فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/m.gholami/gholami.jpg
نام و نام خانوادگی : 
محمد علی غلامی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
علوم مهندسی آبیاری 
محل و سال اخذ مدرک : 
تربیت مدرس 1388 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
مهندسی آب 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822566 
نمابر : 
01513822566 
آدرس : 
مازندران- ساری- کیلومتر 9 جاده دریا –دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- دانشکده مهندسی زراعی- گروه مهندسی آب 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
ma.gholami@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیائی در علوم آب و خاک

 

مدیریت منابع آب

 

مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

 

استفاده از تکنولوژی نوین در شبکه‌های آبیاری

 

برنامه‌ریزی منابع آب

 

بهینه‌سازی

 

فیزیک خاک  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
تاثیر اعمال کم آبیاری در طراحی شبکه آبیاری و زهکشی، مطالعه موردی دشت گنبد-مینودشت

 

طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی در شرایط محدودیت منابع آب

 

بهینه سازی عملکرد اراضی کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و اطلاعات مزرعه ای

 

بررسی احیاء اراضی با استفاده از رسوبات مخازن سدهای استان گلستان

 

کنترل پروژه طرح دانش و فناوری استفاده از آب های شور و آب دریا برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت

 

فازبندی و زمان­بندی طرح  دانش و فناوری استفاده از آب های شور و آب دریا برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت

 

جمع بندی اطلاعات موجود کیفیت و کمیت پسابها در کشور و اولویت بندی پسابها  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
غلامی سفیدکوهی، م. ع. و میرزائی، ا.، 1386. استفاده از مهندسی ارزش در مدیریت اجرائی پروژه دانشمند. دومین کنفرانس ملی تجربه‌های ساخت تاسیسات آبی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران.

 

غلامی سفیدکوهی، م. ع.، میرلطیفی، م.، 1388. محاسبه تبخیر-تعرق واقعی گندم با استفاده از سنجش از دور، مطالعه موردی حوضه گرگانرود. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنرکرمان.

 

غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1389. تخصیص بهینه منابع آب در سطح حوضه، مطالعه موردی حوضه گرگانرود. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

غلامی سفیدکوهی، م. ع.، میرلطیفی، م.، محمدی، ک.، 1384. تاثیر اعمال کم آبیاری بر طراحی شبکه‌های آبیاری سطحی. کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 

غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1390. کاربرد سنجش از دور در تعیین شاخص سودمندی اقتصادی آب. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

 

آرین، ا.، میرزائی، ا. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1387. مشکلات و مسائل احداث بندهای خاکی در خاک‌های لسی با سطح آب زیرزمینی بالا. اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 

غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1390. کاربرد بهینه‌سازی خطی در تعیین الگوی کشت. چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه گیلان.

 

شفیعی، م.، فضل اولی، ر. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1390. بررسی تغییر اقلیم شیراز با استفاده از روش تحلیل رگرسیون. یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان.

 

شفیعی، م.، رائینی سرجاز، م. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.،1390. پایش خشکسالی حوزه آبریز حله با بکارگیری چند نمایه مهم خشکسالی و برآورد بهترین نمایه. یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان.

 

شکری، ز.، عابدی، س.ز. و غلامی سفیدکوهی، م.ع.، 1390. بررسی تاثیر سازه های هیدرولیکی بر ذخایر ماهی سفید، مطالعه موردی: رودخانه تجن. پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران.

 

رحیمی، س.، غلامی سفیدکوهی، م.ع. و رائینی سرجاز، م. 1390. مروری بر روشهای محاسبه تبخیر-تعرق با استفاده از سنجش از دور. پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان.

 

مسعودیان، م.، غلامی سفیدکوهی، م.ع.، قره گزلو، م.، سوری، ا.، فندرسکی، ن.، نوری، ا.، نادری، ف. و ضیائی فر، س.، 1390. دارکل سازه مقسم سنتی آب در نهرهای منشعب از رودخانه هراز. همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب، یزد.

 

غلامی سفیدکوهی، م.ع.، مسعودیان، م.، فندرسکی، ن.، رحیمی، س.، 1390. اسلام و مدیریت منابع آب. همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب، یزد.

 

غلامی سفیدکوهی، م. ع.، زمانی، م.، جعفری تلوکلایی، م. و صادقی، س.، 1390. ناحیه بندی کیفی مناطق توسه چاه های جدید شرب و کشاورزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی، مطالعه موردی: دشت ساری-نکاء. پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان.

 

غلامی سفیدکوهی، م. ع.، جعفری تلوکلایی، م.، زمانی، م. و صادقی، س.، 1390. پهنه بندی شاخص های کیفی آب زیرزمینی و شناسائی مناطق دارای پتانسیل انسداد قطره چکان ها، مطالعه موردی: دشت ساری-نکاء. یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان.

 

غلامی سفیدکوهی، م. ع. و میرزائی، ا.، 1391. لزوم تدقیق و بروز رسانی مطالعات در حین اجراء، مطالعه موردی: سازه کنترل داشلی برون. چهارمین کنفرانس ملی تجربه‌های ساخت تاسیسات آبی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران.

 

غلامی سفیدکوهی، م. ع. و کولائیان، ع.، 1391. آب دنگ در تبرستان. نخستین همایش ملی دماوند کوه، دانشگاه شمال.

 

شفیعی، م.، رائینی سرجاز، م. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1391. بررسی اثر تغییر اقلیم بر تاخیر زمان گلدهی پرتقال و رویارویی میوه با پدیده سرما زدگی، مطالعه موردی: شهرستان کازرون. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی در اکوسیستم طبیعی، ساری.

 

شفیعی، م.، رائینی سرجاز، م.، فضل اولی، ر.و غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1391. نقش عوامل انسانی در پایین آمدن تراز سطح آب تالاب پریشان. اولین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها، دانشگاه محیط زیست.

 

کولائیان، ع. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.،1391. برآورد بارش موثر کشت گندم دیم، مطالعه موردی: حوزه ی قائمشهر. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی در اکوسیستم طبیعی، ساری.

 

رحیمی، س.، غلامی سفیدکوهی، م.ع. و رائینی سرجاز، م. و سعیدی کمال، ر.، 1391. برآورد تبخیر-تعرق واقعی گندم با استفاده از شاخص های گیاهی مطالعه موردی: دشت ناز ساری. سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

 

کولائیان، ع.، امیدوار، ا. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1391. بررسی روند خشکسالی هواشناسی در استان مازندران با استفاده از سه نمایه خشکسالی و آزمون من کندال. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی در اکوسیستم طبیعی، ساری.

 

زهری شیل سر، س. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1391. بررسی کیفیت آب زیرزمینی از نظر مصارف شرب و صنعت و تعیین رخساره هیدروشیمی و تیپ آن، مطالعه موردی: دشت ساری-نکاء.سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

غلامی سفیدکوهی، م. ع.، مسعودیان، م.، حسام، م.، عسگری، ا.، گلدی طراج، ع. و زهری شیل سر، س. 1391. مبانی طراحی زهکش زیرسطحی در اراضی شالیزاری، مطالعه موردی: اراضی بین نکارود و تجن. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

مسعودیان، م.، عظیمی، ر.،  گلدی طراج، ع.، غلامی سفیدکوهی، م. ع.، حسام، م.، فندرسکی، ن.و نوری، ا.، 1391. ارزیابی پروژه‌های اراضی شالیزاری و تجهیز و نوسازی شده بین نکارود و تجن. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

کولائیان، ع. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1391. معرفی بهترین روش تعیین بارندگی موثر کشت برنج در شهرستان قائمشهر. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

کولائیان، ع. و غلامی سفیدکوهی، م. ع. و گهردوست منفرد، م. ر.، 1391. ارزیابی کارائی استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش موثر، مطالعه موردی: قائمشهر. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

هدایتی، ه.، مسعودیان، م.، احسانی، ر. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1391. بررسی امکان استفاده از  کانال ماهی رو – قایقرو با گیاه مصنوعی و مقایسه آن با راه ماهی شیار قائم در سد لاستیکی فرح آباد. نهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه،‌ دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

هدایتی، ه.، مسعودیان، م.، احسانی، ر. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1391. بررسی کارایی عملکرد سازه های  ماهی رو  اجرا شده بر روی رودخانه تجن. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، تهران.

 

کولائیان، ع. غلامی سفیدکوهی، م. ع. ضیاءتباراحمدی، م. و داداش­زاده، ح.، 1392. تدقیق مدل هیدرودینامیک کامل جهت طراحی آبیاری نواری، اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران.

 

غلامی سفیدکوهی، م. ع. کولائیان، ع. و عزیزپور، س.، 1392. تجارب استفاده از سنجش از راه دور در مهندسی و مدیریت سیلاب، اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلاب. تهران.

 

قربانی سرهنگی، ز. غلامی سفیدکوهی، م. ع. شاهنظری، ع. و جنت رستمی، س.، 1392. برنامه­ریزی منابع آب برای تشکل­های آب­بران شبکه البرز با استفاده از مدل WEAP، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

موسی­خانی، م. غلامی سفیدکوهی، م. ع. ضیاءتباراحمدی، م. و خرسندی، ن.، 1392. شبیه­سازی تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب­زیرزمینی با روش­های زمین آمار (مطالعه موردی: اراضی شمال گرگان­رود و قره سو در استان گلستان)، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

زهری شیل­سر، س. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1392. بررسی کارایی توابع انتقالی رگرسیونی در تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک، دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان.

 

زهری شیل­سر، س. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1392. مروری بر استفاده از توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک، دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان.

 

امیری لاریجانی، س. غلامی سفیدکوهی، م. ع. ضیاءتباراحمدی، م. و جلالی­کونتایی، ن.، 1392. ارزیابی و مقایسه مدل­های NETWAT و CROPWAT جهت برآورد نیاز آبی برنج در مازندران، دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان.

 

رستمی، ف. غلامی سفیدکوهی، م. ع. شاهنظری، ع. و اکبرپور، و.، 1392. تأثیر پلیمر سوپر جاذب A200 در شرایط تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و برخی پارامترهای مورفولوژیک فلفلی قلمی تند (Capsicum frutescence)، ششمین همایش یافته­های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان.

 

کولائیان، ع. غلامی سفیدکوهی، م. ع. و ضیاءتباراحمدی، م.، 1392.ارزیابی روش­های نوین محاسباتی در برآورد تبخیر و تعرق روزانه (مطالعه موردی دشت ناز- ساری). دوازدهمین همایش ملی آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

کولائیان، ع. غلامی سفیدکوهی، م. ع. ضیاءتباراحمدی، م. و داداش­زاده، ح.، 1392. ارزیابی روش­های توسعه یافته بهینه­سازی چند سطحی به منظور برآورد پارامترهای نفوذ در آبیاری نواری، اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران.

 

حسنی، م. رائینی سرجاز، م. غلامی سفیدکوهی، م. ع. و رحیمی، س.، 1392. بررسی روند تغییرات بارندگی و خشکسالی در غرب استان مازندران. سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست. دانشگاه تهران.

 

حسنی، م. رائینی سرجاز، م. وغلامی سفیدکوهی، م. ع. 1392. بررسی تغییرات مکانی نمایه EDI با استفاده از روش های زمین آمار برای تحلیل خشکسالی در استان مازندران. دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی. دانشگاه خوارزمی.

 

رمضانی، م. عباس پلنگی، ج. و غلامی سفیدکوهی، م. ع. 1392. مکان یابی اراضی زه‌دار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی (مطالعه موردی: دشت میاندورود ساری). اولین همایش ملی زهکشی در کشاورزی پایدار. دانشگاه تربیت مدرس.

 

صالحی خشکرودی، ش. غلامی سفیدکوهی، م. ع. ضیاءتباراحمدی، م. و رمضانی، م.، 1392. توسعه توابع انتقالی برای پیش‌بینی منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از رگرسیون چند متغیره تکاملی. اولین همایش ملی زهکشی در کشاورزی پایدار. دانشگاه تربیت مدرس.

 

رستمی، ا. غلامی سفیدکوهی، م. ع. و بزانه، م.، 1393. بررسی تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت های واقع در جنوب شرق دریاچه ارومیه).چهارمینکنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی، ساری.

 

غلامی سفیدکوهی، م. ع. و کولائیان، ع.، 1393. شبیه سازی هیدروگراف سیلاب با استفاده از ترکیب مدل موجک و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: حوزه آبریز تجن). چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی، ساری.

 

حبیبی خاوه، ح. غلامی سفیدکوهی، م. ع. و رمضانی، م.، 1393. مکان یابی و تعیین سطح آب بندان ها به کمک سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت دورود ساری). چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی، ساری.

 

کولائیان، ع. و غلامی سفیدکوهی، م. ع.، 1393. شبیه سازی آبیاری شیاری با استفاده از مدل ریاضی پیشنهادی. دومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی، دانشگاه تهران. 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
GholamiSefidkouhi, M. A., Masoudian, M., Asadi, F. Z., Hedayati, H. andGharahgezlou, M., 2011.Investigation of Traditional Water Conveyance and Distribution Systems in the Atrak Catchment.ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, Tehran, Iran.

 

 

 

 

 

Masoudian, M.,GholamiSefidkouhi, M. A., Meshkavati, J. and Fendereski, N., 2011. Functioning of Garkaz Earth Dam, Gorgan Wall and Its Channel as an Ancient Flood Diversion Project. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, Tehran, Iran. 

  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
کمیته ملی آبیاری و زهکشی

جهاد دانشگاهی مرکزی-تهرانشاخه پژوهش و فناوری

داور مجلات

امور زیربنائی آب و خاک استان مازندران

ارتباط با صنعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :