فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/m.hadadinejad/hadadinejad.jpg
نام و نام خانوادگی : 
مهدی حدادی نژاد 
نام پدر : 
عباس 
محل تولد : 
شیراز 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه تهران 1392 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
مهندسی علوم باغبانی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
01133687564 
نمابر : 
01133687564 
آدرس : 
ساری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساختمان هشت واحدی اتاق 806 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
m.hadadinejad@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
mehdihadadi@gmail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
فیزیولوژی و اصلاح (کلاسیک و مولکولی) درختان میوه و میوه های ریز 

  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
مدرس سابق دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ در مقطع کارشناسی

 

مدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درمقطع کارشناسی از سال 1391  
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
ثر  اسید ان فنیل فتالامیک  (سینرژیست اکسین) روی تشکیل میوه و پارامترهای کیفی میوه انگور 1390  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
معرفی ژنوتیپ­های بیدانه بدست آمده از تلاقی برخی ارقام بیدانه و دانه­دار انگور           مجله علوم کشاورزی ایران   1387

 

ارزیابی مولکولی و مورفولوژیکی والدین و برخی نتاج برتر حاصل از تلاقی بین انگورهای دانه­ دار و بیدانه به منظور تعیین رابطه والدین ـ نتاج آنها            مجله علوم باغبانی ایران       1388

 

تعیین والدین ژنوتیپ­های انگور بیدانه از طریق رویکردهای انتساب مبتنی بر درست نمایی          مجله علوم و فنون باغبانی ایران            1388

 

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های بادام و تعیین فاصله بین 16 منطقه جمع‌آوری نمونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD   مجله علوم باغبانی ایران        1390

 

اثر  اسید ان فنیل فتالامیک  (سینرژیست اکسین) روی تشکیل میوه و پارامترهای کیفی حبه های انگور        مجله علوم باغبانی ایران       1391

 

غربالگری اولیه  مورفولوژیکی 698 ژنوتیپ انگور بر اساس تحمل به خشکی برای انتخاب پایه   مجله علوم باغبانی ایران       1392

 

بررسی رابطه های ژنتیکی نمونه های انگور ایرانی وخارجی کاندید برای پایه با استفاده از نشانگر های ریزماهواره    مجله علوم و فنون باغبانی انجمن علوم باغبانی ایران 1392  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Application of SSR Markers for Characterization of Genetic Diversity within Iranian Grapevine Cultivars (‘Askari’ and ‘Keshmeshi’), Horticulture, Environment, and Biotechnology,    2010

 

Genealogy and molecular diversity of Iranian grapevine progenies,JAST,      2011

 

Qualitative and Quantitative Traits of Progenies from Control Crosses between Iranian Seeded and Seedless Grapevine,Acta Horticutureae,        2011

 

The effect of drought stress on photosynthetic traits and certain gene expression of some Iranian grapevine candidate rootstocks,Acta Horticutureae,        2014

 

Fruit set and seed traits affected by N-phenyl-phetalamic acid in four grapevine )Vitis vinifera L.) cultivars,Vitis Germany, 2014  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
توارث ژنتیکی بیدانگی استنوسپرمی در انگور با تلاقی کنترل شده    دهمین کنگره ژنتیک ایران    پوستر،  چاپ در چکیده مقالات           تهران، 1- 3 خرداد 1387

 

بکارگیری روش کشت تخمک در اصلاح انگور   دهمین کنگره ژنتیک ایران    پوستر،  چاپ در چکیده مقالات           تهران، 1- 3 خرداد 1387

 

اثر تیمارهای تابش نور و هیپوکلریت سدیم بر ژل آگارز و محلول حاوی اتیدیوم بروماید  دهمین کنگره ژنتیک ایران    پوستر،  چاپ در چکیده مقالات            تهران، 1- 3 خرداد 1387

 

راههای افزایش ایمنی در آزمایشگاه¬های آموزشی ـ پژوهشی (دانشجویی)       دهمین کنگره ژنتیک ایران    پوستر،  چاپ در چکیده مقالات            تهران، 1- 3 خرداد 1387

 

ارزیابی مولکولی و تعیین والدین ژنوتیپ¬های برتر حاصل از تلاقی بین انگورهای دانه دار و بیدانه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ارائه شفاهی،  چاپ در چکیده مقالات    رشت،22-25 تیرماه 1388

 

اصلاح انگور در ایران برای مصارف تازه خوری و کشمشی           ششمین کنگره علوم باغبانی ایران        کلیدی، ارائه شفاهی،  چاپ در چکیده مقالات            رشت،22-25 تیرماه 1388

 

تعیین والدین ژنوتیپ¬های انگور بیدانه از طریق رویکردهای انتساب مبتنی بر درست نمایی        ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران      ارائه شفاهی،  چاپ در چکیده مقالات    تهران,22-24 مرداد 1388

 

اثر اسید ان فنیل فتالامیک (سینرژیست اکسین) روی تشکیل میوه و پارامترهای کیفی حبه های انگور          هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران            پوستر،  چاپ در چکیده مقالات           اصفهان,17-14 شهریورماه 1390

 

غربالگری اولیه 800 ژنوتیپ انگور برای انتخاب پایه های متحمل  به خشکی بر اساس صفات مورفولوژیکی اختصاصی         هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران        پوستر،  چاپ در چکیده مقالات           اصفهان,17-14 شهریورماه 1390

 

بررسی روابط ژنتیکی نمونه های انگور ایرانی و خارجی کاندید برای پایه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره          دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران            پوستر،  چاپ در چکیده مقالات           تهران، 3-1 خردادماه 1390

 

بررسی نتایج استخراج آر ان آ و مقدمات بیان ژن های مقاومت چهاررقم کاندید پایه انگور ایرانی (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی            دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران          شفاهی،  چاپ در چکیده مقالات          تهران، 3-1 خردادماه 1390

 

اثر فسفیت پتاسیم روی برخی از عوامل رشد، لقاح، عملکرد و خصوصیات میوه ارقام مختلف انگور(Vitis vinifera L.)           اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش شفاهی،  چاپ در چکیده مقالات          ملایر، شهریور 1391

 

غربالگری ژنوتیپ¬های انگور برای یافتن پایه متحمل به خشکی با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک، روابط ژنتیکی، شاخص-های فیزیولوژیک و مولکولی هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران       شفاهی،  چاپ در چکیده مقالات          همدان، 7-4 شهریورماه1392

 

احداث کلکسیون تحقیقاتی تمشک سیاه در منطقه شرق مازندران      پوستر،  چاپ در چکیده مقالات    اردبیل، 30-29 مرداد ماه 1393

 

بررسی صفات رویشی تمشک سیاه در سه منطقه از شرق مازندران     پوستر،  چاپ در چکیده مقالات    اردبیل، 30-29 مرداد ماه 1393 

  
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
Investigation of qualitative and quantitative traits on progenies from control crosses between Iranian seeded and seedless grapevine         28th International Horticultural Congress          Lisbon, Portogul,2010

 

Evaluation of genetic relationship between Iranian candid genotypes and rootstocks cultivars using microsatellite markers            II International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2012 Poster, Angers, France,2012

 

Basic screening of 800 grapevine genotypes based on morphological traits related to drought tolerance for selecting rootstock          II International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2012 Angers, France,2012

 

Estimation of genetic diversity in some Iranian almond genotypes using morphological and molecular markers   II International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2012   Poster, , Angers, France,2012

 

Effect of potassium phosphite on some growth factors, fertility, yield and fruit characteristic of different grape (Vitis vinifera L.) cultivars       IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology           , La Serena, Chile,2013

 

The effect of drought stress on photosynthetic traits and certain gene expression of some Iranian grapevine candidate rootstocks        6th International Phylloxera Symposium           Poster, Bordeaux-France, 2013 

  
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
فیزیولوژی، اصلاح و تولید انگور     1393    انتشارات دانشگاه تهران    

  
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :