اختتامیه هجدهمین همایش ملی برنج در دانشگاه (گزارش تصویری)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اختتامیه هجدهمین همایش ملی برنج در دانشگاه برگزار شد.