فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی  

  -   مشخصات فردی
1
عکس : 
http://sanru.ac.ir/my_doc/sari/userfiles/temp/dd8ef3057da722984b0f0b43593610fc.jpg
نام و نام خانوادگی : 
مجید لطفعلیان 
نام پدر : 
غلامرضا 
محل تولد : 
تهران 
آخرین مدرک : 
دکتری 
رشته تحصیلی : 
جنگلداری 
محل و سال اخذ مدرک : 
دانشگاه تهران 1380 
مرتبه علمی : 
دانشیار 
گروه آموزشی : 
جنگلداری 
  -   اطلاعات تماس
2
تلفن همراه : 
09111522415 
تلفن محل کار : 
09111522415 
نمابر : 
 
آدرس : 
 
پست الکترونیک دانشگاهی : 
mlotfalian@sanru.ac.ir 
پست الکترونیک : 
mlotfalian@yahoo.com 
  -   زمینه های پژوهشی مورد علاقه
3
زمینه های پژوهشی مورد علاقه : 
 
  -   تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
4
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکتری) : 
 
  -   پایان نامه های تحت راهنمایی
5
پایان نامه های تحت راهنمایی (کارشناسی ارشد و دکتری) : 
 
  -   طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه
6
طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه(عنوان طرح ،تاریخ اتمام) : 
 
  -   طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه
7
طرح های پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه(عنوان طرح،تاریخ اتمام) : 
 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور
8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخل کشور(عنوان مقاله،سال) : 

ارزیابی هزینه عملیات خاکی جاده جنگلی با بهره گیری از اصول استاندارد موجود و برداشت میدانی، 89

بررسي تناسب ابعاد چوب­آلات تبديلی در جنگل با نياز کارخانجات، 91

جاده جنگلی و آسیبهاي زیست محیطی، 91

جاده های جنگلی در ایران، 93

پیامدهای کاهش غیراصولی حجم برداشت چوب از جنگل های شمال، 94

 

 
  -   مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور
9
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارج کشور(عنوان مقاله،سال) : 

Determination of the Most Effective Factor on Sediment Production Due to Road in Forest Mountainous Roads _ 2010

ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING FOREST ROAD ROUTING AND LANDSLIDE OCCURRENCE IN NORTH OF IRAN _ 2011

Time study and skidding capacity of the wheeled skidder Timberjack 450C _ 2011

Investigation of the Dependence of Rural Households and Woodman to Non-Timber Forest Products (Case Study: Marvdasht town) _ 2011

Effects of Ground Based Skidding System on Soil Compaction and Herbaceous Species in a Hyrcanian Forest _2011

The effect of terrain factors on landslide features along  forest road _ 2011

Calculating correction factor of skidding distance based on forest road network _ 2011

Investigation the importance and trends of forest yield production considering economical and environmental objectives _ 2011

Determination of Correction Coefficient of Skidding Distance According to Existing Road Network in Lalis Forest of Iran _2011

Assessment of Soil Stability and Rupture in Forest Roads _ 2011

Evaluation of existing forest road network based on single tree selection cutting silvicultural method _ 2012

Effect of the standard clearing limit of forest road right-of-way on stand stock growth (Case study: Vaston forests, Hyrcanian zone) _ 2012

Designing an Optimal Forest Road Network by Consideration of Environmental Impacts in Gis _ 2012

Hydrological considerations in designing the dimensions of cross drainage culvert in forest road _2012

Programming and forest road planning _ 2012

Effect of Skidding Operation on Organic Carbon of Forest Soil _ 2012

Investigation of Culvert According to Fish-Passage _ 2012

Calibration of a portable single nozzle rainfall simulator for soil erodibility study in hyrcanian forests _2012

The effects of Rubus hyrcanus L. and Philonotis marchica (Hedw.) Brid. on soil loss prevention from cutslopes of a forest road _ 2012

Determining the maximum allowable cross slope of skid trails for rubber-tired skidder Timberjack 450C _ 2012

Occupational Stress Impact on Mental Health Status of Forest Workers _ 2012

DETERMINATION OF THE MOST ALLOWABLE SLOPE OF STRIP ROAD FOR SKIDDER TIMBERJACK 450C _ 2012

Effects of roads on understory plant communities in a froadleaved forest in Hyrcanian zone _ 2012

Comparison between the accuracy of RoadEng and Arcinfo softwares in designing forest roads _ 2012

Runoff and Sediment Concentration of the Different Parts of a Road in Hyrcanian Forests _2013

Possibility of Global Positioning System (GPS) application for time studies in forest machinery _ 2013

A Survey Of forest harvesting on stand destruction and regeneration _2013

Locating the best areas to pass forest roads with environmental consideration using GIS and multi-criteria evaluation _2013

 Comparison of the production performance of rubber-tired skidder in three different sites according to sea level height (Low height, Middle height, High height _ 2013

Productivity and cost of tree Felling Crew with a chainsaw in Caspian forests _ 2013

Soil Destruction Investigation Due to Logging (Felling and Skidding) (Case study: Neka Choob Forest Lands, North of Iran) _ 2013

Analysis and Evaluation of Gronnd skidding Costs of two Stands with Respect to Production per Hour and Log quality _ 2013

Assessment of the Soil Erodibility and Aggregate Stability for Different Parts of a Forest Road _ 2014

The effect of soil properties and vegetation cover on the sedimentation of forest roads _ 2014

Prediction of the soil erosion risk in a forest and sediment yield from road network through GIS and SEDMODL _ 2014

Multiple linear modeling of forest road sedimentation using rainfall simulator as environmental index _ 2014

Determination of Forest Skid Trail Density in Caspian Forest, Iran

 
  -   سمینارها و همایش های داخلی
10
سمینارها و همایش های داخلی : 

بررسی میزان آلودگی منتشر شده در قطع هر مترمکعب چوب بوسیله اره موتوری (منطقه مورد مطالعه: جنگلهای پایین بند صنایع چوب و کاغذ مازندران)، 87

فرسایش خاک یکی از تهدید های محیط زیست، 89

تاثیرات جاده های جنگلی در ایجاد فشردگی خاک و فرسایش در جنگل، 89

خسارات ناشي از عمليات چوبکشي زميني به توده باقيمانده و جانداران جنگل، 89

اولویت بندی معیارهای مؤثر در مسیریابی جاده های جنگلی بر اساس ملاحظات زیست محیطی، 89

آتش سوزی در جنگل و برخی از تاثیرات آن، 89

نقش روشهای بهره برداری بهینه در پیش گیری از تخریب جنگلها، 90

شیوه هاي بهره برداري از پسته وحشی و انتخاب مناسبترین آنها در حفاظت از جنگلهاي زاگرس، 90

اثرات مسیرهاي چوبکشی بر روي ترکیب و تنوع زیستی زادآوري درختی  (مطالعه موردي: جنگلهاي سري گردشی، حوزه چوب و کاغذ مازندران)، 90

تأثیر متغیرهای مهندسی در طراحی جاده جنگلی بر عوامل زیستی، 90

اهمیت کاربرد GIS در طراحی شبکه جاده جنگلی (مطالعه موردی: سری دلاک خیل صنایع چوب و کاغذ مازندران)، 90

مطالعه مسیر جاده بر اساس ویژگیهای زیست محیطی و فیزیوگرافی جنگل با استفاده از GIS (مطالعه موردی جنگل سری 3 تاویر)، 90

اثرات چوبکشی در تغییر رطوبت و وزن مخصوص ظاهری خاک جنگل (مطالعه موردی: جنگلهای سری گردشی حوزه چوب و کاغذ مازندران)، 90

تاثیر بهره برداری بر جنگلها، 91

ارزیابی تأثیر وجود مسیر چوبکشی در خروج محصولات صنعتی از جنگل، 91

کاربرد GIS در ارزیابی شبکه حمل و نقل و رابطه آن با بهره وری فرآورده های چوبی جنگل، 91

مروری بر طرح زراعت چوب با نگرش علمی و قانونی، 91

لزوم به کارگیری روشهای پرت و سی پی ام در بهره برداری جنگل، 91

جایگاه بهره برداری در حفظ و احیای جنگل ها با تکیه بر مدیریت پایدار، 91

بررسی کارایی تراکم شبکه راههای جنگلی جهت خروج چوب، 91

ارزیابی شبکه جاده جنگلی از لحاظ خاکشناسی، زمین شناسی و شیب با استفاده از GIS

بررسی عوامل و پیامدهای فرسایش خاک، 91

ایمنی، حفاظت و بهداشت کار در بهره برداری از جنگل، 91

جاده جنگلی و آسیب های زیست محیطی، 91

فرسایش خاک و جاده های جنگلی، 91

ضرورت طراحی شبکه حمل و نقل چوب با استفاده از نرم افزار، 92

بررسی تولید ساعتی قطع و تبدیل درختان با اره موتوری در تحقیقات صورت گرفته، 92

تأثیر چوبکشی زمینی روی کوبیدگی خاک مسیرهای اسکیدررو، 92

بررسی میزان آلودگی منتشر شده در قطع هر مترمکعب چوب بوسیله اره موتوری (منطقه مورد مطالعه: جنگلهای پایین بند صنایع چوب و کاغذ مازندران)، 92

بررسی امکان جایگزینی چوب مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ، 92

پیامدهای کاهش غیر اصولی بهره برداری چوب از جنگل های شمال ایران، 92

هاروسترها نماد تکنولوژی در بهرهبرداری جنگل، 92

مطالعه زمانی عملیات قطع درختان به منظور افزایش راندمان کار، 93

چشم انداز بهره برداری در توسعه پایدار جنگل های شمال ایران، 93

حمل و نقل چوب با قاطر (سنتی) در جنگل، 93

تاثیر جاده های جنگلی بر ویژگی های کمی توده درختی حاشیه آن (مطالعه موردی: سری 5 بخش 2 جنگل نکا-ظالمرود)، 94

 

 

 

بررسی وضعیت شبکه جاده های حوضه آبخیز چهل چای استان گلستان ایران با توجه به معیارهای فنی آبخیزداری، 94

بررسی اثر نانو مواد CBR PLUS بر مقاومت مکانیکی جاده جنگلی و خواص شیمیایی رواناب خاک تثبیت شده، 94

تعیین مهمترین شاخص ها و معیارهای وسعت و سلامتي، شادابي و تماميت منابع جنگلی (مطالعه موردی: روستای نامجو، شهرستان کوهدشت)، 94

فهرست معیار و شاخص ها برای کنترل پایداری و ارتباط آنها با کارکرد جنگل (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت، استان لرستان)، 94

مهمترین شاخص معیارهای ظرفیت تولیدی و کارکردها و چارچوب¬های قانونی و حقوقی (مطالعه موردی: سامان عرفی نامجو، شهرستان کوهدشت)، 94

بررسی شبکه جاده جنگلی از نظر عبور از نقاط مثبت و منفی با استفاده از GIS

عوامل مؤثر بر حفاظت مسیرهای چوبکشی

طراحی مسیرهای چوبکشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS

 
  -   سمینارها و همایش های خارجی
11
سمینارها و همایش های خارجی : 
 
  -   برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور
12
برگزاری کارگاههای تخصصی داخل کشور : 
 
  -   کتابهای چاپ شده
13
کتابهای چاپ شده : 

بهره برداری جنگل، 1390، انتشارات آییژ، 480ص

حمل و نقل چوب، 1391، انتشارات آییژ، 360ص

برنامه ریزی شبکه راههای جنگل، 1391، انتشارات آییژ، 165ص

 

 

 
  -   عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ...
14
عضویت در انجمنهای علمی ،آموزشی،فرهنگی و ... : 

سمت مشاور برگزیده انجمن علمی جنگلداری سال تحصیلی 93_92

سمت مشاور برگزیده انجمن علمی جنگلداری سال تحصیلی 94_93

 
 
  -   سوابق اجرائی
15
سوابق اجرائی : 
 
  -   توضیحات
16
توضیحات :