فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/mr.tatian/tatian.jpg
نام و نام خانوادگی : 
محمدرضا طاطیان 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
بهشهر 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
منابع طبیعی- علوممرتع 
محل و سال اخذ مدرک : 
تهران-1388 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
مرتع و آبخیزداری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01513822574 
نمابر : 
01513822575 
آدرس : 
ساری، کیلومتر9جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
m.tatian@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
mr_t979@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
اکولوژی مرتع

 

مدیریت اکوسیستم های مرتعی

 

روابط خاک و پوشش گیاهی

 

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
کارشناسی: اکولوژی مرتع- کارتوگرافی- ارزیابی خاک و اراضی- خاک های مناطق خشک و نیمه خشک

 

کارشناسی ارشد: جامعه شناسی گیاهی- رابطه آب ، خاک و گیاه

 

دکترا: تغذیه دام در مرتع- موجودات زنده اکوسیستم های مرتعی

 

  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
مقایسه خصوصیات خاک و پوشش گیاهی در مراتع تحت چرای دام اهلی و حیات وحش (استان یزد)

 

مقایسه ترسیب کربن در گونه های مختلف گیاهی در دو منطقه قرق و چرا شده(مراتع ییلاقی بهشهر)

 

بررسی اثر عوامل فیزیوگرافی و خاک بر غنا و تنوع گیاهی (مراتع شهرستان ملایر)

 

اثر عوامل محیطی بر استقرار و پراکنش پوشش گیاهی در مراتع ییلاقی سه هزار تنکابن

 

بررسی اثر آتش بر تغییرات خاک و پوشش گیاهی در مراتع مشجر و غیرمشجر کرمانشاه 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
ررسی اثر عناصر سرب و مس بر جوانه زنی و رشد بذور گونه های مرتعی چاودار کوهی و ماشک گرمسیری

 

بررسی تغییرات کیفیت علوفه چهار گونه مرتعی از دو جنس شبدر و یونجه

 

بانک اطلاعاتی گونه های جاذب عناصر سنگین

 

مقایسه ترسیب کربن در سه تیپ علفی، بوته ای و درختچه ای در منطقه میانکاله

 

بررسی اثر آتش بر تغییرات خصوصیات خاک در اراضی مرتعی و تبدیل شده به زرراعت در منطقه جلگه ای بهشهر

 

بررسی روند تجزیه لاشبرگ درگونه های مرتعی 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1. بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر، 1382، مجله علمی پژوهشی منابع طبیعی ایران، جلد 56، شماره 1، 131-142.

 

2. بررسی ارتباط خاک با پوشش گیاهی در مراتع ییلاقی حاجی کرد بهشهر، 1385، پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر.

 

3. بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های مارنی با اجتماعات گیاهی (مطالعه موردی: دشت بیرجند)، 1388، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان، جلد 16، شماره 4، 481-492.

 

4. تعیین گروه های اکولوژیک گیاهی بر اساس عوامل اقلیمی در مراتع ییلاقی بهشهر، 1387، مجله علمی پژوهشی مرتع، جلد5، شماره 1، 35-46.

 

5. مطالعه گیاهان سمی و اثرات آن بر دام، 1388، فصلنامه پژوهش های علوم دامی کشور، شماره 8، 1-8.

 

6. تعیین گونه های گیاهی معرف برخی خصوصیات خاک در مراتع کوه نمک قم با استفاده از تکنیک رسته بندی، مجله علمی پژوهشی محیط شناسی.

 

7. دستیابی به کشاورزی پایدار با استفاده از فناوری های نوین، 1387، مجله علمی خوشه، سال پنجم، شماره ضمیمه91(49)، 40-44.

 

8. شبدر برسیم گونه ای مناسب جهت تأمین علوفه در مناطق قشلاقی استان مازندران، 1389، مجله زیتون، شماره 213، دی و بهمن، صفحات 59-62

 

9. مروری بر گونه های گیاهی آبزی به عنوان جاذب عناصر سنگین در اکوسیستم های آبی شمال ایران، 1388، تالاب، شماره دوم، 81-90.

 

10. بررسی اثر شرایط فیزیوگرافی بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع در حوزه آبخیز هراز، 1387، فصلنامه تخصصی علوم و فنون منابع طبیعی، سال سوم، شماره 2، 17-33.

 

11. بررسی اثر بهره برداری بر تغییرات پوشش گیاهی در منطقه میانکاله، 1388، فصلنامه تخصصی علوم و فنون منابع طبیعی، سال چهارم، شماره اول، 89-101. 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
1. Effect of Grazing on Chemical Soil Properties And Vegetation Cover (Case StudyL: Kojour Rangelands, Noushahr, Iran), 2007, Pakistan Journal of Biological Science, 10(24): 4391-4398.

 

2. The Comparison of Plant Species Diversity in Understory Ramnus–Punica and Grazed Area (Case study: Miankaleh of Behshahr), 2009, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 6(6): 670-674.

 

3 Vegetation Analysis in Rangelands of Lasem, Iran, 2010, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 7(4): 397-401.

 

4. Effect of soil and physiographic factors on ecological plant groups in the eastern Elborz mountain rangeland of Iran, 2010, Grassland Science, 56(2): 77-86.

  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
1. نقش زنان روستایی و عشایری در تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی و ارائه راهکارهای خرد و کلان، 29 فروردین1386، اولین همایش علمی نقش زنان روستایی در کاهش ضایعات فرآورده های کشاورزی، دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی، تهران- کامل

 

2. بررسی تأثیر خصوصیات خاک در تعیین گروه های اکولوژیک گیاهی در مراتع ییلاقی البرز، 4 تا 6 شهریور 1386، دهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه تهران- کامل

 

3. مقایسه خصوصیات خاک در دو منطقه تحت چرای طبیعی و تخریب یافته، 4 تا 6 شهریور 1386، دهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه تهران- کامل

 

4. مطالعه ارتباط خصوصیات شیمیایی خاک های مارنی با پوشش گیاهی در شهرستان بیرجند، 4 تا 6 شهریور 1386، دهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه تهران- کامل

 

5. زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری، 4 تا 5 شهریور 1386، اولین کنگرهGIS  شهری، دانشگاه شمال، آمل- کامل

 

6. بررسی برخی عوامل موثر بر ناپایداری خاک در استان مازندران، 25 و 26 مهر 1386، دومین همایش کشاورزی بوم شناختی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - چکیده

 

7. معرفی درختان و درختچه های دارویی جنگل های مرکزی مازندران، 2و 3 آبان 1386، سومین همایش گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران- چکیده

 

8. مشارکت و اشتغال زنان در منابع طبیعی، 27 آذر 1386، اولین همایش ملی جوانان، اشتغال و منابع طبیعی، دانشگاه تهران- چکیده

 

9. بررسی و شناسایی مهمترین آلاینده های خاک در استان مازندران، 11 و 12 دی 1386، اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست، دانشگاه تهران- چکیده

 

10. بررسی علل اجتماعی موثر بر اجرای طرح خروج دام از جنگل (مطالعه موردی: شرق استان مازندران)، 19 اسفند 1386، همایش منطقه ای جنگل های شمال کشور و صنایع وابسته، تنگناها و راهکارها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس- کامل

 

11. ارزیابی شاخص های توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط زیست در استان مازندران، 13 و 14 اسفند 1386، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کردستان- چکیده

 

12. جایگاه تنوع گونه ای در مدیریت مراتع جلگه ای میانکاله مازندران،13 و 14 اسفند 1386، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کردستان- چکیده

 

13. شناسایی و معرفی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی سوادکوه مازندران،13 و 14 اسفند 1386، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کردستان- چکیده

 

14. توانایی شاخص NDVI سنجنده TM در تخمین تولید علوفه (مطالعه موردی:مراتع لاسم هراز)، 13و14اسفند 1386، دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کردستان- چکیده

 

15. ارزیابی آلودگی ناشی از عناصر سنگین در حوزه تجن، خرداد ماه 1387، دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران- چکیده

 

16. ارزیابی نظام بهره برداری دام به دو شیوه سنتی و صنعتی، 26 اردیبهشت 1387، دومین همایش راهکارهای توسعه ی کشاورزی شهرستان ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه- کامل

 

17. بررسی روابط عناصر اقلیمی با پوشش گیاهی مراتع در حوزه آبخیز لاسم هراز، 25 و 26 اردیبهشت 1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران، ساری- کامل

 

18. بررسی ویژگی های گونه های اسانس دار حوزه آبخیز تجن ساری، 25 و 26 اردیبهشت 1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران، ساری- کامل

 

19. بررسی تغییرات ترکیب گونه ای تحت تأثیر شدت های چرایی متفاوت (مطالعه موردی: مراتع جلگه ای میانکاله)، 25 و 26 اردیبهشت 1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران، ساری- کامل

 

20. مطالعه فلور، تعیین شکل زیستی و طول عمر بیولوژیک رستنی های منطقه لاسم (حوضه آبخیز هراز)، 25 و 26 اردیبهشت 1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران، ساری- کامل

 

21. بررسی و مقایسه تغییرات رشد 5 گونه لگوم علوفه ای در مناطق جلگه ای خزر، 25 و 26 اردیبهشت 1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران، ساری- کامل

 

22. تعیین رابطه فرسایش خاک و پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک دورسنجی، 25 و 26 اردیبهشت 1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم- های خزری دانشگاه مازندران، ساری- کامل

 

23. بررسی توانمندسازی جوامع محلی در حفاظت از تنوع زیستی اکوسیستم های ساحلی (مطالعه موردی: تالاب میانکاله)، 25 و 26 اردیبهشت1387، اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران، ساری- کامل

 

24. شناسایی و معرفی رستنی های مراتع کوهستانی کیاسر ساری، 23 تا 25 مرداد 1387، اولین همایش زیست شناسی گیاهی، دانشگاه پیام نور تالش- چکیده

 

25. ارزیابی شدت چرا بر میزان نفوذپذیری اراضی مرتعی پارک ملی گلستان، 3 و 4 شهریور 1387، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، دانشگاه مازندران، بابلسر- کامل

 

26. استفاده از گیاهان به عنوان شاخصی در درمان بیماری (مطالعه موردی: گیاهان دارویی بلده نور)، 3و 4شهریور 1387، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، دانشگاه مازندران، بابلسر- کامل

 

27. توسعه پایدار روستایی با بهره گیری از توانمندی های زنان روستایی مازندران، 3 و 4 شهریور 1387، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، دانشگاه مازندران، بابلسر- کامل

 

28. خواص درمانی، ترکیبات شیمیایی و قسمت های مورداستفاده گیاهان دارویی مراتع کوهستانی البرز مرکزی، 3 و 4 شهریور 1387، اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، دانشگاه مازندران، بابلسر- کامل

 

29. آلودگی آب رودخانه تجن تهدیدی بر کشاورزی پایدار، 28 تا 30 مرداد 1387، دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج- چکیده

 

30. عوامل محدودکننده کشاورزی پایدار در استان مازندران، 28 تا 30 مرداد 1387، دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج- چکیده

 

31. مطالعه فلور گیاهان مراتع ییلاقی بلده نور، 1387، اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- چکیده

 

32. پتانسیل فلور دارویی اکوسیستم مرتعی منطقه املا هراز، 23 آذر 1387، چهارمین همایش داخلی گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان- چکیده

 

33. بررسی گونه های آبزی جاذب عناصر سنگین در اکوسیستم های آبی شمال ایران،14 و 15 اسفند 1387، اولین همایش ملی تالاب های ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- کامل

 

34. بررسی گونه های گیاهی مراتع ییلاقی البرز شرقی، 19 اسفند 1387، نخستین همایش ملی دانشجویی مرتع و مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه نهران- کامل

 

35. ارزیابی طرح های تعادل دام و مرتع در شیوه های مختلف دامداری در استان مازندران، 19 اسفند 1387، نخستین همایش ملی دانشجویی مرتع و مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه نهران- کامل

 

36. بهره برداری چند منظوره از مراتع در جهت تحقق مدیریت جامع حوزه آبخیز (مطالعه موردی، مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر، استان مازندران)، 2 و 3 اردیبهشت 1388، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محور مدیریت پایدار بلایای طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- کامل

 

37. نگاهی به توانمندی های زنان روستایی جهت دستیابی به توسعه پایدار، 30 اردیبهشت 1388، نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه- کامل

 

38. بررسی نقش مهاجرت در توسعه پایدار روستایی، 30 اردیبهشت 1388، نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه- کامل

 

39. مطالعه گونه های مرتعی جهت بررسی گیاه پالایی عناصر آلاینده خاک در استان مازندران، 18 و 19 خرداد 1388، سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران- چکیده

 

40. مطالعه اثرات انواع بهره برداری بر هدر رفت عناصر غذایی خاک در مراتع کوهستانی مازندران، 21 تا 24 تیر 1388، یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- کامل

 

41. مطالعه اثر توأم بهره برداری و توپوگرافی بر خصوصیات فیزیکی خاک در مراتع البرز مرکزی، 21 تا 24 تیر 1388، یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- کامل

 

42. مقایسه هدر رفت خاک تحت شرایط اکولوژیک و تغییر کاربری در زیرحوزه های آبخیز تالار مازندران، 21 تا 24 تیر 1388، یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- کامل

 

43. بررسی اثرات مخرب ناشی از فعالیت های انسانی بر محیط زیست در استان مازندران، 25 تا 29 مهر 1388، سومین همایش مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران- کامل

 

44. مطالعه درختان و درختچه های جاذب فلزات سنگین در نواحی خزری،  25 تا 29 مهر 1388، سومین همایش مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران- کامل

 

45. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر میزان تلفات محصولات کشاورزی در استان مازندران، 20 آبان 1388، چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران- کامل

 

46. نقش مدیریت در توسعه روستایی، 17 دی 1388، همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع وابسته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر- کامل

 

47. ارزیابی تنش خشکی بر جوانه زنی بذر شبدر برسیم در شرایط آزمایشگاهی، 8 و 9 بهمن 1388،  اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند- کامل

 

48. بررسی نقش برخی از عوامل محیطی و کاربری اراضی بر میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تالار)، 22 تا 24 اردیبهشت 1389، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- کامل

 

49. بررسی میزان مصرف کودها و سموم شیمیایی در استان مازندران و ارائه راهکارهایی جهت کنترل آن، 22 تا 24 اردیبهشت 1389، دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- کامل

 

50.  اثر استرس شوری و عمق خاک بر رویش گونه علوفه ای شبدر، 29 اردیبهشت 1389، همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در زراعت و نانوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران- کامل

 

51. بررسی عملکرد اندام های هوایی در کاهش آلودگی و جذب فلزات سمی، 28 و 29 مهرماه 1389، اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان- چکیده

 

52. ارزیابی مکانیزم های جذب عناصر آلاینده محیط توسط گونه های مرتعی، آبان ماه 1389، چهارمین همایش مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران- کامل

 

53. بررسی نقش اندام های زیرزمینی گیاهان در کاهش میزان عناصر سنگین خاک و اثر آن بر پاکسازی محیط، آبان ماه 1389، چهارمین همایش مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران- کامل

 

54. بررسی توانایی خانواده پروانه آسا در پالایش محیط طبیعی، آبان ماه 1389، چهارمین همایش مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران- کامل

 

55. بررسی گونه های دارویی حوزه آبخیز لاسم هراز، اسفندماه 1389، همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- چکیده

 

56. ارزیابی تنوع گونه های دارویی در منطقه قرق و تحت چرا در منطقه جلگه ای میانکاله، اسفندماه 1389، همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- چکیده

 

57. ارزیابی خواص دارویی گونه های علفی و چوبی مناطق ییلاقی زیرآب سوادکوه، اسفندماه 1389، همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- چکیده

 

58. برآورد میزان ترسیب کربن در خاک و اندام های گونه Punica granata در منطقه دشتی میانکاله، اردیبهشت ماه 1390، پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، دانشگاه کردستان - چکیده

 

59. ارزیابی پتانسیل ذخیره کربن جهت کاهش آلودگی محیطی در دو گونه یکساله و چندساله، خردادماه 1390، اولین همایش ملی محیط زیست و آلاینده ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- کامل

 

60. نقش خاک در توسعه پایدار اکوسیستم مرتعی سرخ آباد سوادکوه، خردادماه 1390، همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- کامل

 

61. تعادل دام و مرتع راهکاری در جهت مدیریت پایدار مراتع ییلاقی سوادکوه (مطالعه موردی: مرتع کلاله سرخ آباد)، خردادماه 1390، همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- کامل 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 

1. Investigation of Some Affecting Climatic Factors on Distribution of Plant Societies in Eastern Alborz (Ir-Iran), 2008, International Grassland and Rangeland Congress, China

 

2. Effect of Grazing Intensity on Vegetation Cover and Soil Properties in Central Alborz,  2008, International Grassland and Rangeland Congress, China

 

3. Rangeland Use Changing Effect on soil Infiltration in Northeastern of Iran,  2008, International Grassland and Rangeland Congress, China

 

4. Investigation of Physiographic Factors Role on Plant Species Diversity in Mountainous Rangelands of Central Alborz, 2008, The First European Conference of Iranian Scientists in Agricultural & Natural Sciences, Paris, France

 

5. An Investigation of Some Effective Factors o Production Wastage, The way to Access of Agricultural Sustainable Development in Mazandaran, 2008, The First European Conference of Iranian Scientists in Agricultural & Natural Sciences, Paris, France

 

6. Investigation of Distribution, Properties and Composition of Medicinal Woody Plants in Mazandaran Province, 2008, The First European Conference of Iranian Scientists in Agricultural & Natural Sciences, Paris, France

 

7. Investigation of plant diversity in Khazar coastal habitat (Case study: Miankaleh biosphere reserve, Iran), 20-22 October 2009, International Workshop on Integrated Coastal Zone Management, Izmir, Turkey

 

8. Investigation of effective factors on sustainability of environment and natural resources in North of Iran, 26-28 October 2009, International Conference on Emerging Technologies in Environmental Science and Engineering, Aligrah University, India

 

9. Purgation of heavy elements by phytoextraction mechanism (Case study; Mazandaran province in Iran), 26-28 October 2009, International Conference on Emerging Technologies in Environmental Science and Engineering, Aligrah University, India

 

10. Survey of local communities for conservation of Miankaleh wetland in Mazandaran province, 26-28 October 2009, International Conference on Emerging Technologies in Environmental Science and Engineering, Aligrah University, India.

 

11. Identification of Plant Species Potential for Multiple Use of Rangeland (Case Study: Summer Rangeland of Chalav-Amol), 2-8 April 2011, International Rangeland Congress, Argentina.

 

12. A Study of Relief Effect on Grazing in Summer Rangelands of Mazandaran Province, 2-8 April 2011, International Rangeland Congress, Argentina.

  
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 

 

 

کاربرد GIS در منابع طبیعی، 1381، کارگاه آموزشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران، ساری

 

 

کاربردهایGIS  در مدیریت شهری و شهر الکترونیکی، 1386، کارگاه آموزشی همایش GIS شهری، دانشگاه شمال، آمل

 

 

مدیریت بحران و شریان های حیاتی با ابزارهای GIS، 1386، کارگاه آموزشی همایش GIS شهری، دانشگاه شمال، آمل

 

 

کاربردهایGIS  در طرح های منطقه ای، جامع، تفصیلی و هادی، 1386، کارگاه آموزشی همایش GIS شهری، دانشگاه شمال، آمل

  
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
مدیر اجرایی کارگاه آموزشی مهندسی جنگل و سیاست های کلان، 1386، دانشکده منابع طبیعی ساری * عضو کمیته اجرایی اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، 1387، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران * عضو انجمن مرتع داری ایران * عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، 1389، پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه مازندران * عضو انجمن مرتع داری ایران * عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران  
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :