فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/633f70c3a164021180f35f6b9bb0cb38.jpg
نام و نام خانوادگی : 
محمد کاظم خالصی 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
بابل 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
بیوتکنولوژی دریایی 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه واگنینگن هلند- 1387 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
شیلات 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09101000625 
تلفن محل کار : 
01513228525 
نمابر : 
01513228525 
آدرس : 
ساری- ک 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
m.khalesi@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
mk.khalesi@chmail.ir 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
زیست شناسی، اکولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 
 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
اکولوژی عمومی- اکولوژی دریا- اکولوژی پلانکتون- اقیانوس شناسی- ژنتیک عمومی - زیست شناسی آبزیان- زبان تخصصی تکمیلی- آشنایی با کامپیوتر- کاربرد رایانه در علوم شیلاتی- بیوتکنولوژی آبزیان 
 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 

- کشت سلول های باله، کبد و آبشش ماهی تاسماهی ایرانیAcipenser persicus..

- بررسي اثرات غني سازي Daphnia pulex با روغن کانولا بر رشد، بازماندگي و مقاومت به استرس در لارو ماهی سفید 

- بررسي فايلوژنيكي گونه هاي كفال ماهيان درياي خزر وخليج فارس به روشهاي مولكولي. پایان نامه کارشناسی ارشد

- بررسی مقایسه ای میزان جذب فلزات سنگین(سرب، کروم و کادمیم) در ماهیان فلس دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی پنگوسی راه راه (Pangasius hypophthalmus)

- تأثير نوع محيط كشت بر ميزان رشد، كلروفيل، و اسيد چرب ريزجلبك Nannochloropsis oculata  در فتوبيورآكتور لوله اي

- بررسي رنگدانه ها، تركيبات جاذب UV، و كيفيت آگار در ماكروجلبك Gracilaria corticata در اعماق مختلف آب هاي ساحلي چابهار

- بررسي ماكروبنتوزهاي كفزي در اطراف قفس هاي پرورشي واقع در آب هاي ساحلي كلارآباد مازندران

- بررسي تنوع، تراكم و پراكنش فصلي پلانكتون ها در ارتباط با غلظت كلروفيل a در رودخانه تجن، مصب آن و دریای خزر.

- بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تنوع و تراکم فیتوپلانکتون در آب پشت سد شهید رجایی (مازندران- ساری).

- بررسی آلودگی رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر به فلزات سنگین با روش تقطیر جز به جز

- اثر جیره‌های جلبکی  Isochrysis galbanaو Chaetoceros calcitrans بر روی میزان کاروتنوئیدهای کل  کوپه پود کالانوئید  دریای خزر Acartia clausi  در مراحل مختلف رشد

- اثر چند شکلی­های ژن  GHبر صفات رشد در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش PCR-SSCP

- بررسی اثرات شدت نور و طول دوره نوری بر عملکرد رشد و تولید مثل آرتمیا پارتنوژنز - کشت سلول های باله، کبد و آبشش ماهی تاسماهی ایرانیAcipenser persicus..
 
- بررسی اثرات غنی سازی Daphnia pulex با روغن کانولا بر رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لارو ماهی سفید 
 
- بررسی فایلوژنیکی گونه های کفال ماهیان دریای خزر وخلیج فارس به روشهای مولکولی. پایان نامه کارشناسی ارشد
 
- بررسی مقایسه ای میزان جذب فلزات سنگین(سرب، کروم و کادمیم) در ماهیان فلس دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی پنگوسی راه راه (Pangasius hypophthalmus)
 
- تأثیر نوع محیط کشت بر میزان رشد، کلروفیل، و اسید چرب ریزجلبک Nannochloropsis oculata  در فتوبیورآکتور لوله ای
 
- بررسی رنگدانه ها، ترکیبات جاذب UV، و کیفیت آگار در ماکروجلبک Gracilaria corticata در اعماق مختلف آب های ساحلی چابهار
 
- بررسی ماکروبنتوزهای کفزی در اطراف قفس های پرورشی واقع در آب های ساحلی کلارآباد مازندران  
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 

- عابدي س ز.، خالصی، م.ک.، كوهستان اسكندري س.، عابدی س.م. و دغاغله ع.ر. 1393. مقايسه تجربي انباشتگي فلز سمي سرب در ماهي فلس دار (Cyprinus carpio) و بدون فلس (Pangasius hypophthalmus) با رويكرد ديني. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری 6 (3)، 223-213

- عابدي س زينب، خالصی، محمدکاظم، كوهستان اسكندري س 1393. مقايسه ضريب انباشتگي زيستي كروم و كادميم در ماهيان فلس دار كپور معمولي و گربه ماهي راه راه. فصلنامه طب جنوب 4، 705-695

- عابدي س زينب، خالصی، محمدکاظم، كوهستان اسكندري س 1392. بررسی مقايسه اي ميزان جذب كروم در ماهيان فلس دار كپور معمولي و گربه ماهي راه راه. فصلنامه زيست شناسي جانوري تجربي، سال اول، شماره سوم، 32-25 

- عابدي س زينب، خالصی، محمدکاظم، كوهستان اسكندري س 1391. مقايسه ميزان جذب كادميم در ماهيان فلس دار كپور معمولي و گربه ماهي راه راه. فصلنامه زيست شناسي جانوري، سال 5، ش 2، 35-46

- خالصی, محمدکاظم 1388. بررسی رشد و تولید متابولیت های ثانویه با خواص دارویی در مرجان نرم همزیست سینیولاریا فلکسیبیلیس جهت استفاده در کاربردهای زیست فناوری. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دوره 1، شماره 2، 37-27.  

- عابديان عبدالمحمد، خالصي محمدكاظم‌, شكري محمد، حيدري محمدرضا. بررسي توليد مثل و رشد گاماروس درياي خزر (Pontogammarus maeoticus) در شرايط آزمايشگاهي .مجله علوم دریایی ایران –دوره دوم- شماره دوم وسوم -1382

- شریف پور, عیسی؛ یوسفیان, مهدی؛ خالصی, محمدکاظم. مطالعه چرخه تولیدمثل و بافت شناسی رسیدگی تخمک در ماهی کفال خاکستری ) Mugil cephauls ( در شرایط پرورشی. مجله علوم دریایی ایران –دوره 2- شماره 1 -1381

 

 

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

 

 1. Mehrabi F., Hazaee K. and Mohammad K. Khalesi 2015. A Study on the Specialization of Anemone Fishes Using Molecular Genetics Techniques. Global Journal of Animal Scientific Research. 3(2): 359-362.
 2. Mohammadzadeh S.; Ouraji H.; Hasantabar F.; Mohammad K. Khalesi 2014. Growth performance and thyroid hormones of Caspian kutum, Rutilus frissi, juveniles in response to dietary carbohydrate levels. International Aquatic Research 6: 1-6.
 3. Keramat Amirkolaie A., M. Darvishy Shahkolaie, S. Karimzadeh & Khalesi M. K. 2014. The potential of soya oil industry products as oil alternatives in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) diet. Aquacult Int 22:1093-1103
 4. Abedi Z., Hasantabar F., Khalesi M.K., Babaei S. 2013. Effects of Sublethal Concentrations of Cadmium, Lead and Chromium on Some Enzymatic Activities of Common Carp Cyprinus carpio. World Journal of Zoology 8 (1): 98-105.
 5. Abedi Z., Khalesi M.K., Kohestan Eskandari S. 2013. Biochemical and Hematological Profiles of Common Carp (Cyprinus carpio) under Sublethal Effects of Trivalent Chromium. Iranian Journal of Toxicology 7, 20: 782-792.
 6. Firouzbakhsh F., Abedi Z., Rahmani H., Khalesi M.K. 2013. A comparative study on some blood factors in male and female Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) broodstock from southern basin of the Caspian Sea. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 37: 320-325.
 7. Keramat Amrkolaie A., Teimouri Yansari A. and Khalesi M.K. 2013. Calculation of protein and energy requirements in beluga sturgeon (Huso huso) using a factorial approach. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 97 485–494.
 8. Esmaeili Fereidouni A., Fathi N., Khalesi M.K. 2013. Enrichment of Daphnia magna with Canola Oil and its Effects on the Growth, Survival and Stress Resistance of the Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum) Larvae. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13: 119-126.
 9. Nematzadeh M., Rezvani Gillkolaei S., Khalesi M.K., Laloei F. 2013. Molecular phylogeny of mullets (Teleosti: Mugillidae) in Iran based on mitochondrial DNA. Biochemical Genetics 51:334-340.
 10. Nematzadeh M., Rezvani Gillkolaei S., Khalesi M.K., Laloei F., Fahim A. 2013. A phylogeny analysis on six mullet (Teleosti: Mugillidae) species using PCR-sequencing method. Iranian Journal of Fisheries Sciences 12(3) 669- 679. 
 11. Abedi Z., Khalesi M.k., Kohestan Eskandari S., Rahmani H. 2012. Comparison of Lethal Concentrations (LC50 -96 H) of Cdcl2, Crcl3, and Pb (NO3)2 in Common Carp (Cyprinus carpio) and Sutchi Catfish (Pangasius Hypophthalmus). Iranian Journal of Toxicology 6(18): 672-680. 
 12. Abedi Z., Rahmani H., Khalesi M.k., Khara H. 2012. A  comparative  study  on  some  biological  parameters  in  broodstock  and juvenile kutum, Rutilus frisii kutum in the southern Caspian Sea basin. Caspian Journal of Environmental Sciences. 10, 2: 1-8.
 13. Abedi Z., Khalesi M.k., Firouzbakhsh F., Behrouzi S. and Mohammadzadeh            S. 2012. First Report of Epidermal Inclusion Cyst in Cyprinus carpio. World Journal of Fish and Marine Sciences 4(5): 467- 469.
 14. Firouzbakhsh F., Mehrabi Z., Heydari M., Khalesi M.k., Tajick M.A. 2012. Protective effects of a synbiotic against experimental Saprolegnia parasitica infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Research, 1–10
 15. Firouzbakhsh F., Noori F., Khalesi M.K., Jani-Khalili K. 2011. Effects of a probiotic, protexin, on the growth performance and hematological parameters in the Oscar (Astronotus ocellatus) fingerlings. Fish Physiol Biochem. DOI 10.1007/s10695-011-9481-4.
 16. Ebrahimi Gh., Ouraji H., Khalesi M.K., et al. 2011.  Effects of a prebiotic, Immunogen, on feed utilization, body composition, immunity and resistance to Aeromonas hydrophila infection in the common carp Cyprinus carpio (Linnaeus) fingerlings. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. DOI: 10.1111/j.1439-0396.2011.01182.x.
 17. Khalesi M.K., Beeftink, H.H., Wijffels, R.H. 2011. Energy Budget for the Cultured, Zooxanthellate Octocoral Sinularia flexibilis. Marine Biotechnoloy 13:1092–1098.
 18. Khalesi, M.K., Packo L. 2010. Partial quantification of pigments extracted from the cultured soft coral Sinularia flexibilis at varying light intensities. Biologia 65/4:681—687.
 19. Khalesi, M.K., Beeftink, H.H., Wijffels, R.H., 2009. Light dependency of growth and secondary metabolite production in the captive zooxanthellate soft coral Sinularia flexibilis. Marine Biotechnology 11: 488-494.
 20. Khalesi, M.K., Vera-Jimenez N.I., Aanen D.K., Beeftink, H.H., Wijffels, R.H., 2008. Cell cultures from the symbiotic soft coral Sinularia flexibilis. In vitro Cellular and Developmental Biology- Animal 44: 330–338.
 21. Khalesi, M.K., Beeftink, H.H., Wijffels, R.H., 2007. Flow-dependent growth in the zooxanthellate soft coral Sinularia flexibilis. J Exp Mar Biol Ecol 351, 106–113.
 

 

 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 

- اروجلو م.؛ اسماعیلی ا.؛ خالصی م.ک.؛ مسعودی اصیل  ش. اثرات شدت نور (و دوره نوری) بر اندازه سیست­های تولیدی آرتمیا پارتنوژنز. اولين کنگره ملی زیست­شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران، 1393.

- اروجلو م.؛ اسماعیلی ا.؛ خالصی م.ک.؛ مسعودی اصیل  ش. تأثیر شدت و طول دوره نوری بر اندازه ناپلیوس­های مولدین آرتمیا پارتنوژنز. اولين کنگره ملی زیست­شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران، 1393.

- اکبری ع.، خالصی م.ک.، ذوقی م.، رکابی م. مطالعه برخی پارامترهای زیست شناسی و رشد کیلکای معمولی در جنوب دریای خزر. دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران-کرج، اردیبهشت 1393

- اکبری ع.، خالصی م.ک. تأثیر رژیم نوری بر روی رشد و تغذیه قزل_آلای رنگین کمان جوان. دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران-کرج، اردی‌بهشت 1393

- اکبری ع.؛ خالصی م.ک؛ فردوسیان ع. اثر ویتامین C بر روی فاکتورهای رشد و تولیدمثل ماهیان گوپی جوان. اولين همایش آبزی­پروری نوین، گرگان، 1393.

- فیضی ش.، نصرا...زاده ساروی ح.، خالصی م.ک.، افرایی م. ع.، مخلوق آ. بررسی تغییر ساختار فیتوپلانکتونی در سد شهید رجایی. کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران- شیراز، 1393

- محتشم­زاده م.، نصرا...زاده ساروی ح.، خالصی م.ک. ارزیابی آلودگی روی با شاخص تجمع ژئوشیمیایی مولر در رسوبات سطحی سواحل جنوبی دریای خزر. کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران- شیراز، 1393

- محتشم­زاده م.، خالصی م.ک.، نصرا...زاده ساروی ح.، نجف­پور ش. ارزیابی آلودگی سرب با شاخص تجمع ژئوشیمیایی مولر در رسوبات سطحی سواحل جنوبی دریای خزر. دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، 1393

- برنجکار ن.، خالصی م. ک.، رحیمی ق.، فرهادی ا. اثر چندشکلی­های ژن GH-1 بر رشد ماهی سفید. اولین کنگره بین­المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، 1393.

- برنجکار ن.، خالصی م. ک.، رحیمی ق.، فرهادی ا. اثر چندشکلی­های ژن GH-1 بر رشد ماهی کپور معمولی. اولین کنگره بین­المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، 1393.

- اندرز ف.، خالصی م.ک؛ افرايي م.ع.، سليماني رودي ع. بررسي تراكم و زيتوده فون ماكروبنتيك آب هاي ساحلي كلارآباد مازندران. همایش ملی علوم جانوران آبزی- دانشگاه گيلان، 7-5 شهريور 92

- نوبخت آهي م.؛ خالصی م.ک؛ اسماعيلي ا.؛ جاني خليلي خ. تأثير سطوح مختلف غذايي جلبك Chaetoceros calcitrans روي مقدار كاروتنوئيد كل كوپه پود دریای خزر Acartia clausi با حلال هاي مختلف. اولين همایش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي، تهران، 1392.

- نوبخت آهي م.؛ خالصی م.ک؛ اسماعيلي ا.؛ جاني خليلي خ. تأثير سطوح مختلف غذايي جلبك Chaetoceros calcitrans روي مقدار كاروتنوئيد كل كوپه پود دریای خزر Acartia clausi در مراحل مختلف رشد. اولين همایش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي، تهران، 1392.

 - عبيدي زادگان م.؛ خالصی م.ک؛ اژدري د. تغييرات رنگدانه هاي جلبك آگاروفيت Gracilaria corticata در اعماق مختلف آبهاي ساحلی چابهار. اولين همایش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي، تهران، 1392.

- عبيدي زادگان م.؛ خالصی م.ک؛ اژدري د. برآورد چهارماهه تركيبات جاذب اشعه فوق بنفش در جلبك آگاروفيت Gracilaria corticata  در اعماق مختلف آبهاي ساحلی چابهار. اولين همایش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي، تهران، 1392.

- نعمت زاده م.؛ رضوانی گیل کلایی س.؛ خالصی م.ک.؛ لالویی ف. بررسی فیلوژنتیکی 6 گونه از کفال ماهیان آب های ایران به روش مولکولی PCR-sequencing با استفاده از نشانگر mtDNA. پوستر ارائه شده در اولین همایش ملی آبزی پروری ایران، بندر انزلی، 1390  

- عابدی س.ز.؛ خالصی م.ک؛ کوهستان اسکندری س. مقایسه ی ساختار و عملکرد پوست در ماهیان فلس دار و بدون فلس. پوستر ارائه شده در اولین همایش ملی آبزی پروری ایران، بندر انزلی، 1390

- فاضلي س.؛ خالصی م.ک؛ پوركاظمي م.؛ نوروز فشخامي م.ر. كشت اوليه سلول هاي باله دمي تاسماهي ايراني Acipencer percicus. هفتمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ایران، تهران، 1390.  

- خالصی م.ک.؛ جانی خلیلی خ. ارزیابی مقدماتی از کاروتنوئیدهای سیست و ناپلیوس آرتمیای دریاچه ارومیه با کاربرد حلال های مختلف. پوستر ارائه شده در دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان کشور، تهران، 1389 

- خالصی م.ک.؛ شیردل دارابی ا. مروری بر پژوهش های ژنتیک و بیوتکنولوؤی آبزیان شیلاتی در ایران. پوستر ارائه شده در دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان کشور، تهران، 1389 

- عطاران ا.، خالصی م. ک.، وجود زاده ح. بررسی تأثیر غلظت های مختلف مس بر روی رشد جلبک تک سلولی Nannochloropsis sp... پوستر ارائه شده در نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران، چابهار 1389.       

- خالصی م. ک. بررسی رشد و تولید متابولیت های ثانویه با خواص دارویی در گونه ای از مرجان نرم همزیست. سخنرانی در ششمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ایران، تهران، 1388.

 

 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
1- Khalesi, M.K., Beeftink, H.H., Wijffels, R.H. The soft coral Sinularia flexibilis: potential for drug development. Advances in coral husbandry in public aquaria, Arnhem, the Netherlands, 2008.
 
2- Netherlands Biotechnology Congress (poster presentation) Ede, the Netherlands, 2006.        
 
3- Dutch Coral Research Symposium Amsterdam, the Netherlands, 2007.
 
4- EAZA Research Conference (oral presentation), Poznan, Poland, 2007. 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
1- کارگاه آموزشی خزرشناسی. مرکز ملی اقیانوس شناسی. تهران- 1380
 
2- کارگاه آموزشی کاربرد فناوری هسته ای درعلوم کشاورزی و زیستی. پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی هسته ای. کرج-1388 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
- زیست شناسی ماهیان پرورشی (در دست انتشار)
 
     - دستکاری ژنتیکی آبزیان
 
- Khalesi, M.K. (2015) Chapter 7: Corals. In: Kim, Se-Kwon ed. Springer Handbook of Marine Biotechnology. Springer Press. 179-217.
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
کارشناس آزمایشگاه- مسئول و مدرس آزمایشگاه زبان- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات : 
کارگاه های تخصصی خارج از کشور:
 
1- Techniques for writing and presenting a scientific paper. (4 days), Wageningen, the Netherlands, 2007.
 
 2- Project and Time Management. (4 days), Wageningen, theNetherlands ,2007.