فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/va.babaii/babaeizad.jpg
نام و نام خانوادگی : 
ولی ا... بابائی زاد 
نام پدر : 
 
محل تولد : 
بابل 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
گیاهپزشکی 
محل و سال اخذ مدرک : 
آلمان 2009 
مرتبه علمی : 
استاد یار 
گروه آموزشی : 
گیاه پزشکی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
 
تلفن محل کار : 
نمابر : 
آدرس : 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی 578 ساری 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
v.babaeizad@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
رقیه ابراهیمی، حشمت اله رحیمیان، ولی اله بابایی زاد و ناهید معروف زاده (1389). پراگندگی زانتوموناس عامل لکه زاویه ای  توسکا در استان های مازندران و گلستان. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص 397.

معصومه سلطانی،  عبداله فولاد وند، حشمت­اله رحیمیان، ولی­اله بابایی­زاد (1389). وقوع بیماری خوشه صمغی جو درایران. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 429.

معصومه سلطانی،  حشمت­اله رحیمیان، ولی­اله بابایی­زاد (1390). تعیین ویژگی های فنوتیپی و ژنتیکی باکتری های عامل خوشه صمغی گندم و جو در مناطق مختلف کشور. بیماری های گیاهی47 :2 : 5 31.  (گزارش کوتاه علمی).


 


عظیم قاسم نژاد و ولی اله بابایی زاد ( 1390).  رشد رویشی و میزان کافئیک اسید برگ کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) تحت تاثیر قارچ مایکوریز Piriformospora indica . مجله پژوهش های تولید گیاهی. شماره1: صفحات 133-  140.


5-      محمد سیاری، ولی­الله بابایی­زاد، حشمت­الله رحیمیان، سید جعفر نصیری. (1390) وقوع بیماری شانکر ساقه کلزا ناشی از Rhizoctobnia solani در ایران.  هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران/ ایران.

6-      فاطمه اسدى٬ ولی اله بابایی زاد، شاهپور ابراهیم نژاد، مهدی پیر نیا ( 1390). مرگ سلولی برنامه ریزی شده و محکم شدن دیواره سلولی جوابهای غالب در برخی ارقام جو کشور مقاوم به قارچ عامل سفیدک سطحیBlumeria graminis f.sp.hordei    . اولین کنگره ملی کشاورزی پایدار. قم/ایران


رقیه ابراهیمی ، حشمت‌اله رحیمیان، ولی‌اله بابایی زاد و ناهید معرف زاده (1390) بررسی تنوع ژنتیکی زانتوموناس عامل لکه‌ زاویه‌ای توسکا در استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از BOX-PCR و REP-PCR . بیماری های گیاهی47 :2 : 191 .  (گزارش کوتاه علمی).

فاطمه صادقی، حشمت اله رحیمیان و ولی اله بابایی زاد (1390). بقای رو رستی Pseudomonas viridiflava و جدایه های مشابه عامل بیماری یا همراه بلاست مرکبات روی علف های هرز غالب باغ های مرکبات مازندران. بیماری های گیاهی47 :2 : 187 .  (گزارش کوتاه علمی).

رقیه ابراهیمی، حشمت اله رحیمیان، ولی اله بابایی زاد و ناهید معروف زاده (1390). بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های باکتری Xanthomonas عامل لکه‌ زاویه‌ای توسکا در استان‌های مازندران و گلستان به روش ERIC-PCR . هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران/ ایران.


 


 معصومه سلطانی، حشمت­اله رحیمیان، ولی­اله بابایی­زاد (1390) بررسی تنوع ژنتیکی جدایه­های  Rathayibacter triticiو R. iranicus عامل خوشه صمغی گندم در استان­های اصفهان و خوزستان و با استفاده از ERIC-PCR . هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

معصومه سلطانی، حشمت­اله رحیمیان، ولی­اله بابایی­زاد (1390) ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه­های Rathayibacter iranicus عامل خوشه صمغی گندم در استان­های اصفهان و فارس با REP-PCR . هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران/ ایران.

فاطمه اسدی، ولی اله بابایی زاد، شاهپور ابراهیم نژاد و مهدی پیرنیا (1390) درجه  بالای مقاومت در برخی ارقام جو کشور به قارچ Blumeria graminis f. sp. hordei . نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی. قم/ ایران.

سید حسین موسوی، ولی اله بابایی زاد ، بهرام شریف نبی ، محمد علی تاجیک قنبری، امیر مساح و سید محمد علوی (1391) بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تاثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج. بیماری های گیاهی.48 :3 : 442-441 . (گزارش کوتاه علمی).  

 سورنا باوند سواد کوهی، محمد سیاری، ولی اله بابایی زاد و زهرا تازیک (1391). پژمردگی آوندی سرخس ناشی از  Fusarium oxysporum در ایران. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 360.

 ولی­اله بابایی­زاد،   محمد سیاری و یاسمن حاجیان (1391). اولین گزارش از شانکر ساقه مریم گلی در ایران. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 31. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 371.


 


ولی­اله بابایی­زاد،  گریگور لانگن، جعفرقلی ایمانی و کارل هینز کو گل. (1391).  خاموش کردن ژن NPR1  در جو باعت حساسیت فوق العاده در مقابل قارچ سفیدک سطحی می شود. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 371.  

فاطمه اسدى٬ ولی اله بابایی زاد و شاهپور ابراهیم نژاد (1391). درجات مختلف حساسیت در ارقام جو بهاره در مقابل قارچ عامل سفیدک سطحی. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 219.

 بهزاد برهانی، محمد سیاری ، ولی­اله بابایی­زاد و ساره هاشمی (1391). Alternaria alternate  عامل پوسیدگی میوه در ایران . بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 171. 

محمد سیاری ، ولی­اله بابایی­زاد و سیده لیلا قاهری (1391). بررسی توانایی تولید آنزیم پکتیناز توسط قارچ  Hyphodermella rosae عامل پوسیدگی درختان میوه هسته دار . بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 151.

 - محمد سیاری،  ولی­اله بابایی­زاد،  حشمت­اله رحیمیان،  محمد علی تاجیک قنبری(1391). بررسی نقش Thionin و Defensin در تعامل چند رقم برنج کشور با قارچ عامل سوختگی غلاف. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص۴۵.

محمد سیاری،  ولی­اله بابایی­زاد،  حشمت­اله رحیمیان،  محمد علی تاجیک قنبری(1391). اهمیت ژن های Peroxidase و Pathogenesis-Related 5  در مقاومت برنج به بیماری سوختگی غلاف. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 36.

 محمد سیاری،  ولی­اله بابایی­زاد،  حشمت­اله رحیمیان،  محمد علی تاجیک قنبری(1391). ژن های Phenylalanin ammonia lyase و Lipoxygenase  دخیل دز مقاومت به قارچ Rhizoctonia solani در ارقام بینام و طارم. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران،ص 332.

 زهرا ساداتی، محمد علی تاجیک، ولی اله بابایی زاد و حشمت اله رحیمیان (1391). بیان ژن های کیتیناز و پراکسیداز در تعامل برنج با قارچ Pyricularia oryzae. . بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران،ص54.

 ساره هاشمی، ولی اله بابایی زاد و زهرا ساداتی (1391). وقوع بیماری بلایت ساقه ریحان ناشی از قارچ Nigrospora oryzae در کشور . بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران،ص 127.

زهرا ساداتی، محمد علی تاجیک، ولی اله بابایی زاد و حشمت اله رحیمیان (1391). نقش ژن های PR1b و NH1 در مقاومت قارچ Magnaporthe grisea در ارقام برنج خزر و طارم. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران،ص 125.

 مرضیه محرابیون محمدی ٬ ولی اله بابایی زاد ، حشمت اله رحیمیان و شاهپور ابراهیم نژاد (1391). ارزیابی چند رقم جو زراعی در مقابل قارچ عامل سفیدک پودری Blumeria graminis f. sp. hordei. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 17.

محمد سیاری و  ولی­اله بابایی­زاد (1391) . Hyphodermella rosae  عامل پوسیدگی میوه آلو در ایران. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران،ص 317.

 حسین موسوی، ولی اله بابایی زاد و محمد سیاری (1391). وقوع شانکر ساقه گاو پنبه ناشی از Phomopsis longicola  در ایران. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران،ص 340.

ولی اله بابایی زاد و محمد سیاری (1391). شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی عامل شانکر ساقه ختمی در ایران. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران،ص 356.

محمد سیاری ،  ولی­اله بابایی­زاد و مرضیه محرابیون محمدی (1391). اولین گزارش از سوختگی برگ اقاقیا  ناشی از Nigrospora sphaerica در ایران. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 394.

 ساره هاشمی، ولی اله بابایی زاد و زهرا ساداتی (1391). شناسایی Fusarium equiseti به عنوان عامل شانکر ساقه علف هرز تاج خروس. . بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران،ص 366.

 حمیده صید محمد خانی، محمد علی تاجیک، ولی اله بابایی زاد و سلمان شریفی مهر (1391).  بررسی برخی متابولیتهای ثانویه Aspergillus fumigatusو Aspergillus flavus با GC-MS. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران،ص 232.

قباد خلیلی ولی اله بابایی زاد ، محمد سیاری و ساره هاشمی (1391). اولین گزارش از سرخشکیدگی سرخدار ناشی از Phomopsis teicola در ایران.  بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران،ص 371.

سیده نونا فتاحی ساروی،  محمد علی تاجیک قنبری ، ولی­اله بابایی­زاد ، صفرعلی مهدیان و شعبان کیا (1391). غربالگری چند رقم تجاری گندم در مقابل قارچ Septoria tritici. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی. مشهد/ ایران. ص.....

 زهرا رشید آبادی، نادعلی باباییان جلودار و ولی اله بابایی زاد (1392). همزیست شدن پنبه و قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica  (مقاله کامل). دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. ص7-1.

مجتبی دهقان نیری، حشمت اله رحیمیان،  ولی اله بابایی زاد، بهزاد برهانی و توحید اله وردی وردی پور (1393).  شناسایی مخمر Cryptococcus magnus به عنوان عامل شانکر درختان میوه هسته دار در مناطق مرکزی ایران.  اولین کنگره قارچ شناسی ایران. رشت/ ایران ص34.

 مرضیه محرابیون محمدی، ولی اله بابایی زاد و محمد سیاری (1392). شانکر ساقه پلم ناشی از Alternaria tenuisima در ایران.  اولین کنگره قارچ شناسی ایران. رشت/ ایران ص34.

جواد فتحی، ولی الله بابایی زاد و باقر روح ورزی (1392). اولین گزارش لکه برگی سیکاس ناشی از قارچ Fusarium moniliforme در کشور. اولین کنگره قارچ شناسی ایران. رشت/ ایران ص34.

توحید الله وردی پور، حشمت الله رحیمیان و ولی الله بابایی زاد (1392) بررسی مولکولی فایتوپلاسمای همراه درختان هلو وشلیل در استان گلستان. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران. تهران/ایران

سوگند محمدی، محمد علی تاجیک، ولی الله بابایی زاد و حشمت الله رحیمیان(1392) بررسی فعالیت پکتینازی چند گونه فوزاریوم. . هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران. تهران/ایران

جواد فتحی، ولی الله بابایی زاد، حشمت الله رحیمیان (1392) اولین گزارش هم زیست شدن ارقام لیموترش و نارنگی محلی توسط قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران. تهران/ایران.


 


مجتبی دهقان نیری، حشمت الله رحیمیان، ولی الله بابایی زاد(1392) بررسی عوامل مولد شانکر درختان میوه هسته دار در تعدادی از مناطق مرکزی ایران.  هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران. تهران/ایران

لیلا آهنگر، غلامعلی رنجبر، ولی الله بابایی زاد، حمید نجفی و عباس بیابانی (1392) ارزیابی حساس ژنوتیپ های گندم ایران به بیماری سفیدک سطحی گندم. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران. تهران/ایران

سیده نونا فتاحی ساروی، محمد علی تاجیک قنبری، ولی الله بابایی زاد، صفر علی محدیان، شعبان کیا، عارفه اصغری(1392) بررسی تعامل چند رقم تجاری گندم در برابر عامل بیماری سپتوریوز. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران. تهران/ایران

عارفه اصغری، ولی الله بابایی زاد، محمد علی تاجیک قنبری، صفر علی مهدیان، سیده نونا فتاحی ساروی(1392) ارزیابی مولکولی واکنش دو رقم تجاری گندم در برابر آلودگی به قارچ زنگ قهوه ای Puccinia triticina E.. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران. تهران/ایران

امین ظروفیان، ولی الله بابایی زاد، سید محمد علوی (1392) آنالیز بیان دو ژن کد کننده پروتیین های مرتبط با بیماری زایی در پاسخ به آلودگی باکتری عامل سوختگی وحشی در ارقام توتون. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران. تهران/ایران

امین ظروفیان، ولی الله بابایی زاد، سید محمد علوی (1392) بررسی بیان ژن hrp  باکتری Pseudomonas syringae pv. tabaci عامل سوختگی وحشی در ارقام مقاوم و حساس توتون آلوده. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران. تهران/ایران

امین ظروفیان، ولی الله بابایی زاد، سید محمد علوی (1392) آنالیز بیان ژن WRKY12 ارقام مقاوم و حساس توتون در پاسخ به آلودگی باکتری عامل سوختگی وحشی . هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری. اسلامی ایران. تهران/ایران

ولی الله بابایی زاد، ساره هاشمی، وجیهه رستم زاده (1392) وقوع بیماری بلایت ساقه ریحان ناشی از قارچ Colletotricum gloesporioides. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری. اسلامی ایران. تهران/ایران

ولی الله بابایی زاد، سیده نونا فتاحی ساروی، عارفه اصغری(1392) شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچ Colletotricum gloesporioides عامل بیماری سوختگی شاخ و برگ کاج مطبق در ایران. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران. تهران/ایران

فاطمه گرایلی مرادی، محمود محمدی شریف، علیرضا هادی زاده و ولی الله بابایی زاد(1392) شناسایی ساختار ژنی و پیشبینی قابلیت حشره کشی سویه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis  جدا شده از خاک های مناطق زراعی و باغی استان مازندران. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران. تهران/ایران

 فاطمه گرایلی مرادی، محمود محمدی شریف، علیرضا هادی زاده و ولی الله بابایی زاد(1392) شناسایی سویه های بومی باکتری  جدا سازی شده از خاک های مناطق شهری و بدون پوشش استان مازندران.  هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران تهران/ ایران. ص7-1.

سوگند محمدی، محمد علی تاجیک ، ولی الله بابایی زاد، حشمت الله رحیمیان(1392) بررسی پروتیین های ترشحی توسط Rhizoctonia solani. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهری اسلامی ایران. تهران/ایران

ساره هاشمی، ولی الله بابایی زاد، محمد علی تاجیک قنبری و حشمت الله رحیمیان (1392). مطالعه نقش چند ژن مرتبط با بیماری (Pathogenesis- Related genes) در مقاومت برنج به قارچ Bipolaris oryzae. بیماری های گیاهی، جلد 49.شماره 2. سال 1392:171-180.


 


جواد فتحی، ولی الله بابایی زاد، حشمت الله رحیمیان(1392) ارزیابی مولکولی واکنش دو رقم مرکبات در برابر Pseudomonas syringae pv syringae عامل بیماری بلاست مرکبات. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران/ایران. ص7-1.

رامتین وامنانی، حشمت اله رحیمیان ، سید محمد علوی و ولی اله بابا یی زاد(1392). فراوانی و پراکنش ویرویید رازک در درختان مرکبات استان مازندران. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران/ایران. ص7-1.


 


 عارفه اصغری، ولی الله بابایی زاد، محمد علی تاجیک قنبری، صفر علی مهدیان (1393). ارزیابی پاسخ های مولکولی دو رقم گندم به قارچ عامل زنگ قهوه ایPuccinia triticina E...  دوفصل‌نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی . دوره دوم. شماره 1.  90-81.

  معصومه علی زاده فروتن ، همت اله پیردشتی، یاسر یعقوبیان و ولی اله بابایی زاد. (1392) . اثر قارچ     Piriformospora indic و پاکلوبوترازول بر برخی از ویژگی های رشدی گیاه لوبا سبز  ( Phaseoluus vulgaris L.,) . اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.

سحر نیک اختر، حشمت اله رحیمیان و ولی الله بابایی زاد (1392). بررسی تنوع حدایه های باکتری Rathayibacter  عامل خوشه صمغی بوسیله نشانگر ریز مولکولی M13. . کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان. ص13.

سحر نیک اختر، حشمت اله رحیمیان و ولی الله بابایی زاد (1392). شناسایی Rathayibacter iranicus به عنوان عامل خوشه صمغی جو در ایران. کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان. ص11-12.

فاطمه گرایلی مرادی، محمود محمدی شریف، علیرضا هادی زاده و ولی الله بابایی زاد (1392) شناسایی ساختار ژنی سویه های باکتری  Bacillus thuringiensis   جدا سازی شده از خاک های مناطق جنگلی استان مازندران. فناوری زیستی در کشاورزی جلد 13: شماره اول، ص67-76.

کبری پس قلعه علی آبادی، ولی اله بابا یی زاد، حشمت اله رحیمیان و محمد علی تاجیک قنبری (1393). بررسی بیان ژن های مرتبط با بیماریزایی PR و PR9  در دو ژنوتیپ جو در تعامل با قارچ Fusrium graminearum . بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص8.

کبری پس قلعه علی آبادی، ولی اله بابا یی زاد، حشمت اله رحیمیان و محمد علی تاجیک قنبری (1393). درجات مختلف مقاومت در تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های جو در مقابل با قارچ Fusarium graminearum.  بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص102.

مبینا هادی نژاد، حشمت الله امینیان، ولی الله بابا یی زاد و کوروش وحدتی (1393). ارزیابی مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گردو نسبت به عامل بیماری آنتراکنوز گردو توسط جدایه های باکتریایی در شرایط آزمایشگاه. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص165.

مبینا هادی نژاد، حشمت الله امینیان، ولی الله بابا یی زاد و کوروش وحدتی (1393). کنترل بیولوژیک Marssoniella juglandis (Lib.) Höhnel  عامل  آنتراکنوز. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص2.

 مجتبی دهقان نیری، حشمت اله رحیمیان و ولی اله بابایی زاد (1393).  بررسی تنوع ژنتیکی مخمر های جدا شده از درختان میوه هسته دار با rep-PCR. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص33.

 صالح رحیم لو، ولی­اله بابایی­زاد،  محمد سیاری و محمد علی تاجیک قنبری (1393). بیماری لکه میوهای ناشی از قارچ Colletothricum gloeosporioides روی انار در شرق استان مازندران. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص36.

صالح رحیم لو، ولی­اله بابایی­زاد،  محمد سیاری و محمد علی تاجیک قنبری (1393). تشکیل اسپور غیر جنسی در دو گونه از قارچ های جنس Hyphodermella از خانواده Phanerochaetaceae . بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص852.

صالح رحیم لو، ولی­اله بابایی­زاد،  محمد سیاری و محمد علی تاجیک قنبری (1393). روش های کیفی تعیین تولید آنزیم های تجزیه کننده لیگنین در چند قارچ از خانواده Phanerochaetaceae. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص 905.


 


 لیلا هاشمی، ولی اله بابایی زاد و حسینعلی میر حسینی (1393).  اولین گزارش از شانکر گیلاس زینتی در ایران. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص3.

سید احمد میر شفیعی لنگری، ولی اله بابابی زاد، عباس شرزهای، شاهین نوری نژاد زرقانی (1393).  ارزیابی چند ژنوتیپ و رقم تجاری جو در مقابل قارچ عامل سفیدک پودری Blumeria graminis f. sp. hordei. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص93.  

امین سلمان زاده، ولی­اله بابایی­زاد،  محمد علی تاجیک قنبری و صفرعلی مهدیان (1393). نرخ آلودگی چند رقم گندم در مقابل با قارچ Fusarium graminearum. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص107.

لیلا آهنگر، غلامعلی رنجبر، ولی اله بابا یی زاد، حمید نجفی و عباس بیابانی(1393). کلونینگ، جداسازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن NPR1 در گندم. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران130.

لیلا آهنگر، غلامعلی رنجبر، ولی اله بابا یی زاد، حمید نجفی و عباس بیابانی(1393). بررسی تغییرات بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز در گندم حساس به سفیدک سطحی پس از تیمار با Piriformospora indica  و سالیسیلیک اسید. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص185.

 جواد فتحی، ولی الله بابایی زاد و باقر روح ورزی (1393). اولین گزارش لکه برگی علف هرز Acalypha australis ناشی از قارچ Alternaria solani  در کشور. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص178.

 جواد فتحی، ولی الله بابایی زاد و حشمت اله رحیمیان (1393). بررسی سطح بیان ژن PAL  در گیاه نارنج همزیست شده با قارچ Piriformospora indica در برابر بلاست مرکبات. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص411.

سحر نیک اختر، حشمت اله رحیمیان و ولی الله بابایی زاد (1393). انگشت نگاری ژنتیکی Rathayibacter sp.  عامل خوشه صمغی گندم و جو در ایران. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص213.

سحر نیک اختر، حشمت اله رحیمیان و ولی الله بابایی زاد (1393). شناسایی عامل خوشه صمغی گندم و جو در ایران. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص231.


 


 مهسا خاکساری، حشمت اله رحیمیان و ولی الله بابایی زاد (1393). بررسی میزان مقاومت ارقام مختلف مرکبات به بیماری بلاست با عامل Pseudomonas syringae pv. syringae.  بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص221.

مهسا خاکساری، حشمت اله رحیمیان و ولی الله بابایی زاد (1393). مقایسه تنوع ژنتیکی جدایه Pseudomonas syringae pv. syringae   از میزبان مرکبات و به ژاپنی با میزبان های تابستان گذران.  بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص236.

 امیر مسعود حیدری نژاد، ولی الله بابایی زاد و حشمت اله رحیمیان (1393). معرفی آغازگر اختصاصی از ناحیه 16s-23ss (ITS) به منظور شناسایی برخی از گونه های باکتری Acidovorax. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص234.

امیر مسعود حیدری نژاد، ولی الله بابایی زاد و حشمت اله رحیمیان (1393). سطوح مختلف حساسیت در چند رقم ایرانی برنج در برابر عامل بیماری نوار قهوهای باکتریایی. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران. ص234. 

 رامتین وامنانی، حشمت اله رحیمیان ، سید محمد علوی و ولی اله بابا یی زاد(1393) .  ردیابی ویرویید کوتولگی رازک در درختان لیمو ترش، لیمو شیرین، کلمانتین، نارنگی و گریپ فروت استان مازندران. پذیرفته شده در مجله بیماریهای گیاهی.

 لیلا آهنگر، غلامعلی رنجبر، ولی اله بابا یی زاد، حمید نجفی و عباس بیابانی. (1393) بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن های مرتبط با بیماری زایی در گندم همزیست شده با قارچ آندومایکوریز     Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری. مقاله کامل پذیرفته شده در مجله بیماریهای گیاهی. 

سید حسین موسوی، ولی اله بابایی زاد ، بهرام شریف نبی ، محمد علی تاجیک قنبری، امیر مساح و سید محمد علوی. (1393). القای مقاومت به بیماری بلاست در کیاه برنج به کمک قارچ اندوفیت     Piriformospora indica  . مقاله کامل پذیرفته شده در مجله بیماریهای گیاهی.

 لیلا آهنگر، غلامعلی رنجبر، ولی اله بابا یی زاد، حمید نجفی و عباس بیابانی. (1393). الگوی بیان ژن های دفاعی ارقام حساس و مقاوم گندم در پاسخ به آلودگی به سفیدک سطحی. پذیرفته شده در مجله ژنتیک نوین. 

 زهرا ساداتی، محمد علی تاجیک، ولی اله بابایی زاد و حشمت اله رحیمیان. (1393) بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنح با قارچ عامل بلاست   Magnaporthe oryzae.  مقاله کامل پذیرفته شده مجله بیماریهای گیاهی.


 


فاطمه گرایلی مرادی، محمود محمدی شریف، علی رضا هادیزاده و ولی اله بابایی زاد. (1393). تنوع باکتری  Bacillus thuringiensis   در اکوسیستم های مختلف استان مازندران. مقاله کامل پذیرفته شده در نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران).

 مائده تقی پور، حشمت اله رحیمیان و ولی اله بابا یی زاد. (1393) . تنوع ژنتیکی جدایه های  Acidovorax oryzae عامل نوار قهوه ای برنج در استان مازندران. مقاله کامل پذیرفته شده مجله بیماریهای گیاهی.


90- زهرا ساداتی، محمد علی تاجیک، ولی اله بابایی زاد و حشمت اله رحیمیان (1391). بررسی بیان ژنهای PR3 PAL درتعامل ارقام خزروطارم برنج با قارچ Magnaporthe grisea با استفاده ازتکنیک Quantitative Real-time PCR (qPCR). دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج/ایران.

91- ساره هاشمی - ولی الله بابایی زاد - محمدعلی تاجیک قنبری - حشمت الله رحیمیان(1391) بررسی بیان پلیپپتیدهای ضد میکروبی Thionin Defensin در تعامل رقمهای برنج خزر و طارم با قارچ عامل بیماری لکه قهوه ای Bipolaris oryzea. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. کرج/ایران

92- ساداتی، زهرا؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ ولی الله بابایی زاده و حشمت الله رحیمیان، 1391، بررسی بیان پپتید‌های ضد میکروبی در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی، گرگان، دانشگاه گلستان،

93- یزدان دوست، مهتاب؛ مهسا علیمی و ولی اله بابایی زاد، 1393، بررسی برخی فاکتورهای موثر بر شکستن خواب بذور علف هرز سس (Cuscuta campestris)، دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار،

 

94- تاجیک، محمدعلی؛ حمیده صید محمد خانی و ولی اله بابایی زاد، 1391، بررسی برخی ترکیبات آلی فرار Aspergillus ostianus، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد،

 

95- بابایی زاد، ولی اله؛ حشمت اله رحیمیان؛ فاطمه صادقی و محمد علی تاجیک، 1391، بررسی امکان هم زیست شدن ارقام مرکبات توسط قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

96- رحیمی تنها، شیوا؛ عظیم قاسم نژاد؛ ولی ا.. بابایی زاد و محمد زمان علاء الدین، 1392، بررسی اثر متقابل تنش خشکی و اندومیکوریزایPiriformospora indica بر میزان پرولین در گیاه دارویی کنگرفرنگی Cynara scolymus L.، همایش ملی گیاهان دارویی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آمل.

97- علی زاده فروتن، معصومه؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان و ولی اله بابایی زاد، 1391، اثرقارچPiriformospora indica و پاکلوبوترازول بربرخی ویژگیهای رشدی گیاه لوبیاسبز Phaseolus vulgaris L.، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران، وزارت کشور،

98- علی زاده فروتن، معصومه؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان و ولی اله بابایی زاد، 1393، بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.) در پاسخ به تلقیح قارچ Piriformospora indica و محلولپاشی پاکلوبوترازول، سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،

99- قدوسی، سمیرا؛ حشمت الله رحیمیان و ولی اله بابایی زاد، 1393، بررسی خصوصیات فوتیپی و ژنوتیپی جدایه های Acidovorax avenae subsp .avenae عامل نواری باکتریایی برنج در استان مازندران، دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،

100- صید محمد خانی، حمیده؛ محمدعلی تاجیک و ولی اله بابایی زاد، 1391، بررسی متابولیتهای ثانویه Trichoderma atroviride، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.

101- فاطمه گرایلی مرادی، محمود محمدی شریف، علی رضا هادیزاده و ولی اله بابایی زاد.  (1393) ردیابی مولکولی جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاکهای دارای پوشش گیاهی مختلف.  مقاله کامل پذیرفته شده مجله دوفصلنامه ژنتیک و ایمنی زیستی.  
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
 

 

1- Babaeizad, V., Rahimian, H. (1996) Identification of Rathayibacter species inciting spike blight of Wheat in Iran .Proc. 12th. Plant Protec. Cong. Iran .P. 30.

 

2- Babaeizad, V., Rahimian, H. (1998) Characteristics of Rathayibacter strains causing spike blight of Wheat in some newly recorder areas. Proc. 13th. Plant Protec. Cong. Iran .P.53.

 

3- Babaeizad, V., Rahimian, H. (2000) Occurrence of bacterial bean blight in Mazandaran Province.Proc.14th .Iranian Plant Protection Cong. P. 284.

 

4- Rahimian, H., Khodakaramian, G., Babaeizad, V. and Zarei, A. (1998) Widespread distribution of the citrus canker in southern Iran . Proc. 13th. Iranian Plant Protection Cong. P 246.

 

5- Babaeizad, V., and Rahimian, H. (2002) Identity and distribution of Rathayibacter Species causing gummy spike blight of Wheat in some Wheat growing areas of Iran. Iran. J. Plant Path. 38, 48-55.

 

6- Babaeizad, V. and Rahimian, H. (2002) Occurrence of bacterial blight of bean in Mazandaran and identification of the incitant bacterium. Iran. J. Plant Path.38, 225-233.

 

7- Arabi, F., Nikravesh, Z., Babaeizad, V., Rezaeian, V., and Rahimian, H. (2006) Occurrence of bacterial leaf spot of garden beet caused by Pseudomonas syringae pv. aptata in Iran. Iran. J. Plant Path. 42, No. 4, 655-671.

 

8- Eichman, R., Babaeizad, V., Imani, J., Huckelhoven, R. (2006) Studien zur Interaktion von transgener BAX Inhibitor-1 überexprimierender Gerste mit phyhopathogenen Mikroorganismen. 55. Deutsche Pflanzenschutztagung. 25-28. September, Göttingen, Germany. pp. 250-251.

 

9- Babaeizad, V., Claar, M., Imani, J., Kogel, K.H. and Langen G. (2007) Silencing of NPR1 enhances susceptibility to powdery mildew in barley. Inter. Conference, Analysis of Compatibility Pathways in “Plant-Microbe-Interactions”. 4-6. March, Giessen, Germany. P. 33.

 

10- Eichman, R., Babaeizad, V., Imani, J., Huckelhoven, R. (2007) BAX INHIBITOR-1 modulates the interaction of transgenic barley with biotrophic and necrotrophic pathogen, MPMI congress in Sorrento/ Italy.

 

11- Babaeizad, V., Imani, J.G., Kogel, K.H., Eichmann, R. and Hückelhoven R. (2009) Over-expression of the cell death regulator BAX Inhibitor-1 in barley confers reduced or enhanced susceptibility to distinct fungal pathogens. Theor. Appl. Genet. 118, 455–463.

 

12- Pathuri PI, Imani J, Babaeizad V, Eichmann R, Hückelhoven R (2009) Ectopic expression of barley constitutively activated ROPs supports susceptibility to powdery mildew and bacterial wildfire in tobacco. Eur. J. Plant Pathol. 125: 317-327.

 

13- Babaeizad, V., Langen, G., Imani J.G. and Kogel, K.H. (2010). Silencing of NPR1 in barley leads to hyper-susceptibility against the powdery mildew fungus. Proc. 19th. Iranian Plant Protection Cong. P 371.

 

14- Soltani1, M. Fouladvand A., Rahimian, H. and Babaeizad. V. (2010) Occurrence of barley gummy spike blight in Iran. Proc. 19th. Iranian Plant Protection Cong. P 429.

 

15- Sayari M., Babaeizad V. and Fathi J. (2013) First Report Of PILIDIUM CONCAVUM As      TheCausative Agent Of TAN-BROWN ROT Of PRUNUS DOMESTICA Fruits. Journal

of Plant Pathology, Vol 95, No 2, 451.

 

16- Babaeizad V., sayari M., rahimian H.(2012) Occurrences of a new fruit rot of peach

 

         caused by Hyphodermella rosae in northern Iran. New Disease Reports, 26, 1.

 

17- Ebrahimi, R., Rahimian, H., Babaeizad, V. and Moarrefzade N. (2010) widespread distribution of the angular leaf spot of alder in Mazandaran and Golestan provinces. Proc. 19th. Iranian Plant Protection Cong. P 397.

 

18- Asadi, F.,  Babaeizad, V. and Ebrahimnejad Sh. (2010) Different level of susceptibility in spring barley lines cultivated in Iran to powdery mildew fungus. Proc. 19th. Iranian Plant Protection Cong. P 219.

 

19- Babaeizad, V., Imani, J., Langen G. and Kogel, K.H. (2011) Silencing of the Non-expressor-of-PR1 homologue in barley enhances the susceptibility to Blumeria but not to Fusarium or Cochliobulus species .

 

20- Sadeghi, F., Rahimian, H., Babaeizad, H. (2011) Epiphytic survival of Pseudomonas viridiflava and related strains, the incitants of associated with the citrus blast disease on predominant weeds in citrus groves in mazandaran (Short report, Accepted).

 

21- Ebrahimi, R., Rahimian, H., Babaeizad, V., Moarefzade N. (2011) Assessmentof the genetic         diversity of xanthomonas the casal agent of alder angular spot in Mazandaran and golestan provinces using BOX- PCR and REP- PCR .

 

22- Sayari, M., Babaeizad, V., Tajick, M.A., Rahimian, H., Borhani, B., Nasiri, S.J., Mehrabion, M. (2012). First report on dry fruit rots disease of plum caused by Hyphodermella rosae in Iran. Plant disease. doi.org/10.1094/PDIS-10-11-0825.

 

23- Bagheri A., Saadatmand S., Niknam V., Nejadsatari T., Babaeizad  V.(2013) Effect of endophytic fungus, Piriformospora indica, on growth and activity of antioxidant enzymes of rice (Oryza sativa L.) under salinity stress. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research. Volume 1, Issue 11, 2013: 1337-1350.

 

24- Sayari, M.,  Babaeizad V. and J. Fathi, J. (2013). FIRST REPORT OF PILIDIUM CONCAVUM AS THE CAUSATIVE AGENT OF TAN-BROWN ROT OF PRUNUS DOMESTICA FRUITS. Journal of Plant Pathology (2013), 95 (2), 447-452.

 

 

 

 

 

25- Satipnia N., Khavari-nejad R., Babaeizad V., Nejadsattari T., Najafi F. (2013). Effect of Piriformospora indica on anto oxidant enzyme activity of tomato (Lycopersicon esculentum) under lead stress. International journal of bisciences.Vol. 3, No.12, p.55-64.

 

26- Borhani, B.,  Rahimian, H. , Babaeizad V. and E. Zohour, E. (2013).

 

CRYPTOCOCCUS ADELIENSIS A YEAST SPECIES INCITING STEM CANKER ON STONE FRUIT TREES. Journal of Plant Pathology (2013), 95 (3), 659-668.

 

 

 

27- Bagheri A., Saadatmand S., Niknam V., Nejadsatari T., Babaeizad  V. (2014)  Effects of Piriformospora indica on biochemical parameters of Oryza sativa under salt stress. International journal of bisciences.Vol. Vol. 4, No. 4, p. 24-32, 2014.

 

28- Sayari, M.,  Babaeizad V. and fathi, J. First report of Pilidium concavum  as the causative agent of tan- brown rot of Prunus domestica fruits. , Journal of Plant Pathology , 95 (2), 451.

 

 

 

29- Mirhosseini, H. A., Babaeizad, V. and Hashemi, L.  (2014). FIRST REPORT OF FUSARIUM BRACHYGIBBOSUM CAUSING LEAF SPOT ON OLEANDER IN IRAN. Journal of Plant Pathology, Journal of Plant Pathology, 96 (2), 431-439.

 

 

 

30- Tajick., M.A.,  Seid Mohammad Khani., H.,  Babaeizad, V. (2014). Identification of biological secondary metabolites in three Penicillium species, P. goditanum, P. moldavicum, and P. corylophilum. Progress in Biological Sciences

 

Vol. 4, Number 1, Winter / Spring 2014/53-61.

 

 

 

,

 

 

 

31- Allahverdi, T., H. Rahimian, H. and V. Babaeizad, V. (2014). First report of a Candidatus Phytoplasma solani isolate affecting Sophora alopecuroides in Iran. New Disease Reports, 26, 1. New Disease Reports (2014) 30, 22.

 

 

 

32- Allahverdi, T., H. Rahimian, H. and V. Babaeizad, V. (2014). PREVALENCE AND DISTRIBUTION OF PEACH YELLOW LEAF ROLL IN NORTH OF IRAN. Journal of Plant Pathology (2014), 96 (3), 603-611.

 

 

 

33- Mirhosseini, H.A., Babaeizad, V. and  Rahimlou, S. (2014).  Neofusicoccum parvum, agent of leaf spot on the new host Ginkgo biloba in Iran. New Disease Reports (2014) 30, 12.

 

 

 

34- Sanjukta Dey, Marion Wenig, Gregor Langen, Sapna Sharma, Karl G. Kugler,

 

Claudia Knappe, Bettina Hause, Marlies Bichlmeier, Valiollah Babaeizad,

 

Jafargholi Imani, Ingar Janzik, Thomas Stempfl, Ralph Hückelhoven, Karl-Heinz

 

Kogel, Klaus F.X. Mayer, and A. Corina Vlot. (2014). Bacteria-triggered systemic immunity in barley appears to be associated with WRKY and ETHYLENE RESPONSIVE FACTORs but not with salicylic acid. Plant Physiol. pp.114.249276; First Published on October 20, 2014; doi:10.1104/pp.114.249276.

 

 

 

35- Rahimi Tanha, S., Ghasemnezhad, A.,  Babaeizad, V. (2014). A study on the effect of endophyte fungus, Piriformospora indica, on the yield and phytochemical changes of globe artichoke (Cynara scolymus L.)leaves under water stress. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research. Volume 2, Issue 6, 2014: 1907-1921.

 

 

 

36- Mirhosseini,  H. A., Babaeizad, V., and Hashemi, L. (2014). FIRST REPORT OF FUSARIUM BRACHYGIBBOSUM CAUSING LEAF SPOT ON OLEANDER IN IRAN.  Journal of Plant Pathology, 96 (2), 431-439.

 

 

 

37- Rahimlou, S., Babaeizad, V., and Sayari, M. (2014).  FIRST REPORT OF FRUIT SPOT OF POMEGRANATE CAUSED BY COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES IN IRAN. Journal of Plant Pathology, 96 (3), 603-611.  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :