای آلی، شیمیائی و بیولوژیک. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28-30 مرداد ماه 1387-کرج.

 

69-  یزدانی محمد، همت اله پیردشتی، محمد علی اسماعیلی و محمد علی بهمنیار، 1387. اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیائی بر میزان انتقال مجدد مواد پرورده قبل از گلدهی در ذرت رقم سینگل کراس 604. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28-30 مرداد ماه 1387-کرج.

 

70- رضوان طلب نصیبه، همت اله پیر دشتی، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1387. بررسی کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب به صورت جداگانه و تلفیقی بر برخی صفات زراعی ذرت. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28-30 مرداد ماه 1387-کرج.

 

71-  رضوان طلب نصیبه، همت اله پیر دشتی، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1387. مطالعه عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت در واکنش به کاربرد انواع و مقادیر کودهای آلی و شیمیائی.  دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28-30 مرداد ماه 1387-کرج.

 

72- متقیان آلاله، همت ا... پیردشتی ، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1387. اثر سطوح مختلف کمپوست به صورت جداگانه و غنی شده با کود شیمیائی بر خصوصیات کیفی سه رقم سویا. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28-30 مرداد ماه 1387-کرج.

 

73- عباسپور مهدیه، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1387. اثر غلظت های مختلف نمکهای NaCl و CaCl2 بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بعضی از ژنوتیپ های گندم نان. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28-30 مرداد ماه 1387-کرج.

 

74- یزدانی محمد، همت اله پیردشتی، محمد علی اسماعیلی و محمد علی بهمنیار، 1387. اثر باکتری های محرک رشد گیاه بر قابلیت جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم در شرائط تنش شوری. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28-30 مرداد ماه 1387-کرج.

 

75- کاظمی پشت مساری، حسین، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار ، 1387. اثر مقادیر و نحوه کاربرد سولفات روی بر عملکرد و تجمع عناصر آهن، روی، مس و منگنز در دانه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.). دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 28-30 مرداد ماه 1387-کرج.

 

76- کوچ،  یحیی ، حمید جلیلوند ، محمد علی بهمنیار و مسلم اکبریان، 1387. وفور زیتوده کرم های خاکی در تیپ های جنگلی جنگل دارابکلا و ارتباط آن ها با برخی ویژگی های فیزیکوشیمیائی خاک، اولین همایش سراسری دانشجوئی بیولوژی و دنیای نوین، 25 و 26 مهر ماه 1387 – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 

77- رضوان طلب نصیبه، همت اله پیر دشتی، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1387. تاثیر کاربرد کودهای آلی و معدنی بر تسهیم ماده خشک برگ و ساقه ذرت (سینگل کراس 704). اولین همایش سراسری دانشجوئی بیولوژی و دنیای نوین، 25 و 26 مهر ماه 1387 – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 

78- رضوان طلب نصیبه، همت اله پیر دشتی، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1387. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در واکنش به کاربرد کمپوست زباله شهری. اولین همایش سراسری دانشجوئی بیولوژی و دنیای نوین، 25 و 26 مهر ماه 1387 – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 

79- عباسپور مهدیه، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1387. بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های جدید گندم (Triticum aestivum L.). اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، 22-23 آبان 1387- گرگان.

 

80- عباسپور مهدیه، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان، 1387. ارزیابی واکنش ژنوتیپ های جدید گندم نان به تنش شوری ناشی از NaCl و CaCl2 در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه، اولین همایش سراسری دانشجوئی بیولوژی و دنیای نوین، 25 و 26 مهر ماه 1387 – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 

81- طاطیان محمد رضا، حسین ارزانی، مجید کریمپور ریحان، محمد علی بهمنیار و حمید جلیلوند. 1388. مطالعه اثر توام بهره برداری و توپوگرافی بر خصوصیات فیزیکی خاک در مراتع البرز مرکزی. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

82- طاطیان محمد رضا، حسین ارزانی، مجید کریمپور ریحان، محمد علی بهمنیار و حمید جلیلوند. 1388. مطالعه اثرات انواع بهره وری بر هدررفت عناصر غذائی خاک در مراتع کوهستانی مازندران. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

83- موسوی سید مجید، محمد علی بهمنیار، همت ا.. پیر دشتی و سروش سالک گیلانی. 1388. اثرات تجمعی و باقیمانده لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر وضعیت تجمع سرب در خاک شالیزار. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

84- موسوی سید مجید، محمد علی بهمنیار، همت ا.. پیر دشتی، سروش سالک گیلانی، فیض ا... عزیز زاد فیروزی و ام البنین قاسم پور. 1388.بررسی تاثیر سه سال مصرف ورمی کمپوست بصورت جداگانه و غنی شده بر برخی صفات زراعی برنج در مرحله گلدهی. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

 85- موسوی سید مجید، محمد علی بهمنیار، همت ا.. پیر دشتی، سروش سالک گیلانی، سید محمد جواد بحرالعلومی و علی اصغر مومنی. 1388. تفاوت در میزان کادمیوم قابل استخراج خاک با DTPA تحت تاثیر مصرف چند ساله ی کودهای آلی مختلف. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

86- متقیان آلاله، همت ا... پیر دشتی ، محمد علی بهمنیار و محمد جواد بحرالعلومی . 1388. تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات شیمیائی مرتبط با شوری بستر کشت. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

87- متقیان آلاله، همت ا... پیر دشتی و محمد علی بهمنیار. 1388. بررسی ویژگی های فیزیولوژیک موثر بر عملکرد سویا (Glycin max (L) Merr) در واکنش به مقادیر مختلف لجن فاضلاب. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

88-  همت ا... پیر دشتی ، محمد علی بهمنیار، متقیان آلاله و علی اصغر مومنی . 1388. تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری به صورت جداگانه و غنی شده بر تجمع آهن، منگنز، مس و روی برگ و بذر کلزا (Brassica napus L.). یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

89- نیرومند سید مهدی، همت ا... پیردشتی، محمد علی اسماعیلی و محمد علی بهمنیار. 1388. تاثیر مقادیر و انواع مختلف کمپوست و کود شیمیائی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (رقم فجر). یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

90- بابائی فاطمه زهرا، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان. 1388. مطالعه عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L) در واکنش به مقادیر و دوره های مختلف کاربرد ورمی کمپوست. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

91- عباسپور مهدیه، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و ارسطو عباسیان. 1388. ارزیابی ژنوتیپ های جدید گندم نان (Triticumaestivum L.) از لحاظ تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

92- کاظمی پشت مساری حسین ، زین العابدین طهماسبی سروستانی، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و مرتضی نصیری، 1388. تاثیر مدیریت کود اوره بر عملکرد و میزان انتقال مجدد نیتروژن در اولین برنج هیبرید ایران(بهار 1) در مقایسه با ارقام متداول برنج در منطقه آمل. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

93- اندیشه حسین، همت ا.. پیر دشتی، محمد علی اسماعیلی و محمد علی بهمنیار. 1388. تاثیر مقادیر و روشهای مصرف سولفات روی بر غلظت عناصر غذائی کم مصرف برنج هیبرید. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

94- - یزدانی محمد، همت اله پیردشتی، محمد علی اسماعیلی و محمد علی بهمنیار. 1388. بررسی کاربرد کودهای بیولوژیک بر بازده مصرف کودهای نیتروژنه و فسفره در زراعت ذرت سینگل کراس 604. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 الی 23 تیر ماه 1388 – گرگان.

 

95- قاجار سپانلو مهدی و محمد علی بهمنیار. 1388. اثر تنش آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، کارائی مصرف آب و شاخص برداشت سه رقم سویا در مازندران. همایش ملی آب در کشاورزی و منابع طبیعی، آبان 1388. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.

 

96- قاجار سپانلو مهدی و محمد علی بهمنیار. 1388. اثر تنش رطوبتی بر عملکرد و مقایسه چند شاخص مقاومت به خشکی در سویا. همایش ملی آب در کشاورزی و منابع طبیعی، آبان 1388. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.

 

97- رجبی اگره ساره، محمد علی بهمنیار، کاظم خاوازی و محمود رضا رمضانپور. 1388. بررسی نقش باکتری های محرک رشد بربرخی از شاخص های رشد برنج (Oryza sativa) در شرایط شور. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بهمن 1388.

 

98- رجبی اگره ساره، محمد علی بهمنیار، کاظم خاوازی و محمود رضا رمضانپور. 1388. تاثیر باکتری سودوموناس فلورسنت در کاهش اثرات شوری در برنج (Oryza sativa). همایش ملی علوم خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، اسفند 1388 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

 

99- احمدپور سید رقیه، اکبر فرقانی، محمد علی بهمنیار، سروش سالک گیلانی و آتنا قلی پور. 1388. تاثیر سه نوع کود آلی کمپوست، ورمی کمپوست و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیائی و فعالیت آنزیم اوره آز. همایش ملی علوم خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، اسفند 1388 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

 

100- احمد آبادی زهرا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار. 1388. بررسی کاربرد کمپوست زباله شهری بر میزان جذب روی و مس در نعناع. همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار، اسفند 1388 شیراز.

 

101- احمد آبادی زهرا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار. 1388. نقش کاربرد کمپوست زباله شهری بر میزان فراهمی روی و منگنز در گاوزبان. همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار، اسفند 1388 شیراز.

 

102- احمد آبادی زهرا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار. 1388. بررسی اثر کاربرد لجن فاضلاب بر میزا فراهمی مس در گاوزبان. همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار، اسفند 1388 شیراز.

 

103- احمد آبادی زهرا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار.1389. تاثیر کاربرد کمپوست بر میزان جذب آهن و منگنز توسط گیاه داروئی نعناع (Mentha piperrata). همایش ملی گیاهان داروئی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زائی آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، خرداد 1389.

 

104- احمد آبادی زهرا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار.1389. بررسی اثر کاربرد لجن فاضلاب بر میزان غلظت روی و مس در گیاه داروئی نعناع (Mentha piperrata). همایش ملی گیاهان داروئی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زائی آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، خرداد 1389.

 

105- احمد آبادی زهرا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار.1389. نقش کاربرد لجن فاضلاب بر میزان غلظت روی و منگنز در گیاه داروئی نعناع (Mentha piperrata). همایش ملی گیاهان داروئی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زائی آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، خرداد 1389.

 

 106- قاسمیان سوربنی افسانه، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو. 1389. تاثیر کاربرد ورمی کمپوست در جذب نیکل و کادمیوم در گیاه نعناع (Mentha piperrata). همایش ملی گیاهان داروئی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زائی آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، خرداد 1389.

 

107- قاسمیان سوربنی افسانه، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو. 1389. تجمع سرب و کروم در گیاه گاوزبان (Borago officinals) رشد یافته در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب. همایش ملی گیاهان داروئی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زائی آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، خرداد 1389.

 

108- کاشانی آزاده، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار ، وحید اکبرپور و ارسطو عباسیان. 1389. تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست غنی شده و غنی نشده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum). یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، مرداد 1389.

 

109- کاشانی آزاده، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار ، وحید اکبرپور و ارسطو عباسیان. 1389. بررسی کاربرد دراز مدت مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری غنی شده و غنی نشده بر خصوصیات کمی و کیفی ریحان (Ocimum basilicum). یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، مرداد 1389.

 

110- قلی پور آننا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار. 1389. بررسی کاربرد کمپوست زباله شهری بر میزان جذب کادمیوم و نیکل در گیاه برنج. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

111- قلی پور آننا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار. 1389. بررسی میزان جذب سرب و کروم در گیاه برنج در اثر کاربرد کمپوست زباله شهری. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

112- رحیمی الاشتی سپیده، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو. 1389. تغییرات تنفس میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک در اثر آلودگی سرب ناشی از کودهای زیستی(لجن فاضلاب و ورمی کمپوست). اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

113- رحیمی الاشتی سپیده، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو. 1389. تغییر میزان کروم کل و قابل استخراج خاک با DTPA ناشی از کاربرد سه ساله لجن فاضلاب. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

114- رحیمی الاشتی سپیده، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو. 1389. بررسی تاثیر کاربرد سه ساله کمپوست زباله شهری بر غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کاهو. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

115- رحیمی الاشتی سپیده، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو. 1389. تغییر غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک ناشی از کاربرد سه سال متوالی لجن فاضلاب. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

116- رحیمی الاشتی سپیده، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو. 1389. بررسی اثرات تجمعی و باقیمانده کمپوست زباله شهری بر وضعیت میزان سرب در خاک تحت کشت سبزیجات. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

117-رحیمی الاشتی سپیده، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو. 1389. تاثیر زمان و سطوح کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت سرب و کادمیوم در اندام های مختلف گیاه تربچه. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

118-دهقان منشادی حمید، محمد علی بهمنیار و سپیده رحیمی. 1389. تاثیر نیکل و کادمیوم ناشی از آلودگی کودهای زیستی (لجن فاضلاب و کمپوست) بر فعالیت آنزیمی خاک. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

119- دهقان منشادی حمید، محمد علی بهمنیار ، امیر لکزیان و سروش سالک گیلانی. 1389. تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیائی بر میزان کربن آلی، تنفس میکروبی خاک تحت کشت گیاه ریحان. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

120- دهقان منشادی حمید، محمد علی بهمنیار، سمانه علمدار و هانی قنبری مفتی کلائی. 1389. تاثیر کاربرد چند ساله و تجمعی ورمی کمپوست و کمپوست بر شاخص بیولوژیک فعالیت آنزیمی خاک. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

121- دهقان منشادی حمید، محمد علی بهمنیار ، سروش سالک گیلانی و امیر لکزیان. 1389. کاربرد تجمعی کودهای زیستی بر شاخص های بیولوژیکی کیفیت و سلامت خاک در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

122- قنبری مفتی کلائی هانی، محمد علی بهمنیار و سروش سالک گیلانی. 1389. اثر شوری آب آبیاری و اصلاح کننده­های آلی و معدنی بر فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیائی خاک ریزوسفری در مراحل تشکیل بند و گلدهی گیاه سویا. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

123- قنبری مفتی کلائی هانی، محمد علی بهمنیار و حمید دهقان منشادی. 1389. اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری و اصلاح کننده­های آلی و معدنی بر جذب عناصر مغذی در برگ سویا. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

124- قنبری مفتی کلائی هانی، محمد علی بهمنیار و سمانه علمدار. 1389. تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری و برخی مواد اصلاح کننده بر میزان پروتئین دانه سویا. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

125-قاسمیان سوربنی افسانه، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو. 1389. اررزیابی تاثیر ورمی کمپوست در میزان جذب سرب و کروم در گیاه نعناع (Mentha spicata). اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، 19-20 آبان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

126- رجبی اگره ساره، محمد علی بهمنیار ، محمود رضا رمضان پور و کاظم خاوازی، 1389. مطالعه اثر باکتری های دارای آنزیم -ACC د آمیناز بر اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa) در شرایط شور. چهاردهمین همایش ملی برنج کشور 9 - 10 اسفند، ساری.

 

127- مسعودی سید ندا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1389. بررسی تغییرات مقادیر روی و مس در ریشه و اندام هوائی برنج در فواصل مختلف از کناره جاده ( ساری- قائمشهر). چهاردهمین همایش ملی برنج کشور 9 - 10 اسفند، ساری.

 

128- قاجار سپانلو مهدی، زهرا احمد آبادی و محمد علی بهمنیار، 1389. اثر کاربرد لجن فاضلاب بر میزان غلظت آهن و منگنز در گیاه داروئی نعناع. دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو، 11 و 12 اسفند، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

 

129- قاجار سپانلو مهدی، زهرا احمد آبادی و محمد علی بهمنیار، 1389. تاثیر کاربرد کود ارگانیک (ورمی کمپوست) بر برخی خواص فیزیکی خاک. دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو، 11 و 12 اسفند، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

 

130- کاشانی آزاده، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار، وحید اکبرپور و ارسطو عباسیان، 1389. ارزیابی کاربرد دراز مدت مقادیر مختلف ورمی کمپوست و تلفیق آن با کود شیمیائی بر خصوصیات مرتبط با عملکرد ریحان(Ocimum basilicum L.). همایش ملی گیاهان داروئی، 11 – 12 اسفند، ساری.

 

131- اکبرپور وحید، محمد علی بهمنیار، همت اله پیردشتی و فاطمه جانی آزادبنی، 1389. تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری غنی شده و غنی نشده بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه داروئی مرزه  (Satureja hortensis L.). همایش ملی گیاهان داروئی، 11 – 12 اسفند، ساری.

 

132- اکبرپور وحید، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار، همت احمدی، کوثر حاجیان، 1389. بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و تلفیق آن با کود شیمیائی بر خصوصیات کمی و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.). همایش ملی گیاهان داروئی، 11 – 12 اسفند، ساری.

 

133- مومنی علی اصغر، محمد علی بهمنیار و همت اله پیردشتی، 1390. اثر کود سبز، دامی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای       عملکرد گیاه ذرت 0رقم سینگل کراس رقم 704). اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، دانشگاه پیام نور استان خوزستان، خرداد 1390.

 

134- تقوی قاسمخیلی، فاطمه، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و محمد علی تاجیک، 1390. تاثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر برخی صفات رویشی گندم در خاک آلوده به کادمیوم. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، دانشگاه پیام نور استان خوزستان، خرداد 1390.

 

135- اسلامی خلیلی، فهیمه، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و فضل شیردل شهمیری، 1390. تاثیر کودهای آلی و شیمیائی به صورت جداگانه و تلفیقی بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، دانشگاه پیام نور استان خوزستان، خرداد 1390.

 

136- حسن زاده، الهه، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1390. تاثیر پتاسیم و کود دامی بر میزان کلروفیل برگ پرچم گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

137- مسعودی همت آبادی، سیده ندا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1390. بررسی تردد وسائل نقلیه بر میزان سرب، روی، مس و کادمیوم در اندام های مختلف گیاه برنج. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

138- جزءیاری بهناز، منوچهر گرجی، احمد علی پوربابائی و محمد علی بهمنیار، 1390. مقایسه برخی نمایه های زیستی کیفیت خاک در اراضی شالیزاری سنتی، و تجهیز و نوسازی شده (مطالعه موردی: شهرستان آمل). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

139- مسعودی همت آبادی، سیده ندا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1390. تغییرات غلظت سرب و کادمیوم در خاک اراضی حاشیه جاده پر تردد (مطالعه موردی: اتوبان ساری- قائم شهر). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

140- قاسمیان سوربنی، افسانه، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو، 1390. بررسی تغییرات کادمیوم و نیکل قابل جذب خاک تیمار شده با کود آلی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

141- رحیمی الاشتی سپیده، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو، 1390. تاثیر زمان و سطوح کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت نیکل در اندامهای گیاهی بید گیاه (Agropyrum repen L.) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrium I.). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

142- بهمنیار، محمد علی، سپیده رحیمی الاشتی و مهدی قاجار سپانلو، 1390. اثر مقدار و دوره های مصرف کمپوست زباله شهری بر غلظت کروم در اندام های گیاهی کاهو و تربچه. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

143- حسن زاده، الهه، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1390. بهبود آماس نسبی برگ (RWC) گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری در اثر کاربرد پتاسیم و کود دامی تاثیر پتاسیم و کود دامی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

144- احمد آبادی، زهرا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1390. تاثیر کاربرد کودهای آلی روی برخی خواص فیزیکی خاک. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

145- محمدی، آرزو، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو، 1390. تاثیر گچ و کود دامی بر میزان عناصر ریز مغذی منگنز و روی در برگ پرچم گندم تحت تنش شوری آب آبیاری. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

146-  محمدی، آرزو، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو، 1390. تاثیر گچ بر میزان کلروفیل برگ گندم تحت سطوح مختلف شوری آب آبیاری. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

147- کریمی، فاطره، محمد علی بهمنیار و مینا شهابی، 1390. بهبود میزان روغن و پروتئین دانه و کلروفیل برگ کلزا (Hayola 401) در نتیجه کاربرد گوگرد و کود دامی در یک خاک اهکی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

148- کریمی، فاطره، محمد علی بهمنیار و مینا شهابی، 1390. تاثیر گوگرد و کود دامی بر میزان روی فابل ذجذب خاک و مقدار روی در برگ و دانه کلزا  رقم (Hayola 401). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

149- کاشانی آزاده، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار، وحید اکبرپور و ارسطو عباسیان، 1390. تاثیر کاربرد دراز مدت مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر غلظت عناصر غذایی پر مصرف در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

150- حسن زاده، الهه، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1390. وضعیت جذب آهن، روی و منگنز در گندم تحت مقادیر مختلف آب آبیاری همراه با مواد اصلاح کننده کود دامی و پتاسیم. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

151- بهمنیار، محمد علی، فاطره کریمی و مینا شهابی، 1390. نقش گوگرد و کود دامی بر میزان فسفر قابل جذب خاک و تجمع فسفر در برگ و دانه کلزا در یک خاک آهکی با بافت لومی رسی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

152- احمدپور، اکرم، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1390. تاثیر کاربرد طولانی مدت کمپوست زباله شهری همراه با کود شیمیایی بر فراهمی فسفر و برخی از خصوصیات شیمیایی در یم خاک رسی سیلتی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

153- قنبری مفتی کلائی هانی، محمد علی بهمنیار، سروش سالک گیلانی، فائز رئیسی و حمید دهقان، 1390. پاسخ بیوماس میکروبی خاک تحت کشت سویا (Glycine max L.) به شوری آب آبیاری و برخی مواد اصلاح کننده خاک. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

154- دهقان منشادی حمید، محمد علی بهمنیار ، امیر لکزیان، سروش سالک گیلانی و هانی قنبری، 1390. اثرات اصلاح کننده های مختلف آلی بر بیوماس میکروبی و فعالیت آنزیم اوره آز خاک تحت کشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

155- دهقان منشادی حمید، محمد علی بهمنیار ، امیر لکزیان، سروش سالک گیلانی و هانی قنبری، 1390. تغییرات فعالیت آنزیمی خاک در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

156- قنبری مفتی کلائی هانی، محمد علی بهمنیار، سروش سالک گیلانی، فائز رئیسی و حمید دهقان، 1390. اثر تنش شوری در تغییر فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی و اوره آز خاک ریزوسفری سویا (Glycine max L.). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

157- احمدپور، اکرم، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1390. تاثیر مقادیر مختلف و دوره های متوالی مصرف کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر کم مصرف قابل جذب خاک. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

158- سودائی مشایی، صاحب، محمد علی بهمنیار و محمد محمدیان، 1390. بررسی تاثیر کاربرد کلرور کلسیم و اوره بصورت سرک بر عملکرد، انتقال مجدد و پراکنش غلظت عناصر در برنج. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

159- رحیمی الاشتی سپیده، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو، 1390. بررسی تغییر غلظت فلزات سنگین (نیکل و کروم) خاک در اثر کاربرد سه ساله متوالی کمپوست زباله شهری. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

160- اصغری نجیب، زهرا السادات، محمد علی بهمنیار و کامران آذری، 1390. نقش مقادیر مختلف کود مرغی و کمپوست کود مرغی غنی شده و غنی نشده بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 14-12 شهریور، تبریز.

 

161- تقوی قاسمخیلی، فاطمه، همت اله پیردشتی، محمد علی تاجیک و محمد علی بهمنیار، 1390. تاثیر قارچ تریکودرما بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم تحت آلودگی به کادمیوم. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان، 19-21 شهریور.

 

162- عسکریان، راضیه، عطا اله کاویان، زینب جعفریان و محمد علی بهمنیار، 1390. تاثیر موقعیت شیب دامنه بر ویژگی های خاک در اراضی کشاورزی اطراف شهرستان ساری. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان، 19-21 شهریور.

 

163- تقوی قاسمخیلی، فاطمه، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و محمد علی تاجیک ، 1390. تاثیر قارچ تریکودرما  (Trichoderma harzianum) بر صفات رویشی گیاه جو در اثر آبیاری با آب آلوده به کادمیوم. پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. تهران- ایران.

 

164- تشکری فرد الهه ، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و محمد علی تاجیک ، 1390. تاثیر قارچ تریکودرما  (Trichoderma harzianum) بر صفات رویشی گیاه کلزا در اثر آبیاری با آب آلوده به مس. پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. تهران- ایران.

 

165- آبادیان هدی، همت اله پیردشتی، مهرداد یارنیا و محمد علی بهمنیار، 1390. تاثیر علف های هرز بر ساختار و توزیع سطح برگ در لایه های مختلف پوشش گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata). چهارمین همایش علوم علف های هرز.

 

166- عزیز زاد فیروزی فیض اله، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و محمد علی اسماعیلی، 1391. تاثیر دراز مدت کمپوست زباله شهری همراه با کود شیمیائی بر تجمع عناصر کم مصرف در دانه دو رقم برنج (Oryza sativa L. ). اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند، 2-3 اردیبهشت، مشهد مقدس.

 

167- عزیز زاد فیروزی فیض اله، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و محمد علی اسماعیلی، 1391. پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (Oryza sativa L. ) به کاربرد سه ساله کمپوست زباله شهری و کود شیمیائی. اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند، 2-3 اردیبهشت، مشهد مقدس.

 

168- حسین زاده احمد، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و سید یوسف موسوی، 1391. واکنش عناصر غذائی پرمصرف و عملکرد برنج (رقم طارم محلی) به کاربرد مقادیر مختلف کمپوست و ورمی کمپوست. اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند، 2-3 اردیبهشت، مشهد مقدس.

 

169- قاسمی عبدالملکی یداله، مهدی قاجار و محمد علی بهمنیار، 1391. اثر روش های مختلف خاکورزی بر آب قابل دسترس گیاه، همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران، تیرماه 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

 

170- قاسمی عبدالملکی یداله، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1391. اثر روش های مختلف خاکورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک. همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران، تیرماه 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

 

171- صیاد منش سید محسن، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1391. اثر کاربرد آب آبیاری آلوده به پساب صنعتی بر میزان تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاه اسفناج. همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران، تیرماه 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

 

172- صیاد منش سید محسن، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1391. بررسی تجمع نیکل و کادمیوم در خاک و برنج آبیاری شده توسط پساب صنعتی ( مطالعه موردی: شهرک صنعتی آمل). همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران، تیرماه 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

 

173- صیاد منش سید محسن، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو، 1391. کاربرد پساب صنعتی در آبیاری و اثر آن بر میزان سرب و کروم در خاک و گیاه برنج. همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران، تیرماه 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

 

174- هاشمی منیر السادات، محمد علی بهمنیار و سروش سالک گیلانی، 1391. اثر تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مرتع، بر مقدار فسفر و پتاسیم فابل جذب خاک (مطالعه موردی: منطقه کرسنگ استان چهار محال و بختیاری). همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران، تیرماه 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

 

175- برومند مهری، محمد علی بهمنیار، مهدی قاجار سپانلو و سروش سالک گیلانی، 1391. اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان پایداری خاکدانه ها، تخلخل و رطوبت خام (مطالعه موردی: شرق ساری). همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران، تیرماه 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

 

176- برومند مهری، محمد علی بهمنیار، مهدی قاجار سپانلو و سروش سالک گیلانی، 1391. اثر تبدیل اراضی جنگلی به اراضی باغی، کشت دیم و شالیزار بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: سمسکنده ساری). همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران، تیرماه 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

 

177- آشناور محبوبه، محمد علی بهمنیار و وحید اکبرپور، 1391. بررسی تاثیر کاربرد کود شیمیائی، کود دامی و تلفیق آنها بر رشد و عملکرد گیاه داروئی سرخارگل(Echinacea purpurea). همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان داروئی، بجنورد 12-13 شهریور.

 

178- آشناور محبوبه، محمد علی بهمنیار و وحید اکبرپور، 1391. مقایسه عملکرد گیاه داروئی سرخارگل(Echinacea purpurea) در نتیجه کاربرد کود شیمیائی و کمپوست زباله شهری. همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان داروئی، بجنورد 12-13 شهریور.

 

179- عزیز زاد فیروزی فیض اله، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و محمد علی اسماعیلی، 1391. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی به کاربرد سه ساله کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 14 الی 16 شهریور –کرج.

 

180- عزیز زاد فیروزی فیض اله، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و محمد علی اسماعیلی، 1391. تجمع برخی عناصر کم مصرف در برگ پرچم دو رقم برنج (Oryza sativa L.) در اثر کاربرد دراز مدت کمپوست زباله شهری همراه با کود شیمیایی. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 14 الی 16 شهریور –کرج.

 

181- وفائی رستمی صدیقه، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و آلاله متقیان، 1391. واکنش خصوصیات مورفولوژیک گیاه سویا (Glycine max L.) به کاربرد چهار ساله مقادیر مختلف کمپوست لجن فاضلاب. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 14 الی 16 شهریور –کرج.

 

182- وفائی رستمی صدیقه، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و آلاله متقیان، 1391. تاثیر کاربرد دراز مدت مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر برخی پارامترهای رشدی و عملکرد سویا (Glycine max L.). دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 14 الی 16 شهریور –کرج.

 

183- صیاد منش سید محسن، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو، 1391. اثر کاربرد طولانی مدت پساب صنعتی در آبیاری مزارع روی تجمع کروم و کادمیوم در اندام های گیاهی کلزا. دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی، 24 آبان، بجنورد.

 

184- صیاد منش سید محسن،  مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1391. بررسی وضعیت نیکل و سرب در خاک و کلزا، تحت اثر آبیاری با پساب صنعتی. دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی، 24 آبان، بجنورد.

 

185- نجبائی سیده آیدا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1391. تاثیر کاربرد مقادیر مختلف سرب و کروم بر میزان تجمع آنها در خاک تحت کشت شاهی. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

186- نجبائی سیده آیدا، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1391. واکنش خاک آهکی به کاربرد مقادیر وختلف کروم و سرب در کشت جعفری. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

187- موسوی سیده فاطمه و محمد علی بهمنیار، 1391. بررسی اثر باقیمانده کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر روی و مس قابل جذب خاک. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

188- موسوی سیده فاطمه و محمد علی بهمنیار، 1391. بررسی اثر باقیمانده لجن فاضلاب بر غلظت عناصر روی و مس قابل جذب خاک. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

189- موسوی سیده فاطمه، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو، 1391. بررسی کاربرد چهار ساله کمپوست زباله شهری بر میزان جذب سرب در دو رقم برنج. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

190- موسوی سیده فاطمه، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو، 1391. تاثیر کاربرد چهار ساله کمپوست زباله شهری بر جذب فلز کروم بوسیله گیاه برنج. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

191- قاسمی عبدالملکی، یداله و محمد علی بهمنیار، 1391. بررسی وضعیت میزان آهن و منگنز قابل جذب در اراضی آبیاری شده توسط پساب صنعتی. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

192- - قاسمی عبدالملکی، یداله و محمد علی بهمنیار، 1391. تاثیر کاربرد پساب صنعتی بر غلظت روی و مس قابل جذب در خاک. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

193- فکوری، وحید، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1391. تاثیر زیرشکن بر برخی خصوصیات شیمیائی خاک. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

194- - فکوری، وحید، مهدی قاجار سپانلو و محمد علی بهمنیار، 1391. تاثیر خاکورزی های مختلف بر عملکرد و جذب عناصر پر مصرف و کم مصرف گیاه ذرت. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

195- علا، فرشته و محمد علی بهمنیار، 1391. بررسی کاربرد چهار ساله کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر روی و منگنز در خاک تحت کشت برنج. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

196- علا، فرشته، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو، 1391. بررسی اثرات باقیمانده کاربرد لجن فاضلاب بر میزان کروم و نیکل در خاک تحت کشت برنج. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

197- علا، فرشته، محمد علی بهمنیار و مهدی قاجار سپانلو، 1391. بررسی اثرات باقیمانده کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت سرب در اندامهای مختلف گیاه برنج. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

198- باقری سورکی، فائزه، محمد علی بهمنیار و همت اله پیردشتی، 1391. تاثیر کاربرد بلندمدت (طولانی مدت) لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر غلظت کادمیوم تبادلی در خاک. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

199- باقری سورکی، فائزه، محمد علی بهمنیار و همت اله پیردشتی، 1391. بررسی وضعیت میزان کروم در اندامهای گیاه لوبیا سبز در اثر کاربرد پنج ساله لجن فاضلاب. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 16 آذر -  فسا.

 

200- وفائی رستمی صدیقه، همت اله پیردشتی، محمد علی بهمنیار و آلاله متقیان، 1391. تاثیر کاربرد دراز مدت لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر تجمع عنصر نیکل در گیاه گاوپنبه (Abutilon theophrasti medic). اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن. 25 و 26 بهمن جزیره کیش.

 

201- حسینی ارزفونی مریم السادات، اسفندیار فرهمندفر، همت اله پیردشتی و محمد علی بهمنیار، 1391. ارزیابی کاربرد پنج ساله کمپوست لجن فاضلاب و کود معدنی بر بر تجمع عنصر نیکل در گیاه گاوپنبه (Abutilon theophrasti medic). اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن. 25 و 26 بهمن جزیره کیش.

 

202- صیاد منش سید محسن و محمد علی بهمنیار،1391. بررسی اثر باقیمانده کودهای آلی و شیمیائی بر مقدار تجمع آهن و روی در اندامهای برنج. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، 1-2 اسفند – ساری.

 

203- صیاد منش سید محسن و محمد علی بهمنیار،1391. کودهای آلی و شیمیائی و اثر آنها بر مقدار مس و منگنز تجمع یافته در اندام های گیاه برنج. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، 1-2 اسفند – ساری.

 

204- عزیز زاد فیروزی فیض اله، همت اله پیردشتی و محمد علی بهمنیار،1391. تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری همراه با کود شیمیائی بر میزان جذب نیتروژن، پتاسیم و فسفر در دانه دو رقم برنج(Oryza sativa ). پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، 1-2 اسفند – ساری.

 

205- آشناور محبوبه، محمد علی بهمنیار، وحید اکبرپور، زهرا باوری و نیره قربانی، 1392. اکیناسه (Echinacea purpurea L.)، گیاه دارویی مناسب جهت کشت در فضای سبز شهری. دومین همایش ملی بهار نارنج و فضای سبز شهری، 19-20 اردیبهشت، ساری. 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1) Bahmaniar, M. A., 2002, Effect of parent material on clay mineralogy of some woodland areas in Northern Iran. 17th World Congress Soil Sci. Bangkok, Thailand. August 14-21. 2002.

 

2) Bahmaniar, M. A., and S. Kh. Mirnia, 2002, The effects of different waterlogging periods on morphology and clay mineralogy of some paddy soils in Northern Iran. 17th World Congress Soil Sci. Bangkok, Thailand. August 14-21. 2002.

 

3) Bahmaniar, M. A., 2003, Daynamics of chemical properties and fertilizers status in soils with anthropogenic flooding, North of Iran. Eighth International Symposium on Biogeochmistry of wetlands. Ghent, Belgium.

 

4) Moshki, A. R., H. Jalilvand, S. M. Hosseni Nasr, and M. A. Bahmaniar, 2005, Investigation of some tree species effects on soil physical and chemical properties in semnan Sokan Forest Park, Iran. Proceeding of international Conference on Human Impacts on Soil Quality Attributes. Sep. 12-16, 2005, Isfahan, I. R. Iran.

 

5) Avani, N., H. Jalilvand, M. R. Pormajidyan, and M. A. Bahmaniar. 2006. relationship between natural regeneration of Juniperus Polycarpus L., with some physical and chemical soil properties. International Symposium on Drylands Ecology and Human Security, 4-6 December 2006, Dubai.

 

6) Jalilvand, H., A. R. Moshki, S. M. Hoseani Nasr, and M. A. Bahmaniar. 2006. Physical and chemical soil properties under forest tree planted in arid region of Semnan province. International Symposium on Drylands Ecology and Human Security, 4-6 December 2006, Dubai.

 

7) Bahmanyar, M. A., 2007. Impacts of municipal wastewater irrigation on heavy metals distribution in calcareous soil and rice plant. 9th International Conference of Biogeochemistry of Trace Elements. 15-19 July, Beijing China.

 

8) Tatian, M. R., M. A. Bahmanyar, R. Tamartash, and H. Jalilvand. 2008. Investigation of affecting some climatic factors on distribution of plant societies in Eastern Alborz (IR.Iran). 21th International Grassland Congress, 2008, Huhhot-China.

 

9) Rezvantalab, N., H. Pirdashti, M. A. Bahmanyar, and A. Abbasiyan. 2008. Study the accumulation of Fe, Zn, Mn and Cu in seed corn ((Zea mays (L) cv.SC 704) in response to inorganic and organic fertilizer. Proceeding of the 15th National and 3th International Conference of Biology, 19-21 August 2008, University of Tehran, Tehran, Iran.

 

10) Andisheh, H. M. A. Esmaili, H. Pirdashti, and M. A. Bahmanyar. 2008. Study effect of different levels and method of zinc fertilizer on chlorophyll content and leaf area of rice cultivar of Hybrid (GRH1). Proceeding of the 15th National and 3th International Conference of Biology, 19-21 August 2008, University of Tehran, Tehran, Iran.

 

 11) Yazdani, M., H. Pirdashti, M. A. Esmaili, M. A. Bahmanyar, and J. Bahrololomi. 2008. Optimization of using phosphate and nitrogen chemical fertilizers by biofertilizer in order to adequate input sustainable agriculture aims in corn farming. Proceeding of the 15th National and 3th International Conference of Biology, 19-21 August 2008, University of Tehran, Tehran, Iran.

 

12)Bahmanyar, M. A., and H. Pirdashti. 2008. The effects of Zn and K fertilizers on agronomical characteristics and Zn, Fe and P accumulation in two wheat cultivars in calcareous soils. Proceeding of the 14th ASA conference, 21-25 September 2008, Adelaide, South Australia.  

 

13)Bahmanyar, M. A., and H. Pirdashti. 2008. Response of biomass, chlorophyll and macro and micronutrient uptake of rice (Oryza sativa L.) to organic and chemical fertilisers. Proceeding of the 14th ASA conference, 21-25 September 2008, Adelaide, South Australia.

 

14) Pirdashti, H. Z. Tahmasebi Sarvestani, and M. A. Bahmanyar, 2009. Comparison of physiological responses among four contrast rice cultivars under drought stree conditions. Proceeding of World Academy of Science, Engineering and Technology, 28-30 Junuary, 2009, Dubai.

 

15) Pirdashti, H., M. A. Bahmanyar, A. Mottaghian and M. J. Bahrololumi, 2009. Accumulation of some micronutrients in bush bean (Phaesolus vulgaris L.) as affected by different amounts of enriched vermicompost. 5th International Scientific Conference of Iran and Russia on Agricultural Development Problems, October 8-9, 2009, Saint-Petersburg.

 

16) Mottaghian, A., H. Pirdashti, M. A. Bahmanyar, A. Kashani and Y. Yaghoubian, 2009. Growth parameters of radish (Raphnuts sativus L.) fertilized with inoculated urban waste compost with different Trichoderma species. 5th International Scientific Conference of Iran and Russia on Agricultural Development Problems, October 8-9, 2009, Saint-Petersburg.

 

17)  Mottaghian, A., H. Pirdashti, M. A. Bahmanyar, A. Shahsavari and R. Hasanpour, 2009. Effect of three Trichoderma species and different amounts of enriched municipal waste compost on growth parameters in spinach (Spinacia oleracea). 5th International Scientific Conference of Iran and Russia on Agricultural Development Problems, October 8-9, 2009, Saint-Petersburg.

 

18) Bahmanyar, M. A., S. M. Mousavi and H. Pirdashti, 2009. Residual effects of sewage solid waste on lead accumulation in rice (Oryza sativa L.) cultivation. 5th International Scientific Conference of Iran and Russia on Agricultural Development Problems, October 8-9, 2009, Saint-Petersburg.

 

19) Bahmanyar, M. A., S. M. Mousavi and H. Pirdashti, 2009. Changes of chrome and copper accumulation in a paddy soil in response to application of different organic amendments. 5th International Scientific Conference of Iran and Russia on Agricultural Development Problems, October 8-9, 2009, Saint-Petersburg.

 

20) Mousavi. S. M., M. A. Bahmanyar and H. Pirdashti, 2010. Investigation the influence of sewage sludge and inorganic fertilizers on chlorophyll, biomass, yield and distribution of Pb and Cd in soil and rice plant during 3 years application. 2nd International Conference " Vallis Aurea". September 2010, Pozega-Croatia.

 

21) Pirdashti, H. A. Mottaghian, and M. A. Bahmanyar, 2010. Micronutrients biofortification in spinach (Spinacia oleracea) using urban waste compost inoculated with different Trichoderma species. 2nd International Conference " Vallis Aurea". September 2010, Pozega-Croatia.

 

22) Ghasemian Sorboni, A., M. A. Bahmanyar and M. Ghajar Sepanlou, 2011. Accumulation of lead and nickel in spearmint (Mentha spicata) growing in a soil treated with municipal solid wastes. 11th International Conference on the Biogeochemistry of trace Elements, July 3-7, Florence, Italy.

 

23) Ahman Abadi Z., M. Ghajar Sepanlou and M. A. Bahmanyar, 2011. The effect of sewage sludge on the Zn and Cu absorption in the medicinal plant of mint (Mentha Spisata). 11th International Conference on the Biogeochemistry of trace Elements, July 3-7, Florence, Italy.

 

24) Bahmanyar, M. A., S. M. Mousavi and H. Pirdashti, 2012. Comparison between different organic amendments on accumulation of micronutrients (Fe, Mn, Cu and Zn) in a paddy soil. International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering, Sep. 12-13, Singapore.

 

 25) Vafaeiie Rostami, S., H. Pirdashti, M. A. Bahmanyar and A. Mottaghian, 2012. Effect of different municipal waste compost applications on yield and component yield of soybean (Glycine max L.). International Conference of Agricultural Engineering, July 8-12, Valencia. 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 بهمنیار محمد علی و نادعلی بابائیان، 1386. مدیریت کود برای اراضی دیم، انتشارات دانشگاه مازندران. 

  
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :