اعضاء شورای دانشگاه

نام و نام خانوادگیمسئولیت
اسداله تیموری یانسریرئیس دانشگاه
حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر یزدانیرئیس محترم دفتر نمایندگی نهاد
منصور رضاییمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
همت اله پیردشتیمعاون پژوهشی و فناوری
رضا تمرتاشمعاون دانشجوی
ولی ا... بابائی زادمعان فرهنگی و اجتماعی
اصغر فلاحمعاون اداری و مالی
مهدی قاجار سپانلورئیس دانشکده علوم زراعی
حسین اورجیرئیس دانشکده علوم دامی و شیلات
سید مجید ذبیح زادهرئیس دانشکده منابع طبیعی
سید جعفر هاشمیرئیس دانشکده مهندسی زراعی
غلامعلی رنجبررئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری
محمدعلی تاجیک قنبریسرپرست پردیس دانشگاه
سید محمد حسینی نصررئیس پژوهشکده اکوسیستم خزری
اصغر علی بیکیرئیس اداره حراست
قربان وهاب زادهرئیس مرکز رشد و عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی
نادعلی بابائیانعضو هیات علمی علوم زراعی
قدرت ا... رحیمیعضو هیات علمی دانشکده دامی و شیلات
کریم سلیمانیعضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی
زینب رفتنی امیریعضو هیات علمی دانشکده مهندسی زراعی
علیرضا جعفری صیادیمدیر حوزه ریاست دانشگاه