دفترچه تماس

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

واحد مدیریت

نام و نام خانوادگیسمتتلفن مستقیمدورنگارداخلیآدرس
دكتر اسداله تیموری یانسریرئیس دانشگاه33687715336877152501ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دکتر محمد مهدی مردانشاهیمدیر حوزه ریاست دانشگاه33687715336877152501ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دكتر قدرت اله حیدریمعاون دانشجويي33687712-33687713336877162515ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دكتر ولی ا... بابائی زادمعاون فرهنگی و اجتماعی33687712-33687713336877162515ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 555
دکتر سید مجتبی مجاوریانمعاون اداري و مالي33687571336877152507ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دكترمحمد علی تاجیک قنبریمعاون آموزشي و تحصیلات تکمیلی33687714336877142516ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
تلفن برای پاسخگویی به سوالات دانشجویاناداره آموزش3368757833687578ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دكتر غلامعلی رنجبرمعاون پژوهشي و فنآوری33687442336877152502ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دكتر مجید ذبیح زاده رییس دانشكده منابع طبيعي 33882983 33882982 ساري – كيلومتر 10جاده نكا – روبروي هتل بادله – ص پ 737
دكترحسین اورجیرئيس دانشكده علوم دامي و شيلات33687565336875652103ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دكتر مهدی قاجار سپانلورئيس دانشكده علوم زراعي3368765833687658818-822ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دكتر سید جعفر هاشمیرئيس دانشكده مهندسي زراعي33687566336875662845و2121 ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 13
دكتر قربانعلي نعمت زاده قراخیلیرئيس پژوهشكده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی33687747336875772604ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دکتر محمد حسینی نصررئيس پژوهشكده اكوسيستم هاي خزري3368758433687584 ساري – كيلومتر 10 جاده نكا – روبروي هتل بادله – ص پ 737
دکتر جعفر اولادیمدیر مرکز رشد واحدهای فناورطبرستان33379250 33379350 33357304 ساری- بلوار امیرمازندرانی – روبروی بیمارستان امام خمینی(ره) - مرکز رشد واحدهای فناورطبرستان ص پ 578
مهندس علیرضا ذبیحی اسرمیمدیر اداری و پشتیبانی33687571336877152505ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
مهندس علیرضا مومنی لاریمیمدیر روابط عمومي33687493336874932543ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
زهراء رضائیمدیر بودجه و تشکیلات و تحولات اداری33687235336872352520ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 19
مهندس سید حسن زالیمدیرنظارت و ارزیابی3368790933687209 2214ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
ابوالقاسم نامدار جویباریمدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگران33687749336877492511ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دکتر سید علی جعفرپورمدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی336875482422ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
اصغر علی بیگیمدیر حراست33687652336875622504ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دبیرجذب اعضای هیات علمی33687570336875702225ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دکتر علیرضا عمادیمدیر امور آموزشی33687714336877162524ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دكتر محمدعلی تاجیکمدیرتحصیلات تکمیلی33687714336877162524ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دكتر زربخت انصاریمدیر امور پژوهشی33687437336874372321-2531ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دکتر محمدعلی اسماعیلیدکتر محمدعلی اسماعیلی33687563336875632512ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دکتر محمد مهدی مردانشاهیمدیر گروه کارآفرینی33687437336874372714ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
نبی اله طالبی اتوییمدیر امور دانشجوی33687712336877162523ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دكتر قاسم اسدپور اتوئیمدیر امور فرهنگی و فوق برنامه33687480336874802527ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
عبدالرحیم باقریانمدیر مالی33687054336870542525ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دکتر محمدعلی علامی سفیدکوهیمدير گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی33687561336875612530-2535ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
سیدمحمد مختاریمدیر مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی33687910336879102803-2809ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
پردیس بین الملل33687714336877152502ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
دکتر محمدرضا طاطیانرئیس تربیت بدنی336874423368727162601-2849ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
رئیس امور اجتماعی336877162521ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
اداره رفاه کارکنان دانشگاه336875132506ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
اداره رفاه کارکنان دانشگاه336875132506ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578
مهندس سید احمد هاشمی مسئول گروه فناوری اطلاعات336877482551ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ 578