فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/karkonan/asatid/sk.kazemi tabar/kazemitabar.jpg
نام و نام خانوادگی : 
سید کمال کاظمی تبار 
نام پدر : 
سید حسین 
محل تولد : 
بابل 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
اصلاح نباتات بیوتکنولوژی 
محل و سال اخذ مدرک : 
انگلستان لیورپول 1976 
مرتبه علمی : 
دانشیار 
گروه آموزشی : 
اصلاح و بیوتکنولوژی 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09111116203 
تلفن محل کار : 
01133687748 
نمابر : 
01133687748 
آدرس : 
ساری کیلومتر 9 جاده فرح آباد دانشکده علوم زراعی گروه اصلاح و بیوتکنولوژی 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
k.kazemitabar@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
sdklkr@ymail.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
موضوعات مورد علاقه پژوهشی:

 

·   - بررسی اثر ژنتیکی تنش های محیطی غیر زنده از قیبل سرما، گرما، شوری، خشکی بر روی گیاهان زراعی با استفاده از نشانگر های مولکولی و همچنین اندازه گیری میزان تغییرات پروتئین، آنزیم ها و لیپید ها در گیاهان به ویژه در گیاهان دارویی و یا گیاه روغنی کنجد.

 

·  - اندازه گیری میزان قرابت یا دوری در گیاهان دارویی و گیاه کنجد با استفاده از نشانگر های مولکولی.

 

·  -  استفاده از کشت بافت ( بساک، جنین و ...) برای ریز ازدیادی  درگیاهان دارویی و سنجش متابولیت های ثانویه.  
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
بررسی و انتخاب ترکیب هورمونی مناسب در محیط کشت MS جهت باززایی و تکثیر درون شیشه ای گیاه ریحان1390- سحر صادقیان طهرانی

 

شناسایی و بررسی پروتئین های افتراقی بیان شده در شرایط بیماری فایتوپلاسمایی جاروک در لیمو ترش1393- فرزان طاهری

 

القا پلی پلوئیدی در گیاه گل گاو زبان با استفاده از کلشیسین و بررسی کمیت متابولیت های ثانویه آن1392 سیمین آزوش

 

بررسی تنوع ژنتیکی شقایق سرخ البرز با استفاده از نشانگرهای AFLP 1390- مهدی هادی‌پور

 

بررسی تاثیر کودهای فسفانه زیستی و شیمیایی بر الگوی بیان ژن موثر در جذب فسفر در ذرت1393- آیدا آزاد

 

بررسی پایداری عملکرد دانه و ارزیابی مولکولی کیفیت پخت در ژنوتیپ های امید بخش برنج1392 -سید امیر عباس موسوی

 

القا مقاومت به شته در گل داوودی با استفاده از افزایش بیان ژن اکوستانین شقایق دریایی و گاما کادینن سنتاز1391 محمود ولی زاد

 

بررسی اثرات هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر روی باززایی جوانه انتهایی گیاه کنجد رقم ناز تک شاخه 1393- سینا قنبری

 

بررسی تاثیر پرتودهی اشعه گاما بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی (اسیدهای چرب) سه رقم کنجد التان، ورامین و یکتا (Sesamum indicum L.) 1392 - خشایار شفازند

 

بررسی پرتودهی با اشعه گاما بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و پروفایل پروتئینی سه رقم کنجد زراعی1392 -  زهرا قانعی

 

بررسی کالوس زایی و خاصیت آنتی باکتریایی و متابولیت‌های ثانویه تولید شده کالوس و گیاه در خارخسک (Tribulus terrestri) - 1391 - هادی عابدی

 

بررسی تنوع ژنتیکی گیاه گزنه با استفاده از مارکرهای ISSR و AELP در استان مازندران-1391- مصطفی حق‌پناه

 

تأثیر مختلف هورمون های BAP و 2,4 –D در تولید کالوس و باززایی گیاه داروئی علف چای Haypricum Perforatum L. نقش متابولیت‌های ثانویه بر روی تعدادی از باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت- 1391- فاطمه علی‌اکبری

 

بررسی آنالیز بیان ژن‌های آنتی اکسیدانتی تحت تنش شوری در Sesamum indicum L.- 1391- سمیرا شاکری

 

بررسی بیان ژن کیتیناز در گیاه خربزه وحشی تلقیحی شده با پاتوژن قارچی فوازیوم-1391- محمدعلی صحرائی

 

 کشت درون شیشه‌ای عناب شهرستان‌های کاشمر، ساری و بیرجند با استفاده‌های ریزنمونه‌های نوک ساقه، برگی و میانگره-1390- مریم بخشی

 

بررسی و تأیید نشانگرهای مبتنی بر PCR جهت ارزیابی خلوص ژنتیکی و تشخیص لاین‌های نگهدارنده در سیستم‌های مختلف نر عقیمی برنج (Oryza Sativa L.) و مطالعه خصوصیات زراعی آنها- 1390- حمید ولی‌زاده

 

بررسی کالزایی باززایی گیاه روغنی کنجد با استفاده از کشت جنین بالغ- 1390- روح اله حاتمی

 

ارزیابی لاین‌های امید بخش برنج از لحاظ مورفولوژیکی، فیزیویکی و اجراء عملکرد -1389- عطااله شاهسواری آهنگر- (مشاور)

 

بررسی تاثیر اثر الیستورها بر آرتمیزنین گیاه درمته خزری (Artemisia annua )-1390- سیده مارینا پور کاظمی - (مشاور)

 

 مطالعه کشت بافت و بررسی تغییرات سیتوژنتیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum graecum) تحت تاثیر کلشیسین و تری فلورالین-1388- الهام افشاری

 

بررسی تنوع ژنتیکی گیاه گزنه در فلور مازندران1390 معصومه علی‌نژاد

 

 بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های زولنگ استان مازندران با استفاده از تکنیک RAPD 1390 خدیجه حسن پور درواری

 

 جداسازی و کلونینگ ژن‌های رمزگردان آنتی بیوتیکDAPG  از ژنوم سودوموناس فلورسنت و بررسی آن درE.Coli  نوترکیب1389 پیمان سلیمانی منفرد

 

تکثیر گیاه دارویی آلوئه ورا با استفاده از کشت درون شیشه‌ای1389 سحر گلچوبیان

 

مطالعه کشت بافت گیاه گل انگشتانه (Digitalis nervosa Staud & Hauchst) و بررسی تغییر در میزان گلیکوزیدهای قلبی تام با استفاده از روش اسپکتروفتومتری1389 مرضیه کریمی‌ریزی

 

بررسی تغییرات مواد موثره در پونه معطر (Mentha  pulegium) 1388 فرامرز میر

 

انتقال ژنcry 1AB  به گیاه کلزا به منظور ایجاد مقاومت به آفات پروانه‌ای 1388 محسن شیخ حسن

 

 

شناسایی، جداسازی و همسانه سازی ژن دلتاسیکس دسچوراز از گیاه گل گاوزبان ایرانی 1388 احسان شکری  
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
-     سیستم آمیزش انتخابی دای آلل به منظور تهیه لاین مرکب.  (خاتمه یافته)

-       بررسی اثر دور آبیاری و ارتفاع درو در میزان و نحوه دوباره جوانه زنی برنج.  (خاتمه یافته)

-       تهیه لاین خالص از تعداد 6 رقم برنج محلی. (خاتمه یافته)

-       ارزیابی ارقام مقاوم به سرما با استفاده از مارکر آیزوزایم. (نیمه تمام)

-   ایجاد برنج کیفی با استفاده از زیست فن آوری. ( در دست اجرا)  
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 
ا.افشاری، غ.ع.رنجبر، س.ک.کاظمی‌تبار، م.ریاست، ح.کاظمی پشت مساری. 1388. اثر علف کش تری فلورالین بر القاء پلی پلوئیدی و تغییرات کروموزومی سلول‌های مریستمی ریشه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum). پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی.2: 84-70.

کمال پیغام زاده، سیدکمال کاظمی‌تبار، امیرمحتشم امیری. 1390. اثر دو نوع محیط کشت، اسیدجیبریک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L). علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 1: 54 تا 45

سمانه رحمت زاده، جلیل خارا، سیدکمال کاظمی‌تبار. 1391  تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر بهبود رشد و شاخص‌های بیوشیمیایی گیاهان پروانش باززایی شده تحت تیمار تریپتوفان طی فرآیند سازگاری زیست شناسی گیاهی.16: 37 تا 40

ر.حاتمی، غ.ع.رنجبر و س.ک.کاظمی‌‌تبار. 1390. اثر نوع محیط کشت و ترکیب‌های هورمونی بر میزان کالزایی، باززایی و ریشه‌زایی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.). پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 8: 16 تا 29

س.گلچوبیان، غ.ع.رنجبر، س.ک.کاظمی‌تبار.1390. ریزتکثیری درون شیشه‌ای گیاه دارویی آلوئه ورا (Aloe vera L.). پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 7: 71 تا 78.

کمال پیغام زاده، سید کمال کاظمی‌تبار. 1389. مروری بر تحقیقات کشت بافت گردو (Juglans sp.L.) در جهان. مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیع‍ی گلستان. 1: 25 تا 43.

ل. فهمیده، ن.ع. بابائیان جلودار، ع. عالیشاه، س.ک. کاظمی‌تبار، ح. مسلمی. 1388. مطالعه روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه (Gossypium hirsutum L.) در شرایط شور. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی.2: 12 تا 20.

شعله کیان‍ی، سید کمال کاظمی‌تبار، غلامعلی رنجبر، نادعلی بابائیان جلودار، محمد نوروزی. 1388. تجزیه ژنتیکی صفات درجه حرارت ژلاتینه شدن و میزان آمیلوز در برنج (Oryza sativa L.). مجله به نژادی نهال و بذر.2: 231 تا 243.

محمود ولی زاده، سید کمال کاظمی‌تبار، مارتن یونسما 1392..مقاومت به شته در گل داوودی با القای افزایش بیان اکوستاتین شقایق دریایی پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی.11: 83 تا 97.

م. راحمی، ح. عارفی، س.ک. کاظمی‌تبار، م. نوروزی، ر. طالبی، ن. فرهادی. 1388. کشت بساک در چند رقم برنج به منظور بررسی میزان کالوس زایی و باززائی. پژوهشنامه تولیدات گیاهان زراعی. 1: 42 تا 52.

پیمان سلیمانی منفرد، سید کمال کاظمی‌تبار، مسعود توحیدفر، طاهره ابراهیمی. 1390. شناسایی و همسانه سازی اپرون کد کننده آنتی بیوتیک 4،2- دی استیل فلور گلوسینول از ژنوم. ژنتیک در هزاره سوم.1: 2648 تا 2655.

م. عارف راد، ن.ع. بابائیان جلودار، ق.ع. نعمت‌زاده، س.ک. کاظمی‌تبار، ن.ع. باقری . 1388. بررسی کیفیت پروتئین‌های دانه در موتانت‌های سویا Merrrill(Glycine max (L.. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی .4: 39 تا 48.

احسان شکری، سید کمال کاظمی‌تبار، جعفر ذوالعلی، قربانعلی نعمت‌زاده، نورالدین حسین پورآزاد، نجمه نصیری.1388. همسانه ساز‍ی و تعیین خصوصیات ژن دلتا سیکس دسجوراز (d6d)، از گیاه گل گاو زبان ایرانی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 2: 205 تا 217.

سکینه امیری، سید کمال کاظمی‌تبار، غلامعلی رنجبر، محمد آزاد‌بخت.1390. اثر منابع و غلظت‌های مختلف کربن و تنظیم کننده‌های رشد بر کشت بساک و جنین زاییDatura stramonium L.. مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 2:

نورالدین حسین‌پور آزاد، قربانعلی نعمت زاده، محمد آزاد‌بخت، سید کمال کاظمی‌تبار، احسان شکری.  1389. بررس‍ی اسیدهای چرب بذر گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلف فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.4:587 تا595.

م.ع. احمد‍ی شاد، س.ک. کاظمی‌تبار، ن.ع. بابائیان جلودار، م. غلامی و ح. کاظمی پشت مساری .1388. ارزیابی تنوع ‍‍ژنتیکی کلون‌های زراعی چای در ایران بااستفاده از نشانگر مولکول‍ی راپید . پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی . 4: 65 تا 76.

م.ر. راحمی، س.ک. کاظمی‌تبار، ع. مومنی، ع.ا. عبادی، و ن. فرهادی.1388. بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مولکولی پیوسته برای میزان آمیلوز در میان برخی ارقام برنج ایرانی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1: 1 تا 9.

سیده رقیه حسینی کردخیلی، حسین صادقی، سید کمال کاظمی‌تبار، علیرضا طلایی. 1390. بررسی تأثیر منبع کربوهیدراتی بر کشت درون شیشه‌ا‍ی زیتون (Olea ouropaea L.). فصلنامه علمی-پژوهشی گیاه و زیست بوم.. 2 تا 29.

زهرا یوسفی، نادعلی بابائیان جلودار، سید کمال کماظمی‌تبار. 1391 ارزیابی ژنتیکی صفت طول خورجین در گیاه کلزا (Brassica napus L.) از طریق تجزیه میانگین نسل‌ها و نشانگرهای RAPD. مجله علوم زراعی ایران. 1ک 72 تا 83

الهام افشاری، غلا معلی رنجبر، سید کمال کاظمی‌تبار، مهرناز ریاست، حسین کاظمی پشت مساری.1390. انگیزش پینه، جنین زایی بدنی و باززای‍ی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.1 : 147 تا 160.

مرضیه کریمی، سید کمال کاظمی‌تبار، محمد آزادبخت، قریانعلی نعمت‌زاده.1393. مطالعه کشت بافت گیاه گل انگشتانه (Digitalis nervosastaud & Hochst). پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 13: 18 تا 28

عطاله شهسواری آهنگر، همت اله پیردشتی، محمدعلی اسماعیلی، سید کمال کماظمی‌تبار، ابراهیم زینلی. 1392.  تجزیه خوشه‌ای و مطالعه خصوصیات کیفی 30 ژنوتیپ برنج (Oryza sativa L.). 12: 99 تا 111.

سحر صادقیان، غلامعلی رنجبر، سید کمال کاظمی‌تبار . 1393. بررسی و انتخاب ترکیب هورمونی مناسب جهت باززایی شاخه و تکثیر درون شیشه‌ای گیاه ریحان . پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی . 13: .4 تا 48. 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 
Amir Abbas Mosavi, Nadali babaiean Jelodar, Kamal Kazemitabar. 2012. Environmental Responses and Stability Analysis for Grain Yield of Some Rice Genotypes. Annals of biological Research .11:5110-5113.

 

Ammarellou Ali, Kazemeitabar Kamal, Najafei, Hamid Zarreinei, Mortazavei, Najmaddin, Ammarllou, Nasimeh. 2012. E ffects of different culture media on rooting of Urtica dioica L.stem cuttings. Journal of soil science and Envionmental management.

 

Mahmood Valizadeh, seyed kamal Kazemitabar, Maarten A.Jongsma.2012.  Agrobactrium-mediated Genetic Transformation of chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat.) with an Aphidicidal Gene, gcs (Gamma-cadinene Synthase). International Journal of plant breeding and Genetics4:168-181.

 

A.Dehestani, G.Ahmadian, A.H.Salmanian, N.B.Jelodar, K.kazemitabar .2010. TRANSFORMATION EFFICIENCY ENHANCEMENT OF ARABIDOPSIS VACUUM INFILTRATION BY SURFACTANT APPLICATION AND APICAL INFLORESCENCE REMOVAL. Trakia Journal of sciences.1:19-26.

 

S.Takavar, H.Rahnama, H.Rahimian, K.Kazemitabar. 2010. Agrobacterium Mediated Transformation of Maize (Zea mays L.) Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran. 1:21-29.

 

K.Payghamzade, S.K.Kazemitabar.2010. The effects of BAP, IBA and genotypes on in vitro germination of immature walnut embryos. International Journal of plant production.4:309-322.

 

Peymann soleymani monfared, seyed kamal kazemitabar. 2012. CLONING AND EXPRESSION OF GENES ENCODING ENZYMES INVOLVED IN THE SYNTHESIS OF PHENOLIC ANTIBIOTIC IN RECOMBINANT E.COLI PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY 26: 2921-2924.

 

M.Valizadeh, S.K.Kazemitabar. Investigation of plan Growth Regulators Effects on callus Induction and shoot Regeneration of Bunium persicum (Boiss) B.Fedtseh  Journal of agriculture and science technology 2009. 11:481-486. 

 

S.Amiri, s.k.kazemitabar, G.A.Ranjbar, M.azadbakht.2010. In vitro propagation and whole plant regeneration from callus in datura (datura stramonium.L). African Journal of biotechnology.3:442-448.

 

Mohammad reza zangi, Nadali Babaeian Jelodar, Seyed kamal Kazemitabar, Mosalreza Vafaei tabar.2009. Cytoplasmic and combining Ability on Fiber Quality Traits  in Intera and Interspesific Crosses of Tetraploid Cotton (G.hirsutum×G.barbadense). American-Eurasian J.Agric.& Environ.sci.4:519-525.

 

Masumeh Khalili, Tahereh Hasanloo, seyed kamal kazemitabar, Hassan Rahnama.2009. Influence of exogenous salicylic acid on flavonolignans and lipoxygenase activity in the hairy root cultures of silybum  marianum. Cell Biology International.33:944-988.

 

Mehdi Seyedy, Kamal kazemitabar, Ali dehestani, Gholamreza Ahmadian, Ali Hatef Salmanian,Nadali Babaeian,2009. Investigation into the Arabidopsis transformant selection time and escapes frequency reduction. Biharean biologist.1:51-58.

 

Y. Safdari and S.K. Kazemitabar.2009. Plant Tissue Culture Study on Two Different Races of Purslane (Portulaca oleracea L.). African Journal of Biotechnology.20:5901-5912.

 

Khalili, M., Hassanloo, T., Kazemitabar, S.K and Sepehrifar, R.2010. Effect of Salicylic Acid on Antioxidant Activity in Milk Thistle Hairy Root Cultures. Journal of Medicinal Plants.35:51-60.

 

Masoumeh khalili, Tahereh Hasanloo, Seyyed kamal kazemitabar.2010. Ag enhanced silymarin production in hairy root cultures of silybum  marianum (L.) Greatn. Plant omics Journal.4:109-114.

 

Kamal payghamzadeh, Seyed kamal kazemitabar.2010. IN vitro propagation of walnut – A review. African Journal of Biotechnology.3:290-311.

 

S.Amiri, S.K.Kazemitabar, G.ranjbar, M.Azadbakht.2010. THE EFFECT OF TRIFLURALIN AND COLCHICINE TREATMENTS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF JIMSONWEED (DATURA STRAMONIUM L.). Trakia Journal of sciences.4:47-61.

 

Ali Dehestani, kamal kazemitabar, Gholamreza Ahmadian, Nadali Babaeian Jelodar, Ali Hatef Salmanian, Mehdi Seyedi, Heshmat Rahimian, Seyed hadi Ghasemi.2009. Chitinolytic and antifungal activity of a bacillus pumilus chitinase expressed in Arabiopsis. Biotecnol let.19

 

M.valizadeh, S.K.Kazemitabar.  2009. Investigation of plant Growth Regulators Effects on Callus Induction and Shoot Regeneration of Bunium persicum (Boiss.) B.Fedtsch J.Agr.Sci.Tech. 11:481-486.

 

Mohammad Reza Zangi, Nadali Babaeian Jelodar, Seid Kamal Kazemitabar, Mosarreza Vafaei-tabar.2010. Cytoplasmic and combining Ability Effects on Agro-Morphological Characters in Inter and inter Crosses of pima and Upland Cottons (G.Hirsutum and G. Barbadense). International Journal of Biology. 1:94-102.

 

M.Arefrad, G.Nematzadeh, N.Babaian, S.K.Kazemitabar.2012. Improvement of Qualitative and Quantitative Traits in Soybean (Glycine Max (L) Merrill) trough Gamma Irradiation. Journal of pldnt Molecular Breeding 1:10-15.

 

Rahmanzadeh, S., Kazemitabar, S.K., Yazdifar, Sh. and Torabi Jafroudi, A. 2008. Evaluation of Rice (Oryza sativa L.) Cultivars Response to Salinity Stress Through Greenhouse Experiment and Tissue Culture Technique. Journal of Plant Sciences.2: 207-212.

 

Mohammad reza Bolouri moghadam, Abbas Safarnejad, S. Kamal Kazemitabar. 2011.enetic Diversity Assessment  in several barley (Hordeum vulgare L.) Cultivars Using Microsatellite Markers. Natuiae Scientia Biologicae.2:140-144.

 

S.Amiri, S.K.Kazemitabar. 2011- -Enhancement of callus induction and regeneration efficiency from embryo cultures of Datura stramonium by adjusting carbon sources and concentrations . African Journal of Biotechnology. 50:10101-10107.

 

E.Shokri, Gh.Nematzadeh, J.Zolala, N.Nasiri, S.K.Kazemitabar, N.Hosseinpour Azad. 2012. Delta-6 desaturase makes a different fatty  acid profile  of  seed oil in Iranian borage (Echium amoenum Fisch. and Mey.). Acta physiol plant

 

Kiani sh, G.A.Ranjbar, S.K.Kazemitabar, N.B.Jelodar, M.Nowrozi, N.Bagheri  2008. Inheritance of Gelatinization Temperature and Gel Consistency in Rice (Oryza sativa L.). Journal of Applied Scienes. 8:1510-1503.

 

L.Bazrkar, A.J.Ali, N.A.Babaeian, A.A.Ebadi, M.Allahgholipour K.kazemitabar, G.Nematzadeh. 2008.  Tagging of four fertility restorer loci for wild abortive - Cytoplasmic male sterility system in rice (Oryza sativa L.) using microsatellite markers. 677-679.

 

SH.Kiani, S.K.Kazemitabar, N.A.Babaeian Jelodar, G.A.Ranjbar  2013. Genetic Evaluation of Quantitaltive Traits of Rice (Oryza sativa L.) Using Generation Mean Analysis. International Journal of Agriculthure and crop sciences.  19: 2329-2336.

 

Marzieh Karimi, Peyman Soleymani Monfared, S.K.Kazemitabar 2013. Assessment of In Vitro Shoot formation in Iranian Sesame (Seasmum indicum L) Cv. Naztaksakhe from cotyledon and hypocotyl explants. International Journal of Agriculthure and crop sciences. 16:1827-1823.

 

Bahareh Zaheri, Arman Mahmoudi Otaghvari & S.K.Kazemitabar 2013. Evaluation of Genetic Diversity in mistletoe (Viscum album) in the North of Iran using RAPD Molecular Marker. International Journal of Agriculthure and crop sciences.24: 3020-3027.

 

M.Arefrad, N.Babaian Jelodar, Gh.Nematzadeh, S.K.Kazemitabar 2013. Influence of Genotype Variation on Trypsin and Chymotrypsin Inhibitors Levels of Seed Storange Proteins compostion in Soybean (Giycine max (L) Merrill). International Journal of Agronomy and  plant production.12:2877-2884.

 

Seyedeh Maryam Shakeri, S.k.Kazemitabar,Jafar Masoud Sinaki 2013. In Vitro Culture of Melissa officinalis Without the Use of hormones. International Journal of Agriculthure and crop sciences. 20:1382-1387.

 

Arman Mahmoudi Otaghvari, Mona Salimbahrami, F.Fadaie, S.k.kazemitabar, p.l.Uniyal 2013. MORPHOMETRIC STUDY OF EQUISETUM L. IN NORTHERN IRAN. Annals of Forest Scince. 1:37-47.

 

Kh.shafazand, S.k.kazemitabar, H.Najafi, Z.Ghanei 2013. Effect of different doses of gamma radiation on agronomic traits of three cultivars of sesame (Sesamum indicum L.) in M1 generation. International Journal of Agriculthure and  crop sciences.

 

Z.Ghanei, S.k.Kazemitabar, H.Najafi Zarini 2013. Effect of gamma irradiation on morphological traits of three varieties of sesame crop in M1 generation(sesamum indicum L.). International Journal of Advanced.Biological & Biomedical.research. 1-12:1679-1685.

 

S.Ghanbari, S.k.Kazemitabar 2014. Bioinformatic analysis parameters ABP1 gene in Arabidopsis thaliana. Journal of Middle East Applied Science & Technology.2:160-163.

 

S.Ghanbari, S.k.Kazemitabar,H.Najafi Zarini 2014. Callus Induction on Sesame (sesamum indicum L) by 1- Naphtalene acetic acid and 2,4-Dichlorophenoxy acetic asid Hormones. Journal of biodiversity & environtal Sciences.3:275-278.

 

N.Abdali, S.Ataei, A.Keihan, L.Motaghi, M.R.Naghavi, S.K.Kazemitabar, A.Rezazadeh, M.Hosseini Mazinani 2014. Comparative study of the morphological and molecular characteristic of 10 Iranian olive (Olea europaea L.) cultivars. Annals of biological Research.3:76-83.

 

M.A.Baghery, S.K.Kazemitabar 2014. Bioinformatics evaluation of gene structure and expression of ARF16 in Arabidopsis thaliana. Journal of Middle East Applied Science & Technology.3:62-66.

 

S.M.Shakeri, S.K.Kazemitabar, J.Masoud Sinaki, S.Gharib Bolouk 2014. Creation of point mutation by means of EMS mutagenous in Lemon Balm (Melissa officinalis). International Journal of Agriculthure Innovations and Reaserch.3:2319-1473.

 

S.Azoush, S.K.kazemitabar, P.Heidari 2014. Evaluation of polipoloidy induced in terms of cholorophyll content and catalase activity in Borage (Echium amoenum Glowacka). Acta advances in agricultural sciences.2:8-12.

 

Marzieh Karimi, S.K.Kazemitabar 2013. Study on the production of cardiac glycosides in direct regenerated shoots of Foxglove(Digitalis nervosa). Internatinal .Journal.of Agronomy and Plant Production.2:204-211.

 

M.Valizadeh, C.Deraison, S.K.Kazemitabar, Y.Rahbe, M.A.Jongsma 2013. Aphid resistance in florist's chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat.) induced by sea anemone equistatin overexpression. African Journal of Biotechnology.50:6922-6930.

 

Seyed Kamal Kazemitabar, Simin Azoush , Amin Sadeghi Alikelayeh 2014. Comparison of RAPD and ISSR molecular markers to determine of genetic diversity in weed dodder (Cuscuta epithymum L. Journal of biodiversity & environtal Sciences.4:19-26.

 

S.Gharib Bolouk, S.K.Kazemitabar, J.MasoudSinaki, S.M.Shakeri 2014. Production of mutations in the peppermint plant using ethyl methane sulfonate. International Jornale of Biosciences.9:168-173.

 

F. Yaeghoobi-Khanghahi, S.K. Kazemitabar, A. Gholipour, J. Soorni 2014. GC-MS analysis of the methalonic extract of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) tubers. International Jornale of Biosciences.9:156-161.

 

B.L. Davallo, S.K. Kazemitabar, A. Gholipour, S. Ghanbari 2014. Callus induction on Jasminum sambac L. by 2,4-dichlorophenoxy acetic acid hormone. International Jornale of Biosciences.2:114-118.

 

Amin Sadeghi Alikelayeh, Seyed Kamal Kazemitabar, Baratali Fakheri, Leila Fahmideh 2014. Evaluation of genetic diversity in weed dodder (Cuscuta epithymum L)  on Northern of Iran by RAPD molecular marker. Journal of biodiversity & environtal Sciences.1:213-220.

 

Amin Sadeghi Alikelayeh, Seyed Kamal Kazemitabar, Baratali Fakheri, Leila Fahmideh 2014. Evaluation of genetic diversity in weed dodder (Cuscuta epithymum L) on Northern of Iran by ISSR molecular marker. Journal of biodiversity & environtal Sciences.1:221-227.  
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 
 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 
 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :